logo

Luận văn tốt nghiệp: "Tăng cường quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm"

Để có thể phát triển kinh tế và hoà nhập vào nền kinh tế thế giới đối với nước ta, là một quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển chất lượng sản phẩm chưa cao và không ổn định thì việc đảm bảo và nâng cao chất lượng là một yêu cầu hết sức cần thiết. Muốn đảm bảo và nâng cao chất lượng, đòi hỏi phải có nhận thức đúng đắn và phương pháp quản lý khoa học. Thực tế xét về bề mặt khách quan mà nói thì chất lượng sản phẩm hàng hoá nói chung...
Luận văn tốt nghiệp: "Tăng cường quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm" 1 Mục Lục LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I. LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN HOÁ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN - THỰC PHẨM 1. Khái quát về Nông sản - Thực phẩm, các khái niệm cơ bản 2. Vai trò và ý nghĩa của nông sản - thực phẩm 2.1. Vai trò 2.2. Ý nghĩa 3. Sản xuất, tiêu dùng của thế giới - Việt Nam 3.1. Nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về tiêu chuẩn chất lượng và môi trường 3.2. Yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường của các nước nhập khẩu 3.3. Tác động của tiêu chuẩn chất lượng và môi trường đến hàng nông sản xuất khẩu 3.4. Tình hình thương mại trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá nông sản - thực phẩm 4. Sự cần thiết phải có công tác quản lý của nhà nước PHẦN II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN HOÁ TRONG LĨNH VỰC NÔNG SẢN - THỰC PHẨM 1. Tình hình quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta trong những năm qua 2. Công tác tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực nông sản – thực phẩm của Việt Nam 2.1. Lịch sử 2.2. Hoạt động chính của Uỷ ban Codex Việt Nam 3. Công tác tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông sản – Thực phẩm của quốc tế 4. Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm 4.1. Sự cần thiết phải hình thành hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm của Việt Nam 4.2. Hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm 4.3. Hệ thống tổ chức quản lý chất lượng thực phẩm 4.4. Chức năng nhiệm vụ, quan hệ lề lối làm việc chung của hệ thống quản lý chất lượng thực phẩm 4.5. Chức năng nhiệm vụ của các cơ quan trong hệ thống quản lý nhà nước về chất lượng thực phẩm 4.6. Uỷ ban phối hợp quản lý chất lượng thực phẩm 5. Số lượng tiêu chuẩn hóa trong lĩnh vực Nông sản – Thực phẩm chia theo phân loại 2 PHẦN III. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN HOÁ ĐỐI VỚI NÔNG SẢN - THỰC PHẨM KẾT LUẬN 3 4 LỜI NÓI ĐẦU Ngày nay chất lượng có một vai trò rất quan trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Nó là một nhân tố quyết định tới sự thành bại của bất cứ doanh nghiệp nào, quốc gia nào khi tham gia vào phân công lao động quốc tế. Để có thể phát triển kinh tế và hoà nhập vào nền kinh tế thế giới đối với nước ta, là một quốc gia có nền kinh tế chậm phát triển chất lượng sản phẩm chưa cao và không ổn định thì việc đảm bảo và nâng cao chất lượng là một yêu cầu hết sức cần thiết. Muốn đảm bảo và nâng cao chất lượng, đòi hỏi phải có nhận thức đúng đắn và phương pháp quản lý khoa học. Thực tế xét về bề mặt khách quan mà nói thì chất lượng sản phẩm hàng hoá nói chung là như thế. Nhưng khi đã đi sâu vào tìm hiểu vấn đề chất lượng hàng hoá nông sản thực phẩm thì mới thấy được nhiều vấn đề đặt ra trong công tác quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực này. Để hình thành lên một cơ cấu quản lý cũng như sự điều tiết của nhà nước trong lĩnh vực này thực sự là cả một quá trình hình thành và phát triển của luật pháp quốc gia. Để tìm hiểu về thực trạng công tác quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm ra sao? Cũng như có thể đề xuất một số biện pháp góp phần thúc đẩy công tác quản lý chất lượng trong lĩnh vực này em đã lựa chọn đề tài: "Tăng cường quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm". Bài viết của em gồm 3 phần: Phần I. Lý luận chung về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá chất lượng nông sản thực phẩm. Phần II. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực Nông sản - Thực phẩm Phần III. Những kiến nghị đề xuất về tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá chất lượng Nông sản - Thực phẩm Trước khi đi vào từng nội dung cụ thể em xin chân thành cảm ơn sự 5 hướng dẫn chỉ bảo của thầy giáo: Nguyễn Đình Phan, sự giúp đỡ của các cô, các bác ở trung tâm tiêu chuẩn chất lượng (thuộc Tổng cục TCĐLCL) đã tạo điều kiện cho em hoàn thành bài viết này. Do kiến thức còn hạn chế nên khi trình bày sẽ không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong sẽ nhận được sự chỉ bảo của thầy cùng các cô, các bác. Hà Nội, năm 2001 Sinh viên Trịnh Minh Thạo 6 PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG LĨNH VỰC TIÊU CHUẨN HOÁ CHẤT LƯỢNG NÔNG SẢN - THỰC PHẨM 1. Khái quát về Nông sản - Thực phẩm, các khái niệm cơ bản: * Tổ chức tiêu chuẩn hoá quản lý, ISO (mà cụ thể là ban kỹ thuật TC34) và uỷ ban tiêu chuẩn hoá quốc tế về thực phẩm - CAC là 2 tổ chức lớn nhất hiện nay tiến hành công tác tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực nông sản thực phẩm. Nước ta là thành viên của ISO từ 1977. Từ đó đến nay công tác tiêu chuẩn hoá quốc tế nói chung và công tác tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực nông sản thực phẩm nói riêng không ngừng được đẩy mạnh bởi lẽ đây là con đường hiệu quả nhất, giúp chúng ta từng bước nâng cao chất lượng hàng hoá nông sản và xuất khẩu. Hàng loạt tiêu chuẩn ISO đã được sử dụng để xây dựng tiêu chuẩn Việt Nam như tiêu chuẩn trong lĩnh vực chè, cà phê... Tuy nhiên do đặc tính quan trọng của hàng hoá nông sản, tổ chức lương thực thế giới FAO và tổ chức y tế thế giới - WHO đã phối hợp trong chương trình hỗn hợp FAO/WHO về công tác tiêu chuẩn hoá. Để thực hiện chương trình này hai tổ chức trên đã thành lập uỷ ban tiêu chuẩn hoá quốc tế thực phẩm về CAC vào năm 1962 nhằm bảo vệ sức khoẻ cho người tiêu dùng và an toàn, tin tưởng trong lưu thông thực phẩm. Hiện nay đây là tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn có số thành viên đông nhất trong đó phần lớn là các nước đang phát triển. Như đã trình bày ở trên Việt Nam là nước nông nghiệp thuộc khối các nước đang phát triển. Hơn nữa trong nền kinh tế thị trường với xu hướng tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước phát triển thì rất cần có sự hỗ trợ, quản lý của nhà nước mà cụ thể phải nói đến ở đây là công tác quản lý của nhà nước tỏng các lĩnh vực kinh tế nói chung và công tác tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực nông sản thực phẩm nói riêng. Vì đặc tính của hàng hoá Nông sản - Thực phẩm là rất quan trọng đối với người sản xuất và tiêu dùng. Mà đặc biệt đối với Việt Nam là nước có nền nông nghiệp phát triển, đang dần chuyển 7 mình sang nền kinh tế thị trường vì vậy rất cần có sự quan tâm của nhà nước tới lĩnh vực này. Trước hết là để bảo vệ người tiêu dùng sau đó cũng có thể coi công tác tiêu chuẩn hoá dưới sự quản lý của nhà nước là một biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá nông sản - thực phẩm tăng khả năng cạnh tranh không những chỉ có thị trường trong nước mà cả trên thị trường quốc tế. * Các khái niệm cơ bản: Để hiểu được các vấn đề có liên quan đến nông sản - thực phẩm chúng ta phải xem xét các khái niệm chung của nông sản - thực phẩm. Không phải dễ dàng có thể tách biệt được 2 khái niệm này bởi lẽ giữa nông sản và thực phẩm có quan hệ mật thiết với nhau. - Nông sản là kết quả của quá trình lao động nông nghiệp, sản phẩm được sản xuất ra chủ yếu nhằm mục đích phục vụ cho quá trình chế biến thực phẩm. - Thực phẩm là kết quả của hàng loạt các thao tác quy trình chế biến từ nông sản mà có được. Mục đích cuối cùng là đáp ứng nhu cầu ăn uống sinh sống của con người. Hơn nữa muốn xem xét nghiên cứu quá trình thực hiện công tác quản lý của nhà nước ra sao chúng ta cần phải thấy được vai trò của nông sản - thực phẩm đối với nền kinh tế và đối với con người. Từ đó sẽ xem xét công tác quản lý của nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá nông sản - thực phẩm. 2. Vai trò và ý nghĩa của nông sản - thực phẩm a) Vai trò. Lương thực - thực phẩm là nhu cầu thiết yếu trong đời sống con người. Nó đảm bảo sự tồn tại và phát triển của nền kinh tế cũng như mọi mặt của hoạt động văn hoá - xã hội. Chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta rất chú trọng tới sự phát triển nông nghiệp một cách toàn diện, đồng thời cũng rất quan tâm tới việc phát triển ngành công nghiệp chế biến thực phẩm nhằm tạo nên nhiều thực phẩm hàng hoá đảm bảo an ninh lương thực và tạo nên những sản phẩm thoả mãn nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu làm cơ sở vững chắc cho nền kinh tế quốc dân tiến lên công nghiệp hoá và hiện đại hoá. 8 Bên cạnh việc đẩy mạnh phát triển sản xuất để tăng cường số lượng chúng ta cũng đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng, lương thực, thực phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh nhằm tăng cường chất lượng cuộc sống cho nhân dân và đảm bảo sức khoẻ lâu dài cho người tiêu dùng và tương lai cho giống nòi. Khác với nhiều loại hàng hoá khác lương thực, thực phẩm là một loại hàng hoá đặc biệt. Nhờ có nó mà con người mới có thể sống, tồn tại và phát triển. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mỗi người, bởi vì hàng ngày ai cũng cần thức ăn và nước uống. Xã hội càng văn minh thì chất lượng thực phẩm cũng vì thế mà tăng lên không ngừng. Trước đây Việt Nam chỉ là một nước nông nghiệp lạc hậu. Nông dân làm ra nông sản với mục đích tự cung, tự cấp cho chính cuộc sống gia đình hoặc một phần được bán ra trong phạm vi không gian hẹp. Thực phẩm làm ra phần lớn ở dạng đơn giản, chủ yếu được chế biến trực tiếp trong các bếp gia đình. b) Ý nghĩa Trước đây Việt Nam chỉ là một nước nông nghiệp lạc hậu. Nông dân làm ra nông sản với mục đích phục vụ cho chính cuộc sống của họ là chủ yếu cho nên họ không quan tâm đến công tác tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực này. Bước sang nền kinh tế thị trường, để chuyển mình từng bước tiến lên công nghiệp hoá hiện đại hoá. Muốn tăng khả năng cạnh tranh và nâng cao chất lượng hàng hoá nói chung và hàng hoá nông sản thực phẩm nói riêng cần phải có công tác quản lý của nhà nước về tiêu chuẩn hoá trong lĩnh vực nông sản - thực phẩm. Qua việc nghiên cứu thì thấy rằng công tác quản lý của nhà nước mà thực hiện tốt, tránh được mọi sai sót sẽ có ý nghĩa rất lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. - Thứ nhất: Tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá nông sản - thực phẩm trong nước, nâng cao chất lượng sản phẩm. - Thứ hai: Bảo đảm sức khoẻ cho người tiêu dùng và đảm bảo tin tưởng xác đáng trong việc lưu thông lương thực. - Thứ 3: Kiện toàn tốt hơn nữa bộ máy quản lý của nhà nước bằng việc 9 phân ngành quản lý trong từng lĩnh vực cụ thể. Tạo ra sự liên kết giữa các ngành, các bộ với nhau. Tóm lại qua việc nghiên cứu vấn đề này sẽ cho chúng ta thấy được ý nghĩa của hàng hoá nông sản thực phẩm rất lớn trong nền kinh tế đất nước. Mà đặc biệt hơn nữa là phục vụ cho cuộc sống của con người ngày một nâng cao đáp ứng tốt hơn công tác quản lý của nhà nước trong lĩnh vực này tạo đà phát triển kinh tế - văn hoá - xã hội. Vì thế người ta ít quan tâm tới việc tiêu chuẩn hoá thực phẩm như là một yếu tố quan trọng nhằm tạo nên nông sản hàng hoá và việc giáo dục tiêu chuẩn hoá trong xã hội cũng không cần được đặt ra. Từ một nước nông nghiệp lạc hậu chúng ta từng bước tiến lên công nghiệp hoá. Nông nghiệp chuyển dần từ ngành sản xuất nông sản tự cấp, tự túc sang nông sản thực phẩm hàng hoá. Đây là một bước tiến quan trọng trong nền sản xuất nông nghiệp của nước ta. Hiện nay nông sản - thực phẩm làm ra không chỉ lưu thông trên thị trường của một địa phương mà đã mở rộng ra nhiều nơi khác xa hơn. Nhiều nông sản thực phẩm đã trở thành mặt hàng xuất khẩu quan trọng của đất nước như: chè, cà phê, hạt điều, hạt tiêu rau quả, thuỷ sản, đặc biệt là gạo. Từ một nước luôn luôn thiếu lương thực chúng ta đã trở thành một quốc gia xuất khẩu gạo điều đó đã tạo nên một khuôn mặt Việt Nam mới trên thị trường ngũ cốc thế giới. Qua tìm hiểu các đặc trưng của hàng hoá nông sản - thực phẩm chúng ta thấy được vai trò của nó đối với đời sống kinh tế - xã hội hết sức to lớn. Không những nó chiếm tỷ trọng tương đối lớn trong nền kinh tế của đất nước mà còn là một thứ "nguyên liệu" sống cho người dân. Hơn nữa trong thời đại ngày nay bất kỳ một sản phẩm nào muốn trở thành hàng hoá có chất lượng, có thị trường ổn định và có hiệu quả kinh tế cao đều phải quan tâm tới tiêu chuẩn hoá. Khi công tác quản lý của nhà nước đã đẩy nhanh việc nâng cao chất lượng hàng hoá nông sản thực phẩm cũng có nghĩa là tiến thêm một bước trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. 3. Sản xuất, tiêu dùng của thế giới - Việt Nam 10 Trong môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt hiện nay, các nước đang có những nỗ lực nhằm tìm kiếm giải pháp để tăng cường xuất khẩu và hạn chế nhập khẩu. Xuất khẩu là mục tiêu hướng tới của nhiều quốc gia trên thế giới. Việt Nam cũng đang cố gắng mở rộng thị trường xuất khẩu của mình thông qua việc đề ra và thực hiện các biện pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu thương mại của nước nhập khẩu. Hiện nay xuất khẩu chiếm tỷ trọng đáng kể trong GDP của đất nước trong đó nông sản là một trong những mặt hàng xuất khẩu chính. Các nhà sản xuất và xuất khẩu Việt Nam đang đứng trước những yêu cầu về tiêu chuẩn, chất lượng và môi trường. Những yếu tố hết sức cần thiết để mở rộng thị trường và đảm bảo tăng trưởng xuất khẩu một cách bền vững, đặc biệt trong xuất khẩu hàng nông sản. Việc nghiên cứu tìm hiểu các yêu cầu và tác động của tiêu chuẩn chất lượng và môi trường đối với hàng nông sản là hết sức cần thiết và quan trọng. a) Nhận thức của các doanh nghiệp Việt Nam về tiêu chuẩn chất lượng và môi trường: Theo kết quả điều tra mới nhất của vụ chính sách kinh tế đa biên (Bộ thương mại) thì không ít doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chưa hiểu biết đầy đủ về các tiêu chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn môi trường quốc tế. Đối với họ các tiêu chuẩn về vệ sinh, kiểm dịch, tiêu chuẩn môi trường, tiêu chuẩn kỹ thuật, mẫu mã sản phẩm và bao gói sản phẩm đều thuộc khái niệm "chất lượng sản xuất". Nhiều khi các hoạt động cải tiến chất lượng sản phẩm chỉ mới chủ yếu được tập trung vào việc nâng cao giá trị sử dụng của hàng hoá hoặc cải tiến mẫu mã, bao bì chứ chưa được tập trung đúng mức vào các khía cạnh kỹ thuật hay tiêu chuẩn kỹ thuật vệ sinh kiểm dịch (SPS) và môi trường. Tất cả các doanh nghiệp đều nhận thức được rằng, chất lượng sản phẩm là một trong những yếu tố quyết định, nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của họ trên thị trường quốc tế, nên họ đã rất chú trọng đến việc nâng cao chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên cho đến nay các doanh nghiệp vẫn mới chỉ nhìn nhận cách tốt nhất để nâng cao chất lượng sản phẩm là áp dụng công nghệ tiên tiến và các hệ thống quản lý chất lượng hiện đại như Bộ tiêu chuẩn ISO 11 9000, chứ chưa nhận thấy vai trò to lớn của hệ thống quản lý môi trường ISO 14000. Các doanh nghiệp hầu như không có thông tin về các hiệp định môi trường đa phương hoặc các quy định của WTO liên quan đến môi trường. Vấn đề môi trường mới chỉ được các doanh nghiệp đề cập đến được góc độ bảo vệ môi trường trong quá trình sản xuất. Ví dụ như vấn đề xử lý chất thải, an toàn vệ sinh nơi làm việc... b) Yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường của các nước nhập khẩu Yêu cầu của các nước nhập khẩu đối với một sản phẩm nào đó thì rất khác nhau... Mỗi nước có một hệ thống tiêu chuẩn riêng và các doanh nghiệp Việt Nam phải tuân thủ để đáp ứng yêu cầu của mỗi loại tiêu chuẩn, trong đó có tiêu chuẩn về môi trường. Điều này trên thực tế nhiều khi đã hạn chế khả năng mở rộng thị trường của các doanh nghiệp hoặc do hệ thống sản xuất của họ không đủ linh hoạt để đáp ứng với tất cả các loại yêu cầu đặc thù của các nước bạn hàng, hoặc do họ không có khả năng đầu tư để đáp ứng các tiêu chuẩn được đặt ra. Nhiều nước quy định tiêu chuẩn chất lượng và môi trường hết sức cao nhằm bảo đảm an toàn vệ sinh và sức khoẻ cho người tiêu dùng. Điều này đã làm cho các doanh nghiệp muốn xuất khẩu sản phẩm của mình sang các nước đó gặp rất nhiều khó khăn. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, một khi hầu hết cơ sở hạ tầng và các trang thiết bị còn lạc hậu thì vấn đề môi trường vẫn sẽ còn là một thách thức lớn cho việc mở rộng thị trường và tăng cường xuất khẩu. Các doanh nghiệp cho rằng, việc hài hoà tiêu chuẩn với tiêu chuẩn của các nước nhập khẩu là một trong những biện pháp hữu hiệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho thương mại phát triển. c) Tác động của tiêu chuẩn chất lượng và môi trường đến hàng nông sản xuất khẩu: * Các vấn đề về thủ tục đánh giá phù hợp tiêu chuẩn các nước nhập khẩu. Đối với các doanh nghiệp Việt Nam, đa số các Tổng công ty nhà nước xuất khẩu nông sản đều có bộ phận kiểm tra và quản lý chất lượng riêng. Một số bạn hàng nhập khẩu (với những lô hàng cụ thể) công nhận các bộ phận kiểm tra chất lượng này và cho phép họ giám định và chứng nhận chất lượng hàng hoá xuất khẩu. Tỏng trường hợp khác doanh nghiệp xuất khẩu 12 phải xin giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng tại một cơ quan được chỉ định, ví dụ như Vina Control hoặc một cơ quan giám định hàng hoá nước ngoài. Một số nước nhập khẩu lại yêu cầu hàng hoá nhập khẩu vào nước họ phải có giấy chứng nhận chất lượng của một cơ quan được chỉ định tại nước họ. Thủ tục này thường mất rất nhiều thời gian và tốn kém. Cũng có trường hợp nước nhập khẩu cho phép một cơ quan giám định của nước xuất khẩu cấp giấy chứng nhận chất lượng nhưng thủ tục giám định phải tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn và chỉ thị của họ. Các thủ tục này thường rất tốn kém và dẫn đến sự chậm chễ trong việc giao hàng. * Các vấn đề về tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh kiểm dịch. Yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và vệ sinh kiểm dịch thường được quy định trong hợp đồng giữa bên xuất khẩu và bên nhập khẩu, tuỳ theo từng trường hợp cụ thể mà các quy định có thể khác nhau. Trong đa số các trường hợp nông sản xuất khẩu khác phải tuân thủ các yêu cầu chất lượng rất nghiêm ngặt của nước nhập khẩu. Việc đáp ứng yêu cầu chất lượng được chứng nhận thông qua "Giấy chứng nhận chất lượng" do các cơ quan khác nhau cấp. Một số nhà nhập khẩu nước ngoài khi nhập khẩu nông sản từ Việt Nam phải hoàn thành rất nhiều thủ tục nhập khẩu và kiểm tra chất lượng phức tạp ở nước họ. Ví dụ có nhà nhập khẩu phải xin giấy giới thiệu của Bộ trưởng Nông nghiệp hoặc hiệp hội nông nghiệp khi nhập một mặt hàng nông sản nào đó. Những thủ tục phiền hà này tại nước nhập khẩu đôi khi cũng làm nản chí một số nhà nhập khẩu muốn làm ăn với Việt Nam. Cũng có nhiều nước đặt ra tiêu chuẩn chất lượng cao đối với hàng nông sản nhập khẩu, đặc biệt là mặt hàng rau quả (như tiêu chuẩn về hàm lượng chất bảo vệ thực vật, chất phụ gia, độc tố, kim loại nặng, độ ẩm, nấm mốc v.v... Các tiêu chuẩn này thậm chí còn cao hơn cả các tiêu chuẩn quốc tế. Một số nước nhập khẩu lại quy định việc nhập khẩu nông sản phải tuân thủ những luật lệ và quy định nhất định; ví dụ luật bảo vệ cây trồng, luật an toàn vệ sinh thực phẩm, các quy định về chất phụ gia thực phẩm v.v... Tuy nhiên những 13 quy định này không phải lúc nào cũng minh bạch, nhất quán và được công bố rộng rãi để các nhà sản xuất nước ngoài biết. * Chi phí để đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và môi trường. Tất cả các doanh nghiệp đều rất chú trọng đến việc cải tiến chất lượng sản phẩm của mình. Cách tốt nhất theo họ nghĩ để làm được điều này là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000. Tuy nhiên chi phí cụ thể cho việc đầu tư này không được các doanh nghiệp đề cập tới. Nhiều doanh nghiệp cho rằng các yêu cầu của nước nhập khẩu đối với hàng nông sản rất cao. Muốn đáp ứng các yêu cầu này thì phải mất nhiều thời gian và tiền của. Ví dụ: (Phạt do giao hàng chậm, phụ trội chi phí kinh doanh, phí giám định hàng hoá v.v...). * Sự phân biệt đối xử của nước nhập khẩu đối với các nước xuất khẩu. Theo kết quả khảo sát của vụ chính sách kinh tế Đa biên (Bộ thương mại) thì sự phân biệt cơ bản nhất là phân biệt đối xử về thuế quan. Nhiều nước nhập khẩu không cho Việt Nam hưởng thuế suất theo quy chế. Do đó hàng xuất khẩu của Việt Nam khó cạnh tranh được với hàng cùng loại của các nước xuất khẩu khác. Các nước nhập khẩu cũng thường phân loại các nước xuất khẩu theo những tiêu chuẩn chất lượng môi trường và SPS của mình. Trong nhiều trường hợp Việt Nam không được nằm trong danh sách ưu đãi và vì vậy mà một số sản phẩm của Việt Nam không được nhập khẩu trong khi sản phẩm tương tự của một số nước khác vẫn được phép nhập khẩu. d) Tình hình thương mại trong lĩnh vực tiêu chuẩn hoá nông sản - thực phẩm: Thương mại Việt Nam 26-6-1999 - Trang 4. - 5 tháng đầu năm 1999 cả nước đã xuất khẩu 1,94 triệu tấn gạo trị giá 457 triệu USD. - Tính đến hết tháng 10 năm 1999 kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản cả nước đạt 769 triệu USD. Trong đó xuất khẩu sang thị trường châu Á chiếm 70%, 14 châu Âu 10%, châu Mỹ 15%. 15 XUẤT KHẨU T11 VÀ 11 THÁNG NĂM 1999 Đơn vị tính: Nghìn tấn và triệu USD Chính thức Ước tính Cộng dồn 11 11 tháng 1999 so T10/1999 T11/1999 tháng 1999 cùng kỳ năm trước (%) Mặt hàng chủ Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị yếu Lạc nhân 4,5 2,4 4 2,5 54 32 65,6 81,0 Cao su 29 14 35 17 215 117 126,9 102,1 Cà phê 39 38,9 55 56 383 481 114,6 92,1 Chè 3,6 3,5 5 6,6 30 38 97,1 79,9 Gạo 240 41 220 43,6 4246 964 120,4 100,3 Hạt điều 1,7 9,5 1,2 7 14 83 58,8 77,6 Hạt tiêu 1,4 6,0 9 4 34 136 258,7 235,3 Rau quả 7,8 5 68 130,3 Hải sản 97 105 893 XUẤT KHẨU NĂM 2000 Đơn vị tính: Nghìn tấn, triệu USD Thực hiện 11 Ước tính Ước tính cả năm Ước tính cả năm tháng năm 2000 T12/2000 2000 2000 so với 1999 Mặt hàng Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Hải sản 1325 150 1475 151,9 Gạo 3212 616 288 52 3500 668 77,6 65,2 Cà phê 614 449 80 36 694 485 144,0 82,9 Rau quả 185 20 205 195,2 Cao su 245 150 35 20 280 170 105,7 115,8 Hạt tiêu 35,7 141 0,5 1 36,2 142 104 103,6 Hạt điều 23,3 116 3,1 14 26,4 130 143,4 118,2 Chè 40,7 47 4,0 7 44,7 53,4 122,8 118,7 Lạc 74,2 40 4,0 2 78,2 42 140,9 128,7 16 * Dự báo cung cầu về lương thực trong giai đoạn 2001-2005: - Tổng sản lượng lương thực trong 5 năm dự kiên đạt 175 - 180 triệu tấn tăng bình quân hàng năm 2,2%. - Sản lượng lương thực hàng hoá đạt 70 - 75 triệu tấn, chiếm 47,5% tổng sản lượng (bình quân mỗi năm đạt 14 triệu tấn). - Sản lượng lương thực hàng hoá đưa vào tiêu dùng sẽ đạt khoảng 25-30 triệu tấn, chiếm 14% tổng sản lượng. - Lượng gạo để xuất khẩu dự kiến đạt 14-16 triệu tấn (khoảng 28-33 triệu tấn thóc) bình quân xuất khẩu 3,5 - 4,2 triệu tấn gạo mỗi năm. * Dự báo về các mặt hàng xuất khẩu chính năm 2001. - Cà phê: + Tổng sản lượng 91 triệu bao (mỗi bao 60 kg) tăng 1,6% so với vụ trước. + Tổng nhu cầu 76,9 triệu bao. + Dự trữ 69 triệu bao. + Các thị trường tiêu thụ chính: Canada, Mỹ, các nước Đông Âu, Mỹ Latinh, Bắc Phi, Viễn Đông, Nga. - Thuỷ sản: Thị trường thuỷ sản sẽ sôi động hơn vì 2 bạn hàng đứng đầu nhập khẩu thuỷ sản của Việt Nam là Nhật Bản và Hàn Quốc đang trên đà tăng trưởng kinh tế nên nhu cầu nhập thuỷ sản có thể tăng. Bên cạnh đó Mỹ là thị trường nhiều triển vọng. Có thể năm tới giá tôm sẽ tăng. - Đường: + Tổng sản lượng: 131 triệu tấn giảm 5 triệu tấn so với năm 2000. + Tổng nhu cầu: 137-140 triệu tấn. + Dự báo giá đường sẽ phục hồi trong năm tới. 17 XUẤT KHẨU GẠO CÀ PHÊ CAO SU 1996-2000 1996 1997 1998 1999 2000 SL G.trị SL G.trị SL G.trị SL G.trị SL G.trị Gạo (triệu tấn) 3,0 855 3,5 870 3,7 1024 4,5 1025 3,5 668 Cà phê (1000 tấn) 239 337 389 491 382 584 482 585 694 485 Cao su (1000 tấn) 111 150 195 191 191 128 265 147 280 170 4. Sự cần thiết phải có công tác quản lý của nhà nước Như chúng ta đã biết thực phẩm là kết quả của các quy trình chế biến nông sản mà có được. Vì vậy muốn thấy được sự cần thiết phải có công tác quản lý của nhà nước thì phải đi sâu tìm hiểu tình hình quản lý an toàn nông sản ở nước ta trong những năm qua ra sao? Theo thống kê chưa đầy đủ của Bộ y tế năm 1997 có 558 vụ ngộ độc thức ăn với 6421 người mắc và 46 người chết. Có những vụ ngộ độc đã làm cho hàng ngàn ca phải vào bệnh viện như vụ ngộ độc tại một xí nghiệp giầy da ở Bình Dương. Nếu theo cách tính của WHO thì trong năm 1997 đã có hàng triệu người bị ngộ độc thực phẩm. Ngay từ đầu năm 1998 cũng đã xảy ra hàng loạt vụ ngộ độc thức ăn mà điển hình là vụ ngộ độc thức ăn ở trường mầm non 11A thành phố Hồ Chí Minh với hàng trăm cháu bị bệnh. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ ngộ độc là do phương thức bảo quản và chế biến thức ăn không hợp vệ sinh làm cho thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật gây bệnh. Các vụ ngộ độc có thể gây thiệt hại rất lớn cho sức khoẻ và kinh tế của một quốc gia. Ngay cả ở một nước phát triển như Hoa Kỳ thì hàng năm có hàng chục triệu lượt người bị ốm và 10.000 người chết do vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm, con số thiệt hại do ngộ độc thực phẩm cũng lên tới hàng chục tỷ đô la. Tại Việt Nam thiệt hại của nhân dân và nhà nước trong năm 1997 do yếu kém trong công tác vệ sinh thực phẩm với ước tính sơ bộ cũng đã tới hàng 18 ngàn tỷ đồng. Năm 1999 với con số thống kê chưa đầy đủ về ngộ độc thực phẩm của 44 tỉnh, thành phố tính đến ngày 20/12/1999 đã xảy ra 224 vụ ngộ độc thực phẩm với 5489 người mắc, trong đó có 59 trường hợp tử vong. Ngoài những tác hại do thực phẩm không an toàn còn có những nguy hại tiềm ẩn khác: Dư lượng thuốc trừ sâu, phân hoá học trong rau quả, dư lượng thuốc tăng trọng trong thịt... Các vấn đề mang tính chất xã hội như buôn lậu thuốc bảo vệ thực vật, đang là vấn đề bức xúc. Tệ sản xuất buôn bán hàng giả cũng là một nguyên nhân đáng lo ngại. Nguồn thực phẩm nhập khẩu chúng ta mới chỉ kiểm soát được số hàng nhập qua đường chính ngạch. Đối với nguồn thực phẩm trong nước vấn đề đáng quan tâm là đăng ký và kiểm tra chất lượng. Việt Nam đang thiếu một hệ thống quản lý và một cơ chế hoạt động phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Bên cạnh đó hệ thống luật pháp về quản lý thực phẩm của chúng ta rõ ràng là chưa hoàn thiện, còn nhiều khoản cần được hoàn chỉnh để phù hợp với điều kiện kinh tế đa thành phần và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam. Sự phối kết hợp quản lý giữa các ngành liên quan để đảm bảo an toàn thực phẩm chưa được chặt chẽ. Nhiều vụ việc chúng ta còn tỏ ra lúng túng chưa tìm ra được hướng giải quyết phù hợp. Trên đây là một số ví dụ chung và tình hình quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm ở nước ta. Qua đó mới thấy rằng cần phải có một công tác quản lý mới của nhà nước một cách toàn diện và chặt chẽ. 19 Phần II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIÊU CHUẨN HOÁ TRONG LĨNH VỰC NÔNG SẢN - THỰC PHẨM II.1. TÌNH HÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM Ở NƯỚC TA TRONG NHỮNG NĂM QUA. Nông sản là một loại hàng hoá dùng làm nguyên liệu chủ yếu để chế biến ra thực phẩm. Vấn đề an toàn thực phẩm ở Việt Nam đang trở thành mối quan tâm to lớn của toàn thể nhân dân. Báo chí liên tục đăng tải các vụ ngộ độc thực phẩm làm chết nhiều người gây xôn xao dư luận. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm còn phải đương đầu với nhiều thách thức. Chúng ta không thể yên lòng khi tình hình ngộ độc thực phẩm cấp tính xảy ra thường xuyên đặc biệt có những vụ hàng trăm người mắc phải đi cấp cứu bệnh viện cùng một lúc... chúng ta chưa có giải pháp khắc phục một cách toàn diện. Cùng với trình độ nhận thức người dân còn có hạn, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước của chính quyền các cấp chưa cao, sự thiếu trách nhiệm của các cơ sở sản xuất thực phẩm đối với sức khoẻ người tiêu dùng, thực phẩm không đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đã trở thành nỗi lo lắng thường xuyên của người dân. Cụ thể: Đối với nhiều nạn nhân các bệnh do thực phẩm chỉ biểu hiện ở mức hơi khó chịu hay phải nghỉ việc đối với một số khác đặc biệt là các trường mẫu giáo, vườn trẻ,... thì ngộ độc thực phẩm càng nặng nề và nguy hiểm cho tính mạng. Đặc biệt dư luận càng lo lắng khi ngộ độc thuốc trừ sâu do ăn rau quả tươi ngày càng nhiều, hàm lượng thuốc trừ sâu trong thực phẩm vượt quá mức cho phép nhiều lần. Nhiều loại hoá chất bị cấm sử dụng ở nước ngoài đang tìm cách tràn vào Việt Nam. Năm 1999 với con số thống kê chưa đầy đủ về ngộ độc thực phẩm ở 44 tỉnh, thành phố đã xảy ra 224 vụ ngộ độc thực phẩm với 5489 người mắc trong đó có 59 trường hợp tử vong xảy ra tại các bữa ăn gia đình, bếp ăn tập thể, cơ quan, xí nghiệp,... Nguyên nhân 50,8% số vụ do thực phẩm bị ô nhiễm 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net