logo

Quyết định số 8295/2001/QĐ-UB

Quyết định số 8295/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng thành Công ty Cổ phần Nhà Rồng do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2001 Số: 8295/2001/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY DỊCH VỤ VẬN TẢI THỦY BỘ NHÀ RỒNG THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ RỒNG CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104/1998/TT-TBC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ Quyết định số 8293/QĐ-UB ngày 10/12/2001 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa ; Xét Tờ trình số 212/ĐMDN ngày 16/11/2001 của Thường trực Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố về việc chuyển thể cho Công ty dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng như sau : 1.- Cơ cấu vốn điều lệ : Vốn điều lệ Công ty : 7.000.000.000đồng. - Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ sở hữu chiếm : 25% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp và cổ đông ngoài doanh nghiệp chiếm : 75% vốn điều lệ. 2.- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa : - Giá trị thực tế của doanh nghiệp Nhà nước : 8.375.870.746 đồng. - Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 6.473.673.364 đồng. 3.- ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 12.975 cổ phần. - Phần giá trị được ưu đãi : 389.250.000 đồng. Trong đó : - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được vay trả dần trong 10 năm : 2.560 cổ phần. - Phần giá trị được vay trả dần : 179.200.000 đồng. Điều 2.- Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng thành Công ty Cổ phần : . Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty cổ phần Nhà Rồng ; . Tên gọi tắt : NHA RONG Co. ; . Tên giao dịch quốc tế : NHA RONG JOINT-STOCK COMPANY ; . Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại : 42 Hoàng Diệu-phường 12-quận 4-thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3.- Công ty cổ phần Nhà Rồng sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau : - Dịch vụ cung ứng tàu biển, sửa chữa tàu biển. Phao neo đậu tàu. Kiểm đếm hàng hải. Dịch vụ cho nhu cầu thủy thủ và khách nước ngoài. - Dịch vụ vận tải, kho bãi. Cảng đường sông lên xuống hàng. - Đại lý tàu biển. Môi giới hàng hải và giao nhận kho vận ngoại thương. - Kinh doanh cung ứng hàng xuất khẩu. - Mua bán : vật liệu xây dựng, hàng trang trí nội thất, xăng dầu, dầu bôi trơn (dầu nhớt), mỡ bò. - Xây dựng : san lắp mặt bằng, xây dựng bờ kè, cầu cảng, thả phao cột neo tàu, phao báo luồng, hệ thống biển báo đường sông, nạo vét các công trình giao thông đường thủy, trục vớt cứu hộ. - Xây dựng dân dụng, công nghiệp, sửa chữa nhà và trang trí nội thất. - Sản xuất : gia công các loại gạch. Sửa chữa phương tiện vận tải thủy bộ. Điều 4.- Công ty cổ phần Nhà Rồng. - Là pháp nhân theo Luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần và Luật doanh nghiệp. - Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước-Công ty dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Nhà Rồng. Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định số 296/QĐ- UB ngày 29/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố về việc thành lập Công ty Dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng sau khi Công ty cổ phần Nhà Rồng được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo luật định. Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá thành phố, Chi cục Trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 4, Giám đốc Công ty dịch vụ vận tải thủy bộ Nhà Rồng và các cơ quan Sở-Ban -Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận: PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 6 - BCĐ ĐM&PTDN TW - Văn phòng Chính phủ - Bộ KH và ĐT, Bộ Tài chính - TT/TU, TT/HĐND.TP - Thường trực UBND.TP - VP/TU, Ban TC/TU - Thường trực Ban ĐMQLDN/TP Mai Quốc Bình - Sở Lao động-Thương binh và Xã hội - Cục Thuế thành phố, Cục Thống kê TP - Kho bạc Nhà nước TP, CATP - Chi nhánh NH Nhà nước thành phố - VPHĐ-UB : Các PVP - Tổ CNN - Lưu (CNN)
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net