logo

Qui trình hoạt động quan hệ công chúng? - Giới thiệu chung


qui trình hoạt động quan hệ công chúng? giới thiệu chung Hoạt động • Phân tích quan hệ • Tư vấn công chúng • Truyền thông • Đánh giá Phân tích • Các yếu tố xã hội, kinh tế, chính trị, môi trường nhân văn mà công ty hay tổ chức hoạt động • Mục đích là nhằm rút ra các dự báo, kết luận, định hướng phát triển hay cung cấp thông tin nền tảng để tư vấn cho lãnh đạo Tư vấn Cho ban lãnh đạo về hướng phát triển của các chính sách và hoạt động nhằm nâng cao chất lượng quan hệ với đông đảo quần chúng khác nhau Truyền liên tục về chính sách và hành thông động của công ty, các sản phẩm, dịch vụ tói công chúng liên quan Đánh giá các kết quả một cách khách quan nhằm học tập những điều đã làm tốt, những điều đã làm sai, những tiến bộ đã đạt được và những bài học R-A-C-E • Nghiên cứu (Research- • Hành động và Kế hoạch Action- Communic • Truyền thông ations- • Đánh giá Evaluation) Nghiên cứu • Chúng ta muốn biết điều gì? Chúng ta đã biết những gì? Những gì chúng ta chưa biết? • Vấn đề gì đang xảy ra? Tại sao? Nó sẽ có ảnh hưởng đến với chúng ta như thế nào? Các • Nghiên cứu tại bàn phương • Nghiên cứu phản hồi pháp nghiên cứu • Giám sát thông tin • Nghiên cứu định lượng (khảo sát) • Nghiên cứu định tính (focus groups) Kế hoạch • Cần phải làm gì để giải quyết và Hành vấn đề đó? động • Kế hoạch tốt là tối quan trọng • Kế hoạch tốt được bắt đầu từ nghiên cứu tốt • Thể hiện được định hướng giá trị • Dựa trên mục tiêu • Có đầu ra đoán định được, có định lượng • Có giới hạn thời gian Các loại Kế • Kế hoạch tổng thể hoạch • Kế hoạch tạm thời • Kế hoạch dự phòng • Kế hoạch khẩn cấp Truyền • Truyền thông với công chúng để thông tăng cường sự hiểu biết và chấp thuận, hoặc trả lời câu hỏi: sẽ nói thế nào với công chúng • Nguồn-Thông điệp-Kênh truyền- Người nhận Đánh giá • Đánh giá hiệu quả của những nỗ lực truyền thông đã thực hiện, trả lời câu hỏi: ảnh hưởng/hiệu quả với công chúng ra sao • Là khâu khó nhất trong qui trình hoạt động quan hệ công chúng • Là nền tảng hay thực chất là nghiên cứu qui trình hoạt động quan hệ công chúng? nghiên cứu Nội dung • Thế nào là nghiên cứu • Các loại nghiên cứu trong PR • Các phương pháp nghiên cứu trong PR • Điều tra • Đánh giá Truyền thông • Đánh giá tổng kết Nghiên cứu là nghiệp vụ tập hợp và Nghiên cứu diễn giải một cách có hệ thống các là gì thông tin nhằm tăng cường hiểu biết về các vấn đề: • Bằng cách nào chúng ta xác định được các nhóm thành phần? • Những thông tin này liên hệ như thế nào với thông điệp chúng ta cần sáng tác? • Những thông tin này liên hệ như thế nào với cấu trúc của chương trình truyền thông? • Những thông tin này liên hệ như thế nào với các kênh truyền thông? • Những thông tin này liên hệ như thế nào với lịch trình truyền thông? • Những thông tin này liên hệ như thế nào với các chiến thuật ứng dụng trong kế hoạch? Các loại Nghiên cứu được tiến hành để thực nghiên cứu hiện 3 nhiệm vụ: trong PR • Mô tả quy trình, tình huống hay hiện tượng • Lý giải vì sao sự việc diễn ra, các nguyên nhân của sự việc và các tác động do sự việc gây nên • Tiên đoán điều gì sẽ xảy ra nếu như chúng ta thực hiện - không thực hiện một hành động nào đó Các loại • Nghiên cứu ứng dụng giúp giải quyết nghiên cứu những vấn đề cụ thể trong PR Nghiên cứu mang tính chiến lược: định ra các mục tiêu của kế hoạch, phát triển thông điệp, tạo kênh so sánh - benchmarks Nghiên cứu mang tính đánh giá : xác định liệu chương trình PR có đạt được những mục tiêu đặt ra • Nghiên cứu lý thuyết giúp thấu hiểu quá trình thực hiện chương trình PR Các • Khảo sát - Điều tra phương Điều tra mô tả pháp Điều tra lý giải nghiên cứu trong PR • Đánh giá thống kê truyền thông • Những biện pháp không phô trương Khảo sát - • Mẫu điều tra (hay nhóm được Điều tra chọn) • Bảng câu hỏi • Phỏng vấn • Phân tích các kết quả
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net