logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 009

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 009', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 009 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 06 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Ph n ng ñi u ch kim lo i nào dư i ñây thu c phương pháp nhi t luy n ? A. C + ZnO → Zn + CO B. Al2O3 → 2Al + 3/2O2 C. MgCl2 → Mg + Cl2 D. Zn + 2 Ag(CN)2 → Zn(CN)2− + 2Ag − 4 2. Mô t nào dư i ñây không phù h p v i thí nghi m nhúng thanh Fe vào dung d ch CuSO4 m t th i gian A. B m t thanh kim lo i có màu ñ B. Dung d ch b nh t màu C. Dung d ch có màu vàng nâu D. Kh i lư ng thanh kim lo i tăng 3. ði n phân (ñi n c c trơ) dung d ch ch a 0,02 mol NiSO4 v i cư ng ñ dòng ñi n 5A trong 6 phút 26 giây. Kh i lư ng catot tăng lên : A. 0,00 gam. B. 0,16 gam. C. 0,59 gam. D. 1,18 gam. − 4. Ph n ng nào dư i ñây ch ra ñư c tính lư ng tính c a HCO3 ? − A. HCO3 + H+ → H2O + CO2 2 B. B. HCO3 + OH– → CO3 − + H2O − − 2 C. 2 HCO3 CO3 − + H2O + CO2 2 D. CO3 − + H+ → HCO3 − 5. Kim lo i Mg không tác d ng v i ch t nào dư i ñây ? A. H2O B. Dung d ch NaOH C. Dung d ch HCl D. Dung d ch CuSO4 6. Th i khí CO2 vào dung d ch ch a 0,02 mol Ba(OH)2. Giá tr kh i lư ng k t t a bi n thiên trong kho ng nào khi CO2 bi n thiên trong kho ng t 0,005 mol ñ n 0,024 mol ? A. 0 gam ñ n 3,94 gam B. 0 gam ñ n 0,985 gam C. 0,985 gam ñ n 3,94 gam D. 0,985 gam ñ n 3,152 gam 7. So sánh th tích (1) H2 thoát ra khi Al tác d ng v i dung d ch NaOH dư và (2) N2 thu ñư c khi cùng lư ng Al trên tác d ng v i dung d ch HNO3 loãng, dư. A. (1) g p 5 l n (2) B. (2) g p 5 l n (1) C. (1) b ng (2) D. (1) g p 2,5 l n (2) 8. Phát bi u nào dư i ñây v quá trình ñi n phân s n xu t Al là không ñúng ? A. C n tinh ch qu ng boxit, do trong qu ng ngoài thành ph n chính là Al2O3.2H2O, còn có t p ch t như Fe2O3 và SiO2. B. T 1 t n qu ng boxit (ch a 60% Al2O3) có th ñi u ch ñư c g n 0,318 t n Al, n u hi u su t quá trình là 100%. C. S n xu t 2,7 t n Al, tiêu hao 0,9 t n C làm anot, n u các quá trình là hoàn toàn và s n ph m oxi hóa anot ch là CO2. D. Criolit ñư c s d ng trong s n xu t ñ h nhi t ñ nóng ch y, tăng ñ d n ñi n và ngăn c n Al b oxi hóa b i không khí. 9. Hòa tan Fe trong HNO3 dư th y sinh ra h n h p khí ch a 0,03 mol NO2 và 0,02 mol NO. Kh i lư ng Fe b hòa tan b ng : A. 0,56 gam. B. 1,12 gam. C. 1,68 gam. D. 2,24 gam. 10. Nh n xét nào dư i ñây là không ñúng cho ph n ng oxi hóa h t 0,1 mol FeSO4 b ng KMnO4 trong H2SO4 A. Dung d ch trư c ph n ng có màu tím h ng. B. Dung d ch sau ph n ng có màu vàng nâu. C. Lư ng KMnO4 c n dùng là 0,02 mol. D. Lư ng H2SO4 c n dùng là 0,18 mol. 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 11. ð hòa tan v a h t 0,1 mol c a m i oxit FeO, Fe3O4 và Fe2O3 b ng dung d ch HCl, thì lư ng HCl c n dùng l n lư t b ng : A. 0,2 mol; 0,8 mol và 0,6 mol. B. 0,2 mol; 0,4 mol và 0,6 mol. B. 0,1 mol; 0,8 mol và 0,3 mol. D. 0,4 mol; 0,4 mol và 0,3 mol. 12. Ch t nào dư i ñây v a có tính oxi hóa, v a có tính kh (ch xét ñ i v i S) ? A. H2S B. SO2 C. H2SO4 D. Na2SO4 13. T 100 mol NH3 có th ñi u ch ra bao nhiêu mol HNO3 theo quá trình công nghi p v i hi u su t 80% ? A. 66,67 mol B. 80 mol C. 100 mol D. 120 mol 14. Trư ng h p nào dư i ñây tên g i c a ch t là ñúng (g m c tên thay th và tên thông d ng) ? CH3 A. CH3 CH CH2 CH2 CH3 2-metylpentan (i-pentan) CH3 B. CH3 CH CH2 CH3 2-metylpentan (i-pentan) CH3 C. CH3 CH CH3 2-metylpropan (i-butan) CH3 D. CH3 C CH3 2-dimetylpropan (neopentan) CH3 15. Ph n ng nào dư i ñây làm thay ñ i c u t o c a nhân thơm ? as as,50o C A. toluen + Cl2  → B. benzen + Cl2  → C. stiren + Br2 → D. toluen + KMnO4 + H2SO4 → 16. Glucozơ không có ñư c tính ch t nào dư i ñây ? A. Tính ch t c a nhóm anñehit B. Tính ch t c a poliol (nhi u nhóm –OH liên ti p) C. Tham gia ph n ng th y phân D. Lên men t o ancol etylic Cu(OH) / OH − 2 t 17. Cacbohiñrat Z tham gia chuy n hóa : Z  dung d ch xanh lam  k t t a ñ → → g ch. Cacbohiñrat Z không th là ch t nào trong các ch t cho dư i ñây ? A. Glucozơ B. Fructozơ C. Saccarozơ D. Mantozơ 18. Cho dãy chuy n hóa : tính b t  → X  → Y H→ Glucozơ H 2O  H 2O  2O Các ch t X, Y l n lư t có th là : X Y X Y A. xenlulozơ mantozơ B. saccarozơ fructozơ C. ñextrin saccarozơ D. ñextrin mantozơ 19. Amin nào dư i ñây là amin b c hai ? A. CH3 CH2 NH2 B. CH3 CH CH3 NH2 C. CH3 NH CH3 D. CH3 N CH2 CH3 CH3 20. Phát bi u nào dư i ñây v amino axit là không ñúng ? A. Amino axit là h p ch t h u cơ t p ch c, phân t ch a ñ ng th i nhóm amino và nhóm cacboxyl. 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí B. H p ch t H2NCOOH là amino axit ñơn gi n nh t C. Amino axit ngoài d ng phân t (H2NRCOOH) còn có d ng ion lư ng c c (H3N+RCOO-). D. Thông thư ng d ng ion lư ng c c là d ng t n t i chính c a amino axit. 21. Mô t hi n tư ng nào dư i ñây là không chính xác ? A. Nh vài gi t axit nitric ñ c vào dung d ch lòng tr ng tr ng th y k t t a màu vàng. B. Tr n l n lòng tr ng tr ng, dung d ch NaOH và m t ít CuSO4 th y xu t hi n màu ñ ñ c trưng. C. ðun nóng dung d ch lòng tr ng tr ng th y hi n tư ng ñông t l i, tách ra kh i dung d ch. D. ð t cháy m t m u lòng tr ng tr ng th y xu t hi n mùi khét như mùi tóc cháy. 22. N u phân lo i theo ngu n g c, thì trong b n polime cho dư i ñây polime nào cùng lo i polime v i tơ lapsan ? A. Tơ t m B. Poli(vinyl clorua) C. Xenlulozơ trinitrat D. Cao su thiên nhiên 23. Lo i tơ nào dư i ñây thư ng dùng ñ d t v i may qu n áo m ho c b n thành s i "len" ñan áo rét ? A. Tơ capron B. Tơ nilon-6,6 C. Tơ lapsan D. Tơ nitron 24. Cho các c p ch t : X : CH3OH và CH3CH2CH2OH; Y : CH2=CH-OH và CH2=CH-CH2OH CH2OH CH2OH OH CH2OH T: v Z: v CH3 C p ch t nào là ñ ng ñ ng ? A. Y và Z B. Y, Z và T C. X, Y và Z D. T và X 25. Cho 1,06 g h n h p hai rư u (ancol) ñơn ch c là ñ ng ñ ng liên ti p tác d ng h t v i Na thu ñu c 224 mL H2 (ñktc). Công th c phân t c a hai rư u (ancol) là : A. CH3OH và C2H5OH. B. C2H5OH và C3H7OH. C.C3H5OH và C4H7OH. D. C4H9OH và C5H10OH. 26. Trung hòa hoàn toàn 20,9 gam h n h p phenol và cresol c n 100 mL dung d ch NaOH 2M. Ph n trăm kh i lư ng phenol trong h n h p b ng : A. 4,7%. B. 22,5%. C. 25,0%. D. 67,5%. 27. Có các h p ch t h u cơ : OH H (X) CH3CH2OH ; (Y) ; (Z) CH3 C O OH CH3 CH3 CH3 OCH3 (T) C ; (U) CH3 C ; (V) C O O O Ch t thu c lo i h p ch t cacbonyl là : A. (X) và (Y). B. (Z), (T), (U) và (V). C. (T). D. (Z) và (T). + H 2 / Ni,t o 28. Xét dãy chuy n hóa : A     → rư u (ancol) isobutylic. Ch t A không th là :  A. metylpropenol B. metylpropenal C. metylpropanal D. metylpropanoic 29. Trong s các ch t CH3CH2OH, CH3CH2NH2, HCOOH, CH3COOH. Ch t có nhi t ñ sôi cao nh t là : A. CH3CH2OH. B. CH3CH2NH2. C. HCOOH. D. CH3COOH. 30. Công th c cho lo i este nào dư i ñây ñã ñư c vi t không ñúng (kí hi u g c hiñrocacbon c a axit cacboxylic là R và c a rư u (ancol) là R’) ? este công th c A. este ñơn ch c t o b i axit ñơn ch c và rư u (ancol) ñơn ch c RCOOR’ B. este hai ch c t o b i axit ñơn ch c và rư u (ancol) hai ch c (RCOO)2R’ C. este hai ch c t o b i axit hai ch c và rư u (ancol) ñơn ch c R(COOR’)2 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí D. este hai ch c t o b i axit hai ch c và rư u (ancol) hai ch c (RCOOR’)2 31. A là h p ch t ñơn ch c, có t kh i hơi so v i khí CO2 là 2. Cho 20 gam A vào m t s mol tương ñương NaOH trong nư c. ðun nóng ñ n ph n ng hoàn toàn, r i cô c n thu ñư c 18,62 gam ch t r n. Công th c c u t o c a A là : A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH2CH2CH3. B. C. CH3COOCH2CH3. D. CH3CH2COOCH3. 32. Trong s các ch t (X) NaHCO3, (Y) CaCO3, (Z) Na2CO3 và (T) NH4HCO3, thì ch t có th s d ng làm “b t n ” là : A. X và Y. B. X và T. C. Y và Z. D. Z và T. 33. Thêm 0,02 mol NaOH vào dung d ch ch a 0,01 mol AlCl3. Dung d ch thu ñư c có giá tr pH : A. l n hơn 7. B. nh hơn 7. C. b ng 7. D. b ng 0. 34. Hòa tan hoàn toàn 14,8 gam h n h p kim lo i Fe và Cu vào lư ng dư dung d ch h n h p HNO3 và H2SO4 ñ m ñ c, nóng. Sau ph n ng thu ñư c 10,08 L khí NO2 và 2,24 L khí SO2 (ñktc). Kh i lư ng Fe trong h n h p ban ñ u b ng: A. 5,6 gam. B. 8,4 gam. C. 18,0 gam. D. 18,2 gam. 35. H n h p X ch a 2 mol NH3 và 5 mol O2. Cho X qua Pt xúc tác và ñun nóng (900oC), th y có 90% NH3 b oxi hóa. Lư ng O2 còn l i sau ph n ng b ng : A. 1,00 mol. B. 2,50 mol. C. 2,75 mol. D. 3,50 mol. 36. ð nh n ra ion SO2 − trong dung d ch h n h p có l n các ion CO32–, PO43– SO32– và HPO42–, nên 4 dùng thu c th là dung d ch ch t nào dư i ñây ? A. BaCl2 trong axit loãng dư B. Ba(OH)2 C. H2SO4 ñ c dư D. Ca(NO3)2 37. Trong công nghi p, khi ñi n phân dung d ch NaCl có màng ngăn thu ñư c h n h p g m NaOH và NaCl khu v c catot. ð tách ñư c NaCl kh i NaOH ngư i ta s d ng phương pháp : A. chi t. B. l c, tách. C. chưng c t. D. k t tinh phân ño n. 38. Nh n xét nào dư i ñây v ñ c ñi m chung c a ch t h u cơ là không ñúng ? A. Liên k t hoá h c ch y u trong các phân t h p ch t h u cơ là liên k t c ng hoá tr . B. Các h p ch t h u cơ thư ng khó bay hơi, b n v i nhi t và khó cháy. C. Ph n l n các h p ch t h u cơ thư ng không tan trong nư c, nhưng tan trong dung môi h u cơ. D. Các ph n ng hoá h c c a h p ch t h u cơ thư ng x y ra ch m và theo nhi u hư ng khác nhau t o ra m t h n h p các s n ph m. 39. Ch t X ch a C, H và O. Thành ph n % kh i lư ng c a ch t X : 54,55% C ; 9,09% H và và phân t kh i ch t X b ng 88. Công th c phân t c a X là : A. C4H8O2. B. C3H4O3. C. C4H10O. D. C5H12O. 40. S ñ ng phân c u t o m ch h có cùng công th c phân t C4H6 là : A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. 41. ðun nóng h n h p hai rư u (ancol) ñơn ch c t o h n h p các ete. ð t cháy hoàn toàn m t trong các ete này t o ra 6,72 L khí CO2 và 8,96 L hơi H2O (ñ u ñktc). Hai ancol trong h n h p ñ u là : A. CH3OH và C2H5OH. B. CH3OH và C3H7OH. C. C2H5OH và C3H7OH. D. C2H5OH và CH2=CHCH2OH. 42. ð t cháy hoàn toàn 5,6 L (ñktc) h n h p hai este no, m ch h , ñơn ch c là ñ ng ñ ng liên ti p thu ñư c 19,712 L khí CO2 (ñktc). Xà phòng hóa cùng lư ng este trên b ng dung d ch NaOH t o ra 17 gam m t mu i duy nh t. Công th c c a hai este là : A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7. B. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. B. HCOOC3H7 và HCOOC4H9. D. CH3COOC2H5 và CH3COOC2H5. 43. ð phân bi t các ch t phenol và xiclohexanol nên dùng thu c th : A. dung d ch Br2 B. dung d ch HCl C. dung d ch KMnO4 D. dung d ch K2Cr2O7 44. ði n phân dung d ch h n h p ch a 0,1 mol FeCl3, 0,2 mol CuCl2 và 0,1 mol HCl (ñi n c c trơ, màng ngăn x p). Khi catot b t ñ u s i b t khí thì d ng ñi n phân. T i th i ñi m này kh i lư ng catot ñã tăng : A. 0,0 gam. B. 5,6 gam. C. 12,8 gam. D. 18,4 gam. 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Nh n xét nào dư i ñây không ñúng ? A. H p ch t Cr(II) có tính kh ñ c trưng; Cr(III) v a có tính oxi hóa, v a có tính kh ; Cr(VI) có tính oxi hóa. B. CrO, Cr(OH)2 có tính bazơ; Cr2O3, Cr(OH)3 có tính lư ng tính; C. Cr2+, Cr3+ có tính trung tính; Cr(OH)4– có tính bazơ. D. Cr(OH)2, Cr(OH)3, CrO3 có th b nhi t phân. 46. Thêm NH3 ñ n dư vào dung d ch h n h p ch a 0,01 mol FeCl3 và 0,01 mol CuCl2. Khi các ph n ng x y ra hoàn toàn, kh i lư ng k t t a thu ñư c b ng : A. 0,90 gam. B. 0,98 gam. C. 1,07 gam. D. 2,05 gam. 47. B c có màu ñen khi ti p xúc v i không khí ho c nư c có ch a hiñro sunfua. N u lư ng Ag ñã ph n ng là 0,100 mol thì lư ng O2 ñã tham gia ph n ng này b ng : A. 0,025 mol. B. 0,050 mol. C. 0,075 mol. D. 0,100 mol. 48. Phát bi u nào dư i ñây là không ñúng ? A. Kim lo i trong c p oxi hóa - kh có th ñi n c c chu n nh hơn 0,00 V có th ñ y ñư c hiñro ra kh i dung d ch axit. B. Cation kim lo i trong c p oxi hóa - kh có th ñi n c c chu n l n hơn có th oxi hóa ñư c kim lo i trong c p có th ñi n c c chu n nh hơn. C. Su t ñi n ñ ng chu n c a pin ñi n hóa b ng th ñi n c c chu n c a c c dương tr th ñi n c c chu n c a c c âm. D. Trong ph n ng oxi hóa - kh t x y ra, th ñi n c c chu n c a ch t kh l n hơn th ñi n c c chu n c a ch t oxi hóa. 49. Cho lư ng dư Cl2 và NaOH vào dung d ch m u th ch ch a m t cation kim lo i. Dung d ch sau ph n ng có màu vàng, v y m u th ñó ch a ion : A. Fe2+ B. Fe3+ C. Cr3+ D. Al3+ 50. Trong s các ch t : etin, propin, but-1-in và but-2-in, có bao nhiêu ch t khi ñư c hiñrat hóa (xúc tác Hg2+) t o s n ph m là xeton ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. ðun nóng 0,3 mol b t Fe v i 0,2 mol b t S ñ n ph n hoàn toàn ñư c h n h p A. Hòa tan h t A b ng dung d ch HCl dư thu ñư c khí D. T kh i hơi c a D so v i không khí b ng : A. 0,8046. B. 0,7586. C. 0,4368. D. 1,1724. 52. ð s n xu t 5,4 t n nhôm b ng cách ñi n phân nóng ch y Al2O3 (hi u su t 90%) thì thì kh i lư ng Al2O3 và than chì (gi thi t b oxi hóa hoàn toàn thành CO2) c n dùng là : Al2O3 than chì (C) Al2O3 than chì (C) A. 9,18 t n 1,8 t n B. 11,33 t n 1,8 t n C. 9,18 t n 2,0 t n D. 11,33 t n 2,0 t n 53. G i X là nhóm kim lo i ph n ng ñư c v i dung d ch H2SO4 loãng và Y là nhóm kim lo i tác d ng ñư c v i dung d ch Fe(NO3)3. Hãy cho bi t nhóm kim lo i X, Y nào dư i ñây phù h p v i quy ư c trên ? X Y X Y A. Fe, Pb Mg, Zn B. Sn, Ni Fe, Cu C. Mg, Fe Ni, Ag D. Mg, Ag Zn, Cu 54. Bi t 11,8 gam h n h p X g m CH4, C2H4 và C2H2 làm m t màu 88 gam Br2 trong dung d ch. M t khác cũng lư ng khí X (ñktc) này tác d ng v a ñ v i dung d ch AgNO3/NH3 ñư c 48 gam k t t a. Thành ph n % v th tích c a CH4 có trong X là : A. 20% B. 25% C. 40% D. 50% 55. Oxi hóa mãnh li t olefin X b ng dung d ch KMnO4/H2SO4 thu ñư c s n ph m oxi hóa duy nh t là axit axetic. X là : 5 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí A. propen B. buten-1 C. buten-2 D. penten-2 56. Cho stiren l n lư t tham gia các ph n ng dư i ñây, trư ng h p nào ñã vi t không ñúng s n ph m (chính) c a ph n ng? CH CH3 CH CH2 + HCl KMnO4 A. Cl B. OH OH H2SO4 CH2 CH3 CH CH2 + H2 + Br2 C. D. Br Br Ni, t 6
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net