logo

Đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_Đề 002

Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học- cao đẳng môn hóa_đề 002', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí ð 002 ð THI TH VÀO ð I H C, CAO ð NG (ð thi có 05 trang) Môn thi: HÓA H C Th i gian làm bài: 90 phút (không k th i gian giao ñ ) PH N CHUNG: (44 câu – t câu 1 ñ n câu 44) 1. Trong các ki u m ng tinh th kim lo i, ki u m ng có c u trúc kém ñ c khít nh t là : A. l p phương tâm di n. B. l p phương tâm kh i. C. l c phương (lăng tr l c giác ñ u). D. l p phương tâm di n và l p phương tâm kh i. 2. Dãy so sánh tính ch t v t lí c a kim lo i nào dư i ñây là KHÔNG ñúng ? A. Kh năng d n ñi n và nhi t c a Ag > Cu > Au > Al > Fe B. T kh i c a Li < Fe < Os. C. Nhi t ñ nóng ch y c a Hg < Al < W D. Tính c ng c a Cs > Fe > Cr 3. L n lư t cho t ng kim lo i Mg, Ag, Fe và Cu (có s mol b ng nhau), tác d ng v i lư ng dư dung d ch H2SO4 ñ c nóng. Khi ph n ng hoàn toàn thì th tích SO2 thoát ra ít nh t (trong cùng ñi u ki n) là t kim lo i : A. Mg B. Fe C. Cu D. Ag 4. Phát bi u nào dư i ñây không hoàn toàn ñúng ? A. Các kim lo i ki m g m H, Li, Na, K, Rb, Cs và Fr. B. Kim tho i ki m thu c PNC nhóm I (nhóm IA) trong b ng tu n hoàn. C. Các kim lo i ki m ñ u có c u hình electron hóa tr là ns1. D. Trong h p ch t, kim lo i ki m có m c oxi hóa +1. 5. ði n phân nóng ch y mu i clorua kim lo i ki m, thu ñư c 0,896 L khí (ñktc) và 3,12 g kim lo i. Công th c mu i là : A. LiCl. B. NaCl. C. KCl. D. RbCl. 6. Mô t ng d ng c a Mg nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? A. Dùng ch t o dây d n ñi n. B. Dùng ñ t o ch t chi u sáng. C. Dùng trong các quá trình t ng h p h u cơ. D. Dùng ñ ch t o h p kim nh , c n cho công nghi p s n xu t máy bay, tên l a, ôtô. 7. Cho các ph n ng mô t các phương pháp khác nhau ñ làm m m nư c c ng (dùng M2+ thay cho Ca2+ và Mg2+) : − − (1) M2+ + 2 HCO3 t MCO3 + H2O + CO2 → (2) M2+ + HCO3 + OH–  MCO3 + → H2O 2 (3) M2+ + CO3 −  MCO3 → (4) 3M2+ + 2 PO3−  M3(PO4)2 4 → Phương pháp nào có th áp d ng v i nư c có ñ c ng t m th i ? A. (1) B. (2) C. (1) và (2) D. (1), (2), (3) và (4) 8. Dung d ch c a ch t nào dư i ñây làm quỳ tím ñ i màu xanh ? A. kali sunfat B. phèn chua KAl(SO4)2.12H2O C. natri aluminat D. nhôm clorua 9. Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung d ch HNO3 loãng, dư thu ñư c 672 mL (ñktc) khí N2 (không có s n ph m kh nào khác). Giá tr m b ng : A. 0,27 gam B. 0,81 gam C. 1,35 gam D. 2,70 gam 10. Nhúng thanh Fe vào dung d ch CuSO4, sau m t th i gian quan sát th y : A. thanh Fe có màu tr ng hơi xám và dung d ch nh t màu xanh. B. thanh Fe có màu ñ và dung d ch nh t màu xanh. 1 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí C. thanh Fe có màu tr ng hơi xám và dung d ch có màu xanh. D. thanh Fe có màu ñ và dung d ch có màu xanh. 11. Nh n xét v tính ch t hóa h c c a các h p ch t Fe (III) nào dư i ñây là ñúng (ch xét tính ch t c a nguyên t Fe) ? H p ch t Tính axit - bazơ Tính oxi hóa - kh A. Fe2O3 Axit Ch có tính oxi hóa B. Fe(OH)3 Bazơ Ch có tính kh C. FeCl3 Trung tính V a oxi hóa v a kh D. Fe2(SO4)3 Axit Ch có tính oxi hóa 12. T mu i ăn KHÔNG th tr c ti p ñi u ch ch t, ho c h n h p ch t nào dư i ñây ? A. NaClO B. H2, Cl2 và NaOH C. Na và Cl2 D. Na2O2 13. Dư i ñây là m t s cách ñư c ñ ngh ñ pha loãng H2SO4 ñ c : Cách pha loãng nào ñ m b o an toàn thí nghi m ? A. Cách 1 B. Cách 2 C. Cách 3 D. Cách 1 và 2 14. D n 6,72 L (ñktc) h n h p A g m hai anken là ñ ng ñ ng k ti p vào bình nư c brom dư, th y kh i lư ng bình tăng thêm 15,4 g. Công th c c a hai anken là : A. C2H4 và C3H6 B. C3H6 và C4H8 C. C4H8 và C5H10 D. C5H10 và C6H12 15. Th i h n h p g m 0,01 mol CH4, 0,02 mol C2H4 và 0,03 mol C2H2 l n lư t ñi qua bình (1) ch a dung d ch AgNO3 trong NH3 dư; bình (2) ch a dung d ch Br2 dư. ð tăng kh i lư ng c a các bình l n lư t là : (1) (2) (1) (2) A. 0 gam 1,34 gam B. 0,78 gam 0,56 gam C. 0,16 gam 1,34 gam D. 0,78 gam 0,16 gam 16. Tính lư ng glucozơ dùng ñ t o ra 1,82 gam socbitol v i hi u su t 80%. A. 2,25 gam B. 1,44 gam C. 22,5 gam D. 14,4 gam 17. T 10 kg g o n p (có 80% tinh b t), khi lên men s thu ñư c bao nhiêu lít c n 96o ? Bi t hi u su t quá trình lên men ñ t 80% và kh i lư ng riêng c a rư u (ancol) etylic là 0,807 g/ml A. ≈ 4,7 lít B. ≈ 4,5 lít C. ≈ 4,3 lít D. ≈ 4,1 lít 18. Lo i polime nào dư i ñây không có ngu n g c là xenlulozơ ? A. Tơ visco B. Tơ ñ ng – amoniac C. Xenlulozơ triaxetat D. Tơ lapsan 19. Các gi i thích quan h c u trúc - tính ch t nào sau KHÔNG h p lí ? A. Do có c p electron t do trên nguyên t N mà amin có tính bazơ. B. Do nhóm –NH2 ñ y electron nên anilin d tham gia ph n ng th vào nhân thơm hơn và ưu tiên v trí o-, p-. C. Tính bazơ c a amin càng m nh khi m t ñ electron trên nguyên t N càng l n. D. V i amin RNH2, g c R– hút electron làm tăng ñ m nh tính bazơ và ngư c l i. 20. Cho 0,1 mol A (α-amino axit d ng H2NRCOOH) ph n ng h t v i HCl t o 11,15 gam mu i. A là : A. glixin. B. alanin. C. phenylalanin. D. valin. 21. ng d ng nào c a amino axit dư i ñây ñư c phát bi u KHÔNG ñúng ? A. Amino axit thiên nhiên (h u h t là α-amino axit) là cơ s ki n t o protein c a cơ th s ng. B. Mu i ñinatri glutamat là gia v th c ăn (g i là b t ng t hay mì chính). C. Axit glutamic là thu c b th n kinh, methionin là thu c b gan. D. Các amino axit (nhóm amin v trí s 6, 7, ...) là nguyên li u s n xu t tơ nilon. 2 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 22. Polime nào dư i ñây có cùng c u trúc m ch polime v i nh a bakelit ? A. amilozơ B. glicogen C. cao su lưu hóa D. xenlulozơ 23. H p ch t nào dư i ñây KHÔNG th tham gia ph n ng trùng h p ? A. Axit ω-amino enantoic B. Caprolactam C. Metyl metacrylat D. Butañien-1,3 (Buta-1,3-ñien) 24. Trư ng h p nào dư i ñây có s phù h p gi a c u t o c a ancol và tên g i thông thư ng ? CTCT c a ancol tên g i CTCT c a ancol tên g i A. CH3CH2CH2CH2OH ancol t-butylic B. CH3 CH2 CH CH3 ancol s-butylic OH C. CH3 CH CH2OH ancol n-butylic D. OH ancol i-butylic CH3 CH3 C CH3 CH3 25. Có các rư u (ancol) CH3OH, CH3CH2OH, CH3CH(OH)CH3 và (CH3)3COH. Ch t tham gia ph n ng este hóa v i HCl d dàng nh t là : A. CH3OH B. CH3CH2OH C. CH3CH(OH)CH3 D. (CH3)3COH 26. Hi n tư ng c a thí nghi m nào dư i ñây ñư c mô t KHÔNG ñúng ? A. Cho Br2 vào dung d ch phenol xu t hi n k t t a màu tr ng. B. Cho quỳ tím vào dung d ch phenol, quỳ chuy n qua màu ñ . C. Cho phenol vào dung d ch NaOH lúc ñ u phân l p, sau t o dung d ch ñ ng nh t. D. Th i khí CO2 qua dung d ch natri phenolat xu t hi n v n ñ c màu tr ng. 27. Công th c nào dư i ñây KHÔNG ñúng ? dãy ñ ng ñ ng công th c dãy ñ ng ñ ng công th c A. ankanal CnH2n+1CHO B. ankenal CnH2n-1CHO C. ankanñial CnH2n-1(CHO)2 D. ankenñial CnH2n- 2(CHO)2 28. Cho 10 gam fomon tác d ng v i lư ng dư AgNO3/NH3 th y xu t hi n 54 gam k t t a. N ng ñ ph n trăm c a dung d ch này b ng : A. 37,0%. B. 37,5%. C. 39,5%. D. 75,0%. 29. Phương trình hoá h c bi u di n ph n ng este hóa nào dư i ñây ñư c vi t ñúng ? O CH3 H2SO4 A. CH3COOH + CH3CH2OH C2H5 C + H2O O H2SO4 O CH=CH2 B. CH3COOH + CH2=CHOH CH3 C + H2O O H2SO4 C. (COOH)2 + 2CH3CH2OH (COOC2H5)2 + 2H2O H2SO4 D. 2CH3COOH + C2H4(OH)2 CH3(COOC2H4)2 + 2H2O 30. Ph n ng c a c p ch t nào dư i ñây t o s n ph m là mu i và ancol ? A. CH3COOCH=CH2 (vinyl axetat) + dung d ch NaOH t → o B. C6H5Cl (phenyl clorua) + NaOH 360 315atm →  C,  C. CH3COOC6H5 (phenyl axetat) + dung d ch NaOH t → D. HCOOCH2-CH=CH2 (anlyl fomiat) + dung d ch NaOH t → 31. Ch n các c m t thích h p ñi n vào các ch tr ng trong ñ nh nghĩa : 3 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí “Ch t béo là trieste (este ba ch c) c a ..... (1) ..... và các ..... (2) .....”. (1) (2) (1) (2) A. glixerin axit béo B. etilenglicol axit béo (glixerol) (etylen glicol) B. glixerin axit cao no D. etilenglicol axit cao no (glixerol) (etylen glicol) 32. Nhi t phân cùng s mol m i mu i nitrat dư i ñây, thì trư ng h p nào sinh ra th tích khí O2 nh nh t (trong cùng ñi u ki n) ? A. KNO3 B. Fe(NO3)2 C. Fe(NO3)3 D. AgNO3 33. Gi i pháp nào dư i ñây KHÔNG th làm m m nư c có ñ c ng t m th i ? A. ñun nóng B. thêm dung d ch NaOH C. thêm dung d ch Na3PO4 D. thêm dung d ch HCl 34. Trong ph n ng nào dư i ñây, nư c ñóng vai trò ch t oxi hóa ? t as A. C + 2H2O  CO2 + H2 → B. Cl2 + H2O  2HCl + 1/2O2 → ®p dd C. H2O  H2 + 1/2O2 → D. 2H2O ⇄ H3O+ + OH– 35. Hòa tan h n h p g m 16,0 gam Fe2O3 và 6,4 gam Cu b ng 300 mL dung d ch HCl 2M. Khi ph n ng x y ra hoàn toàn, thì kh i lư ng ch t r n chưa b hòa tan b ng : A. 0,0 gam. B. 3,2 gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam. 36. ð phân bi t b n bình m t nhãn ñ ng riêng các khí CO2, SO3, SO2 và N2, m t h c sinh ñã d ñ nh dùng thu c th (m t cách tr t t ) theo b n cách dư i ñây. Cách nào ñúng ? A. dung d ch BaCl2, dung d ch Br2 và dung d ch Ca(OH)2. B. dung d ch Ca(OH)2, dung d ch Ba(OH)2 và dung d ch Br2. C. quỳ tím m, dung d ch Ca(OH)2 và dung d ch Br2. D. dung d ch Br2, dung d ch BaCl2 và que ñóm. 37. Th i m t h n h p khí g m CO2, CO, N2, H2O (hơi) và H2 l n lư t vào ng ñ ng lư ng dư CuO nóng, bình ch a dung d ch nư c vôi dư và bình ch a lư ng dư dung d ch H2SO4 ñ c. Khí ra kh i bình ch a H2SO4 là : A. CO. B. N2. C. H2. D. H2O. 38. ðun nóng ch t h u cơ A v i axit sunfuric ñ c thì t o ra s n ph m, mà khi cho tác d ng v i dung d ch NaOH thì t o khí mùi khai. Còn n u ñ t cháy A, r i h p th s n ph m vào dung d ch AgNO3 thì th y xu t hi n k t t a tr ng. Ch t A này ch c ch n ch a các nguyên t : A. N và Cl. B. C, N và Cl. C. C, H, N và Cl. D. C, H, O, N và Cl. 39. ð t cháy hoàn toàn 200 mL h p ch t h u cơ X (ch a C, H, O) v i 1200 mL khí O2 (l y dư). Sau ph n ng th tích khí còn 1700 mL, sau khi qua dung d ch H2SO4 ñ c còn 900 mL và sau khi qua KOH còn 100 mL. Xác ñ nh công th c phân t c a X, bi t các th tích khí ño trong cùng ñi u ki n. A. C4H8O2 B. C3H8O C. C3H6O2 D. C4H8O 40. S ñ ng phân c u t o c a axit cacboxylic và este có cùng công th c C4H8O2 b ng : A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 41. Xét các ph n ng : Ni,t (1) CH3CHO + H2  CH3CH2OH → (2) CH3CHO + H2O ⇄ CH3CH(OH)2 2+ Mn ,t (3) CH3CHO + O2  CH3COOH → (4) CH3CHO + CH3OH ⇄ CH3CH(OH)OCH3 Ph n ng mà trong ñó anñehit axetic ñóng vai trò ch t oxi hóa là : A. (1) B. (2) C. (3) D. (4) 2 Cl , Fe,1:1 2 NaOH,t, p CO 42. Cho dãy chuy n hóa : Benzen  X  Y  Z → → → Z là h p ch t thơm có công th c : A. C6H5OH B. C6H5CO3H C. O2CC6H4ONa D. C6H5ONa 4 http://ebook.here.vn – Download Tài li u – ð thi mi n phí 43. ð phân bi t các ch t anilin, phenol và benzen, KHÔNG nên dùng các thu c th (theo tr t t ) dư i ñây : A. dung d ch NaOH, dung d ch Br2. B. dung d ch HCl, dung d ch Br2. C. dung d ch NaOH, dung d ch HCl. D. dung d ch Br2, dung d ch NaCl. 44. Trong s các h p ch t FeO, Fe3O4, Fe2O3 và FeCO3, thì ch t ch th hi n m t tính (ho c tính kh , ho c tính oxi hóa – ch xét vai trò c a nguyên t s t) trong ph n ng oxi hóa - kh là A. FeO. B. Fe3O4. C. Fe2O3. D. FeCO3. PH N RIÊNG (thí sinh ch ñư c làm m t trong hai ph n: ph n I ho c ph n II) Ph n I: dành cho thí sinh chương trình phân ban (6 câu- t câu 45 ñ n câu 50) 45. Lư ng Cl2 và NaOH tương ng ñư c s d ng ñ oxi hóa hoàn toàn 0,01 mol CrCl3 thành CrO2− là : 4 A. 0,015 mol và 0,04 mol B. 0,030 mol và 0,16 mol A. 0,015 mol và 0,10 mol D. 0,030 mol và 0,14 mol 46. Hòa tan 10 gam ñ ng thau (h p kim Cu-Zn; Cu chi m 55% kh i lư ng; gi thi t không có t p ch t khác) vào dung d ch HCl dư. Th tích khí thu ñư c (ñktc) b ng : A. 1,55 lít. B. 1,89 lít. C. 1,93 lít. D. 3,47 lít. − 47. ð kh h t lư ng Au(CN)2 trong dung d ch, ñã ph i dùng ñ n 0,65 gam Zn. Lư ng Au kim lo i sinh ra t ph n ng này b ng : A. 0,985 gam. B. 1,970 gam. C. 2,955 gam. D. 3,940 gam. 48. Cho E o 2 + = – 0,76V, E o 2 + = – 0,13V. Xác ñ nh su t ñi n ñ ng chu n c a pin ñi n hóa Zn-Pb Zn / Zn Pb / Pb A. + 0,63V B. – 0,63V C. – 0,89V D. + 0,89V 49. Thêm dung d ch Br2 l n lư t vào b n m u th ch a các dung d ch fructozơ, saccarozơ, mantozơ và dung d ch h tinh b t. M u th có kh năng làm nh t màu dung d ch Br2 là : A. dung d ch fructozơ. B. dung d ch mantozơ. C. dung d ch saccarozơ. D. dung d ch h tinh b t. 50. ð phân bi t các dung d ch Al(NO3)3 và Zn(NO3)2, t t nh t nên dùng thu c th : A. dung d ch NaOH. B. dung d ch NH3. C. dung d ch HCl. D. dung d ch Ba(OH)2. Ph n II: dành cho thí sinh chương trình không phân ban (6 câu-t câu 51 ñ n câu 56) 51. Tr n 100 mL dung d ch FeCl2 2 M v i 100 mL dung d ch NaOH 2 M. L c tách k t t a và nung k t t a trong không khí ñ n kh i lư ng không ñ i thu ñư c ch t r n A. Kh i lư ng c a A b ng : A. 8 gam. B. 24 gam. C. 16 gam. D. 32 gam. 52. Cho 2,16 gam Al vào dung d ch ch a 0,4 mol HNO3 thu ñư c dung d ch A và khí N2O (không có s n ph m kh nào khác). Thêm dung d ch ch a 0,25 mol NaOH vào dung d ch A thì lư ng k t t a thu ñư c b ng : A. 3,90 gam. B. 4,68 gam. C. 5,46 gam. D. 6,24 gam. 53. Cho dãy ñi n hóa : Zn 2 + Fe2 + Cu 2 + Fe3 + Ag + Zn Fe Cu Fe2+ Ag Ph n ng gi a c p ch t nào dư i ñây là không x y ra ? A. Zn và AgNO3 B. Cu và Fe(NO3)3 C. Fe(NO3)2 và AgNO3 D. Cu và Fe(NO3)2 54. Khi cho toluen tác d ng v i Cl2 (as) thì thu ñư c s n ph m nào sau ñây ? A. benzyl clorua B. o-metyltoluen C. p-metyltoluen D. m-metyltoluen 55. Xét m t s nhóm th trên vòng benzen : –CH3, –COOH, –OCH3, –NH2, – COCH3, –COOC2H5, – NO2, –Cl, và –SO3H. Trong s này, có bao nhiêu nhóm ñ nh hư ng th vào v trí meta ? A. 3 B. 4 C. 5 D. 6 56. H s trùng h p c a lo i polietilen có kh i lư ng mol phân t 3000 g/mol b ng: A. 100 B. 107 C. 115 D. 125 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net