logo

Missouri First Steps Các Quyền của Phụ Huynh

Luật pháp quy định tất cả các trẻ em hội đủ điều kiện sẽ nhận được các dịch vụ can thiệp sớm bất kể sắc tộc, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc khả năng chi trả. Tình trạng hội đủ điều kiện được xác định dựa trên kết quả thẩm định đứa trẻ.Thủ tục thẩm định đó phải do một nhóm đa năng, trong đó có ít nhất hai chuyên gia hội đủ điều kiện thực hiện để xem xét tiểu sử sức khoẻ, quá trình phát triển cũng như các khả năng hiện tại của đứa trẻ....
Missouri First Steps Các Quyền của Phụ Huynh Tháng Ba, 2005 Các Gia Đình tại Tiểu Bang Missouri Có thuận, bằng ngôn ngữ mẹ đẻ của phụ huynh Quyền………… hoặc phương thức giao tiếp khác; Thẩm Định (2) Phụ huynh hiểu và đồng ý bằng văn bản đối với việc tiến hành hoạt động cần chấp thuận, và Luật pháp qui định tất cả các trẻ em hội đủ điều giấy chấp thuận đó có trình bày về hoạt động đó kiện sẽ được nhận các dịch vụ can thiệp sớm bất kể sắc cũng như ghi các hồ sơ (nếu có) sẽ được tiết lộ tộc, văn hóa, tôn giáo, tình trạng khuyết tật hoặc khả và người được tiết lộ; và năng chi trả. Tình trạng hội đủ điều kiện được xác định dựa trên kết quả thẩm định đứa trẻ (trong vòng 45 ngày (3) Phụ huynh hiểu rằng việc chấp thuận là hoàn kể từ ngày được giới thiệu). Thủ tục thẩm định đó phải toàn tự nguyện về phía phụ huynh và họ có thể do một nhóm đa năng, trong đó có ít nhất hai chuyên hủy bỏ chấp thuận đó vào bất cứ lúc nào. gia hội đủ điều kiện thực hiện để xem xét tiểu sử sức (a) Nếu không có chấp thuận của phụ huynh, cơ khỏe, quá trình phát triển cũng như các khả năng hiện quan chính phủ phải cố gắng một cách hợp lý tại của đứa trẻ. Nếu đứa trẻ hội đủ điều kiện nhận dịch để bảo đảm rằng phụ huynh – vụ, đứa trẻ và gia đình cũng có quyền thường xuyên được thẩm định về các ưu điểm, các kỹ năng, tiến bộ (1) Hiểu rõ về tính chất của thủ tục thẩm định và và nhu cầu của đứa trẻ. đánh giá đó hoặc các dịch vụ sẽ có sẵn; và Chương Trình Dịch Vụ cho Từng Gia (2) Hiểu rằng đứa trẻ sẽ không thể nhận dịch vụ Đình(IFSP) đánh giá và thẩm định hoặc các dịch vụ khác trừ khi có chấp thuận. Trong vòng 45 ngày kể từ ngày giới thiệu, chương trình phải tổ chức họp với mỗi Sự Riêng Tư đứa trẻ hội đủ điều kiện và gia đình để thiết lập Theo luật, sự riêng tư của quý vị luôn được bảo Kế Hoạch Dịch Vụ cho Từng Gia Đình (IFSP). vệ. Trừ trường hợp ngoại lệ khác theo Đạo Luật về Sự Mục đích là để cung cấp các dịch vụ can thiệp Riêng Tư và Quyền Giáo Dục Gia Đình (FERPA), 34 sớm, trong đó bao gồm các vấn đề vướng mắc, CFR Phần 99, qui định, phải được quý vị chấp thuận ưu tiên và nguồn lực của gia đình cho con mình. trước khi thông tin nhận dạng cá nhân được: Kế hoạch IFSP được lập cho một năm và được duyệt xét ít nhất sáu tháng một lần. Kế hoạch (a) Tiết lộ cho bất kỳ người nào khác không phải là này gồm có các kết quả quan trọng cho đứa trẻ các viên chức của các cơ quan tham gia, thâu và gia đình, cách đánh giá tiến bộ, các dịch vụ thập hoặc sử dụng thông tin đó theo First Steps; và nơi cung cấp dịch vụ, thời gian bắt đầu cung hoặc, cấp dịch vụ và thời hạn dịch vụ, phương thức (b) Nếu thông tin đó sẽ được sử dụng cho bất kỳ chi trả, và sự chuyển tiếp vào nhiều thời điểm mục đích nào khác ngoài mục đích để hội đủ khác trong toàn bộ tiến trình này và sau khi đứa các điều kiện theo First Steps. trẻ tròn ba tuổi. Nếu quý vị không chấp thuận, việc đó coi như Sự Chấp Thuận quý vị vi phạm luật tiểu bang Missouri, và chúng tôi sẽ Chương trình phải có được giấy chấp thuận của báo cáo cho các giới chức có thẩm quyền thích hợp phụ huynh trước khi tiến hành thủ tục đánh giá/thẩm theo qui định của luật pháp tiểu bang. định lần đầu, hoặc bắt đầu cung cấp các dịch vụ can Tuy nhiên, các thông tin trong hồ sơ được tiết lộ thiệp sớm. Phụ huynh có thể chọn không đồng ý với cho các cơ quan tham gia mà không có chấp thuận của bất kỳ dịch vụ cụ thể nào mà không làm phương hại tới phụ huynh sẽ được coi là hợp pháp tùy theo qui định các dịch vụ khác, và họ có thể từ chối một dịch vụ vào của Đạo Luật về Sự Riêng Tư và Các Quyền Giáo Dục bất cứ lúc nào, ngay cả sau khi đã chấp nhận dịch vụ của Gia Đình (FERPA), và các qui chế thi hành điều đó mà không làm ảnh hưởng tới các dịch vụ can thiệp luật đó. Xin xem 34 CFR Mục 99.31. khác. Mỗi cơ quan tham gia phải giữ kín thông tin có (a) Chấp thuận có nghĩa là – thể nhận dạng cá nhân trong các giai đoạn thâu thập, (1) Phụ huynh được thông báo đầy đủ về tất cả mọi lưu giữ, tiết lộ và tiêu hủy. Một viên chức của mỗi cơ thông tin liên quan tới hoạt động cần chấp quan tham gia phải nhận trách nhiệm bảo đảm giữ kín DESE 3742-6 2/05 1 mọi thông tin có thể nhận dạng cá nhân. Tất cả những một đại diện của phụ huynh xem xét và duyệt xét hồ sơ ai thâu thập hoặc sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân này. phải được huấn luyện hoặc hướng dẫn về các chính Qua nhà thầu SPOE, DESE sẽ lưu giữ hồ sơ về sách và thủ tục của tiểu bang Missouri về vấn đề bảo các bên được phép tiếp cận hồ sơ về can thiệp sớm mật. được thâu thập, lưu giữ hoặc sử dụng (trừ trường hợp Mỗi cơ quan tham gia phải lưu giữ một danh phụ huynh và các nhân viên được DESE và nhà thầu sách mới nhất về tên và chức vụ của các nhân viên SPOE ủy quyền để tiếp cận thông tin), trong đó bao trong phạm vi cơ quan đó, là những người có thể biết gồm tên của bên tiếp cận thông tin, ngày tiếp cận, và được các thông tin nhận dạng cá nhân. mục đích sử dụng hồ sơ. Tiêu Hủy Hồ Sơ Nếu bất kỳ hồ sơ về dịch vụ can thiệp sớm nào có thông tin về hơn một đứa trẻ, phụ huynh của những Chương Trình First Steps phải thông báo cho em này chỉ có quyền xem xét thông tin liên quan tới quý vị khi thâu thập, lưu giữ hoặc sử dụng các thông con mình hoặc được thông báo về thông tin cụ thể đó. tin nhận dạng cá nhân theo mục này mà không còn cần thiết nữa để cung cấp dịch vụ can thiệp sớm cho con Khi có yêu cầu, SPOE sẽ cung cấp cho phụ quý vị; thông tin đó phải được tiêu hủy theo yêu cầu huynh một danh sách các địa điểm SPOE thâu thập, lưu của quý vị sau ba không cần thiết để cung cấp các dịch giữ hoặc sử dụng hồ sơ về dịch vụ can thiệp sớm. vụ can thiệp sớm nữa; tuy nhiên hồ sơ cố định về tên, SPOE có thể tính lệ phí sao chụp hồ sơ, trong địa chỉ, số điện thoại và tình trạng ghi danh tham gia trường hợp lệ phí đó không gây trở ngại tới việc phụ của con quý vị có thể được lưu giữ vô thời hạn. huynh thi hành quyền xem xét các hồ sơ này. SPOE có Thông Báo Trước thể không tính lệ phí tra cứu hoặc lấy thông tin. Phụ huynh có thể yêu cầu sửa đổi hồ sơ đó nếu họ tin rằng Phụ huynh phải nhận được văn bản thông báo trong hồ sơ có các thông tin không chính xác và nếu trước khi cơ quan chính phủ hoặc nhà cung cấp dịch vụ System Point of Entry (SPOE) không đồng ý sửa đổi đề nghị hay từ chối tiến hành hoặc thay đổi việc nhận (phải thông báo trong thời hạn hợp lý sau khi nhận biết, thẩm định hoặc xếp lớp cho một đứa trẻ hoặc cung hoặc có yêu cầu), phụ huynh có thể yêu cầu một buổi cấp các dịch vụ can thiệp sớm cho đứa trẻ và gia đình. điều trần để phản đối thông tin có trong hồ sơ đó sau Thông báo này phải cho phụ huynh biết về (các) thủ khi được thông báo về quyết định từ chối và quyền tục đang được đề nghị hoặc bị từ chối và (các) lý do điều trần. Dựa trên kết quả điều trần, nếu thông tin dẫn tới đề nghị hay từ chối đó. Phải cung cấp một bản được chứng minh là không chính xác, sai lạc hoặc vi Tuyên Bố về Các Quyền của Phụ Huynh cùng với phạm sự riêng tư hoặc các quyền khác của đứa trẻ, cơ thông báo. Các thông báo phải được lập bằng văn bản quan chính phủ đó sẽ thay đổi thông tin một cách sao cho thật dễ hiểu đối với công chúng. Nếu tiếng Anh tương ứng và thông báo cho phụ huynh bằng văn bản, không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của gia đình, gia đình đó tùy thuộc vào kết quả điều trần, nếu cơ quan quyết định có quyền nhận thông tin bằng tiếng mẹ đẻ của họ, trừ rằng đó là thông tin không chính xác, sai lạc hoặc vi khi rõ ràng là không thể làm được việc đó. Nếu một gia phạm sự riêng tư và các quyền khác của đứa trẻ, SPOE đình sử dụng phương thức giao tiếp khác, ví dụ như sẽ thông báo cho phụ huynh về quyền đưa vào hồ sơ ngôn ngữ ra dấu hoặc chữ nổi Braille, họ có quyền được lưu giữ về đứa trẻ một bản nhận xét về thông tin nhận nội dung thông báo dưới dạng đó. Tiếng mẹ đẻ có hoặc quyền đưa ra bất kỳ lý do nào dẫn tới việc không nghĩa là ngôn ngữ hoặc phương thức giao tiếp mà phụ đồng ý với quyết định của SPOE. Các phần giải thích huynh đó thường sử dụng. đưa vào hồ sơ của đứa trẻ trong mục này phải do cơ Duyệt Xét Hồ Sơ quan lưu giữ dưới dạng hồ sơ của đứa trẻ, miễn là hồ sơ hoặc phần bị phản đối đó được cơ quan lưu giữ và Phụ huynh phải được phép xem xét, kiểm tra và nếu SPOE tiết lộ hồ sơ của đứa trẻ hoặc phần thông tin duyệt hồ sơ liên quan tới gia đình và con của mình bị khiếu nại cho bất kỳ bên nào, việc giải thích nói trên chiếu theo các thủ tục về bảo mật trong các qui chế cũng có thể được tiết lộ cho bên đó. theo phần B của Đạo Luật (34 CFR 300.560 tới 300.576). Qua nhà thầu System Point of Entry (SPOE), Các Thủ Tục Bảo Vệ Quyền Giáo Dục Đặc Biệt DESE phải đáp ứng yêu cầu của phụ huynh về việc Phụ huynh (và DESE) có quyền giải quyết (qua xem hồ sơ mà không được trì hoãn khi không cần thiết một thủ tục gọi là quyền giáo dục đặc biệt) các vướng và trước khi có bất kỳ cuộc họp nào về IFSP hoặc bất mắc về danh tính (tình trạng hội đủ điều kiện), kết quả kỳ buổi điều trần nào, và không bao giờ được quá 45 thẩm định, quyết định xếp lớp của một đứa trẻ, hoặc ngày sau khi có yêu cầu. Phụ huynh có: quyền nhận cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm. Yêu cầu điều trần được phản hồi của SPOE đối với các yêu cầu hợp lý về quyền giáo dục đặc biệt do cơ quan chính phủ hoặc được giải thích và diễn giải nội dung trong hồ sơ; một nhà cung cấp dịch vụ đề nghị hay từ chối để bắt quyền yêu cầu SPOE cung cấp bản sao của các hồ sơ đầu hoặc thay đổi việc nhận biết, đánh giá, sắp xếp có thông tin đó, nếu việc này sẽ khiến phụ huynh hoặc cung cấp các dịch vụ can thiệp sớm. không thể thi hành quyền xem xét hồ sơ; và quyền có DESE 3742-6 2/05 2 Để tiến hành một thủ tục điều trần về giáo dục cho trẻ sơ sinh và trẻ mới biết đi, biết các yêu đặc biệt, phụ huynh phải gửi thư yêu cầu xin điều trần cầu Phần C và nhu cầu của các trẻ em hội đủ theo đúng thủ tục cùng với phần trình bày về các vấn điều kiện và gia đình các em, và không được là đề vướng mắc cho Giám Đốc Phụ Trách Tuân Hành nhân viên của cơ quan tiểu bang hoặc các nhà (Director of Compliance), Division of Special cung cấp dịch vụ có trách nhiệm cung cấp các Education, Department of Elementary and Secondary dịch vụ can thiệp sớm cho con quý vị. Người Education, P.O. Box 480, Jefferson City, MO 65102- này không được có mâu thuẫn quyền lợi hoặc 0480. mâu thuẫn cá nhân dễ làm ảnh hưởng tới tính khách quan của viên chức luật pháp trong việc Quý vị và DESE sẽ được tạo cơ hội sử dụng thủ ra quyết định. Viên chức điều trần không được tục hòa giải để giải quyết vướng mắc trước khi tới điều là nhân viên của bất kỳ cơ quan hoặc cá nhân/tổ trần về quyền giáo dục đặc biệt. Việc này là tự nguyện, chức nào khác liên quan tới việc “chăm sóc đứa và không ảnh hưởng tới quyền có một buổi điều trần về trẻ đó.” Một người hội đủ điều kiện là người vô quyền giáo dục đặc biệt của quý vị, và không được tư không phải là nhân viên của cơ quan chỉ bởi phép sử dụng để làm trì hoãn quyền có một buổi điều vì người đó được cơ quan này trả thù lao để tiến trần của quý vị. Các dịch vụ hòa giải được cung cấp hành thủ tục quyết định khiếu nại. miễn phí cho quý vị. Quý vị và Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học sẽ cần phải đồng ý áp dụng biện pháp • Nếu trong khiếu nại của đứa trẻ có đề cập tới hòa giải và đồng ý cho sử dụng một hòa giải viên có vấn đề đã từng được quyết định trong một buổi trình độ, hội đủ điều kiện và vô tư, được tuyển chọn từ điều trần về quyền giáo dục đặc biệt liên quan danh sách do Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học lưu tới các bên tương tự, quyết định điều trần này có giữ, là người đã được huấn luyện về các phương pháp giá trị ràng buộc và DESE phải thông báo cho hòa giải hiệu quả. Danh sách này bao gồm những người khiếu nại về ảnh hưởng đó. Khiếu nại về người là hòa giải viên có trình độ và có kiến thức hiểu việc nhà cung cấp/nhà thầu của DESE phải do biết về luật pháp và các qui chế liên quan tới việc cung cơ quan chính giải quyết. cấp dịch vụ giáo dục đặc biệt và các dịch vụ liên quan. Buổi hòa giải sẽ được sắp xếp vào thời gian và địa Nếu quý vị khiếu nại nhận được cũng là chủ đề điểm do các bên thỏa thuận. Mỗi bên được phép có tối của cuộc điều trần theo đúng thủ tục, hoặc có nhiều vấn đa ba người đi cùng tới buổi hòa giải, trừ khi cả hai bên đề và một hoặc nhiều vấn đề đó nằm trong thủ tục điều đều đồng ý cho phép thêm người. Luật sư không được trần, tiểu bang phải duy trì phần khiếu nại đang được phép tham gia buổi hòa giải. Quý vị có thể đi cùng với giải quyết trong buổi điều trần về quyền giáo dục đặc một người bênh vực quyền lợi là thường dân. Bất kỳ biệt, cho tới khi kết thúc điều trần. Tuy nhiên, bất kỳ thỏa thuận nào các bên đạt được trong tiến trình hòa vấn đề nào trong thư khiếu nại và không bao gồm thủ giải đều phải được đề cập tới trong thỏa thuận hòa giải tục về quyền giám hộ đặc biệt phải được theo dõi trong bằng văn bản. vòng 60 ngày kể từ ngày tính theo lịch. Mọi cuộc bàn thảo được tổ chức trong thời gian • Tại buổi điều trần, quý vị có thể đi kèm và hội ý hòa giải sẽ được giữ bảo mật và sau này không được sử với luật sư và những người có kiến thức đặc biệt dụng làm bằng chứng trong buổi điều trần về quyền hoặc kinh nghiệm huấn luyện về các dịch vụ can giáo dục đặc biệt hoặc khiếu kiện dân sự. Các bên có thiệp sớm cho trẻ em khuyết tật. thể phải ký một bản cam kết giữ bảo mật trước khi bắt • Tại buổi điều trần, quý vị có thể đưa ra các bằng đầu thủ tục này. Thủ tục hòa giải phải được sắp xếp chứng và đối chất, thẩm vấn chéo, và yêu cầu trong vòng 15 ngày và hoàn tất trong vòng 30 ngày kể nhân chứng tham gia. từ ngày quyết định hòa giải. • Tại buổi điều trần, quý vị có thể cấm đưa ra các Chương trình sẽ tổ chức một buổi điều trần về bằng chứng mà vẫn chưa được tiết lộ cho mình quyền giáo dục đặc biệt để xem lại các vướng mắc của trong ít nhất năm ngày trước khi diễn ra buổi quý vị. Buổi điều trần theo đúng thủ tục sẽ được tổ điều trần. chức tại một thời gian và địa điểm thuận tiện và thích hợp cho quý vị. Trong vòng 30 ngày tính theo lịch kể • Các thủ tục tố tụng sẽ được lưu hồ sơ. Quý vị có từ khi nhận được yêu cầu điều trần của quý vị, chương thể có được một bản chép lại nguyên văn trên trình sẽ tổ chức một buổi điều trần để xem xét lại các mạng điện tử hoặc bằng văn bản của các thủ tục vướng mắc của quý vị và gửi văn bản quyết định qua tố tụng đó. đường bưu điện cho quý vị. • Viên chức điều trần sẽ nghe phần trình bày của • Buổi điều trần sẽ do một viên chức điều trần vô các bên liên quan, xem xét các thông tin liên tư do Phó Ủy Viên Phụ Trách Giáo Dục Đặc quan và đưa ra quyết định một cách kịp thời. Biệt chỉ định thay mặt cho Ủy Ban Giáo Dục Quý vị có quyền có được các văn bản về kết quả Tiểu Bang điều hành. Viên chức điều trần này Điều Tra Thực Tế và Quyết Định, và quý vị sẽ phải có kiến thức hiểu biết về các dịch vụ dành nhận được một bản sao của văn bản này. DESE 3742-6 2/05 3 • Nếu quý vị hoặc DESE không đồng ý với quyết Các Dịch Vụ Đại Diện Giáo Dục định ban đầu, một trong hai đều có quyền đưa ra SPOE phải xác định một đứa trẻ có thuộc quyền khiếu kiện dân sự. Thủ tục này có thể được gửi giám hộ của tiểu bang hoặc có cha mẹ có thể tìm được tới tòa án tiểu bang hoặc liên bang. hoặc nhận biết được hay không, để DESE chỉ định một Trong các thủ tục tố tụng này, trừ khi có sự đồng ý người làm Đại Diện Giáo Dục. Người Đại Diện Giáo khác của quý vị và cơ quan, con quý vị sẽ tiếp tục được Dục có thể dại diện cho đứa trẻ trong mọi vấn đề liên nhận các dịch vụ can thiệp sớm hiện đang được cung quan tới thủ tục thẩm định và đánh giá đứa trẻ, việc cấp vào thời điểm quý vị yêu cầu điều trần theo đúng thiết lập và thi hành kế hoạch IFSP, các thủ tục thẩm thủ tục. Nếu các thủ tục liên quan tới các dịch vụ lần định hằng năm và duyệt xét theo định kỳ. Ngoài ra, đầu tiên, con quý vị phải nhận được các dịch vụ không Người Đại Diện còn thường xuyên cung cấp các dịch bị khiếu nại. vụ can thiệp sớm và bất kỳ quyền hạn nào khác được thiết lập theo luật IDEA. DESE sẽ chọn một đại diện Các Trường Hợp Khiếu Nại về Trẻ Em giáo dục từ một nhóm những người đại diện được chấp Bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào tin rằng cơ thuận ở gần đứa trẻ. Người đại diện được tuyển chọn quan chính phủ có trách nhiệm đã vi phạm qui chế của không có quyền lợi hay mâu thuẫn với quyền lợi của tiểu bang hoặc liên bang về thi hành Phần C của Đạo đứa trẻ mình đại diện và đủ kiến thức cũng như các kỹ Luật IDEA, có thể gửi thư khiếu nại có chữ ký và bằng năng để trở thành người đại diện thích hợp cho đứa trẻ. văn bản liên quan tới trẻ em với Sở Giáo Dục Tiểu Học Người đại diện này không được là nhân viên của bất kỳ và Trung Học Tiểu Bang Missouri. Khiếu nại phải có cơ quan tiểu bang nào và không được là cá nhân hoặc phần trình bày rằng cơ quan đã vi phạm qui định của nhân viên của một người cung cấp các dịch vụ can IDEA và các dữ kiện dẫn tới phần quyết định nói trên. thiệp sớm cho đứa trẻ đó hoặc bất kỳ thành viên nào Khiếu nại phải cáo buộc một hành động vi phạm xảy ra trong gia đình đứa trẻ. trong vòng một năm trước ngày nhận được khiếu nại, Để Tìm Hiểu Thêm Về Các Quyền của Quý Vị trừ khi việc xét một trường hợp xảy ra trước hơn một năm là hợp lý vì hành động vi phạm vẫn đang tiếp tục, Quý vị luôn có thể nói chuyện với những người hoặc nếu người khiếu nại yêu cầu hoàn trả hoặc có biện sau đây: người cung cấp dịch vụ Can Thiệp Sớm cho pháp khắc phục (kể cả các dịch vụ bồi hoàn) trường con quý vị, điều phối viên dịch vụ của quý vị, System hợp vi phạm xảy ra trong chưa tới ba năm trước ngày Point of Entry (SPOE) tại quận quý vị hoặc Sở Giáo nhận được khiếu nại. Dục Tiểu Học và Trung Học (DESE). Khiếu nại đó sẽ được điều tra và giải quyết Các gia đình có thể liên lạc với Văn Phòng First trong vòng 60 ngày và văn bản quyết định đề cập tới Steps tại quận của mình để tìm hiểu thêm bằng cách mỗi phần cáo buộc trong khiếu nại cùng với kết luận gọi số điện thoại miễn phí: điều tra thực tế và lý do dẫn tới quyết định chính thức 1-866-583-2392 của Sở sẽ được gửi cho bên khiếu nại. DESE sẽ tiến hành thủ tục điều tra độc lập ngay tại chỗ nếu DESE Sở Giáo Dục Tiểu Học và Trung Học Cơ Sở Tiểu Bang thấy rằng đó là việc cần thiết. Missouri không phân biệt đối xử dựa trên sắc tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, giới tính, tình trạng khuyết tật, Người khiếu nại sẽ có cơ hội bổ sung thêm hoặc tuổi tác trong các chương trình và hoạt động của thông tin, bằng miệng hay bằng văn bản, về các cáo sở. Mọi vướng mắc liên quan tới các chương trình của buộc trong khiếu nại. Thủ tục điều tra sẽ có phần xem sở xin tới Jefferson State Office Building, Title IX lại mọi thông tin liên quan và sẽ dẫn tới quyết định độc Coordinator, 5th Floor, 205 Jefferson Street, Jefferson lập về việc các nhà thầu/nhà cung cấp của DESE có vi City, Missouri 65102-0480; số điện thoại 573-751- phạm phần C của Đạo Luật IDEA hay không. Thời 4581. hạn 60 ngày này sẽ chỉ được gia hạn nếu có các tình huống đặc biệt liên quan tới một khiếu nại cụ thể. Department of Elementary and Secondary Education Khi giải quyết một trường hợp khiếu nại trong Division of Special Education đó cơ quan chính phủ đã không tuân theo luật, Sở sẽ P.O. Box 480 giải quyết vấn đề về cách khắc phục bạo lực, trong đó Jefferson City, MO 65102-0480 bao gồm, khi thích hợp, việc được nhận tiền bồi thường (573) 751-5739; Dịch vụ Chuyển Tiếp tại Missouri 1- hoặc các biện pháp khắc phục khác phù hợp với nhu 800-735-2966 TDD cầu của đứa trẻ và việc cung cấp các dịch vụ thích hợp http://www.dese.mo.gov/divspeced/FirstSteps/index.html sau này cho tất cả các trẻ em khuyết tật. Nếu cần, chương trình sẽ áp dụng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và thương lượng. DESE 3742-6 2/05 4
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net