logo

Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng - Chương IV

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương IV: " Thị trường tài chính" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...
Chương IV Thị trường tài chính Giới thiệu chương Tài liệu tham khảo detail Cấu trúc chương Tổng quan về thị trường tài chính Phân loại thị trường tài chính Các chủ thể tham gia thị trường tài chính Các công cụ trên thị trường tài chính I. Tổng quan về thị trường tài chính 1. Sự hình thành của thị trường tài chính a. Sự cần thiết khách quan của thị trường tài chính detail b. Định nghĩa thị trường tài chínhdetail 2. Vai trò của thị trường tài chính a. Là kênh dẫn vốn có hiệu quả b. Tạo môi trường sinh lợi cho các chủ thể kinh tế c. Góp phần ổn định ưu thông tiền tệ II. Phân loại thị trường tài chính 1. Căn cứ thời hạn luân chuyển của dòng vốn detail 2. Căn cứ nguồn gốc chứng khoán detail 3. Căn cứ phương thức tổ chức và giao dịchdetail III. Chủ thể tham gia thị trường tài chính 1. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ detail 2. Chủ thể tham gia thị trường vốn detail IV. Các công cụ trên thị trường tài chính 1. Các công cụ của thị trường tiền tệ detail 2. Các công cụ của thị trường vốn detail Hết chương IV Thuật ngữ cần chú ý Thị trường tiền tệ Chứng từ phái sinh Thị trường vốn Bảo chứng phiếu Nhà đầu cơ Chứng quyền Nhà đầu tư Hợp đồng quyền chọn Tín phiếu Hợp đồng kỳ hạn Thương phiếu Hợp đồng tương lai NCD Hợp đồng hoán đổi Chứng khoán Thị trường tập trung Cổ phiếu Thị trường OTC Trái phiếu
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net