logo

Đãi ngộ nhân sự trong DNTM


Chương 5: Đãi ngộ nhân sự trong DNTM Đề cương bài giảng Khái niệm và vai trò của đãi ngộ nhân sự Các hình thức đãi ngộ nhân sự Đãi ngộ tài chính: lương cơ bản, phụ cấp, tiền thưởng, cổ phần,... Đãi ngộ phi tài chính: đãi ngộ thông qua công việc, đãi ngộ thông qua môi trường làm việc Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự Đánh giá thành tích Các chính sách lương, thưởng, đãi ngộ khác Khái niệm đãi ngộ nhân sự Đãi ngộ nhân sự là quá trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự là một quá trình: mọi nhà quản trị đều có trách nhiệm về đãi ngộ nhân sự từ việc xây dựng các chính sách đãi ngộ đến việc tổ chức thực hiện công tác đãi ngộ trong doanh nghiệp. Đãi ngộ nhân sự phải hướng tới việc thoả mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của người lao động Đãi ngộ nhân sự giúp đạt được mục tiêu của doanh nghiệp thông qua lao động có hiệu quả của đội ngũ nhân sự Vai trò của đãi ngộ nhân sự Đãi ngộ nhân sự có vai trò quan trọng Đối với người lao động Đãi ngộ nhân sự tạo điều kiện để họ nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từ đó tạo động lực kích thích người lao động làm việc với hiệu quả cao nhất Đối với doanh nghiệp - Đãi ngộ nhân sự là điều kiện đủ để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. - Đãi ngộ nhân sự góp phần duy trì nguồn nhân lực ổn định, có chất lượng cho doanh nghiệp - Đãi ngộ nhân sự giúp nâng cao hiệu quả các chức năng quản trị nhân sự khác trong doanh nghiệp Đối với xã hội Đãi ngộ nhân sự trong doanh nghiệp giúp duy trì được nguồn nhân lực ổn định và có chất lượng cho xã hội Các hình thức đãi ngộ nhân sự Đãi ngộ nhân sự Đãi ngộ phi Đãi ngộ tài tài chính chính - Công việc hay và phù -Lương cơ bản hợp - Phụ cấp lương - Cơ hội được đảm nhận - Tiền thưởng các công việc có trọng - Phúc lợi trách - Trợ cấp - Cơ hội được tham gia - Cổ phần quá trình ra quyết định - ... - Quan hệ đồng nghiệp thân thiện, cởi mở -... Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự Xây dựng các chính sách đãi ngộ Đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc Tập trung dân chủ Quá trình xây dựng các chính sách đãi ngộ phải có sự tham gia của người lao động và các đối tượng liên quan như: công đoàn,... Kết hợp khoa học - thực tiễn Cần vận dụng các kiến thức khoa học và quy luật khách quan vào quá trình xây dựng chính sách để đảm bảo tính khả thi khi áp dụng chính sách Cân đối, hài hoà Chính sách phải đảm bảo quyền lợi cho tất cả các đối tượng có liên quan Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự Xây dựng các chính sách đãi ngộ (tiếp) Dựa trên các căn cứ chủ yếu Quy định của Nhà nước: Luật Lao động Chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp Văn hoá doanh nghiệp Thị trường lao động Các yêu cầu đối với chính sách đãi ngộ Công bằng Công khai Kịp thời Có lý, có tình Rõ ràng, dễ hiểu Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự Một số chính sách nhân sự chủ yếu Chính sách tiền lương Xác định mức lương tối thiểu chung, dựa vào Lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh Quy mô, khả năng tài chính của doanh nghiệp Triết lý, quan điểm của các nhà quản trị Xây dựng hệ thống thang bảng lương, đối với nhà quản trị nhân viên Thiết lập quy chế trả lương, bao gồm hình thức, thời điểm trả lương cơ chế tăng lương, nâng bậc lương,... Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự Một số chính sách nhân sự chủ yếu (tiếp) Các chính sách khác Chính sách thưởng: cần xác định rõ tiêu chí thưởng, điều kiện thưởng và mức thưởng Chính sách phúc lợi: xác định các mức phúc lợi được cung cấp cho tất cả mọi người Chính sách trợ cấp: quy định các loại trợ cấp, mức trợ cấp và điều kiện xét trợ cấp Chính sách thi đua: phải có nhiều tiêu chí phấn đấu cho các đối tượng và công việc khác nhau để khuyến khích thi đua cho tất cả mọi người Tổ chức công tác đãi ngộ nhân sự Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự: bao gồm: Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác cho nhân sự: Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá Thu thập thông tin đánh giá Thiết lập các quy định, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực hiện các chính sách đãi ngộ nhân sự Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác của người lao động, dựa trên: Các tiêu chuẩn đánh giá thành tích công tác: đó là những yêu cầu cụ thể đã định trước về mức độ kết quả thực hiện công việc có hiệu quả. Việc xác định tiêu chuẩn được thực hiện trên cơ sở kết quả của phân tích công việc Các thông tin cần cho đánh giá thành tích công tác Để có được thông tin, cần xác định nguồn thông tin và lựa chọn phương pháp thu thập thông tin phù hợp Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự Xây dựng hệ thống đánh giá thành tích công tác của người lao động (tiếp) Các nguồn thông tin cho đánh giá: cấp trên trực tiếp, đồng nghiệp, cá nhân người được đánh giá, người dưới quyền cá nhân được đánh giá, các cá nhân bên ngoài môi trường công tác Các phương pháp đánh giá Phương pháp mức thang điểm Phương pháp so sánh cặp Phương pháp ghi chép – lưu trữ Phương pháp quan sát hành vi Phương pháp quản trị theo mục tiêu Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự Các phương pháp đánh giá (tiếp) Phương pháp mức thang điểm Theo phương pháp này, việc đánh giá kết quả thực hiện công việc của mỗi cá nhân được thông qua bảng điểm với các yêu cầu và mức điểm cụ thể Phương pháp so sánh cặp Phương pháp này đánh giá các cá nhân theo từng cặp và so sánh với nhau, người được đánh giá tốt hơn có mức điểm cao hơn Phương pháp ghi chép – lưu trữ Để đánh giá nhân viên, nhà quản trị thường xuyên ghi chép lại những sự việc quan trọng, những thành tích và sai sót của nhân viên Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự Các phương pháp đánh giá (tiếp) Phương pháp quan sát hành vi Phương pháp này căn cứ vào 2 yếu tố: số lần quan sát và số lần nhắc lại của hành vi. Nhà quản trị đánh giá nhân viên thông qua hành vi thực hiện công việc hơn là kết quả thực hiện Phương pháp quản trị theo mục tiêu Theo phương pháp này, trọng tâm của việc đánh giá là mức độ hoàn thành công việc và mục tiêu đã đề ra. Phương pháp này đòi hỏi nhà quản trị thể hiện vai trò tư vấn trong qúa trình thực hiện công việc của nhân viên và nhân viên phải tích cực, chủ động trong công việc. Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự Xây dựng các quy định, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực hiện các chính sách đãi ngộ Đối với chính sách tiền lương Hướng dẫn tính bảng lương: doanh nghiệp cần quy định cách tính từng nội dung cụ thể trong bảng lương và công bố cho cả người lao động và nhà quản lý Thủ tục liên quan đến trả lương: bao gồm Trách nhiệm của các bộ phận liên quan Thủ tục lập bảng chấm công và xác nhận Các báo cáo thay đổi nhân sự, nghỉ chế độ Bảo hiểm xã hội, báo cáo bù trừ lương Bảng kiểm tra lương Thời điểm trả lương Cách thức trả lương Triển khai thực hiện chính sách đãi ngộ nhân sự Xây dựng các quy định, quy tắc, thủ tục hỗ trợ cho việc thực hiện các chính sách đãi ngộ (tiếp) Đối với các chính sách khác: cần xác định rõ Quy định nghỉ phép, lễ, Tết, nghỉ hiếu, hỷ,... Chế độ bảo hiểm y tế, xã hội, chế độ làm việc đối với các vị trí đặc biệt, ... Thủ tục thăng chức Thủ tục thuyên chuyển công tác, nghỉ việc Quy định về chế độ tham quan, nghỉ mát và các chế độ phúc lợi khác ...
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net