logo

Hướng dẫn sử dụng Sap - Trình đơn Assign

Assign dùng để gắn thuộc tính cho các đối tượng chọn. Trình đơn này chỉ hoạt động khi có ít nhất một đối tượng tương ứng cần gán thuộc tính được chọn
TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH PHUÏ LUÏC B8 TRÌNH ÑÔN ASSIGN I. TRÌNH ÑÔN ASSIGN Assign duøng ñeå gaén thuoäc tính cho caùc ñoái töôïng ñöôïc choïn.Trình ñôn naøy chæ hoaït ñoäng khi coù ít nhaát moät ñoái töôïng töông öùng caàn gaùn thuoäc tính ñöôïc choïn. 1. GAÙN LIEÂN KEÁT CHO NUÙT (Joint) Ñeå gaùn lieân keát cho caùc nuùt ñöôïc choïn, chaún haïn nhö gaùn cho nuùt nhöõng lieân keát : Goái töïa (Restraints), lieân keát ñaøn hoài (Springs), khoái löôïng trong baøi toaùn dao ñoäng (Masses), heä toïa ñoä ñòa phöông. Tröôùc tieân baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo nhöõng nuùt caàn gaùn lieân keát. Sau ñoù vaøo trình ñôn Assign > Joint > Restraints. Hoäp thoaïi Joint Restraints xuaát hieän : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 295 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Trong hoäp thoaïi Joint Restraints: • Restraints in Local Directions : Raøng buoäc caùc baäc töï do cuûa nuùt. • Translation 1, 2, 3 : Caùc chuyeån vò thaúng theo caùc phöông truïc 1, 2, 3. • Rotation about 1, 2, 3 : Caùc chuyeån vò xoay quanh caùc truïc 1, 2, 3. • Fast Restraints : Choïn nhanh caùc kieåu lieân keát, ngaøm, goái coá ñònh, goái di ñoäng vaø töï do baèng caùch nhaáp chuoät vaøo caùc bieåu töôïng lieân keát töông öùng. 2. GAÙN CAÙC RAØNG BUOÄC CHO CAÙC NUÙT ÑÖÔÏC CHOÏN (Constraints) Ñeå gaùn raøng buoäc cho caùc nuùt ñöôïc choïn tröôùc tieân baïn haõy duøng chuoät ñeå choïn nuùt sau ñoù vaøo trình ñôn Assign > Joints > Constraints. Hoäp thoaïi Constraints xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Constraints: • Constrains : Caùc kieåu raøng buoäc nuùt • Modify/Show Constraint : Hieäu chænh raøng buoäc nuùt. • Delete Constraint : Xoùa raøng buoäc nuùt. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 296 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 3. GAÙN LIEÂN KEÁT ÑAØN HOÀI (Springs) Ñeå gaùn caùc lieân keát ñaøn hoài cho caùc nuùt ñöôïc choïn. Lieân keát ñaøn hoài ñöôïc söû duïng khi muoán giaûi baøi toaùn daàm treân neàn ñaøn hoài hoaëc khi muoán giaûi moâ hình baøi toaùn coïc. Vaøo trình ñôn Assign > Joint > Springs. Hoäp thoaïi Joint Springs xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Joint Springs: • Spring Stiffness in Local Direction: Ñoä cöùng goái ñaøn hoài theo truïc toïa ñoä ñòa phöông. • Translation 1, 2 : Chuyeån vò thaúng theo höôùng truïc toïa ñoä ñòa phöông 1, 2, 3 • Rotation about 1, 2, : Chuyeån vò xoay theo truïc ñòa phöông 1, 2, 3. • Options : caùc löïa choïn • Add to existing springs : Theâm loø xo môùi vaøo loø xo ñaõ toàn taïi • Replace existing springs: Thay theá loø xo ñaõ toàn taïi. • Delete existing springs : Xoùa loø xo ñaõ toàn taïi. • Advanced: Chæ roõ ñoä cöùng cuûa loø xo theo ma traän ñoä cöùng daïng tam giaùc. Chuù yù : Caùc löïa choïn naøy hoaøn toaøn nhö nhau ñoái vôùi caùc ñoái töôïng gaùn vaø thöôøng xuyeân xuaát hieän trong caùc cöûa soå ñöôïc gaùn. Do ñoù caùc phaàn veà sau seõ khoâng nhaéc laïi khaùi nieäm Option. 4. GAÙN KHOÁI LÖÔÏNG CHO NUÙT ÑÖÔÏC CHOÏN (Masses) Ñeå gaùn khoái löôïng cho nuùt ñöôïc choïn tröôùc tieân baïn choïn nuùt sau ñoù vaøo trình ñôn Assign > Joints > Masses. Hoäp thoaïi Joint Masses xuaát hieän : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 297 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Trong hoäp thoaïi Joint Masses: • Masses in Local Directions : Nhaäp khoái löôïng theo caùc phöông truïc ñòa phöông 1, 2, 3. • Mom, of lnertia in Local Directions : Giaù trò khoái löôïng gaây ra moâ men quaùn tính quay quanh caùc truïc ñòa phöông 1, 2, 3. 5. GAÙN TOÏA ÑOÄ ÑÒA PHÖÔNG CHO NUÙT (Local Axes) Ñeå gaùn toïa ñoä ñòa phöông cho nuùt ñöôïc choïn baïn vaøo trình ñôn Assign > Joint > Local Axes Hoäp thoaïi Joint Local Axis xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Joint Local Axis: • Rotation in Degrees : Nhaäp goùc xoay cuûa nuùt quanh caùc truïc toång theå about Z : Xoay quanh truïc Z about Y’ : Xoay quanh truïc Y about X’’ : Xoay quanh truïc X • Use default (Global) : Söû duïng heä toïa ñoä toång theå laøm heä toïa ñoä ñòa phöông Chuù yù : Heä toïa ñoä ñòa phöông cuûa nuùt chæ hieån thò khi nuùt coù heä toïa ñoä ñòa phöông khaùc heä toïa ñoä toång theå. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 298 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Ví duï: Trong baøi toaùn “khung phang” ñeå gaùn lieân keát ngaøm cho khung phaúng baïn thöïc hieän theo trình töï sau: Tröôùc tieân vaøo trình ñôn File > New Model from Template ñeå taïo moâ hình keát caáu. Hoäp thoaïi Model Templates xuaát hieän Trong hoäp thoaïi Model Templates baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo bieåu töôïng khung phaèng nhö hình muõi teân chæ trong hình. Baây giôø baïn thaáy hoäp thoaïi Portal Frame xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Portal Frame baïn nhaäp vaøo nhöõng giaù trò nhö trong hoäp thoaïi treân vaø nhaáp choïn vaøo OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi Portal Frame. Tieáp theo duøng chuoät nhaáp choïn vaøo Close ñeå ñoùng bôùt cöûa soå 3D-View, sau ñoù baïn nhaán F7 treân baøn phím ñeå xuaát hieän khung phaúng nhö sau: THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 299 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Tieáp theo baïn duøng chuoät nhaáp choïn trình töï 3 nuùt döôùi cuøng nhö hình sau : Baây giôø baïn vaøo trình ñôn Assign > Joint > Restraints. Hoäp thoaïi Joint Restraints xuaát hieän : • Trong hoäp thoaïi Joint Restraints taïi muïc Fast Restraints baïn duøng chuoät nhaáp choïn vaøo bieåu Tab ñaàu tieân nhö hình con troû chæ beân caïnh sau ñoù nhaáp chuoät vaøo OK ñeå ñoùng hoäp thoaïi. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 300 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Gaùn lieân keá ngaøm cho khung Khi thöïc hieän xong baïn thaáy trong khung phaúng ñaõ xuaát hieän bieåu töôïng ngaøm 6. GAÙN CAÙC THUOÄC TÍNH CHO PHAÀN TÖÛ THANH Frame Ñeå gaùn caùc thuoäc tính cho phaàn töû thanh nhö : Tieát dieän thanh (Section), giaûi phoùng lieân keát (Releases), heä toïa ñoä ñòa phöông (Local Axes), vuøng cöùng ñaàu phaàn töû (End offsets), soá maët caét caàn ñöa ra noäi löïc treân thanh (Output Segments), taûi troïng öùng suaát tröôùc (Prestress) Tröôùc khi thöïc hieän baát kyø thao taùc naøo trong vieäc gaùn, thay ñoåi caùc thuoäc tính vaø thoâng soá cuûa phaàn töû baïn caàn choïn caùc phaàn töû. Ñeå gaùn maët caét cho phaàn töû Frame baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > Sections Hoäp thoaïi Define Frame Sections xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Define Frame Sections : • Frame Sections Name: Choïn loaïi maët caét ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. • Trong muïc Click to : Import I/ Wide Flange : Choïn maët caét töø thö vieän coù saün • Add I/ Wide Flange : Ñònh nghóa caùc maët caét môùi. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 301 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 7. GIAÛI PHOÙNG LIEÂN KEÁT (Release) Ñeå giaûi phoùng lieân keát ñieåm ñaàu hoaëc ñieåm cuoái cuûa phaàn töû Frame baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > Release. Hoäp thoaïi Frame Releases xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Releases • Start : Giaûi phoùng lieân keát ñieåm ñaàu phaàn töû. • End : Giaûi phoùng lieân keát cuoái phaàn töû • Axial Load : Giaûi phoùng thaønh phaàn löïc doïc • Shear Force 2 (Major) Shear Force 3 (Minor) : Giaûi phoùng thaønh phaàn löïc caét theo phöông truïc ñòa phöông 3. • Torsion : giaûi phoùng thaønh phaàn moâ men xoaén. • Moment 22 (Minor) : Giaûi phoùng thaønh phaàn moâ men xoay quanh truïc ñòa phöông 2. • Moment 33 (Major) : Giaûi phoùng thaønh phaàn moâ men xoay quanh truïc ñòa phöông 3. • No Releases : Khoâng giaûi phoùng lieân keát. Chuù y ù: Neáu khoâng gaùn Releases thì chöông trình hieåu ñoù laø caùc lieân keát cöùng 8. GAÙN TOÏA ÑOÄ ÑÒA PHÖÔNG CHO PHAÀN TÖÛ FRAME (Local Axes) Ñeå gaùn toïa ñoä ñòa phöông cho phaàn töû Frame vaøo trình ñôn Assign > Frame > Local Axes. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 302 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Frame Local Axis xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Local Axis: • Angle in Degrees : Nhaäp goùc xoay cuûa truïc ñòa phöông 2 quay quanh truïc ñòa phöông 1. • Reverse start and end connectivity : Ñaûo chieàu cuûa truïc ñòa phöông 1 hay höôùng taùc duïng cuûa truïc 3. Chuù yù : Goùc xoay ñöôïc coi laø döông khi truïc ñòa phöông 2, quay ngöôïc chieàu kim ñoàng hoà quanh truïc ñòa phöông 1 vaø truïc ñòa phöông 1 höôùng vaøo maét ngöôøi quan saùt. 9. GAÙN VUØNG CÖÙNG CHO PHAÀN TÖÛ (FRAME End offsets). Ñeå gaùn vuøng cöùng cho phaàn töû Frame baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > End Offsets. Hoäp thoaïi Frame End offsets xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame End offsets : • Taïi muïc End Offset Lengths (nhaäp chieàu daøy cuûa vuøng cöùng) • Define lengths: Nhaäp chieàu daøi cuûa vuøng cöùng End-l : Ñieåm ñaàu l End-j : Ñieåm cuoái J • Update lengths from current connectivity : töï ñoäng caäp nhaät chieàu daøi vuøng cöùng töø caùc lieân keát hieän thôøi. • Rigid-zone factor : Heä soá vuøng cöùng THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 303 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 10. XAÙC ÑÒNH SOÁ MAËT CAÉT ÑEÅ ÑÖA RA KEÁT QUAÛ NOÄI LÖÏC (Output Segment) Ñeå xaùc ñònh soá maët caét caàn ñöa ra keát quaû noäi löïc baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > Output Segment. Hoäp thoaïi Frame Output Segments xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Output Segments : Number of Segments : Soá maét caét caàn ñöa ra keát quaû noäi löïc. 11. GAÙN TAÛI TROÏNG ÖÙNG SUAÁT TRÖÔÙC (Prestress) Ñeå gaùn taûi troïng öùng suaát tröôùc baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > Prestress. Hoäp thoaïi Frame Prestressing Patterns xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Prestressing Patterns: Cable Tension : Löïc caêng trong caùp Trong muïc Cable Eccentricities : Start (+2 direction) : Khoaûng caùch töø truïc trung hoøa cuûa Frame ñeán troïng taâm cuûa boù caùp theo phöông truïc +2 Middle (-2 direction) : Khoaûng caùch töø truïc trung hoøa cuûa Frame ñeán troïng taâm cuûa boù caùp theo chieàu truïc –2. End (+2 direction) : khoaûng caùc töø truïc trung hoøa cuûa Frame ñeán troïng taâm cuûa boù caùp theo chieàu truïc +2. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 304 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 12. NHAÄP TAÛI PHAÂN TÍCH (P-Delta) Ñeå nhaäp taûi phaân tích P- delta baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > P-delta Force. Hoäp thoaïi Frame Initial P-Delta Forces xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Initial P-Delta Forces Initial Force : Nhaäp giaù trò taûi troïng ban ñaàu Force : Taûi troïng ban ñaàu X Global Projection : Giaù trò cuûa taûi troïng chieáu leân truïc toång theå X Y Global Projection : Giaù trò cuûa taûi troïng chieáu leân truïc toång theå Y Z Global Projection : Giaù trò cuûa taûi troïng chieáu leân truïc toång theå Z 13. ÑEÅ GAÙN CAÙC THUOÄC TÍNH CHIEÀU DAØY CHO PHAÀN TÖÛ (Shell) Ñeå gaùn caùc thuoäc tính chieàu daøy cho phaàn töû Shell baïn vaøo trình ñôn Assign > Shell > Sections. Hoäp thoaïi Define Shell Sections xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Define Shell Sections : Shell Sections : Choïn maët caét ñaõ ñöôïc ñònh nghóa. Add New Section : Theâm moät maët caét Shell môùi Modify/Show Section : Hieäu chænh maët caét ñaõ toàn taïi Delete Section : Xoaù maët caét ñöôïc choïn THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 305 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH 14. GAÙN TRUÏC ÑÒA PHÖÔNG CHO PHAÀN TÖÛ (Shell Local Axis) Ñeå gaùn truïc ñòa phöông cho phaàn töû Shell baïn vaøo trình ñôn Assign > Shell > Local Axis. Hoäp thoaïi Assign Local Axis Xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Assign Local Axis : Angle in Degrees : Nhaäp goùc xoay cuûa truïc ñòa phöông 2 quay quanh truïc ñòa phöông 3. Reverse direction of normal : Ñaûo chieàu truïc ñòa phöông 3 moät goùc 180 ñoä. 15. KHAI BAÙO TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG TAÏI NUÙT (Joint Static Loads). Ñeå khai baùo taûi troïng taùc duïng taïi nuùt baïn vaøo trình ñôn Assign > Joint Static Load > Forces. Hoäp thoaïi Joint Forces xuaát hieän. Trong hoäp thoaïi Joint Forces : • Load Case Name : Choïn tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn taûi troïng cho nuùt • Loads : Nhaäp giaù trò cuûa taûi troïng THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 306 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Force Global X : Giaù trò cuûa taûi troïng taùc duïng theo phöông truïc toång theå X Force Global Y : Giaù trò cuûa taûi troïng taùc duïng theo phöông truïc toång theå Y Force Global Z : Giaù trò cuûa taûi troïng taùc duïng theo phöông truïc toång theå Z Moment Global XX : Giaù trò cuûa moâ men taäp trung taïi nuùt xoay quanh truïc toång theå X. Mometn Global YY : Giaù trò cuûa moâ men taäp trung taïi nuùt xoay quanh truïc toång theå Y. Moment Global ZZ : Giaù trò cuûa moâ men taäp trung taïi nuùt xoay quanh truïc toång theå Z. 16. GAÙN CHUYEÅN VÒ NUÙT (Displacement) Gaùn chuyeån vò nuùt, coù theå laø chuyeån vò thaúng hoaëc chuyeån vò xoay baïn vaøo trình ñôn Assign > Joint > Displacement. Hoäp thoaïi Ground Dispacements xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Ground Dispacements • Load Case Name : Choïn tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn chuyeån vò nuùt • Displacements : Nhaäp giaù trò cuûa chuyeån vò nuùt. • Traslation X : Chuyeån vò thaúng theo phöông truïc X THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 307 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Traslation Y : Chuyeån vò thaúng theo phöông truïc Y Traslation Z : Chuyeån vò thaúng theo phöông truïc Z Rotation about XX : Chuyeån vò xoay quanh truïc X Rotation about YY : Chuyeån vò xoay quanh truïc Y Rotation about ZZ : Chuyeån vò xoay quanh truïc Z 17. GAÙN TAÛI TROÏNG TROÏNG LÖÏC CHO PHAÀN TÖÛ Ñeå gaùn taûi troïng troïng löïc cho ñoái töôïng ñöôïc choïn baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame Static Loads > Gravity. Hoäp thoaïi Frame Gravity Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Gravity Loads : • Load Case Name : Choïn teân tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn • Gravity Multipliers : Heä soá troïng löïc theo caùc phöông. X : Heä soá troïng löïc theo phöông truïc toïa ñoä toång theå X Y : Heä soá troïng löïc theo phöông truïc toïa ñoä toång theå Y Z : Heä soá troïng löïc theo phöông truïc toïa ñoä toång theå Z 18. GAÙN TAÛI TROÏNG TAÄP TRUNG VAØ PHAÂN BOÁ ÑEÀU (Point and Uniform) Gaùn taûi troïng taäp trung vaø phaân boá ñeàu treân phaàn töû Frame vaøo trình ñôn Assign > Frame Static Load > Point and uniform. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 308 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Point and Uniform Span Loads : • Load Case Name : Choïn tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn • Load Type and Direction : Choïn loaïi taûi troïng vaø höôùng taùc duïng Forces : Löïc Moments : Moâ men Direction : Höôùng truïc taùc duïng • Point Load : Taûi troïng taäp trung treân phaàn töû Distance : Khoaûng caùch töø nuùt ñaàu cuûa phaàn töû ñeán vò trí ñaët löïc taäp trung Load : Giaù trò cuûa taûi troïng taäp trung ôû vò trí töông öùng. • Relative Distance from end-l : Khoaûng caùch töông ñoái tính töø nuùt l • Absolute distance from End-l : Khoaûng caùch tuyeät ñoái tính töø nuùt l • Uniform Load : Nhaäp giaù trò cuûa löïc phaân boá treân phaàn töû. 19. GAÙN TAÛI TROÏNG PHAÂN BOÁ HÌNH THANG (Trapezoidal) Ñeå gaùn taûi troïng phaân boá hình thang cho phaàn töû Frame baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > Trapezoidai. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 309 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Trapezoidal Span Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Trapezoidal Span Loads : • Load Case Name : Choïn tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn cho phaàn töû • Load Type and Direction : Choïn loaïi vaø höôùng taûi troïng taùc duïng • Forces : Löïc • Moments : Moâ men • Direction : Höôùng truïc taùc duïng. • Trapezoidal Loads : Taûi troïng hình thanh • Distance : Khoaûng caùch töø nuùt ñaàu cuûa phaàn töû ñeán vò trí taûi troïng thay ñoåi giaù trò • Load : Giaù trò cuûa taûi troïng ôû caùc vò trí töông öùng • Relative Distance from End-l : Khoaûng caùch töông ñoái tính töø nuùt l • Absolute Distance from End-l : Khoaûng caùch tuyeät ñoái tính töø nuùt l 20. GAÙN TAÛI TROÏNG NHIEÄT ÑOÄ CHO PHAÀN TÖÛ FRAME (Temperature) Gaùn taûi troïng nhieät ñoä cho phaàn töû Frame baèng caùch vaøo trình Assign > Frame > Temperature. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 310 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Frame Temperature Loading xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Temperature Loading: • Load Case Name : Choïn teân tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn taûi troïng nhieät ñoä cho phaàn töû Frame. • Type : Kieåu taûi troïng nhieät • Temperature : nhieät ñoä sinh ra bieán daïng doïc truïc Temperature Gradient 2-2 : Nhieät ñoä bieán ñoåi theo truïc 2 cuûa phaàn töû Temperature Gradient 3-3 : Nhieät ñoä bieán ñoåi theo truïc 3 cuûa phaàn töû • Temperature : Nhaäp giaù trò bieán ñoåi cuûa nhieät ñoä • By Element Templature : Nhieät ñoä theo phaàn töû • By Joint Pattern : Nhieät ñoä maãu ñieåm Pattern : Teân maãu ñieåm Mulitplier : Heä soá an toaøn. 21. GAÙN TAÛI TROÏNG ÖÙNG SUAÁT TRÖÔÙC (Prestress) Ñeå gaùn taûi troïng öùng suaát tröôùc baïn vaøo trình ñôn Assign > Frame > Prestress. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 311 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Frame Prestress Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Frame Prestress Loads : Load Case Name : Choïn tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn taûi troïng öùng suaát tröôùc. Secale Factor : Heä soá duøng ñeå toå hôïp taûi troïng. 22. GAÙN TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG CHO PHAÀN TÖÛ (Shell Static Load) Ñeå gaùn taûi troïng troïng löïc cho phaàn töû Shell baïn vaøo trình ñôn Assign > Shell Static Loads > Gravity. Hoäp thoaïi Shell Gravity Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Shell Gravity Loads : • Load Case Name : Choïn teân tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn • Gravity Multipliers : Heä soá troïng löïc theo caùc phöông THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 312 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH X : Heä soá troïng löïc theo phöông truïc toïa ñoä toång theå X Y : Heä soá troïng löïc theo phöông truïc toïa ñoä toång theå Y Z : Heä soá troïng löïc theo phöông truïc toïa ñoä toång theå Z 23. GAÙN TAÛI TROÏNG PHAÂN BOÁ ÑEÀU TREÂN PHAÀN TÖÛ (Shell Uniform) Ñeå gaùn taûi troïng phaân boá ñeàu treân phaàn töû Shell baïn vaøo trình ñôn Assign > Shell Static Loads > Uniform. Hoäp thoaïi Shell Uniform Loads xuaát hieän : Trong hoäp thoaïi Shell Uniform Loads : • Load Case Name : Choïn teân tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn taûi troïng • Uniform Load : Nhaäp giaù trò cuûa taûi troïng vaø höôùng taùc duïng cuûa noù. Load : Giaù trò cuûa taûi troïng Dir : Choïn höôùng truïc taùc duïng cuûa taûi troïng. 24. GAÙN TAÛI TROÏNG AÙP LÖÏC TAÙC DUÏNG LEÂN PHAÀN TÖÛ (Shell Pressure) Ñeå gaùn taûi troïng aùp löïc taùc duïng leân phaàn töû Shell baïn vaøo Assign > Shell > Pressure. THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 313 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ KEÁT CAÁU BAÈNG CHÖÔNG TRÌNH SAP 2000 – TÖÏ HOÏC SAP 2000 BAÈNG HÌNH AÛNH Hoäp thoaïi Shell Pressure Loads xuaát hieän , Caùctham soá trong hoäp thoaïi Shell Pressure Loads yù nghóa nhö sau: Load Case Name : Choïn tröôøng hôïp taûi troïng töông öùng caàn gaùn taûi troïng aùp löïc Pressure : Nhaäp giaù trò cuûa taûi troïng aùp löïc By Element : Taûi troïng aùp löïc theo phaàn töû Shell By Joint Pattern : Taûi troïng aùp löïc theo maãu ñieåm 25. GAÙN TAÛI TROÏNG NHIEÄT ÑOÄ CHO PHAÀN TÖÛ (Shell Temperature) Ñeå gaùn taûi troïng nhieät ñoä cho phaàn töû Shell baïn vaøo trình ñôn Assign > Shell > Temperature. Hoäp thoaïi Shell Temperature Loading xuaát hieän : THIEÁT KEÁ VÔÙI SÖÏ TRÔÏ GIUÙP CUÛA MAÙY TÍNH 314 BIEÂN SOAÏN : TUÛ SAÙCH STK
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net