logo

Quy trình lắp đặt BTS

Tại phần lớn các trạm khi chiều dài phần phi đơ từ chân cột đến thanh đồng tiếp đất trước lỗ cáp nhập trạm nhỏ hơn 5m, chỉ dùng 2 sợi cáp nối đất
Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS Phßng Kü thuËt PhÇn 1 ChuÈn bÞ mét sè ®iÒu kiÖn c¬ b¶n tr−íc khi l¾p ®Æt thiÕt bÞ Trang 1 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS Phßng Kü thuËt 1.1. HÖ thèng chèng sÐt vµ nèi ®Êt: (xem h×nh 1) 1.1.1. Chèng sÐt vµ nèi ®Êt ë bªn ngoµi phßng thiÕt bÞ: * T¹i phÇn lín c¸c tr¹m, khi chiÒu dµi phÇn phi ®¬ tõ ch©n cét ®Õn thanh ®ång tiÕp ®Êt tr−íc lç c¸p nhËp tr¹m nhá h¬n 5m --> chØ dïng hai sîi c¸p nèi ®Êt: - Dïng mét d©y nèi ®Êt chèng sÐt nèi vµo kim chèng sÐt trªn ®Ønh cét anten vµ nèi trùc tiÕp xuèng cäc ®Êt. PhÇn d©y chèng sÐt cho cét anten cÇn ®i th¼ng vµ cè ®Þnh vµo th©n cét, c¸ch li víi d©y nèi ®Êt chèng sÐt cho phi®¬, sao cho cã sÐt ®¸nh, sÐt sÏ tho¸t xuèng ®Êt nhanh nhÊt. - D©y nèi ®Êt thø hai dïng ®Ó nèi ®Êt chèng sÐt cho phi®¬ vµ d©y c¸p tÝn hiÖu cña viba. TÝnh tõ anten GSM trë xuèng, cÇn tiÕp ®Êt cho phi®¬ sö dông thanh ®ång tiÕp ®Êt t¹i Ýt nhÊt 03 ®iÓm : + §iÓm ®Çu tiªn ë kho¶ng c¸ch kho¶ng 0,3m ®Õn 0,6m tÝnh tõ ®iÓm nèi gi÷a d©y nh¶y vµ phi®¬ (xem h×nh 1); Nªn b¾t thanh ®ång tiÕp ®Êt ë vÞ trÝ phï hîp ®Ó ®¶m b¶o c¸c d©y tiÕp ®¸t cho phi®¬ ®i th¼ng. + §iÓm thø hai t¹i vÞ trÝ (tr−íc khi phi®¬ uèn cong ë ch©n cét ) c¸ch chç uèn cong kho¶ng 0,3m. Yªu cÇu c¸c sîi d©y nèi ®Êt cho phi®¬ khi nèi vµo thanh ®ång tiÕp ®Êt ph¶i ®¶m b¶o h−íng th¼ng tõ trªn xuèng, h¹n chÕ uèn cong tíi møc thÊp nhÊt. + §iÓm thø ba t¹i vÞ trÝ tr−íc lç c¸p ®i vµo phßng m¸y. Thanh ®ång tiÕp ®Êt l¾p ë d−íi lç c¸p kho¶ng 20cm C¶ ba thanh ®ång tiÕp ®Êt chèng sÐt cho phi®¬ nªu trªn nèi vµo b¶ng ®ång tiÕp ®Êt t¹i vÞ trÝ tr−íc lç c¸p nhËp tr¹m vµ nèi xuèng cäc ®Êt. C¸c thanh ®ång tiÕp ®Êt cho phi®¬ (phÇn bªn ngoµi phßng thiÕt bÞ ) l¾p däc theo thang c¸p vµ c¸ch ®iÖn víi cét (xem h×nh 1). * Trong tr−êng hîp khi chiÒu dµi phÇn phi®¬ tõ ch©n cét ®Õn thanh ®ång tiÕp ®Êt ë tr−íc lç c¸p nhËp tr¹m lín h¬n 5m, ta dïng thªm mét d©y nèi ®Êt trùc tiÕp tõ thanh ®ång tiÕp ®Êt tr−íc khi c¸p uèn cong ë ch©n cét ®Ó nèi trùc tiÕp xuèng cäc ®Êt. * Tr−êng hîp c¸c tr¹m BTS dïng nhiÒu cét nhá thay v× mét cét chung cho c¸c anten th× nèi ®Êt theo nguyªn t¾c sao cho khi cã sÐt ®¸nh th× sÐt sÏ tho¸t xuèng ®Êt nhanh nhÊt. Trang 2 H×nh 1. HÖ thèng chèng sÐt vµ nèi ®Êt cho tr¹m BTS D©y tho¸t sÐt Kim chèng sÐt D©y nh¶y 2m KÑp tiÕp ®Êt (1) trªn cét (c¸ch ®iÓm nèi d©y nh¶y-phi ®¬ tõ 30-60 cm Thanh ®ång tiÕp ®Êt Sîi phi ®¬ (®i trªn thang c¸p) KÑp tiÕp ®Êt (2) ë vÞ trÝ c¸ch chç uèn 30 cm KÑp tiÕp ®Êt (3) ë vÞ trÝ c¸ch ngâ vµo 30 cm Nèi ®Êt cho Thang c¸p thang c¸p B¶ng ®ång tiÕp B¶ng ®Êt nhËp tr¹m ®ång tiÕp BTS Viba ®Êt trong TiÕp ®Êt thang Liªn kÕt tiÕp ®Êt phßng c¸p t¹i møc sµn nhµ m¸y Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 1.1.2. Nèi ®Êt trong phßng thiÕt bÞ : - Dïng mét d©y nèi ®Êt nèi tõ b¶ng ®Êt chung trong phßng thiÕt bÞ ®i trùc tiÕp xuèng cäc ®Êt vµ c¸ch li víi phÇn chèng sÐt bªn ngoµi phßng thiÕt bÞ. - Tñ ®iÖn AC vµ æn ¸p nèi ®Êt b»ng mét ®−êng riªng. Tñ c¾t läc sÐt dïng mét ®−êng nèi ®Êt riªng. - VÞ trÝ thanh ®ång nèi ®Êt chung cho phßng thiÕt bÞ cã thÓ ®Æt ë d−íi lç c¸p nhËp tr¹m, hoÆc d−íi ch©n t−êng tuú theo ®iÒu kiÖn cña tõng tr¹m. CHó ý : Trong tr−êng hîp c¸p ®i trªn cét Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 1.3. PhÇn nguån ®iÖn AC - Tñ ®iÖn AC: Hép cho AT AT 100A 110 x 60 SP 100 C¸p nguån tõ c¾t C¸p tho¸t sÐt läc sÐt ®Õn C¸p m¸y næ Nguån AC vµo c¾t läc sÐt AT 63A cho thiÕt bÞ AT 20A cho ®iÖn ®iÒu hoµ AT 10A cho ®iÖn chiÕu s¸ng C¸p tíi æn ¸p C¸p tiÕp ®Êt Nguån AC ra 100 x 60 SP - C¸c hép c¸p dïng ®Ó ®i d©y nguån AC cã kÝch th−íc 100x60mm. - C¸c lo¹i c¸p nguån AC ®i vµo tñ ®iÖn AC dïng mét lç lín ë vÞ trÝ gÇn t−êng ®Ó c¸p nguån AC lu«n n»m trong hép c¸p vµ ®−îc bäc b¶o vÖ b»ng mét líp vá bäc ë vÞ trÝ tiÕp xóc víi vá hép cña tñ ®iÖn AC (xem h×nh vÏ) - Bè trÝ tñ c¾t läc sÐt ë bªn ph¶i, tñ ®iÖn AC ë vÞ trÝ bªn tr¸i. Tuy nhiªn, nÕu trong tr−êng hîp ®Æc biÖt, cã thÓ ®Æt tñ ®iÖn AC ë bªn ph¶i, tñ c¾t läc sÐt bªn tr¸i. - PhÇn ®iÖn AC ph¶i ®i c¸ch c¸p tho¸t sÐt tõ cét anten Ýt nhÊt 30cm, nÕu khã thùc hiÖn c¸p AC ph¶i bäc kim hoÆc ®i trong èng kim lo¹i. 1.4. Mét sè l−u ý : - Phi®¬ ®i trªn thang c¸p xÕp chång lªn nhau theo tõng cÆp ®Ó dµnh phÇn cho viÖc më réng trong t−¬ng lai. L−u ý kh«ng ®Ó phi®¬ cña sector nµy xÕp ®«i víi phi®¬ cña sector kh¸c. - D©y tho¸t sÐt trªn ®×nh cét anten nèi vµo kim chèng sÐt ph¶i ®i th¼ng xuèng d−íi. KiÓm tra l¾p ®Æt cét ®Ó d©y co kh«ng chïng vµ tr¸nh ®i qua tr−íc bóp sãng chÝnh - cña anten. Trang 5 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv PhÇn II C¸c Quy tr×nh l¾p ®Æt Trang 6 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 2.1. quy tr×nh l¾p ®Æt anten vµ phi®¬ 2.1.1. ChuÈn bÞ l¾p ®Æt : - KiÓm tra cét phô dïng ®Ó l¾p c¸c anten GSM xem cã ®øng th¼ng kh«ng, nÕu kh«ng ph¶i chØnh l¹i tr−íc khi l¾p ®Æt. - KiÓm tra ®¶m b¶o ®· cã ®ñ dông cô l¾p ®Æt, c¸c lo¹i vËt t− dïng ®Ó l¾p ®Æt (phi®¬, d©y nh¶y, connector, c¸c thanh ®ång tiÕp ®Êt chèng sÐt cho phi®¬, d©y thÝt, trang thiÕt bÞ an toµn lao ®éng...) - ChuÈn bÞ s½n c¸c tham sè v« tuyÕn liªn quan ®Õn anten : §é cao, gãc ph−¬ng vÞ, gãc ngÈng cña mçi anten GSM, anten viba (nÕu cã) 2.1.2. C¸c b−íc tiÕn hµnh : B¾t ®Çu ChuÈn bÞ tr−íc khi l¾p anten lªn cét KÐo anten lªn cét L¾p anten lªn cét, cè ®Þnh d©y nh¶y KÐo phi®¬ lªn cét Nèi phi®¬ vµ d©y nh¶y TiÕp ®Êt chèng sÐt cho anten, phi®¬ Cè ®Þnh phi®¬ KÕt thóc Trang 7 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv B−íc1: ChuÈn bÞ tr−íc khi l¾p anten lªn cét 1. L¾p bé chØnh gãc ngÈng anten (downtilt) vµ bé g¸ cè ®Þnh. Yªu cÇu: - Downtilt n»m ë phÝa d−íi ch©n anten, kh«ng ph¶i phÝa trªn. - L¾p downtilt thËt ch¾c ch¾n. - L¾p ®óng vÞ trÝ cña downtilt theo chØ dÉn trªn anten. - Dïng 2 èc vÝt M8 ng¾n ®Ó cè ®Þnh downtilt lªn th©n anten èc vÝt cè ®Þnh downtilt lªn anten 2. B¾t bé G¸ cè ®Þnh lªn downtilt b»ng 2 èc vÝt M8 ng¾n vµ 2 èc vÝt M8 dµi (h×nh vÏ) èc vÝt cè ®Þnh mounting clamp lªn anten èc vÝt kÑp mounting clamp lªn cäc phô Trang 8 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 3. §Êu nèi d©y nh¶y vµo anten Yªu cÇu + D©y nh¶y cã chiÒu dµi kho¶ng 2m, tr¸nh tr−êng hîp cuèn vßng khi d©y nh¶y qu¸ dµi. NÕu cã s½n connector th× cã thÓ tïy tr−êng hîp mµ sö dông d©y nh¶y cã chiÒu dµi phï hîp. + §¶m b¶o chÊt l−îng cña mèi nèi: tiÕp xóc tèt vµ ®−îc b¶o vÖ tèt + D¸n nh·n lªn tõng d©y nh¶y theo quy ®Þnh: SECT 1_A, SECT 1_B. §Èy ®Çu connector vµo lç cña anten VÆn chÆt ®Çu connector vµo lç Bäc cao su non b¶o vÖ mèi nèi D¸n nh·n lªn tõng d©y nh¶y (A: +45°, B: -45°) 4. Lµm ®Çu connector cho phi®¬ (xem chi tiÕt trong phô lôc) Trang 9 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 5. L¾p bé tiÕp ®Êt do Alcatel cung cÊp cho phi®¬ Yªu cÇu: - Ph¶i ®¶m b¶o tiÕp xóc tèt cho tiÕp ®Êt. - Ph¶i b¶o vÖ tiÕp xóc b»ng c¸ch dïng èng gen co nhiÖt, cao su non, b¨ng keo ®iÖn. - Lµm tiÕp ®Êt cho phi®¬ c¸ch ®Çu connector kho¶ng tõ 30 cm ®Õn 60cm. - C¸ch 20m ph¶i lµm lµm tiÕp ®Êt cho phi®¬. - Dïng dao træ ®Ó c¾t bá vá phi®¬ réng kho¶ng 5 ®èt c¸p (võa b»ng bÒ réng cña bé tiÕp ®Êt cho phi®¬ kho¶ng 4cm). Trang 10 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv B−íc 2. KÐo anten lªn cét Yªu cÇu: - Anten ®· ®−îc l¾p downtilt, bé g¸ cè ®Þnh vµ d©y nh¶y tr−íc khi kÐo lªn cét - Ph¶i ®¶m b¶o c¸c ®Çu connector cña d©y nh¶y ®· nèi vµo anten ph¶i ®−îc b¶o vÖ b»ng cao su non vµ ®Çu cßn l¹i ph¶i ®−îc bäc nil«ng thËt kÝn trong lóc kÐo lªn cét tr¸nh g©y bôi bÈn lªn connector - Ph¶i ®¶m b¶o thËt an toµn cho ng−êi vµ thiÕt bÞ Trang 11 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv B−íc 3. L¾p anten trªn cét, cè ®Þnh d©y nh¶y 1. Cè ®Þnh anten lªn cét anten th«ng qua downtilt vµ bé g¸ cè ®Þnh 2. Cè ®Þnh d©y nh¶y lªn cét b»ng kÑp c¸p thËt ch¾c ch¾n vµ thÈm mü 3. X¸c ®Þnh chÝnh x¸c gãc ngÈng cña anten (tõ thiÕt kÕ v« tuyÕn). TÝnh gãc ngÈng cña anten b»ng c¸ch ®o kho¶ng c¸ch gi÷a hai vÝt trªn bé chØnh downtilt råi tra b¶ng ghi trªn anten 4. TiÕp ®Êt cho vá anten Yªu cÇu: - Ph¶i ®¶m b¶o thËt an toµn cho ng−êi vµ thiÕt bÞ - VÆn kÑp c¸p võa ph¶i tr¸nh lµm mãp mÐo c¸p - ChuÈn bÞ ®Çy ®ñ dông cô ®Ó l¾p anten: èc vÝt M8, cµ lª, ... B−íc 4: KÐo phi®¬ lªn cét Yªu cÇu: - B¶o vÖ c¸c ®Çu connector (bÞt kÝn b»ng ni l«ng) cña phi®¬ - Ph¶i ®¶m b¶o thËt an toµn cho ng−êi vµ thiÕt bÞ Trang 12 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv B−íc 5 : Nèi phi®¬ vµ d©y nh¶y 1. ®o chiÒu dµi cña phi®¬ ®Õn ®Çu d©y nh¶y tõ tñ MBI5, c¾t phi®¬ võa ®ñ ®Ó nèi vµo d©y nh¶y. Ph¶i dïng lightning protector (do Alcatel cung cÊp) ®Ó nèi ®Çu connector cña phi®¬ víi ®Çu connector cña d©y nh¶y råi dïng 02 cµ-lª vÆn chÆt. 2. QuÊn cao su non vµ dïng gen co nhiÖt ®Ó b¶o vÖ c¸c mèi nèi, nÕu cÈn thËn nªn quÊn thªm 1 líp b¨ng keo. Yªu cÇu: - Lµm s¹ch c¸c ®Çu connector b»ng giÊy mÒm hoÆc c©y b«ng cã tÈm cån - VÆn chÆt 2 ®Çu connector b»ng 02 cµ-lª B−íc 6. TiÕp ®Êt chèng sÐt cho anten, phi®¬ 1. Xem h×nh 1 vÒ vÞ trÝ c¸c thanh ®ång tiÕp ®Êt cho phi®¬ 2. Trªn cét: nèi c¸c d©y tiÕp ®Êt cho phi®¬ (®· chuÈn bÞ tr−íc khi kÐo phi®¬ lªn cét) vµo b¶ng tiÕp ®Êt g¾n trªn cét 3. Trong phßng m¸y : TiÕp ®Êt chèng sÐt cho lâi phi®¬ th«ng qua connector gi÷a phi®¬ vµ d©y nh¶y, nèi d©y ®Êt nµy lªn b¶ng tiÕp ®Êt ®Æt trªn thang c¸p. Nèi ®Êt b¶ng tiÕp ®Êt ®Æt trªn thang c¸p tíi b¼ng tiÕp ®Êt chung trong phßng m¸y Trang 13 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv Yªu cÇu: - Ph¶i tiÕp ®Êt cho phi ®¬ t¹i Ýt nhÊt 3 ®iÓm (tr−êng hîp ®Æc biÖt cã thÓ cã 2 hoÆc 4 ®iÓm): Sau mèi nèi gi÷a top jumper víi anten 30cm tíi 60 cm, chç phi®¬ uèn cong ë ch©n cét vµ tr−íc khi vµo lç c¸p nhËp tr¹m. - TiÕp xóc gi÷a vá phi®¬ vµ bé tiÕp ®Êt ph¶i chÆt, ®¶m b¶o tiÕp xóc tèt. - Mèi nèi ph¶i ®−îc b¶o vÖ chèng l¹i mäi ¶nh h−ëng cña thêi tiÕt: bäc cao su non - TiÕp ®Êt cho tÊm lç c¸p nhËp tr¹m, ®¶m b¶o lµm kÝn c¸c lç c¸p b»ng silicon B−íc 7 : Cè ®Þnh phi®¬ Cè ®Þnh phi®¬ lªn thang c¸p trªn cét b»ng c¸c kÑp c¸p vµ d©y thÝt. Yªu cÇu: - Ph¶i ®¶m b¶o cø sau kho¶ng 1m ®Õn 1,2m cã mét bé kÑp c¸p - Ph¶i dïng d©y thÝt víi c«ng cô phï hîp - Tr¸nh vÆn kÑp c¸p qu¸ chÆt cã thÓ lµm mãp mÐo phi®¬ g©y suy hao lín. - Kh«ng kÑp phi®¬ cña 2 sector chung 1 kÑp c¸p. - C¸p ®i trªn thang ph¶i n»m s¸t nhau vÒ mét phÝa ®Ó dµnh vÞ trÝ cho ph¸t triÓn sau nµy. Trang 14 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 2.2. L¾p ®Æt phÇn thiÕt bÞ BTS 2.2.1. ChuÈn bÞ l¾p ®Æt : - S¬ ®å, b¶n vÏ thiÕt kÕ mÆt b»ng nhµ tr¹m - Danh môc thiÕt bÞ cÇn kiÓm tra (checklist) - §Çy ®ñ c«ng cô, vËt dông cÇn thiÕt cho viÖc l¾p ®Æt: bé tuèc-n¬-vit, cµ-lª, kÌm, bóa, khoan, level, ... - KiÓm tra ®Ó ®¶m b¶o thiÕt bÞ kh«ng bÞ h− h¹i trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn ®Õn tr¹m 2.2.2. C¸c b−íc tiÕn hµnh: B¾t ®Çu KiÓm tra thiÕt bÞ Cè ®Þnh tñ thiÕt bÞ (MBI5) TiÕp ®Êt cho tñ thiÕt bÞ Nèi c¸p PCM Nèi c¸p c¶nh b¸o Nèi d©y nh¶y víi BTS KiÓm tra phÇn l¾p ®Æt, nèi c¸p nguån DC KÕt thóc Trang 15 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv B−íc 1: KiÓm tra thiÕt bÞ: Yªu cÇu: - ThiÕt bÞ nhËn ®−îc ph¶i ®Çy ®ñ vµ ®óng chñng lo¹i theo danh môc kÌo theo. - ThiÕt bÞ kh«ng bÞ trÇy x−íc, h− háng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn. - NÕu cã sai sãt ph¶i liªn hÖ ngay víi nh÷ng ng−êi cã liªn quan vµ ®¹i diÖn cña Alcatel trong vßng 48 giê. B−íc 2: Cè ®Þnh tñ thiÕt bÞ 1 . §Æt b¶n vÏ vÞ trÝ c¸c vÝt d−íi ch©n tñ BTS (®i kÌm theo thiÕt bÞ) lªn sµn nhµ, ®¸nh dÊu c¸c vÞ trÝ råi khoan vµ b¾t 2 thanh ®Õ ccè ®Þnh trªn sµn, sau ®ã ®Æt tñ BTS lªn 2 thanh ®Õ vµ cè ®Þnh vÝt. 2. C©n b»ng rack: vÆn bu-long võa ph¶i ®ång thêi dïng level (bé kiÓm tra c©n b»ng) ®Ó c©n b»ng rack råi vÆn ch¹t c¸c bu-long ®Ó cè ®Þnh rack. Yªu cÇu: - Rack BTS sau khi l¾p ®Æt ph¶i ®øng v÷ng ch¾c,c©n b»ng, kh«ng rung. - C¸c thiÕt bÞ ph¶i dì ra trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, l¾p ®Æt ph¶i ®−îc tr¶ l¹i vÞ trÝ cò, ®¶m b¶o ch¾c ch¾n kh«ng bÞ nhÇm lÉn. B−íc 3: TiÕp ®Êt cho tñ thiÕt bÞ 1. Nèi c¸p GND (mµu vµng/xanh ) vµo b¶ng tiÕp ®Êt chung trong phßng m¸y 2. Nèi c¸p GND vµo ®Ønh cña rack ®ång thêi cè ®Þnh c¸p b»ng c¸c d©y thÝt. Yªu cÇu: - C¸c ®iÓm tiÕp xóc ph¶i tèt, cã bäc gen co nhiÖt. - §i d©y ph¶i gän gµng, phÇn ®i trªn thang c¸p ph¶i th¼ng. - Ph¶i tiÕp ®Êt cho tñ tr−íc khi nèi nguån. - Lµm ®Çu cèt cho c¸p GND vµng/xanh: nªn sö dông lo¹i c¸p 16mm2, ®Çu cèt 8mm. B−íc 4: Nèi c¸p PCM 1. §Êu c¸p t¹i BTS: + ChuÈn bÞ ®Çu c¸p vµ d¸n nh·n cho c¸p (xem thªm phô lôc) + Th¸o thiÕt bÞ b¶o vÖ chèng sÐt tr−íc khi l¾p c¸p (L¾p l¹i sau khi ®Êu nèi d©y) + Dïng dông cô chÝnh h·ng Krone ®Ó ®Êu d©y lªn phiÕn. Yªu cÇu: - §−êng ®i c¸p ph¶i gän gµng, phÇn ®i trªn thang c¸p ph¶i th¼ng - Khi chuÈn bÞ ®Çu c¸p, cÇn cÈn thËn ®Ó kh«ng c¾t ®øt d©y tiÕp ®Êt cña c¸p. Trang 16 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 2. §Êu c¸p t¹i DDF (xem phô lôc) Trªn tñ BTS: Nguyªn t¾c: VÞ trÝ l¾p Mµu Mµu Ký hiÖu thiÕt bÞ Krone d©y 1 d©y 2 Hai ®«i d©y 1 (quad 1) Abis1/TX 8 Tr¾ng X¸m TÝn hiÖu møc cao ®i Xanh Abis2/TX 6 §á tÝa tíi BSC da trêi Hai ®«i d©y thø hai Abis1/RX 7 Vµng X¸m TÝn hiÖu møc thÊp ®i Abis2/RX 5 N©u §á tÝa vµo tõ BSC Quad 3 vµ 4 kh«ng ®−îc sö dông (kh«ng c¾t chóng, sÏ sö dông trong tr−êng hîp ®a tiªu chuÈn) Trang 17 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv §Êu nèi c¸p t¹i rack ChuÈn bÞ ®Çu c¸p Chi tiÕt vÒ ®Çu c¸p L907 Chi tiÕt ®Êu c¸p, vÝ dô vÒ Abis 1 B−íc 5: Nèi c¸p c¶nh b¸o Yªu cÇu: - §−êng ®i c¸p ph¶i gän, ®Ñp. - Khi ch−a ®Êu c¶nh b¸o th× cÇn ph¶i loop c¸c ®Çu c¶nh b¸o trªn DDF. Chó ý: - Th«ng th−êng chØ tiÕn hµnh nèi s½n 2 c¸p c¶nh b¸o 8x2 tõ BTS ®Õn DDF. - Khi chuÈn bÞ ®Çu c¸p, cÇn cÈn thËn ®Ó kh«ng c¾t ®øt d©y tiÕp ®Êt cña c¸p - ViÖc nèi ®Êt cho c¸p c¶nh b¸o ®−îc tiÕn hµnh t¹i c¸c phiÕn ®Êu nèi. TiÕn hµnh: - N¾m th«ng tin cÇn thiÕt vÒ ®Êu nèi c¸p vµ sè l−îng c¸p c¶nh b¸o cÇn l¾p ®Æt. - §i c¸p c¶nh b¸o trªn m¸ng c¸p, cè ®Þnh c¸p b»ng c¸c d©y buéc - ChuÈn bÞ ®Çu c¸p vµ d¸n nh·n c¸p (xem thªm phô lôc) Trang 18 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv Chi tiÕt hép ®Êu nèi d©y c¶nh b¸o C¸p c¶nh b¸o - Bã c¸p víi nhau b»ng d©y buéc c¸p - §Êu c¸p vµo phiÕn ®Êu nèi cña rack: phiÕn 1 = l¾p d©y c¶nh b¸o tõ sè 1 ®Õn 8 phiÕn 2 = l¾p ®©y c¶nh b¸o tõ sè 9 ®Õn 16 - Buéc c¸p vµo rack D©y thø nhÊt D©y thø hai Quad 1 §«i 1 Tr¾ng (Xl 1) X¸m (XGND) §«i 2 Xanh da trêi §á tÝa Quad 2 §«i 3 Vµng X¸m §«i 4 N©u §á tÝa Quad 3 §«i 5 §en X¸m §«i 6 §á §á tÝa Quad 4 §«i 7 Xanh l¸ c©y X¸m §«i 8 Tr¾ng (Xl8) §á tÝa (XGND) Quy ®Þnh vÞ trÝ ®Êu nèi c¶nh b¸o STT VÞ trÝ trªn c¶nh Lo¹i c¶nh b¸o §«i d©y phiÕn ®Êu b¸o nèi cña BTS 1 Háng rectifier §«i 1 1 2 Háng nguån chÝnh §«i 2 2 3 C¶nh b¸o më cöa §«i 3 3 5 B¸o ch¸y/ b¸o khãi §«i 4 5 7 C¶nh b¸o ®iÒu hoµ §«i 5 7 9 C¶nh b¸o nhiÖt ®é §«i 6 9 10 C¶nh b¸o hÖ thèng chèng sÐt §«i 7 10 11 C¶nh b¸o c¹n nguån ¾c quy §«i 8 11 15 C¶nh b¸o hÖ thèng vi ba §«i 9 15 B−íc 6: Nèi d©y nh¶y Trang 19 Quy tr×nh l¾p ®Æt BTS ansv 1. D·n nh·n ë mçi ®Çu jumper (nh·n cho d©y nh¶y do Alcatel cung cÊp) 2. Nèi d©y nh¶y vµo ®Ønh rack 3. Sö dông d©y thÝt ®Ó bã c¸c d©y nh¶y víi nhau 4. §é dµi d©y nh¶y dµi kho¶ng tõ 1 ®Õn 2m, tr¸nh tr−êng hîp cuèn d©y nh¶y do qu¸ dµi. B−íc 7: KiÓm tra l¾p ®Æt, nèi d©y nguån dc 1. KiÓm tra ®¶m b¶o tñ thiÕt bÞ ®· l¾p ch¾c ch¾n, kh«ng rung, vµ ë ®óng vÞ trÝ theo thiÕt kÕ 2. KiÓm tra viÖc nèi ®Êt cho tñ thiÕt bÞ 3. KiÓm tra kü c¸ch ®Êu nèi trªn DDF 4. Nèi c¸p nguån DC cho BTS tõ Rack nguån, xem ë phÇn quy tr×nh l¾p ®Æt tñ nguån Yªu cÇu: - Khi phßng thiÕt bÞ ch−a l¾p ®Æt xong phÇn x©y dùng, cÇn che ®Ëy kh«ng ®Ó bôi vµo thiÕt bÞ BTS Trang 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net