logo

Giáo trình về Tài chính tiền tệ và Ngân hàng_

Tài liệu tham khảo về Tài chính tiền tệ và ngân hàng Chương VIII: " Tài chính doanh nghiệp" dành cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế, đặc biệt các ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính tiền tệ, ...
Chương VIII: Tài chính doanh nghiệp Dẫn đề Tài liệu tham khảo detail Kết cấu chương: Khái niệm và vai trò Phân tích cơ cấu tài sản và nguồn vốn Phân tích thu nhập và chi phí Phân tích tài chính Phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp 11/7/2009 International Finance Dept. 2 Giới thiệu chung Tài chính doanh nghiệp là gì Tài chính doanh nghiệp là một hệ thống các quan hệ tài chính trong hoạt động của một doanh nghiệp Đặc trưng của tài chính doanh nghiệp Trong tài chính doanh nghiệp một bên tham gia quan hệ phân phối phải là doanh nghiệp Tài chính doanh nghiệp là tài chính của một chủ thể chứ không phải là một loại quan hệ tài chính 11/7/2009 International Finance Dept. 3 I. Vai trò của tài chính doanh nghiệp 1. Đảm bảo nhu cầu về vốn cho doanh nghiệp detail 2. Tăng cường hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh detail 3. Giám sát hoạt động chung của doanh nghiệp 11/7/2009 International Finance Dept. 4 II. Phân loại tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp A. Phân loại tài sản 1. Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn detail 2. Tài sản cố định và đầu tư dài hạn detail B. Phân loại nguồn vốn 1. Nợ phải trả detail 2. Nguồn vốn chủ sở hữu detail 11/7/2009 International Finance Dept. 5 III. Phân loại chi phí và thu nhập của DN A. Phân loại chi phí của doanh nghiệp 1. Chi phí kinh doanh detail 2. Chi phí đầu tư tài chính detail 3. Chi phí bất thường detail B. Phân loại thu nhập của doanh nghiệp 1. Thu nhập từ hoạt động sản xuất kinh doanh detail 2. Thu nhập từ hoạt động đầu tư tài chính detail 3. Thu nhập bất thường detail 11/7/2009 International Finance Dept. 6 VI. Phân phối lợi nhuận Nộp thuế thu nhập Trích lập các quỹ dự phòng Bù đắp các khoản chi phí không hợp lệ Trích lập các quỹ khác Trả cổ tức và lãi liên doanh 11/7/2009 International Finance Dept. 7 IV. Phân tích tài chính 1. Các tiêu chí trong phân tích tài chính detail 2. Một số chỉ số phổ biến trong phân tích: Khả năng thanh toán Khả năng sinh lợi Khả năng hoạt động Mức độ gánh chịu nghĩa vụ detail 11/7/2009 International Finance Dept. 8 V. Các nguyên tắc trong TCDN 1. Giữ chữ tín 2. Bảo toàn và phát triển vốn 11/7/2009 International Finance Dept. 9 Hết chương V
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net