logo

Khái luận về Quản trị nhân lực


Ch−¬ng 1: Kh¸i luËn vÒ Qu¶n trÞ nh©n lùc Kh¸i niÖm vμ vai trß cña Qu¶n trÞ nh©n lùc Nh÷ng néi dung cña Qu¶n trÞ nh©n lùc C¸c häc thuyÕt Qu¶n trÞ nh©n lùc Mét sè chøc danh Qu¶n trÞ nh©n lùc Kh¸i niÖm cña Qu¶n trÞ nh©n lùc Kh¸i niÖm: Qu¶n trÞ nh©n lùc lμ tæng hîp c¸c ho¹t ®éng qu¶n trÞ liªn quan ®Õn viÖc t¹o ra, duy tr×, ph¸t triÓn vμ sö dông cã hiÖu qu¶ yÕu tè con ng−êi trong doanh nghiÖp nh»m ®¹t ®−îc môc tiªu chung cña doanh nghiÖp. Kh¸i niÖm QTNL lμ mét qu¸ tr×nh bao gåm c¸c chøc n¨ng: ho¹ch ®Þnh, tæ chøc, l·nh ®¹o vμ kiÓm so¸t ®−îc thùc hiÖn mét c¸ch ®ång bé vμ chÆt chÏ nh»m sö dông nguån lùc NS hiÖu qu¶. QTNL cã mqhÖ chÆt chÏ víi c¸c lÜnh vùc QT kh¸c nh−: QTCL, QTBH,QTMH,… QTNL lμ tr¸ch nhiÖm cña mäi nhμ qu¶n trÞ trong doanh nghiÖp QTNL võa lμ khoa häc võa lμ nghÖ thuËt. Vai trß cña QTNL QTNL gãp phÇn ph¸t huy n¨ng lùc lμm viÖc cña con ng−êi ë møc triÖt ®Ó vμ hiÖu qu¶ QTNL gãp phÇn t¹o ra bÇu kh«ng khÝ lμm viÖc tÝch cùc, lμnh m¹nh. Ph¸t huy tèt mäi tinh thÇn cña tæ chøc. QTNL quyÕt ®Þnh sù thμnh c«ng hay thÊt b¹i cña doanh nghiÖp QTNL lμ ho¹t ®éng nÒn t¶ng cña mäi ho¹t ®éng qu¶n trÞ kh¸c trong doanh nghiÖp. Mäi QT suy cho cïng lμ QTNL Nh÷ng néi dung cña QTNL: cã mqh chÆt chÏ vμ bæ sung cho nhau. M«i tr−êng QTNL TuyÓn dông Bè trÝ vμ nh©n sù sö dông NS Môc tiªu cña DN §·i ngé §μo t¹o, nh©n sù ph¸t triÓn NS M«i tr−êng QTNL Môi trường bên ngoài Quy định, chính sách của Nhà nước, Luật lao động Điều kiện KT-XH của từng ngành, nghề, địa phương,... Yếu tố KH - CNg với những yêu cầu và đòi hỏi mới Áp lực từ đối thủ cạnh tranh, khách hàng, chính quyền – đoàn thể,... Môi trường bên trong Sứ mệnh, mục tiêu của doanh nghiệp Chiến lược kinh doanh Văn hoá doanh nghiệp Quy mô, khả năng tài chính của doanh nghiệp Cổ đông, công đoàn TuyÓn dông nh©n sù Lμ ho¹t ®éng liªn quan ®Õn qu¸ tr×nh cung øng nguån lùc NS cho DN. TuyÓn dông nh©n sù bao gåm 2 kh©u c¬ b¶n cã mqh chÆt chÏ lμ: Thu hót, t×m kiÕm NS TuyÓn chän NS Yªu cÇu khi thùc hiÖn TDNS: X¸c ®Þnh nguån TD ®óng X©y dùng quy tr×nh TD khoa häc Bè trÝ, sö dông nh©n sù Lμ ho¹t ®éng liªn quan ®Õn viÖc s¾p xÕp, bè trÝ NS ®¶m nhËn nh÷ng vÞ trÝ, c«ng viÖc phï hîp nh»m ®¶m b¶o b¶o NS ph¸t huy tèi ®a n¨ng lùc, së tr−êng. Bao gåm 2 ho¹t ®éng quan träng Bè trÝ NS: qu¸ tr×nh s¾p xÕp NS vμo c¸c vÞ trÝ c«ng viÖc cña tæ chøc. Sö dông NS: qu¸ tr×nh khai th¸c vμ ph¸t triÓn n¨ng lùc lμm viÖc cña NS mét c¸ch tèt nhÊt §μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù §μo t¹o NS: lμ qu¸ tr×nh bao gåm c¸c ho¹t ®én cung cÊp kiÕn thøc, kü n¨ng cho ng−êi L§ ®Ó hä hoμn thμnh tèt c«ng viÖc ®−îc giao. Néi dung ®μo t¹o bao gåm: §μo t¹o chuyªn m«n; §μo t¹o lý luËn, chÝnh trÞ; §μo t¹o ph−¬ng ph¸p; …. Ph¸t triÓn NS: chó träng ®Õn båi d−ìng ë ®é s©u réng c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng, phÈm chÊt. §©y lμ ho¹t ®éng g¾n lÝen víi chiÕn l−îc ph¸t triÓn DN. §μo t¹o NS & ph¸t triÓn NS cã mqh kh¨ng khÝt §·i ngé nh©n sù Lμ néi liªn quan ®Õn viÖc ®èi ®·i, ®èi xö cña DN ®èi víi ng−êi L§, nã bao hμm tÊt c¶ c¸c nh÷ng ho¹t ®éng nh»m ch¨m lo ®êi sèng vÊt chÊt vμ ®êi sèng tinh thÇn cho ng−êi L§ trªn c¬ së ®ãng gãp cña hä. Cã hai h×nh thøc §·i ngé NS: §·i ngé tμi chÝnh §·i ngé phi tμi chÝnh C¸c häc thuyÕt Qu¶n trÞ nh©n lùc C¸c häc thuyÕt QTNL ph−¬ng §«ng: Tr−êng ph¸i “§øc trÞ” Tr−êng ph¸i “Ph¸p trÞ” T− t−¬ng QTNL ë ViÖt Nam C¸c häc thuyÕt QTNL ph−¬ng T©y: Häc thuyÕt X Häc thuyÕt Y Häc thuyÕt Z Tr−êng ph¸i “§øc trÞ” Ng−êi s¸ng lËp lμ Khæng Tö §èi víi HÖ thèng QTNL: lÇn ®Çu tiªn nguyªn lý ®èi nh©n xö thÕ ®−îc tËp hîp mét c¸ch hÖ thèng Chñ tr−¬ng trÞ ng−êi b»ng §øc lμ chÝnh. Nhμ QT ph¶i tu d−ìng nh÷ng ®øc tÝnh; nh©n, nghÜa, trÝ, tÝn, dòng, liªm,… Nh©n lμ ®¹o lμm ng−êi. Con ®−êng thùc hiÖn §øc trÞ: “Nh©n” ®−îc ®Æt trong mqh gi÷a Nh©n – LÔ – ChÝnh danh. Trong ®ã Nh© n lμ ®Ých, LÔ lμ con ®−êng thùc hiÖn Nh©n. ChÝnh danh lμ chuÈn mùc ®¸nh gi¸ LÔ. Tr−êng ph¸i “§øc trÞ” Bè trÝ , sö dông, ®·i ngé, ®μo t¹o NS: Sö d©n dÜ thêi (sö dông ng−êi phï hîp) §Ò b¹t ng−êi chÝnh trùc lªn trªn ng−êi cong queo, kh¸ch quan kh«ng thμnh kiÕn Ph©n phèi b×nh qu©n §μo t¹o b»ng c¸ch lμm g−¬ng V« kh¶, v« bÊt kh¶. Kh¼ng ®Þnh sù quyÒn biÕn trong hμnh ®éng Tr−êng ph¸i “Ph¸p trÞ” §¹i diÖn tiªu biÓu lμ Hμn Phi §èi víi HÖ thèng QTNL C¸ch nh×n nhËn ®¸nh gi¸ con ng−êi: tranh nhau v× lîi, l−êi biÕng, chØ phôc tïng quyÒn lùc. Coi ph¸p luËt lμ tiªu chuÈn cho mäi hμnh vi QT. Häc thuyÕt NS xoay quanh ba ph¹m trï: Ph¸p, ThÕ, ThuËt. Ph¸p: lμ hiÖu lÖnh, quy ®Þnh ®−îc c«ng bè c«ng khai vμ mäi ng−êi ph¶i tu©n thñ. Mang tÝnh æn ®Þnh ThÕ: quyÒn thÕ,®Þa vÞ cña nhμ QT ®Ó thùc thi Ph¸p. Mang tÝnh æn ®Þnh ThuËt: lμ nghÖ thuËt øng xö cña nhμ QT ®Ó mäi ng−êi tiu©n thñ Ph¸p. Mang tÝnh biÕn hãa. QT ph¶i quyÒn biÕn. Coi thùc tiÔn lμ tiªu chuÈn ®Ó ®¸nh gi¸ con ng−êi C«ng viÖc QT cô thÓ hãa thμnh c¸c thao t¸c, quy tr×nh T− t−ëng QTNL ë ViÖt Nam G¾n liÒn víi qu¸ tr×nh dùng n−íc vμ gi÷ n−íc T− t−ëng Hå ChÝ Minh lμ tiªu biÓu: Trong viÖc sö dông c¸n bé: ng−êi ®êi ai còng cã chç hay chç dë. Ta ph¶i dïng chç hay cña ng−êi vμ gióp ng−êi sö chç dë. Dïng ng−êi nh− dïng gç. Ng−êi c¸n bé ph¶i: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh. Häc thuyÕt X B¶n tÝnh con ng−êi: • L−êi biÕng, kh«ng lanh lîi • ThiÕu chÝ tiÕn thñ • Chèng l¹i sù ®æi míi Ph−¬ng ph¸p QT: “kÑo ngät vμ roi da” • Nhμ QT ph¶i tæ chøc ho¹t ®éng DN • §èi víi nh©n viªn ph¶i chØ huy, ®iÒu chØnh hμnh vi cña hä • Sö dông biÖn ph¸p thuyÕt phôc, khen th−ëng, trõng ph¹t ®Ó tr¸nh biÓu hiÖn tiªu cùc. Häc thuyÕt Y B¶n tÝnh con ng−êi: L−êi nh¸c kh«ng ph¶i lμ b¶n tÝnh bÈm sinh §iÒu khiÓn, ®e däa kh«ng ph¶i lμ biÖn ph¸p duy nhÊt ThiÕu chÝ tiÕn thñ kh«ng ph¶i lμ b¶n tÝnh Cã kh¶ n¨ng suy nghÜ, s¸ng t¹o tr−íc khã kh¨n Cã nhu cÇu ®−îc tù chñ, ®−îc t«n träng Ph−¬ng ph¸p QT: Thèng nhÊt MT tæ chøc víi MT c¸ nh©n X©y dùng mét m«i tr−êng lμm viÖc thÝch hîp KhuyÕn khÝch nh©n viªn tù ®Æt ra MT vμ tù ®¸nh gi¸ thμnh tÝch Häc thuyÕt Z T¸c gi¶ W.Ouchi Néi dung: – ThÓ chÕ Qlý ®¶m b¶o cÊp trªn n¾m ®−îc t×nh h×nh cÊp d−íi. Cô thÓ: Nhμ QT cÊp c¬ së ph¶i cã ®ñ quyÒn xö lý vÊn ®Ò cÊp c¬ së Nhμ QT cÊp trung gian thùc hiÖn vai trß thèng nhÊt t− t−ëng – Thùc hiÖn tuyÓn dông suèt ®êi – Quan t©m ®Õn phóc lîi, t¹o mqh th©n ¸i – C«ng viÖc kh«ng kh« khan ®¬n ®iÖu – Chó träng ®μo t¹o, n©ng cao n¨ng lùc nh©n viªn – §¸nh gi¸ nh©n viªn toμn diÖn Mét sè chøc danh Qu¶n trÞ nh©n lùc Gi¸m ®èc Tr−ëng phßng tæ chøc nh©n sù Tr−ëng phßng Marketing Tr−ëng phßng kinh doanh Tr−ëng phßng xuÊt nhËp khÈu Tr−ëng kho hμng Tr−ëng phßng tμi chÝnh Ch¸nh v¨n phßng
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net