logo

Hướng dẫn sử dụng Sap - Trình đơn select

Select dùng để chọn đối tượng như nút, phần tử thanh, phân tử shell. - Có rất nhiều cách để chọn. chẳng hạn như bạn dùng chuột nhấp chọn trực tiếp vào phân tử hay chọn bằng cửa sổ window. Tuy nhiên cò có rất nhiều cách chọn bằng như lệnh như sau:
Chúng tôi đang tạo link, vui lòng đợi 20 giây

pdf Hướng dẫn sử dụng Google

doc Các cách cải tiến sự ổn định và tốc độ của Windows

doc Bỏ cài đặt Internet Explorer 8 trong Windows 7

xls Hướng dẫn cách nhập dữ liệu và trình bày bảng tính

pdf Tự thiết kế một bảng tính mẫu (template)

pdf Tạo chỉ mục cho các Sheet trong Workbook

pdf MS Word - Tạo số thứ tự tự động

pdf MS Word - Tạo mục lục tự động

pdf MS Word - Đọc và kiểm tra bản in thử cho tài liệu

pdf MS Word - Chèn bảng

Tổng cổng: 1372 tài liệu / 138 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net