logo

Harry Potter and the Deathly HallowHarry Hallows

Harry bạn bè nang bi bóng tôi, s nguy hiem và mot s menh dư#ng như bât kh& thi: ó là viec tìm ra và phá hu, nh-ng trư#ng sinh linh giá c.a chúa te hac ám – Voldermort. Chưa bao gi# cau c&m thây mình cô ơn hoac ph&i ôi mat vi mot tương lai ây ray nguy hiem. Nhưng Harry bang cách này hay cách khác ph&i t mình tìm thâý s c m@nh e hoàn thành s menh ưAc giao phó. Câu ph&i bB l@i ang sau s âm áp, s an toàn và c& tình b@n trang tr@i Hang Sóc...
Harry Potter and the Deathly Hallows Harry translated by Hp7vn.4ever. Home page: http://hp7vn.com Blog: http://360.yahoo.com/hp7vn.4ever B n không đư c phép in n, sao chép b n d ch này dư i b t kì hình th c nào. ====================== ====================== Harry Potter và nh ng thánh tích c a T Th n Gi i thi u: Harry b đè n ng b i bóng t i, s nguy hi m và m t s m nh dư ng như b t kh thi: đó là vi c tìm ra và phá hu nh ng trư ng sinh linh giá c a chúa t h c ám – Voldermort. Chưa bao gi c u c m th y mình cô đơn ho c ph i đ i m t v i m t tương lai đ y r y nguy hi m. Nhưng Harry b ng cách này hay cách khác ph i t mình tìm thâý s c m nh đ hoàn thành s m nh đư c giao phó. Câu ph i b l i đ ng sau s m áp, s an toàn và c tình b n trang tr i Hang Sóc và theo đu i không chút s hãi và lư ng l trên bư c đư ng đã đư c đ nh s n. Trong ph n cu i này, ph n th 7 c a series truy n Harry Potter, J.K.Rowling đã hé l b ng m t gi ng văn đ y ngo n m c câu tr l i cho r t nhi u nh ng câu h i đã đư c ch đ i t r t lâu. Vi c thu hút s chú ý, sáng t o nh ng câu chuy n đ y s ng đ ng, chìm đ m trong m i di n bi n ngh t th , đã m t l n n a nói lên tác gi là cây bút thiên phú trong t ng câu chuy n, chi ti t. M t tác gi mà nh ng tác ph m c a bà r i s đ l i trong lòng ngư i đ c m t d u n không d phai m . Bloomsbury B n D ch: Chương 1: Chúa T Tung Hoành Chương 2: Trong kí c Chương 3: Chuy n ra đi c a nhà Dursley Chương 4: B y Potter Chương 5: Ngư i Chi n Binh G c Ngã Chương 6: Con ma cà r ng m c Pajamas Chương 7: Di chúc c a c Dumbledore Chương 8: The Wedding Chương 9: A Place To Hide Chương 10: Câu chuy n c a Kreacher Chương 11: The Bribe Chương 12: Magic Is Might Chương 13: The Muggle-born Registration Commission Chương 14: The Thief Chương 15: The Goblin’s Revenge Chương 16: Godric’s Hollow Chương 17: Bathilda’s Secret Chương 18: The Life And The Lies Of Albus Dumbledore Chương 19: The Silver Doe Chương 20: Xenophilius Lovegood Chương 21: The Tale Of The Three Brother Chương 22: The Deathly Hallows Chương 23: Malfoy Manor Chương 24: The Wandmaker Chương 25: Shell Cottage Chương 26: Gringotts Chương 27: The Final Hiding Place Chương 28: The Missing Mirror Chương 29: The Lost Diadem Chương 30: The Sacking Of Severus Snape Chương 31: The Battle Of Hogwarts Chương 32: The Elder Wand Chương 33: The Prince’s Tale Chương 34: The Forest Again Chương 35: King’s Cross Chương 36: The Flaw Of The Plan Epilogue - Ph n K t Chương I: Chúa T Tung Hoành D ch b i LeoPham và Minh L t - Editted by Mr. Pad Hai ngư i đàn ông hi n ra t vô đ nh, đ ng cách nhau không xa trong m t con h m nh sáng l m dư i ánh trăng. Trong m t vài giây h đ ng l ng yên, đũa phép ch vào ng c đ i phương; và r i, nh n ra ngư i còn l i, h thu cây đũa phép v phía dư i chi c áo chùng và cùng r o bư c đi v m t hư ng. “Có tin gì không?” ngư i đàn ông cao hơn h i c c l c. “Th tuy t v i nh t,” Severus Snape đáp l i. Bên trái con h m là m t vùng hoang vu, đ y nh ng cây b i gai lùn t t m c sát s t, còn phía bên ph i l i là m t hàng rào cao đư c d ng lên công phu. Hai chi c áo chùng dài bay nh , ph p ph i t m m t cá chân theo m i bư c đi. “Tôi nghĩ r ng có l tôi b mu n r i,” Yaxley nói, s thô k ch c a h n hi n rõ m n m t t trong ra ngoài ch khác gì nh ng nhánh cây d i kia đang c tình vươn ra và xé to c ánh trăng. “Vi c đó th c s không đư c t t đ p như mong mu n c a tôi, nhưng hi v ng ch nhân s hài lòng. Còn ông trông có v t tin v i nh ng gì ông mang đ n nh ?” Snape g t đ u m t cách qua quýt. H r ph i, r i kh i con h m và đi trên m t con đư ng l n. Cái hàng rào cao bây gi cong vút v phía h , ch y d c theo kho ng không bên c nh cánh c ng s t b c kim lo i b v ch n ngang đư ng đi. Không ai trong s hai ngư i d ng bư c: Trong im l ng, c hai cùng giơ cánh tay trái như m t l i chào và xuyên th ng qua cánh c a, t a như t t c ch kim lo i đen sì đó ch là m t làn khói. Hàng rào cây th y tùng như b c l y bư c chân c a 2 ngư i. Có m t ti ng xào x c đâu đó bên ph i h : Yaxley nâng cây đũa phép qua đ u ngư i đ ng hành v i h n, nhưng nh ng âm thanh đó không phát ra b i m t v t gì khác ngoài m t con công tr ng mu t, đi l i đ y kh nh kh ng trên đ nh hàng rào. “Luôn làm ra v như mình t t đ p l m, lão Lucius. Công v i ch ki c …” Yaxley l i c t cây đũa phép đi, kèm theo m t ti ng k t mũi. M t trang viên d n hi n lên trong bóng t i cu i con đư ng, v i ánh sáng t a ra t nh ng ô c a s kim cương t ng dư i. âu đó trong khu vư n t i om, bên c nh cái hang rào là ti ng m t con su i đang róc rách ch y. Ti ng s i l o x o theo t ng bư c nhanh c a Snape và Yaxley ti n v phía cái c a chính đang t t hé ra khi h l i g n dù cho ch ng có ai h u hình m nó. Hành lang d n vào s nh r ng l n, sáng l nh , và đư c trang trí đ y xa hoa, v i m t t m th m l ng l y che ph h t sàn nhà - v n đư c lát đá. Ánh m t c a nh ng b c chân dung nh t nh t trên tư ng g n ch t vào t ng bư c chân c a Snape và Yaxley như ki u đang dõi v nh ng bư c đi trong quá kh c a chính mình. Hai k đó d ng l i trư c m t cánh c a g l n d n vào căn phòng ti p theo, do d m t chút, r i Snape v n cái n m đ m c a b ng đ ng. Căn phòng này đ y nh ng ngư i ng i l ng yên quanh m t chi c bàn dài v i hoa văn tinh x o. Các đ n t th t thư ng ngày trong phòng thì đư c d ng vào tư ng m t cách c u th . Căn phòng đư c th p sáng duy nh t b ng ng n l a đang tí tách trong chi c lò sư i b ng đá hoa cương, ánh sáng ph n chi u qua m t chi c gương m vàng. Snape và Yaxley ng p ng ng trong vài giây b c c a. Trong khi đôi m t chưa k p quen v i cái th ánh sang m nh t này, hai gã b cu n vào m t c nh trông th t d thư ng: m t ngư i trong tr ng thái vô th c rõ ràng đang lơ l ng ngư c hư ng xu ng cái bàn, quay ch m ch m như đang b treo b i m t s i dây th ng vô hình – hình nh này ph n chi u trong gương, trên tr n nhà và trên cái m t bàn nh n bóng phía dư i. Không có m t ai trong nh ng ngư i ng i bên dư i nhìn v phía cái c nh tư ng này ngoài tr m t gã tr tu i, m t tái xanh ng i g n ngay phía dư i. Gã dư ng như không th ngăn mình c ngư c nhìn ch m ch m m i phút m t l n hay đ i lo i như v y. “Yaxley. Snape,” m t gi ng nói rõ cao và l nh vút phát ra t đu bàn. “Hai ngươi g n như r t mu n r i.” Ngư i v a nói ng i tr c di n v i ng n l a, cho nên lúc đ u, th t khó cho nh ng ngư i m i đ n có th nh n ra đi u gì ngoài hình dáng c a h n. M c dù v y, khi hai ngư i ti n l i g n, gương m t h n sáng lên trong bóng t i căn phòng, tr c lóc, trông gi ng m t con r n, v i l mũi chìa ra và đôi m t đ qu ch v i hai đ ng t d ng th ng đ ng. H n nh t nh t đ n n i có v như đang phát ra th ánh sáng màu ng c trai. “Severus, l i đây,” Voldemort nói, ch vào cái gh ngay sát bên ph i h n. “Còn Yaxley – ng i bên c nh Dolohov.” Hai gã ng i vào đúng v trí đư c đ nh s n. a s nh ng ánh m t trong căn phòng đ u đ d n vào Snape, ngư i đư c Voldemort c t l i trư c. “V y?” “Thưa ch nhân, H i Phư ng hoàng có ý đ nh s đưa Harry t nơi trú n hi n t i đ n nơi an toàn vào th 7 t i, lúc hoàng hôn.” S chú ý trong căn phòng dâng lên đ n m c có th c m th y đư c: M t s ngư i nh y d ng lên, s khác thì b n ch n, t t c đ u đ d n v phía Snape và Voldemort. “Th b y… lúc hoàng hôn,” Voldemort nh c l i. ôi m t đ qu ch c a Voldermort hư ng v phía đôi m t đen c a Snape, nhìn chăm chăm đ n n i mà m t vài k đã h t ho ng quay đi, cái nhìn đó đáng s , th c s đáng s đ n như có th thiêu r i, lu n lách vào m i ngõ ngách trong tâm trí c a chúng. Snape, tuy nhiên, nhìn m t cách bình tĩnh vào khuôn m t c a Voldemort, và, sau m t ho c vài phút, cái mi ng không môi c a Voldemort cong lên như m t n cư i. “T t. Quá t t. và cái thông tin này đ n –“ “–t ngu n mà chúng ta đã bàn lu n,” Snape ti p l i. “Thưa Ch nhân.” Yaxley kh nghiêng ngư i, cúi m t xu ng chi c bàn dài ch Voldemort and Snape. T t c m i khuôn m t đ d n v phía h n. “Ch nhân, tôi l i nghe khác v i như th ” Yaxley đ i, nhưng Voldermort không nói gì c , nên h n ta ti p t c, “Dawlish, tên Th n Sáng, đã đ l ra r ng Harry Potter s không d i đi đâu c cho t i ngày 31, sinh nh t l n th 17 c a nó.” Snape m m cư i. “Ngu n c a tôi nói r ng có nhi u k ho ch nh m t o ra các d u v t gi ; ch c là như v y r i. Không có nghi ng gì vi c Dawlish đã b m bùa lú. Và đây không ph i l n đ u; h n ta đư c bi t là m t k d b sai khi n.” “Tôi đ m b o v i ngài, ch nhân, Dawlish dư ng như r t ch c ch n,” Yaxley nói. “N u h n trúng bùa lú thì đúng là h n luôn ch c ch n r i,” Snape nói. “Tôi dám ch c v i ông, Yaxley, Văn phòng Th n sáng s không ti p t c đi xa hơn n a trong vi c b o v Harry Potter. H i Phư ng Hoàng tin r ng chúng ta đã xâm nh p đư c b .” “Cái H i đó ch bi t có m i v y thôi mà, nh ?” m t gã béo ng i không xa Yaxley nói; cái câu h i c a h n mang đ n nh ng ti ng cư i khúc khích và nh ng ti ng khò khè đây đó kh p chi c bàn dài. Voldermort không cư i. H n chăm chú nhìn v phía cái thân th đang xoay tròn ch m ch p phía bên trên, dư ng như đang suy nghĩ mông lung l m. “Chúa t c a tôi,” Yaxley ti p t c, “Dawlish tin r ng toàn b l c lư ng th n sáng s đư c huy đ ng đ b o v cho th ng nh “ Voldemort giơ m t bàn tay tr ng b ch lênh, và Yaxley im b t, nhìn m t cách t c t i, Voldemort hư ng cái nhìn đ n Snape. “Chúng s gi u th ng bé đâu?” “ nhà c a m t thành viên trong H i,” Snape nói. “ m t nơi mà – theo như ngu n tin – đư c s k t h p b o v c a c B Pháp thu t và H i Phư ng Hoàng. Tôi nghĩ r ng s không có m y cơ h i đ tóm đư c th ng nh khi chúng đã đ n đó, thưa ch nhân, tr phi, t t nhiên r i, B Pháp thu t s m c m t sai l m nào đó trư c th b y t i, đi u đó s t o m t cơ h i đ y thu n l i cho chúng ta trong vi c tìm hi u và g b đ nh ng phép thu t b o v đ có th phá v nh ng rào c n còn l i trong vi c tóm l y th ng bé.” “Còn Yaxley?” Voldemort g i xu ng cái bàn, ng n l a bùng lên trong đôi m t đ qu ch c a h n. “Li u b pháp thu t có m c sai l m vào th 7 t i ch ?” M t l n n a, nh ng cái đ u l i ngoái l i. Yaxley đi u ch nh l i hai vai. “Ch nhân, tôi có thông tin t t v vi c đó. Tôi đã vư t qua nh ng khó khăn, và b ng nh ng n l c phi thư ng thành công trong vi c m L i Nguy n c oán lên Pius Thicknesse.” R t nhi u ngư i xung quanh Yaxley nhìn h n đ y thán ph c; ng i c nh h n, Dolohov, k v i khuôn m t dài, xo n v n, v nh vào lưng h n. “ ó m i là s kh i đ u,” Voldemort nói. “Nhưng Thicknesse ch có ý nghĩa gì c . Scrimgeour bu c ph i b vây b i ngư i c a ta trư c khi ta hành đ ng. M i m t s sai l m trong cu c s ng c a lão b trư ng s khi n chúng ta ph i lùi l i nh ng bư c dài.” “Vâng – ch nhân, đi u đó chính xác – nhưng ngài bi t đ y, v i vai giò là giám đ c S Thi Hành Lu t Pháp Thu t, Thicknesse không ch t mình ti p xúc thư ng xuyên v i lão B Trư ng Minister, mà còn v i r t nhi u giám đ c c a các s khác. i u đó s , theo tôi nghĩ, s tr nên d dàng hơn bao gi h t khi có m t quan ch c c p cao n m dư i quy n đi u khi n c a chúng ta, đ ti p t c chinh ph c nhưng k còn l i, và r i chúng s cùng nhau hành đ ng đ nh n chìm lão Scrimgeour.” “Mi n là ông b n Thicknesse c a chúng ta không b phát hi n trư c khi k p thay đ i m i chuy n.” Voldemort nói “B ng giá nào,v n ph i ch c ch n r ng B Pháp Thu t là c a ta trư c th b y t i. N u chúng ta không th đ ng đư c th ng nhóc đó t i đích đ n c a nó, thì ph i làm đư c vi c đó trong khi nó đang di chuy n.” “Chúng ta có l i th đi m đó, thưa ngài” Yaxley nói. H n dư ng như ch c ch n nh n đư c vài s tán thành.”Hi n t i, chúng ta có vài ngư i đư c cài vào B V n T i Pháp Thu t. N u Potter đ n th hay dùng m ng Floo, chúng ta s bi t ngay l p t c.” “Nó s không làm th đâu” Snape đáp “H i đang c tránh b t kỳ hình th c v n chuy n nào đư c ki m soát hay có liên quan đ n B . B n chúng không tin tư ng b t c th gì t nơi đ y.” “Càng hay” Voldemort lên ti ng “Nó s ph i di chuy n l li u. D tóm hơn nhi u.” M t l n n a, Voldemort nhìn lên thân ngư i đang quay ch m ch m. H n ta nói ti p “ ích thân ta s g p m t th ng o t y. Harry Potter đã x r vào quá nhi u l i l m. M t vài trong s nh ng l i y là t phía ta.Vi c Potter v n còn s ng là do nh ng sơ su t c a ta hơn là do nh ng th ng l i c a nó.” ám ngư i ng i quanh bàn quan sát Voldemort m t cách lo l ng, m i ngư i trong s đó, b ng s bi u l c a mình, lo s r ng chúng có th b khi n trách vì Harry Potter v n còn s ng. Tuy v y, Voldemort dư ng như đang t nói v i mình hơn là b t kì ai trong s b n chúng.V n chăm chú vào cái thân ngư i b t t nh trên đ u, h n nói: “Ta đã b t c n, đ ng th i cũng b th i v n và s tình c phá đám, nh ng k phá ho i này t m i phía nhưng l i là s phá ho i ghê g m nh t k ho ch. Nhưng gi ta đã khôn ra. Ta hi u đư c nh ng đi u mà trư c đây ta mù t t. Ta ph i là ngư i gi t Harry, và ta s làm th !” úng lúc nói ra nh ng t này, như đ đáp l i chúng, m t ti ng khóc thét thình lình vang lên,ti ng kêu khóc kh ng khi p, kéo dài c a s kh i và đau đ n. Nhi u ngư i ng i trên bàn nhìn xu ng, gi t n y mình , dư ng như ti ng khóc phát ra t dư i chân c a h . ” uôi Trùn” Voldemort g i, v n không thay đ i cái gi ng nh nhàng c a h n, gi ng nói thâm tr m, và cũng không r i m t kh i cái thân ngư i xoay tròn trên đ u. “Có ph i là ta đã không nói gì v i ngươi v vi c gi cho tù nhân c a chúng ta im l ng ?” “D , thưa.. ch nhân” m t gã đàn ông nh thó ng i n a cu i chi c bàn h n h n. H n ng i l t th m trong cái gh mà khi nhìn thoáng qua trông như có v như b b tr ng. Bây gi h n bò ra kh i ch ng i c a mình và v i vã r i kh i phòng, ch ng đ l i gì sau lưng h n ngoài m t tia sáng b c l p lòe trông r t kì d . “Như ta đã nói.” Voldemort ti p t c, nhìn l i nh ng gương m t căng th ng c a đám đ t , “Bây gi ta đã hi u bi t hơn. Ta s c n, c th là mư n m t cây đũa phép c a m t trong s các ngươi trư c khi đi kh th ng Potter.” Nh ng gương m t xung quanh h n không bi u l gì ngo i tr v s ng s t; c như th là h n v a thông báo r ng h n mu n mư n m t cánh tay c a b n chúng. “Không m t ai tình nguy n ư?” Voldemort h i “ xem nào … Lucius, ta th y không có lý do gì đ ngươi có m t cây đũa n a”. Lucius Malfoy ngư c nhìn lên. Nư c da vàng b ng c a h n trông nh t nh t dư i ánh l a, đôi m t gã trũng sâu và tăm t i. Khi lên ti ng, gi ng c a gã đã kh n đ c. “D , thưa ngài?” “ ũa phép c a ngươi, Lucius. Ta yêu c u đũa phép c a ngươi.” “Tôi …” Malfoy li c ngang sang v h n. Bà ta nhìn ch m ch m th ng v phía trư c, cũng tái nh t đi như h n. Mái tóc vàng hoe d c xu ng lưng, nhưng bàn nh ng v i ngón tay m nh mai c a bà ta kh n m vào c tay h n trong m t thoáng. Sau cái ch m tay c a m , Malfoy đ t tay vào trong áo chùng, rút ra m t cây đũa phép và dâng nó lên cho Voldemort. H n gi cây đũa phép trư c đôi m t đ ké , ki m tra m t cách t m . “Ch t li u gì?” “G Dâu, thưa ch nhân.” Malfoy run r y nói. “Còn lõi?” “R ng… gân tim c a r ng.” “T t.” Voldemort nói. H n rút cây đũa phép c a mình ra và so sánh đ dài. Lucius Malfoy vô tình làm m t c ch ; trong m t tích t c, dư ng như gã mong ch đư c nh n đũa phép c a Voldemort đ đ i l i cái c a h n. C ch đó không qua đư c Voldemort, h n m r ng đôi m t m t cách thâm hi m. “ ưa ngươi đũa phép c a ta ư, Lucius? ũa phép c a ta ch gì?” Vài tên trong đám cư i kh y. “Ta đã ban cho ngươi s t do c a ngươi, Lucius, th v n chưa đ sao? Ta đ ý th y d o này ngươi và gia đình c a ngươi có v không đư c vui… Có gì liên quan đ n vi c ta đ n nhà ngươi và h t c ng ngươi ra không Lucius?” “Không có gì, không có chút gì đâu ,thưa ch nhân!” “M t s d i trá, Lucius…” Gi ng nói nh nhàng dư ng như v n rít lên ngay c khi cái mi ng tàn b o đã ng ng l i. M t hay hai pháp sư c ngăn cơn rùng mình m t cách l li u khi ti ng rít l n d n lên lên; m t cái gì đó n ng n có th nghe th y là nó đang trư n ngang qua sàn nhà bên dư i g m bàn. Con r n to tư ng ch m ch p leo lên cái gh c a Voldemort. Nó trư n lên,tư ng ch ng như b t t n,và r i vòng mình ngoan ngoãn trên vai c a Voldemort: c con r n to b ng như b p đùi m t ngư i đàn ông; m t nó, v i nh ng con ngươi th ng đ ng c a chúng nhìn không ch p. Voldemort vu t ve sinh v t yêu quý c a mình m t cách lơ đãng v i nh ng ngón tay r t dài, v n nhìn vào Lucius Malfoy. “T i sao ngư i nhà Malfoy trông không đư c h nh phúc v i đ nh m nh c a h ? Ch ng l s tr l i c a ta, s l n m nh quy n l c c a ta, đó không ph i là nh ng th mà h đã th nguy n là cũng mong mu n trong nhi u năm qua?” “Dĩ nhiên r i, thưa ch nhân.” Lucius Malfoy đáp. Bàn tay h n run r y khi gã lau m hôi môi nhân trung. “Chúng tôi th c đã mong ư c như th … chúng tôi…” Bên trái Malfoy, v h n làm m t trò ng ng n, g t đ u m t cách v t v , đôi m t bà tránh nhìn vào Voldemort và con r n. Bên ph i h n, con trai h n, Draco, nhìn chăm chăm cái thân ngư i ì tr trên đ u. Li c nhanh Voldemort r i tránh đi, kinh hãi khi ch m m t h n. “Thưa ngài.” m t ngư i đàn bà ng i n a dư i cái bàn, không trông rõ m t nói, gi ng bà ta vô c m, “Th t vinh h nh khi ch nhân đây, trong ngôi nhà c a gia đình chúng tôi. Không có gì vinh h nh hơn th .” Bà ta ng i bên c nh em gái mình, trông không gi ng m l m v i mái tóc đen và mí m t n ng ch ch khi bà ta xun xoe r rúng chính mình; trong khi Narcissa ng i b t đ ng bình th n, Bellatrix l i nghiêng ngư i v phía Voldemort, vì ch ngôn t thì không th ch ng t đư c s thèm khát đư c xích l i g n ch nhân c a m ta. “Không có gì vinh h nh hơn.” Voldemort l p l i, cái đ u h n kh nghiêng m t chút khi h n ng m nghía Bellatrix, “ i u này là m t s th ng th n vô cùng t phía ngươi đ y, Bellatrix.” M t m ta sáng lên, đôi m t trào ra dòng nư c m t h nh phúc. “Ch nhân bi t là tôi không nói gì ngoài s th t!” “Không gì hân h nh hơn … th m chí là so v i s ki n m ng vui,mà ta nghe r ng, đã đ n v i gia đình ngươi trong tu n này?” Bà ta nhìn h n chăm chú, mi ng há ra m t cách r t b i r i. “Ch nhân, tôi không hi u ý ngài.” “Ta đang nói v cháu gái ngươi, Bellatrix. Và cũng là cháu c a các ngư i n a, Lucius và Narcissa. Nó ch v a m i k t hôn v i th ng ngư i sói Remus Lupin. Ngươi ch c h n ph i t hào l m.” Nh ng tràng cư i ch nh o vang lên xung quanh cái bàn. Nh ng tên T th n th c t nhìn nhau v i ánh m t hân hoan; có nh ng tên còn đ p bàn m . Con r n kh ng l , khó ch u v i s n ào, há to mi ng và rít lên m t cách gi n d , nhưng nh ng tên T th n th c t không nghe th y nó, chúng v n c hân hoan trư c n i nh c c a gia đình Malfoy. Gương m t Bellatrix v a m i giãn ra sung sư ng đã cau l i x u h , đ b m. “Nó không ph i là cháu gái c a chúng tôi, thưa ch nhân.” m ta n c n “Chúng tôi – Narcissa và tôi - chưa bao gi đ m t đ n con em h tôi t khi nó cư i m t tên máu bùn. Con bé y ch ng có gì liên h v i chúng tôi, cũng như b t c con quái v t nào mà nó l y làm ch ng.” “Mày nói sao h Draco?” Voldemort h i,và m c dù gi ng h n nh nhàng nhưng nó kéo theo nh ng ti ng huýt sáo và tràng cư i nh o báng.“Mày s trông nom đ a bé m t d y đó ch h ?” S vui v r n lên; Draco Malfoy ho ng s nhìn sang cha nó, còn ông ta đang dán m t xu ng tà áo chùng c a mình, r i quay sang b t g p ánh m t c a m nó. Bà ta l c kh l c đ u, r i gương m t bà l i vô h n nhìn ch m ch p lên b c tư ng đ i di n. “ r i.” Voldemort nói, vu t ve con r n đang gi n d . “ r i!” Ti ng cư i nh o im b t ngay l p t c. “Nhi u cây gia ph lâu đ i nh t c a chúng ta đã tàn l i theo th i gian.” H n nói khi Bellatrix nhìn h n chăm chú, nín th và c u kh n “Ph i c t t a chính b n thân các ngươi, ph i làm th , đ gi cho nó tươi t t, ph i không? C t h t nh ng cành nhánh nào de đo đ n m i cành khác.” “Vâng, thưa ngài.” Bellatrix thì th m, và đôi m t m m t l n n a l i đ m nh ng gi t nư c m t bi t ơn. “Ngay khi có cơ h i.” “Ngươi s có nó.” Voldemort đáp “Và trong gia đình ngươi, cũng như trên c th gi i này… chúng ta s c t b b t kỳ ch th i r a nào gây b nh cho chúng ta cho đ n khi ch còn l i dòng máu th t th c s còn l i…” Voldemort giơ cây đũa c a Lucius Malfoy lên, ch th ng vào cái hình thù xoay vòng phía trên bàn, và cho nó m t cái gõ nh . Hình hài y s ng d y v i ti ng rên r và b t đ u c t l c ch ng l i nh ng dây trói vô hình. “Ngươi có nh n ra v khách c a chúng ta không, Severus?” Voldemort h i. Snape giương m t lên nhìn khuôn m t úp xu ng dư i. Bây gi c b n T Th n Th c T cũng nhìn ngư i b giam gi , như th chúng đư c phép bi u l “đ c tính” tò mò c a mình. Khi gương m t cô ta quay t i vùng l a sáng, cô ta nói v i gi ng khi p s và đ t quãng, “Severus! C u ta v i!” “D , có.” Snape nói khi thân hình c a tù nhân l i ch m ch m quay đi. “Còn ngươi, Draco?” Voldemort h i, gõ nh vào mũi con r n b ng tay kia không có đũa phép. Draco ng p ng ng l c đ u. Gi đây khi ngư i ph n kia đã th c d y, có v nó không th ti p t c nhìn cô ta thêm n a. “Nhưng ngươi đâu có h c l p con m này.” Voldemort nói, “Cho nh ng k nào không bi t: tham gia cùng chúng ta đây đêm nay là quý bà Charity Burbage, ngư i đã d y t i trư ng Ma thu t và Pháp thu t Hogwarts cho đ n th i gian g n đây.” Có ti ng xì xào nho nh c a s hi u bi t xung quanh cái bàn, h đã nh n ra ngư i ph n . ngoài, m t m bư u c cư i khùng kh c. “Vâng … giáo sư Burbage d y lũ tr c a gi i Pháp Sư và Phù Thu chúng ta m i th liên quan đ n b n Muggle… r ng b n chúng khác chúng ta như th nào đây mà…” M t tên trong b n T Th n Th c T d m m nh chân xu ng sàn. Charity Burbage l i quay v phía m t Snape. “Severus… làm ơn… làm ơn…” “Câm mi ng” Voldemort g m lên, v y cây đũa c a Malfoy, và Charity nín thinh như b b t m m. “Không ch làm sa đo và ô u đ u óc c a b n nhóc phù thu , tu n trư c giáo sư Burbage đã vi t c c l c bao bi n cho b n Máu Bùn trên t Nh t Báo Tiên Tri. Các pháp sư - m vi t - ph i ch p nh n nh ng tên tr m c a nh ng ki n th c và phép thu t c a h . Vi c l i tàn c a dòng máu thu n ch ng, theo như bà giáo Burbage này, là hoàn c nh đáng mong đ i nh t… m mong chúng ta s k t b n v i b n Muggle đó… hay, không còn nghi ng gì n a, v i c lũ Ngư i Sói…” Lúc này không m t ai cư i. Không th nh m l n đư c s gi n d và khinh b trong gi ng nói c a Voldemort. L n th ba, Charity Burbage quay l i trư c m t Snape. Nư c m t c a bà ta lăn t khoé m t xu ng mái tóc. Snape nhìn l i bà, đi m tĩnh, trong khi cô ch m ch p quay kh i h n ta l n n a. “Avada Kedavra” M t tia ch p sáng màu xanh lá soi sáng m i góc trong căn phòng. M t ti ng gãy l n vang lên và Charity rơi trên m t bàn bên dư i, khi n nó rung lên và kêu c t k t. M t vài T Th n Th c T lùi v i ra phía sau nh ng cái gh c a h . Draco ngã lăn trên sàn nhà. “B a t i, Nagini” Voldemort nh nhàng, và con r n to l n l c lư trư n t vai h n xu ng m t sàn g bóng loáng. Chương 2: Trong Kí c Translated by Mr. Pad - Editted by Leopham NKTP and Mr.Pad Harry đang b ch y máu. Ép bàn tay ph i vào phía trái ngư i, v a l m b m ch i th v a th d c, Harry hích cách c a phòng ng m ra. M t ti ng kêu lanh l nh c a đ s b v vang lên. Nó đã d m ph i m t cái c c trà l nh đư c đ t trên sàn nhà bên ngoài phòng ng c a nó. “Cái quái–?” Nó nhìn xung quanh, khu v c xung quanh s 4, đư ng Privet Drive tr ng trơn. Có l chi c c c trà là m t ý tư ng khá v ng v c a Dudley cho m t cái b y. Gi bàn tay đau không b h xu ng, Harry nh t nh ng m nh v c a chi c c c l i b ng tay kia và ném chúng vào trong cái thùng rác đã đ y p trong phòng ng c a nó. R i nó lê chân vào trong bu ng t m đ x nư c vào ngón tay đau. i u này th t là ngu ng c, v v n, b c mình khi mà còn b n ngày n a và không đư c phép th c hi n b t c phép thu t nào… nhưng nó ph i th a nh n v i chính mình r ng v t c t khá sâu trên ngón tay c a nó đã th c s th ng nó. Nó chưa bao gi h c đ ch a tr m t v t thương, và bây gi khi ph i nghĩ t i đi u này- đ c bi t là v i nh ng ý tư ng m i xu t hi n trong đ u - có v như là m t cơn gió tho ng qua trong v n ki n th c pháp thu t c a nó. Ghi nh trong đ u đ sau này h i Hermione cách x lý, nó dùng m t đ ng gi y v sinh đ c g ng lau s ch đi v t nư c trà trư c khi l t chân v phòng ng và đóng s m cái c a sau lưng. Harry đã s d ng bu i sáng đ d n s ch cái rương trư ng c a nó l n đ u tiên k t khi nó b t đ u s d ng nó sáu năm trư c. Vào th i đi m trư c khi b t đ u nh ng năm h c trư c đây, Harry ch lôi ba ph n tư v t d ng trong đ thay th ho c d n d p l i chúng, đ l i ph n đáy v i nh ng th cũ và h ng như: bút lông cũ, nh ng cái m t gián khô, vài cái t t đơn không còn v a n a. Vài phút trư c, Harry đã thò tay vào đ ng h n t p này, và h ng ch u m t cơn đau trên ngón áp út c a bàn tay ph i, và nó đã b ch y khá nhi u máu. Bây gi nó d n d p m t cách c n th n hơn. Quỳ xu ng c nh cái rương cũ nát, nó vơ xung quanh đáy và, sau khi kéo m t cái phù hi u luôn bi n hình t C VŨ CEDRIC DIGGORY và POTTER THÚI HO C, m t cái ng kính mách l o đã b v tung, và m t cái m t dây chuy n b ng vàng ch a bên trong m u gi y có ghi R.A.B, và r i nó tìm th y v t s c c nh mà đã c t vào tay nó. Nó nh n ra v t y ngay l p t c. ó là m t m nh v dài hai inch c a chi c gương ma thu t mà cha đ đ u Sirius đã trao cho nó. Harry đ t m nh gương bên c nh và đ nh ng th còn l i ra m t cách c n th n, nhưng không có gì có giá tr sót l i ngo i tr nh ng h t b t kính v n t món quà cu i cùng c a chú Sirius bám vào nh ng đ v t còn l i như l p b i ph l p lánh. Harry ng i xu ng và ng m k m nh gương v mà đã c t vào tay, nó không th y gì ngoài đôi m t sáng xanh c a nó nhìn chăm chú. R i nó đ t m nh v lên trên t Nh t báo tiên tri sáng nay chưa k p đ c đang trên giư ng, sau đó Harry ngăn nh ng k ni m bu n tràn v , nhói lên nh ng v t đau c a ti c nu i và n i trông ch đi u kỳ di u chi c gương v b ng cách l c l i t t c nh ng đ v t hư h ng còn l i trong chi c rương. M t thêm m t gi n a đ hoàn toàn d n s ch chi c rương, ném đi nh ng v t vô d ng, và s p x p nh ng th còn l i theo ch ng tuỳ thu c vi c nó s c n chúng t bây gi tr đi hay không. ng ph c trư ng và Quidditch, nh ng cái v c, gi y da, bút lông và h u h t nh ng sách h c c a nó đư c x p vào góc đ b l i đây. Nó băn khoăn vi c dì dư ng c a nó s x lý đ ng đ y như th nào; có l là đ t chúng vào lúc n a đêm như th chúng là nh ng b ng ch ng c a m t t i ác nguy hi m nào đ y. đ c Muggle c a nó, Áo Choàng Tàng Hình, b pha ch đ c dư c, m t vài cu n sách, album hình mà bác Hagrid đã t ng cho nó trư c đây, m t ch ng thư, và đũa phép c a nó đư c gói gém trong m t cái ba lô. túi trư c là t m B n oT c và chi c m t dây chuy n v i m nh gi y có ký ch R.A.B bên trong. Chi c m t dây chuy n đư c đ t v trí trang tr ng này không ph i vì nó có giá tr nào đ y - vì v m i m t v t này là vô giá tr - mà b i vì cái giá đã ph i tr đ có đư c nó. Ch còn l i m t ch ng báo đ t trên bàn phía sau con cú tr ng Hedwig: m i m t t là m t ngày mà Harry đã t i đư ng Privet Drive mùa hè này. Nó bư c xu ng sàn nhà, vươn ngư i ch m qua cái bàn. Hedwig v n đ ng im khi nó rút ch ng báo, ném chúng vào đ ng đ b đi t ng t m t. Con cú đang ng ho c có l là gi b như th ; Hedwig khá b c mình v i Harry vì lư ng th i gian ít i mà nó đư c cho phép ra kh i cái l ng g n đây. Khi ném g n h t ch ng báo, Harry ng ng tay l i, tìm ki m s báo đ c bi t mà nó nh là đư c phát hành ngay khi nó v a quay tr l i đư ng Privet Drive cho kỳ ngh hè; nó nh ch c r ng đã có m t tin nh trang nh t v vi c t ch c c a Charity Burbage, giáo viên d y môn Muggle h c Hogwarts. Cu i cùng nó cũng tìm th y nó. M trang mư i ra, Harry ng i ph ch xu ng gh và đ c l i bài báo mà nó tìm đư c. Nh v Albus Dumberdore B i Elphias Doge Tôi g p Albus Dumberdore lúc tôi mư i m t tu i, ngày đ u tiên tôi t i Hogwarts. C m tình c a chúng tôi ch c ch n b t ngu n t vi c chúng tôi đ u b đ i x như là nh ng k đ ng ngoài. Tôi đã b đ u r ng ngay trư c khi nh p h c, và m c d u tôi không còn truy n nhi m b nh n a, nhưng khuôn m t v i nh ng n t m n xanh nh t đã khi n nhi u ngư i không dám l i g n tôi. Còn riêng v c u y, Albus đ n Hogwarts trong lòng trĩu n ng nh ng tai ti ng không mu n có. c bi t là vi c năm trư c đ y, b c u y, Percival, đã b k t t i v vi c t n công m t cách đ c ác và công khai ba thi u niên Muggle tr tu i. Albus chưa bao gi ph nh n r ng cha c u (ngư i mà s ph i ch t Azkaban) đã ph m t i; m t khác, khi tôi l y h t can đ m đ h i c u, c u y kh ng đ nh r ng c u bi t r ng cha c u có t i. Ngoài ra, Dumbledore t ch i nói chuy n v v n đ đau bu n này, m c dù có nhi u ngư i c g ng g ng h i c u y. M t vài ngư i đã ch p l y cơ h i đ ca ng i hành đ ng đ y c a cha c u, và cho r ng Albus là m t k căm ghét Muggle. H đã không th ph m sai l m gì hơn: Nh ng ngư i bi t v Dumbledore s ch c ch n kh ng đ nh, ông y chưa bao gi th hi n m t hành đ ng dù nh nh t ch ng l i Muggle. Ngư c l i, s ng h kiên đ nh c a ông y cho quy n c a Muggle đã t o thêm nhi u k thù c a ông trong nh ng năm sau đ y. Tuy nhiên, ch vài tháng sau, danh ti ng c a chính Albus đã b t đ u che ph tai ti ng c a cha c u. Cu i năm h c đ u tiên, c u không còn b xem là con c a m t k ghét Muggle n a, thay vào đ y đư c ca ng i là m t h c sinh xu t s c chưa t ng th y ngôi trư ng này. Nh ng ngư i trong chúng tôi có vinh h nh đư c làm b n c u y xem c u như là m t t m gương tiêu bi u, không k đ n nh ng s tr giúp và c vũ, và vi c c u y luôn luôn r t r ng rãi v i m i ngư i. Ông y có thú nh n v i tôi sau này r ng ngay lúc y ông đã bi t ni m đam mê l n nh t c a đ i ông là giáo d c. C u không ch đo t đư c m i ph n thư ng mà nhà trư ng đưa ra, c u còn nhanh chóng có thư t qua l i thư ng xuyên v i nh ng phù thu danh ti ng nh t lúc đó, bao g m Nicolas Flamel, nhà gi thu t kim vĩ đ i; Bathilda Bagshot, v s gia đư c ghi danh sau này; và Aldalbert Waffling, nhà lý thuy t pháp thu t n i ti ng. M t s trong nh ng bài vi t c a c u đã đư c xu t b n r t r ng rãi như là Thu t bi n hình ngày nay, Nh ng th thách c a Bùa chú, và c dư c gia ng d ng. Tương lai c a Dumbledore có v r t sáng l n, và câu h i duy nh t còn l i là khi nào c u s tr thành B Trư ng b Pháp Thu t. M c dù nhi u năm sau đ y, ông đư c d đoán là s đ m nhi m ch c v này, nhưng ông chưa bao gi có đam mê tr thành m t v B trư ng. Ba năm sau khi chúng tôi h c Hogwarts, ngư i em c a Albus, Aberforth cũng đư c nh p h c. H không gi ng nhau cho l m: Aberforth chưa bao gi đam mê sách v , và không như Albus, c u ta thích dàn x p các tranh cãi b ng cách đ u phép hơn là qua nh ng tranh lu n h p lý. Tuy nhiên, th t khá sai l m khi nói như m t s ngư i r ng, anh em h không ph i là b n bè. H cũng va ch m v i nhau tho i mái như hai hai chàng trai khác bi t. Công b ng mà nói v Aberforth, ph i th a nh n r ng s ng trong cái bóng c a Albus không th có m t s tho i mái d ch u l m. Luôn b l p bóng là đi u rõ ràng khi bên c nh c u y, và càng không d ch u hơn v i tư cách là m t ngư i em trai. Khi Albus và tôi r i Hogwarts, chúng tôi quy t đ nh sau đ y s đi m t chuy n du l ch vòng quanh th gi i v i nhau, vi ng thăm và h c h i nh ng phù thu ngo i qu c trư c khi ti p t c theo đu i nh ng s nghi p khác nhau. Tuy nhiên, m t th m k ch đã x y ra. Vào lúc b t đ u chuy n đi c a chúng tôi, m c a Albus, Kendra qua đ i, đ l i tr ng trách gia đình n ng n lên vài Albus. Tôi hoãn chuy n đi c a mình m t th i gian đ tham d l tang c a Kendra, và r i b t đ u chuy n đi mà khi đó ch còn m t mình tôi. V i m t ngư i em trai và m t ngư i em gái ph i chăm sóc, và ch còn m t ít vàng cho an hem h h , rõ ràng r ng Albus không th đi cùng tôi trong chuy n du l ch này. Kho ng th i gian đó là kho ng th i gian chúng tôi r t hi m hoi có liên l c v i nhau. Tôi vi t cho Albus, mô t , m t cách vô tình, nh ng thú v c a chuy n du l ch, t nh ng l n ch y thoát đ ng tim kh i nh ng con Chimaera (Chú thích c a ngư i d ch: quái v t đ u sư t , mình bò sát, đuôi là m t con r n, có m t đ u dê m c trên lưng – Th n tho i Hy L p), cho t i t i nh ng thí nghi m c a nh ng nhà gi kim thu t Ai C p. Còn nh ng lá thư c a c u k v i tôi khá ít i v cu c s ng ngày qua ngày c a c u, theo tôi nghĩ thì đ y là m t s gò bó không d ch u cho m t phù thu tuy t v i như th . m mình trong nh ng khám phá m i c a tôi, tôi đã s ng s t khi nghe m t tin v m t chuy n bu n x y ra v i Dumbledore vào cu i chuy n du l ch c a tôi: cái ch t c a em gái c u y, Ariana. M c dù Ariana đã trong tình tr ng s c kho t i t trong th i gian dài, cú ch n đ ng l n c a vi c m t đi ngư i m quá s m đã tác đ ng sâu s c t i c hai ngư i anh em c a cô. Và nh ng ngư i thân c n v i Albus – tôi tính tôi là m t trong nh ng ngư i may m n đó – đ u đ ng ý r ng cái ch t c a Ariana, và vi c Albus c m th y có trách nhi m cá nhân trong đó (m c dù, dĩ nhiên là ông y không có l i), đã đ l i d u n l n trong cu c đ i c u mãi mãi. Tôi quay tr v và g p chàng trai tr , ngư i mà ph i tr i qua nhi u đi u đau kh hơn tu i c a mình. Albus đã tr nên kín đáo và dè d t hơn trư c, và kém vô tư hơn. Thêm vào nh ng n i đau trên, s ra đi c a Ariana đã d n t i s xa r i hơn n a trong m i quan h gi a Albus và Aberforth, v n đã không thân thi t l m. (Và đ n lúc đi u này cũng đư c xoá đi – trong nh ng năm sau h đã thân thi t tr l i, n u không ph i là m t m i quan h g n gũi, thì ch c ch n là m t m i quan h chân thành.) Tuy nhiên, c u hi m hoi nói v b m c a c u y hay Ariana k t đó, và b n bè c u h c cách không nh c t i đi u đó n a. Nh ng cây bút khác s mô t nh ng thành công c a ông y trong nh ng năm sau này. Nh ng c ng hi n không k xi t c a Dumbledore cho kho tàng ki n th c Phù thu , bao g m vi c khám phá ra mư i hai công d ng c a máu r ng t o ra nhi u l i ích cho nhi u th h sau này, cũng như nh ng suy xét sáng su t ông th hi n trong nh ng phán quy t khi còn làm phù thu lãnh đ o c a Wizengamot. M i ngư i v n nói r ng, không có tr n đ u phù thu nào có th sánh đư c v i tr n đ u gi a Dumbledore và Grindelwald vào năm 1945. Nh ng ngư i mà ch ng ki n nó đã k v s kh ng khi p và đáng s khi h ch ng ki n hai phù thu siêu phàm vào tr n đ u. Chi n th ng c a Dumbledore, và nh ng k t qu c a nó cho th gi i Pháp thu t, đư c coi là bư c ngo t trong l ch s pháp thu t sánh ngang v i s ra đ i o lu t Qu c tv m b o bí m t hay s th t b i c a K -Mà-Ch -G i-Tên- Ra. Albus Dumbledore chưa bao gi t hào hay kiêu ng o; ông luôn tìm th y m t đi u gì đ y có giá tr trong m i con ngư i, dù
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net