logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 013

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 013', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 013 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 06 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Tr n b t nhôm dư vào h n h p g m : MgO, Fe3O4, CuO r i nung nhi t ñ cao. Sau khi ph n ng hoàn toàn ch t r n thu ñư c g m : A. MgO, Al2O3, FeO, Cu, Al B. MgO, Al2O3, Fe, Cu, Al C. MgO, Al, Fe, CuO, Al2O3 D. Mg, Al, Fe, Cu, Al2O3 2. ng d ng nào sau ñây c a kim lo i là không ñúng ? A. Chì ñư c dùng ñ ngăn c n ch t phóng x . B. Thi c ñư c tráng lên các ñ v t b ng s t ñ ch ng ăn mòn ñi n hóa. C. Niken dùng làm các ñi n c c trong bình ăcquy. D. K m ñư c dùng ñ ch t o pin ñi n hóa. 3. Khi gang, thép b ăn mòn ñi n hóa trong không khí m, nh n ñ nh nào sau ñây không ñúng ? A. Tinh th Fe là c c dương x y ra quá trình kh . B. Tinh th C là c c dương x y ra quá trình kh . C. Tinh th Fe là c c âm x y ra quá trình oxi hóa. D. Tinh th C là c c âm x y ra quá trình kh . 4. Cho 2,32g h n h p g m FeO; Fe2O3 và Fe3O4 (s mol FeO = s mol Fe2O3) tác d ng v a ñ v i V(L) dung dich HCl 1M. Giá tr V là: A. 0,04 lít B. 0,08 lít C. 0,12 lít D. 0,16 lít 5. Cho 2,16 gam b t Al vào dung d ch ch a h n h p g m CuCl2 0,12 mol và FeCl3 0,06 mol. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn ñư c ch t r n A. Kh i lư ng ch t r n A là: A. 5,76 g B. 1,92 g C. 5,28 g D. 7,68 g 6. Kim lo i Al ph n ng ñư c t t c các ch t trong nhóm nào sau ñây nhi t ñ thư ng? A. dung d ch Ba(OH)2, KHSO4, dung d ch FeSO4 * B. dung d ch H2SO4 loãng, dung d ch NaOH, dung d ch MgCl2 C. HNO3 ñ c, dung d ch CH3COOH, dung d ch CuSO4 D. dung d ch FeCl3, CrCl3, Fe3O4 7. Thí nghi m nào sau ñây khi hoàn thành không có k t t a? A. Cho dung d ch AlCl3 dư vào dung d ch NaOH B. Cho Ba kim lo i vào dung d ch NH4HCO3 C. Zn vào dung d ch KOH D. Cho dung d ch NH4Cl vào dung d ch NaAlO2 (hay Na[Al(OH)4]) 8. ð chuyên ch an toàn lư ng l n dung d ch HNO3 ñ m ñ c, ngư i ta thư ng dùng b n ch a làm b ng : A. s t. B. s t tráng k m. C. s t m niken. D. ñ ng. 9. Nh n ñ nh nào sau ñây ñúng ? A. ð s n xu t Al, ta không ñi n phân nóng ch y AlCl3 vì AlCl3 nóng ch y không ñi n li. B. Khi ñi n phân Al2O3, ph i tr n thêm criolit vì Al2O3 nóng ch y không d n ñi n. C. ð ngăn không cho Al t o ra ti p xúc v i không khí, thùng ñi n phân ph i ñ y kín. D. Khi ñi n phân Al2O3 , ñi n c c than chì b hao h t liên t c. 10. ð t nóng h n h p g m b t Al và b t Fe3O4 trong ñi u ki n không có không khí. Sau khi ph n ng x y ra hoàn toàn thu ñư c h n h p X. Cho h n h p X tác d ng v i dung d ch NaOH dư thu ñư c khí H2 bay lên. V y, trong h n h p X có nh ng ch t sau : A. Al, Fe, Fe3O4, Al2O3. B. Al, Fe, Al2O3. C. Al, Fe, Fe2O3, Al2O3. D. Al, Fe, FeO, Al2O3. 11. Kim lo i M thu c nhóm A có 1 electron ñ c thân tr ng thái cơ b n. Công th c oxit c a M có th là : A. M2O hay MO. B. MO hay M2O3. C. M2O3 hay MO2. D. M2O hay M2O3. 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 12. ð phát hi n các khí sau trong h n h p khí, phương pháp nào không ñúng? A. Dùng dung d ch KI và h tinh b t ñ nh n ra O3 B. Dùng dung d ch CuSO4 ñ nh n ra H2S C. Dùng dung d ch phenolphtalein ñ nh n ra NH3 D. Dùng dung d ch BaCl2 ñ nh n ra CO2 13. Ph n ng nào sau ñây không ph i là ph n ng oxi hóa - kh ? A. CaOCl2 + CO2 → CaCO3 + Cl2 B. (NH4)2CO3 → 2NH3 + CO2 + H2O C. 4KClO3 → KCl + 3KClO4 D. CO + Cl2 → COCl2 14. N u ch xét s n ph m chính thì ph n ng ñúng là : CH2CH3 CHBrCH3 CH2CH3 CHCH3 Br as as + Br2 + HBr + Br2 + HBr A. B. CH2CH3 CHCH3 CH2CH3 CHCH2Br as + Br2 + HBr as + Br2 + HBr C. D. Br 15. ð t cháy hoàn toàn m t hiñrocacbon A, r i d n toàn b s n ph m cháy qua bình ch a dung d ch nư c vôi trong (dư), thì kh i lư ng dung d ch trong bình gi m 2,48 g và có 7 g k t t a t o ra. Công th c phân t c a A là : A. C6H12. B. C6H14. C. C7H14. D. C7H16. 16. Các hi n tư ng c a thí nghi m nào sau ñây ñư c mô t ñúng ? A. Cho dung d ch I2 vào h tinh b t : màu xanh xu t hi n, ñun nóng : màu xanh m t, ñ ngu i : l i có màu xanh. B. Cho fructozơ vào ng nghi m ch a dung d ch AgNO3/ NH3 r i ñun nóng không có Ag t o ra, cho ti p vài gi t axit sunfuric vào r i ñun nóng : có Ag xu t hi n. C. Nh dung d ch I2 lên m u chu i chín : không có màu xanh. Cho m u chu i ñó vào dung d ch H2SO4 r t loãng ñun nóng m t lúc, ñ ngu i r i nh dung d ch I2 vào : màu xanh xu t hi n D. Cho Cu(OH)2 vào dung d ch glucozơ : Cu(OH)2 tan t o thành dung d ch xanh lam, ñun nóng, h n h p : màu xanh m t ñi và có k t t a ñ g ch. Làm l nh h n h p k t t a tan và màu xanh xu t hi n tr l i. 17. ði u nào sau ñây không ñúng khi nói v xenlulozơ ? A. Tan trong dung d ch [Cu(NH3)4](OH)2 B. Có th dùng ñ ñi u ch ancol etylic C. Dùng ñ s n xu t tơ enan D. T o thành este v i HNO3 ñ c 18. Ph n ng nào sau ñây ñúng ? A. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O B. ClNH3 – R – COOH + 2NaOH → NH2 – R – COONa + H2O + NaCl C. ClNH3 – R – COOH + NaOH → ClNH3 – R – COONa + H2O D. 2NH2 – R – COONa + H2SO4 → 2NH2 – R – COOH + Na2SO4 19. Các ch t trong dãy nào sau ñây ñ u có tính lư ng tính ? A. NH2–CH2–COONa, ClNH3–CH2–COOH , NH2–CH2–COOH B. NH2–CH2–COOH, NH2–CH2–COONH4 , CH3–COONH4 C. CH3–COOCH3 , NH2–CH2–COOCH3 , ClNH3CH2 –CH2NH3Cl D. ClNH3–CH2–COOH, NH2–CH2–COOCH3, NH2–CH2–CH2ONa 20. Ch t h u cơ X ph n ng ñư c v i : dung d ch AgNO3/NH3, dung d ch NaOH, dung d ch HCl. V y công th c nào sau ñây không phù h p ? A. NH2–CH(CHO)–COOH B. HCOO–CH(NH2)–COOH C. HCOO–CH2–COONH4 D. ClNH3–CH(CHO)–CH2OH 21. Cách phân lo i nào sau ñây ñúng ? A. Các lo i s i v i, s i len ñ u là tơ thiên nhiên B. Tơ nilon-6 là tơ nhân t o C. Tơ visco là tơ t ng h p D. Tơ xenlulozơ axetat là tơ hóa h c 22. Trong các ch t sau, ch t nào không th dùng ñ ñi u ch cao su b ng m t ph n ng? 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. ñivinyl B. i-pren C. cloropren D. propañien 23. Công th c chung nào sau ñây là ñúng ? A. Công th c chung c a ancol ñơn ch c no là CnH2n+1OH (n≥ 1) B. Công th c chung c a ancol no, m ch h là CnH2n+2 -a (OH)a (n≥ a) C. Công th c chung c a ancol no, ñơn ch c, m ch h , có 1 n i ñôi là CnH2n-1OH (n≥ 2) D. Công th c chung c a ancol thơm, ñơn ch c là CnH2n-7OH (n≥ 6) 24. Oxi hoá 4 g ancol ñơn ch c thì ñư c 5,6 g m t h n h p X g m anñehit, nư c và ancol dư. Cho h n h p X tác d ng h t v i dung d ch AgNO3/ NH3 dư thì ñư c bao nhiêu gam Ag ? A. 43,20 g B. 21,60 g C. 20,52 g D. 10,80 g 25. Trong các ancol có công th c phân t C4H8O, s ancol b n, khi b oxi hóa t o thành anñehit là : A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 o 26. ðun nóng h n h p 2 ancol ñơn ch c m ch h v i H2SO4 ñ c 140 C thu ñư c h n h p 3 ete. ð t cháy 1 trong 3 ete thu ñư c khí cacbonic và hơi nư c có t l mol là nCO2 : nH 2O = 3 : 4 . Công th c phân t c a 2 ancol là: A. CH3OH và C2H5OH * B. C2H5OH và CH3CH2OH C. CH3OH và CH3CH2CH2OH D. C2H5OH và CH3CHOHCH3 27. S ñ ng phân c u t o c a các anñehit no, m ch h , ña ch c ng v i công th c ñơn gi n nh t C2H3O là A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 28. ð m nh tính axit ñư c x p tăng d n theo dãy sau : A. CH3COOH < HCOOH < H2CO3 < HClO B. HCOOH < CH3COOH < H2CO3 < HClO C. HClO < H2CO3 < CH3COOH < HCOOH D. H2CO3 < CH3COOH < HCOOH < HClO 29. Cho 0,1 mol m t este X tác d ng v a ñ v i dung d ch ch a 0,2 mol NaOH, thu ñư c h n h p hai mu i c a hai axit h u cơ ñ u ñơn ch c và 6,2 g m t ancol Y. Y là ch t nào trong các ch t sau ? A. C2H4(OH)2 B. CH2(CH2OH)2 C. CH3–CH2–CH2–OH D. CH3–CH2 –CHOH–CH2– OH 30. Dãy g m các ch t nào sau ñây ñ u là este ? A. Vinyl axetat, natri axetat, lipit B. Etyl phenolat, metyl fomiat, etyl acrilat B. Etyl acrilat, etylen ñiaxetat, xenlulozơ trinitrat D. Etylen ñiaxetat, lipit, etyl phenolat 31. Thí nghi m nào sau ñây ch 1 hi n tư ng: ch có k t t a ho c ch có khí bay ra ? A. Cho dung d ch H2SO4 ph n ng v i dung d ch Ba(HCO3)2 B. Cho dung d ch Na2CO3 vào dung d ch AlCl3 C. Cho Ba vào dung d ch NaHSO3 D. Cho Mg vào dung d ch NaHSO4 32. Hòa tan h t 0,02 mol Al và 0,03 mol Ag vào dung d ch HNO3 r i cô c n và ñun ñ n kh i lư ng không ñ i thì thu ñư c ch t r n n ng : A. 4,26 g. B. 4,50 g. C. 3,78 g. D. 7,38 g. 33. Cho ph n ng : 3H2(khí) + Fe2O3 (r n) ⇄ 2Fe + 3H2O (hơi) Nh n ñ nh nào sau ñây là ñúng? A. Tăng áp su t cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n B. Thêm Fe2O3 cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n C. Nghi n nh Fe2O3 cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n D. Thêm H2 vào h cân b ng hóa h c chuy n d ch theo chi u thu n 34. Tr n 6 g Mg b t v i 4,5 g SiO2 r i ñun nóng nhi t ñ cao cho ñ n khi ph n ng x y ra hoàn toàn. L y h n h p thu ñư c cho tác d ng v i dung d ch NaOH dư. Th tích khí hiñro bay ra ñi u ki n tiêu chu n là : A. 1,12 lít B. 5,60 lít C. 0,56 lít D. 3,92 lít 35. Kim lo i có c u hình electron nào sau ñây có tính kh m nh nh t ? X : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1 ; Y : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 ; Z : 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 ; T : 1s2 2s2 2p6 3s1 A. X B. Y C. Z D. T 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 36. ði n phân dung d ch CuSO4 v i ñi n c c trơ, cư ng ñ dòng là 5A. Khi anot có 4 g khí oxi bay ra thì ng ng ñi n phân. ði u nào sau ñây luôn ñúng ? A. Kh i lư ng ñ ng thu ñư c catot là 16 g B. Th i gian ñi n phân là 9650 giây C. pH c a dung d ch trong quá trình ñi n phân luôn tăng lên D. Ch có khí thoát ra anot 37. Cho CO qua ng s ch a m gam Fe2O3 ñun nóng. Sau m t th i gian ta thu ñư c 5,2 g h n h p X g m Fe và 3 oxit kim lo i. Hòa tan X b ng HNO3 ñ c nóng thì ñư c 0,05 mol khí NO2. V y giá tr c a m là : A. 5,60 g B. 6,00 g C. 7,60g D. 9,84g 38. ð tinh ch I2 có l n các t p ch t là : BaCl2, MgBr2, KI ngư i ta có th s d ng cách nào sau ñây ? A. Dùng dung d ch h tinh b t ñ h p th I2 B. Nung nóng h n h p sau ñó làm l nh C. Hoà tan h n h p vào nư c r i cho tác d ng v i dung d ch AgNO3 D. Dùng dung d ch Na2CO3 r i l c b k t t a, cho dung d ch ph n ng v i khí clo 39. Phát bi u nào sau ñây v ancol thơm là ñúng ? A. Công th c chung c a ancol thơm là C6H6–z(OH)z v i n ≥ 6 B. Do nh hư ng c a vòng benzen nên ancol thơm ph n ng ñư c v i dung d ch ki m C. Khi th các nguyên t H c a vòng benzen b ng các nhóm –OH ta ñư c ancol thơm ña ch c D. Các ancol thơm ñ u ph n ng v i Ba. 40. Ph n ng nào sau ñây ñúng? CH2Br CH2OH Br to Br A. + NaOH + NaBr CH2Br CH2OH Br to p , Br B. + NaOH + NaBr CH2Br CH2OH Br to p , OH + NaOH + NaBr C. CH2Br CH2ONa Br to p , ONa D. + 4NaOH + 2NaBr + 2 H2O 41. Ph n ng nào sau ñây ch ng t trong phân t rư u (ancol) etylic có nhóm hiñroxyl ? A. 2C2H5OH + 2Na → 2C2H5ONa + H2 B. C2H5OH + CuO → CH3CHO + Cu + H2O C. C2H5OH + O2 → CH3COOH + H2O D. C2H5OH + HBr ⇆ C2H5Br + H2O 42. Dãy nào sau ñây có ch a ch t không tham gia ph n ng este hóa ? A. Saccarozơ, etilenglicol (etylen glicol), xenlulozơ, axetilen B. Alanin, axit fomic, glixerin (glixerol) C. Etilenglicol (etylen glicol), glucozơ, glyxin D. Ancol metylic, metylamin, axit fomic 43. ng v i công th c phân t C5H8O2 có bao nhiêu ñ ng phân axit c u t o m ch nhánh ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 44. Nh n xét nào sau ñây là ñúng? A. Cu thư ng có s oxi hóa +2 trong h p ch t vì l p electron ngoài cùng là 4s2 B. Ion Cu2+ có c u hình electron là 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d8 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. Ion Cu+ có 10 electron l p ngoài cùng. D. Cu ñư c x p vào nhóm B vì electron cu i cùng phân l p d PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. PTHH nào sau ñây không ñúng ? t A. CH2=CH–CH2–Cl + H2O  CH2=CH–CH2–OH + HCl → t B. CH3–CH–CH2–Cl + H2O  CH3–CH–CH2–OH + HCl → t, p C. C6H5–Cl + 2NaOH → C6H5–ONa + NaCl + H2O t, p D. CH2=CH– Cl + NaOH → CH3–CHO + NaCl 46. Phương pháp nào sau ñây thư ng ñư c dùng ñ ñi u ch Ag t Ag2S ? + NaCN + Zn + HNO 3→ t A. Ag2S  Na[Ag(CN)2]  Ag → → B. Ag2S  AgNO3  Ag → +O 2→ + CO + HCl as C. Ag2S  Ag2O  Ag → D. Ag2S  → AgCl  Ag → → 47. Có 4 ch t l ng ñ ng trong 4 l b m t nhãn : toluen, rư u (ancol) etylic, dung d ch phenol, dung d ch axit fomic. ð phân bi t 4 ch t trên có th dùng thu c th ít nh t là : A. ch dùng nư c brom. B. quỳ tím, nư c brom. B. quỳ tím, nư c brom, dung d ch kali cacbonat. D. nư c brom, natri kim lo i. 48. Nh n xét nào sau ñây luôn ñúng ? A. Các nguyên t nhóm B ñ u là các kim lo i. B. Các kim lo i nhóm B không ph n ng v i nư c. B. Các kim lo i nhóm B có tính kh trung bình. D. Các kim lo i nhóm B ñ u có 2 electron l p ngoài cùng. 49. Nh n ñ nh nào sau ñây trong pin ñi n hóa là ñúng ? A. ði n c c x y ra s oxi hóa, có tên là anot, nơi sinh ra electron. B. ði n c c x y ra s kh , có tên là anot, nơi sinh ra electron. C. ði n c c x y ra s oxi hóa, có tên là catot, nơi sinh ra electron. D. ði n c c x y ra s kh , có tên là catot, nơi sinh ra electron. 50. Tác h i ñ i v i môi trư ng c a nhóm các ch t nào sau ñây li t kê không ñúng ? A. M t s ch t phá h y t ng ozon : CFC, NO, CO, halogen... B. M t s ch t t o mưa axit : SO2, CO2, NO, NO2, HCl... C. M t s ch t gây hi u ng nhà kính : CO2, SO2, C2H6, CH4... D. M t s ch t gây mù quang hóa : O3, SO2, H2S, CH4... Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. Phát bi u nào sau ñây ñúng ? A. Ch t có công th c chung CnH2n thu c dãy ñ ng ñ ng anken B. Dãy ñ ng ñ ng ankin có công th c chung CnH2n-2 C. Hiñrocacbon no có công th c chung là CnH2n+2 D. Công th c chung c a hiñrocacbon thơm là CnH2n-6 52. Cho h n h p X g m 2 oxit kim lo i tác d ng v i dung d ch H2SO4 (loãng, dư), ñư c m t dung d ch v a làm m t màu dung d ch KMnO4, v a hòa tan b t Cu. V y X là h n h p nào trong các h n h p sau ? A. FeO và Al2O3 B. Fe3O4 và MgO C. Fe2O3 và CuO D. FeO và CuO 53. Ph n ng nào sau ñây không ñúng ? t t A. Fe + H2O  FeO → B. Fe + H2O  Fe3O4 → t t C. Fe + I2  FeI2 → D. Fe + S  Fe2S3 → 54. Kh hoàn toàn 0,1 mol Fe2O3 b ng CO dư, s n ph m khí thu ñư c cho h p th hoàn toàn vào dung d ch ch a 0,2 mol Ca(OH)2 thì ñư c a gam k t t a. Giá tr c a a là : 5 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. 10 g. B. 20 g. C. 25 g. D. 30 g. 55. X, Y là các ñ ng phân có công th c phân t C5H10. X làm m t màu dung d ch brom ñi u ki n thư ng t o s n ph m tương ng là 1,3-ñibrom-2-metylbutan. Y ph n ng v i brom khi chi u sáng t o m t d n xu t monobrom duy nh t. X và Y l n lư t là : A. 3-metylbuten-1 và xiclopentan. B. 2-metylbuten-2 và metylxiclobutan. B. metylxiclopropan và metylxiclobutan. D. 1,2-ñimetylxiclopropan và xiclopentan. 56. Cho 6,80 g h n h p CaO, CuO ph n ng hoàn toàn v i cacbon dư nhi t ñ cao thu ñư c 2,24 L khí CO duy nh t (ñktc). Kh i lư ng kim lo i t o thành là A. 6,4 g. B. 5,2 g. C. 3,2 g. D. 4,0 g. 6
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net