logo

Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng_ Chương V

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương V: " Lý thuyết chung về tài chính" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...
Chương V Lý thuyết chung về tài chính Giới thiệu chương V Tại sao nghiên cứu tài chính Tài liệu tham khảo Kết cấu chương •Khái niệm tài chính •Chức năng và vai trò của tài chính •Phân loại hệ thống tài chính I. Khái niệm tài chính  1. Định nghĩa detail 2. Đặc trưng của quan hệ tài chính detail II. Chức năng và vai trò của tài chính 1. Chức năng của tài chính a. Chức năng phân phối detail b. Chức năng giám sát detail 2. Vai trò của tài chính a. Đảm bảo nhu cầu về vốn cho các chủ thể kinh tế detail b. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn detail III. Sự ra đời và phát triển của tài chính 1. Điều kiện ra đời của tài chính a. Sự hình thành của nền kinh tế hàng hoá- tiền tệ b. Sự ra đời và hình thành các chức năng của Nhà nước 2. Sự phát triển của tài chính IV. Phân loại hệ thống tài chính 1. Phân loại theo tính chất và vị trí trong hệ thống 2. Phân loại theo tính chất sở hữu 3. Phân loại theo phạm vi Hết chương V Các thuật ngữ cần chú ý •Tài chính •Tài chính công •Phân phối •Tài chính tư •Quỹ tiền tệ •Tài chính trong •Tín dụng nước •Bảo hiểm •Tài chính quốc tế •Ngân sách Nhà •Nền kinh tế hàng nước hoá- tiền tệ •Trung gian tài chính •Giám sát
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net