logo

Quyết định số 1366/2001/QĐ-TTg

Quyết định số 1366/2001/QĐ-TTg về việc chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thành Công ty cổ phần do Thủ tướng Chính phủ ban hành
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1366/2001/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CÔNG TY MUỐI KHÁNH HOÀ THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành Công ty cổ phần; Theo đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà tại công văn số 1730/UB ngày 07 tháng 8 năm 2001, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Muối Khánh Hoà thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà như sau: 1. Vốn điều lệ Công ty cổ phần là 16.050.000.000 đồng. Trong đó : - Tỷ lệ cổ phần nhà nước : 30% vốn điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp : 60% vốn điều lệ; - Tỷ lệ cổ phần bán cho các đối tượng ngoài doanh nghiệp : 10% vốn điều lệ. 2. Giá trị thực tế của Công ty Muối Khánh Hoà đến ngày 01 tháng 7 năm 2000 là 17.463.000.721 đồng, trong đó giá trị thực tế vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 13.393.892.128 đồng. 3. Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là : 58.975 cổ phần; phần giá trị được ưu đãi : 1.769.250.000 đồng. Cổ phần bán cho người lao động nghèo là 11.845 cổ phần, trị giá trả dần là 829.150.000 đồng. Điều 2. Chuyển Công ty Muối Khánh Hoà thuộc ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà thành Công ty cổ phần : - Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : CÔNG TY CỔ PHẦN MUỐI KHÁNH HOÀ - Tên giao dịch quốc tế : KHANH HOA SALT JOINT STOCK COMPANY; - Tên viết tắt : KHASASCO; - Trụ sở chính : số 108, đường 2 tháng 4 Vĩnh Phước, Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà. Điều 3. Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà kinh doanh các ngành nghề sau : Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu các loại muối hạt, muối chế biến, muối i-ốt và các sản phẩm sau muối; Nhập khẩu vật tư, thiết bị và phương tiện vận tải phục vụ ngành muối; Khảo sát thiết kế, lập dự án xây dựng đồng muối; Công nghiệp hóa chất; Kinh doanh ngành nghề theo quy định của pháp luật. Điều 4. Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà : - Là pháp nhân theo pháp luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng theo quy định của pháp luật, hoạt động theo Điều lệ của Công ty cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và kế toán trưởng Công ty Muối Khánh Hoà có trách nhiệm điều hành công việc quản lý doanh nghiệp đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà, Giám đốc Công ty Muối Khánh Hoà, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Muối Khánh Hoà chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Nơi nhận : PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 5, - Thủ tướng, các PTT Chính phủ, - Ban Tổ chức Trung ương, - Ban Kinh tế Trung ương, - Các Bộ : Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội, Nguyễn Tấn Dũng - Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ : TH, KTTH, NN, - Lưu : ĐMDN (5b), VT.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net