logo

Ch2-Tuner-IF(10-9-04)

Tham khảo tài liệu 'ch2-tuner-if(10-9-04)', kỹ thuật - công nghệ, kĩ thuật viễn thông phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả
1 Ch−¬ng 2 Khèi ®æi kªnh vμ khèi khuÕch §¹i trung tÇn h×nh A.Khèi ®æi kªnh 2.1 S¬ ®å khèi K §¹i Trén • • Cao tÇn tÇn • D ®éng néi Trén tÇn D ®éng néi H×nh 2.1. S¬ ®å khèi cña khèi ®æi kªnh cña m¸y thu h×nh tr¾ng ® 2.2 Môc ®Ých yªu cÇu + Thu c¸c kªnh sãng ë d¶i tÇn VHF vμ UHF. Sau ®ã biÕn ®æi xuèng thμnh tÇn sè trung tÇn. + CÇn ph¶i cã ®é khuÕch ®¹i ®ång ®Òu ë tÊt c¶ c¸c kªnh. + Cã tØ sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu (S/N) ®ñ lín. + Cã chiÒu réng d¶i tÇn ®óng tiªu chuÈn. + Cã ®é æn ®Þnh lín, nghÜa lμ kh¶ n¨ng dao ®éng tù kÝch nhá. + Kh¶ n¨ng lùa chän tÇn sè tèt. T−¬ng øng víi 1 dao ®éng néi (dao ®éng ngo¹i sai), cã thÓ cã 2 tÇn sè, mét cao, mét thÊp hîp víi tÇn sè dao ®éng néi ®Ó t¹o ra trung tÇn. Khèi trén tÇn ph¶i cã kh¶ n¨ng lùa chän lÊy mét. + CÇn phèi hîp trë kh¸ng gi÷a anten vμ tÇng khuÕch ®¹i cao tÇn ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng ph¶n x¹ sãng vμ nhiÔu vμo m¸y thu. NÕu kh«ng ®−îc phèi hîp trë kh¸ng 2 th× khi sãng ®iÖn tõ vμo m¸y thu n¨ng l−îng sÏ vμo m¸y thu mét phÇn (lín hay bÐ phô thuéc vμo møc ®é phèi hîp trë kh¸ng), phÇn cßn l¹i sÏ bÞ déi l¹i ch¹y ®Õn ®Çu kia d©y dÉn sãng ra ®Õn anten, ®Õn ®©y sãng vμo l¹i m¸y thu vμ còng chØ mét phÇn n¨ng l−îng vμo m¸y thu, cø nh− vËy cho ®Õn lóc n¨ng l−îng gi¶m ®ñ nhá. Sù ph¶n x¹ nμy t¹o ra c¸c h×nh phô bªn c¹nh h×nh chÝnh trªn mμn h×nh. Sè h×nh phô tØ lÖ víi sè chu kú déi l¹i cña sãng ®iÖn tõ, cßn kho¶ng c¸ch gi÷a h×nh chÝnh vμ h×nh phô tØ lÖ víi chiÒu dμi d©y dÉn sãng. + VÊn ®Ò phèi hîp trë kh¸ng ®Ó l−îng ph¶n x¹ nhá nhÊt ph¶i ®i ®«i víi vÊn ®Ò gi¶m møc nhiÔu kh«ng lμm gi¶m tØ sè S/N, do ®ã ng−êi ta th−êng ®Æt c¸c bé läc suy gi¶m nhiÔu ë ngay m¹ch vμo m¸y thu. + M¹ch vμo cña c¸c kªnh sãng VHF cã kÕt cÊu kh¸c nhau tuú theo nã ®−îc nèi víi anten 300 Ω hay 75 Ω . Cã m¸y bè trÝ c¶ m¹ch vμo 300 Ω vμ 75 Ω víi nhiÒu ®Çu d©y ra. + M¹ch vμo cña c¸c kªnh sãng UHF cã khi kh«ng dïng m¹ch ®iÒu h−ëng, chØ cã bé läc suy gi¶m nhiÔu trong d¶i tÇn. 2.3 Chøc n¨ng c¸c khèi + M¹ch khuÕch ®¹i cao tÇn: Cã nhiÖm vô t¨ng tØ sè tÝn hiÖu trªn nhiÔu (S/N), khö can nhiÔu, nhÊt lμ tÇn sè ¶nh vμ tÇn sè lät th¼ng b»ng trung tÇn. Ngoμi ra, do tÝnh ®¬n h−íng, m¹ch khuÕch ®¹i cao tÇn cã t¸c dông ph©n c¸ch m¹ch dao ®éng ngo¹i sai vμ anten, gi¶m kh¶ n¨ng dao ®éng néi bøc x¹ ng−îc ra anten g©y nhiÔu; t¨ng ®é æn ®Þnh cho tÇng dao ®éng ngo¹i sai vμ n©ng cao t¸c dông cña m¹ch tù ®iÒu chØnh dé khuÕch ®¹i AGC. HÖ sè khuÕch ®¹i cña m¹ch nμy kh«ng cÇn lín l¾m ( ≤ 20dB) ®Ó tr¸nh hiÖn t−îng dao ®éng tù kÝch. §ång thêi, nã ph¶i −u ®·i c¶ sãng mang h×nh vμ tiÕng. Th«ng th−êng ®Æc tuyÕn khèi nμy cã h×nh c¸nh cung, hai c¹nh cña ®Æc tuyÕn ph¶i ®ñ dèc dÓ läc bá ®−îc c¸c tÇn sè ¶nh. Trong c¸c kªnh sãng VHF, m¹ch khuÕch ®¹i cao tÇn th−êng ®−îc m¾c theo s¬ ®å E chung, cã trë kh¸ng ®Çu vμo kho¶ng (0,5 Ω - 1K Ω ), lín h¬n so víi s¬ ®å B chung nªn dÔ phèi hîp víi m¹ch vμo. Tuy nã cã hÖ sè khuÕch ®¹i lín nh−ng ph¶i dïng tô trung hoμ B-C. Mét sè m¸y m¾c theo B chung, cã tÇn sè c¾t cao nªn khã bÞ dao ®éng tù kÝch. Cã m¸y l¹i dïng s¬ ®å C chung, cã trë kh¸ng vμo kh¸ lín ( ®é vμi tr¨m K Ω ) nh−ng hÖ sè khuÕch ®¹i ®iÖn ¸p nhá. Trong c¸c kªnh sãng UHF, m¹ch khuÕch ®¹i cao tÇn th−êng ®−îc m¾c theo s¬ ®å B chung. NhiÒu m¸y kh«ng cã m¹ch khuÕch ®¹i cao tÇn. + M¹ch trén tÇn: Cã nhiÖm vô t¹o ra tÝn hiÖu trung tÇn cho qu¸ tr×nh trén tÝn hiÖu tõ ®μi ph¸t ®Õn anten cña m¸y thu f ai vμ tÝn hiÖu dao ®éng néi f oi t¹i m¸y thu. Th«ng th−êng trong m¸y thu h×nh ng−êi ta th−êng dïng ph−¬ng ph¸p trén kiÓu tæng chø kh«ng trén kiÓu nh©n. f IF / VID = f ai − f RF / VIDi f IF / S = f ai − f RF / Si 3 −u ®iÓm cña ph−¬ng ph¸p nμy lμ chØ cÇn tÝn hiÖu néi cã biªn ®é nhá, v× vËy nã kh«ng bøc x¹ ra anten g©y nhiÔu. Mçi mét kªnh t−¬ng øng víi mét tÇn sè dao ®éng néi riªng sao cho hiÖu f oi − f ai = f IF t−¬ng øng víi kªnh i muèn thu nμo ®ã ph¶i ®óng b»ng tÇn sè trung tÇn æn ®Þnh ( f IF = kh«ng ®æi) Th«ng sè trung tÇn h×nh vμ tiÕng cña 3 chuÈn tr¾ng ®en kh¸c nhau nh− sau: B¶ng 2.1. TÇn sè trung tÇn h×nh vμ tiÕng vμ kho¶ng c¸ch gi÷a chóng theo c¸c chuÈn kh¸c nhau FCC CCIR OIRT fIF/VID 45,75MHz 38MHz 38MHz fIF/S 41,25MHz 32,5MHz 31,5MHz Kho¶ng c¸ch 4,5MHz 5,5MHz 6,5MHz + M¹ch dao ®éng néi: T¹o ra tÝn hiÖu h×nh sine tÇn sè f oi ®Ó ®æi tÇn víi tÝn hiÖu tõ ®μi ph¸t ®Õn anten cña m¸y thu f ai theo biÓu thøc: f oi − f ai = f IF . §èi víi c¸c m¸y thu h×nh b¸n dÉn, m¹ch dao ®éng ngo¹i néi th−êng ®−îc thiÕt kÕ theo s¬ ®å dao ®éng 3 ®iÓm ®iÖn dung m¾c B chung v× nã ®¶m b¶o cho biªn ®é dao ®éng kh«ng ®æi trong toμn d¶i tÇn vμ sù gia t¨ng håi tiÕp ®èi víi tÇn sè cao ®−îc bï b»ng sù gi¶m hÖ sè khuÕch ®¹i ë tÇn sè ®ã nªn nã æn ®Þnh. Trong m¹ch, ng−êi ta cßn bè trÝ c¸c nóm tinh chØnh, t¹o ra tÇn sè dao ®éng ngo¹i néi chÝnh x¸c ®Ó cã h×nh vμ tiÕng râ nhÊt. 2.4 Sù ph©n bè tÇn sè tÝn hiÖu h×nh vμ tiÕng ViÖt Nam hiÖn nay sö dông hÖ tiªu chuÈn truyÒn h×nh hÖ PAL D/K, trong ®ã hÖ mμu PAL ®−îc x©y dùng dùa theo chuÈn tr¾ng ®en OIRT. Theo ®ã, kªnh truyÒn h×nh ®−îc chia thμnh 5 d¶i: B¶ng 2.2. Sù ph©n bè cña c¸c d¶i tÇn sè theo chuÈn OIRT Tªn d¶i tÇn Kªnh TÇn sè [MHz] D¶i I 1 ®Õn 2 48 ®Õn 66 D¶i II 3 ®Õn 5 76 ®Õn 100 D¶i III 6 ®Õn 12 174 ®Õn 230 D¶i IV 21 ®Õn 60 470 ®Õn 582 D¶i V 61 ®Õn 81 582 ®Õn 960 VÝ dô d¶i tÇn III (kªnh 6 -12): B¶ng 2.3. Sù ph©n bè tÇn sè cña d¶i III theo chuÈn OIRT Kªnh Cao tÇn h×nh fRF/VID[MHz] Cao tÇn tiÕng fRF/S[MHz] 4 6 175,25 181,75 7 183,25 189,75 8 191,25 197,75 9 199,25 205,75 10 207,25 213,75 11 215,25 221,75 12 223,25 229,75 Kªnh 7 Kªnh 8 Kªnh 9 8,5MHz fRF/VID7 fRF/S7 fRF/VID8 fRF/S8 fRF/VID9 fRF/S9 0,5 0,75 0,5 0,75 6,5MHz 183,25MHz 189,75 191,25MH 197,75 199,25MH f 1,5MHz H×nh 2.2. Sù ph©n bè c¸c kªnh theo trôc tÇn sè (chuÈn OIRT) fRF/VID8 fRF/S8 ®−îc läc bá ®Ó tiÕt kiÖn d¶i 0,5 0,75 6,5MHz f 191,25MH 197,75MH H×nh 2.3. §Æc tÝnh biªn tÇn côt cña cao tÇn (chuÈn OIRT). A. Khèi khuÕch ®¹i trung tÇn h×nh 2.5 s¬ ®å khèi BÈy K§ Céng K§ Céng K§ Céng sãng TTÇn h−ëng TTÇn h−ëng TTÇn h−ëng 1 1, f1 2 2, f2 3 3, f3 5 ë tÇng nμy, trung tÇn h×nh vμ tiÕng ®Òu ®−îc khuÕch ®¹i nh−ng h×nh ®−îc khuÕch ®¹i nhiÒu h¬n nªn tÇng nμy ®−îc gäi lμ trung tÇn h×nh. 2.6 Môc ®Ých yªu cÇu + TÇng khuÕch ®¹i trung tÇn h×nh ph¶I ®¶m b¶o phÇn lín hÖ sè khuÕch ®¹i cña toμn m¸y thu h×nh. - TÝn hiÖu tõ bé trén (mixer) ®Õn cã biªn ®é kho¶ng vμi mV mμ tÇng t¸ch sãng h×nh cÇn ®Õn vμi V ®èi víi tÝn hiÖu nhá nhÊt (tuú thuéc ®é nh¹y cña m¸y thu), nªn khèi khuÕch ®¹i trung tÇn h×nh ph¶i cã ®é khuÕch ®¹i ®Õn kho¶ng mÊy ngμn lÇn, do ®ã trong c¸c m¸y thu h×nh sö dông Transistor, th−êng dïng 3 ®Õn 4 transistor m¾c theo m¹ch cùc ph¸t chung. Mçi trung tÇn cã thÓ ®¹t ®é khuÕch ®¹i kho¶ng 20dB vμ dßng IE c¸c trong c¸c Transistor kho¶ng 4mA ®Õn 7mA. - C¸c Transistors ë tÇn nμy lμ lo¹i cao tÇn, yªu cÇu cã ®iÖn dung vμo vμ ra nhá ®Ó gi¶m ¶nh h−ëng cña c¸c transistors ®Õn ®é æn ®Þnh tham sè cña c¸c tÇng khuÕch ®¹i. Tuy nhiªn do c¸c transistors th−êng ®−îc m¾c theo s¬ ®å E chung nªn ®iÖn dung gi÷a c¸c cùc lín, ¶nh h−ëng ®Õn ®é æn ®Þnh, ngoμi ra, ®Çu vμo ®Çu ra cña chóng th−êng cã c¸c m¹ch céng h−ëng nªn dÔ x¶y ra dao ®éng tù kÝch. Do ®ã, ng−êi ta th−êng bè trÝ c¸c m¹ch trung hoμ håi tiÕp ký sinh m¾c gi÷a 2 cùc B vμ C cña c¸c Transistors ®Ó æn ®Þnh vμ chèng c¸c dao ®éng tù kÝch nμy. ë tÇng nμy sù trung hoμ ®−îc thùc hiÖn dÔ dμng h¬n ë khèi ®æi kªnh v× tÇn sè lμm viÖc thÊp h¬n vμ trÞ sè håi tiÕp th−êng cè ®Þnh. + §Æc tuyÕn tÇn sè ph¶I chän ®Ó cã ®é ®ång ®Òu cao ®èi víi tÝn hiÖu trung tÇn h×nh vμ cã ®é chän läc tÇn sè tèt, lo¹i trõ can nhiÔu cña c¸c tÇn sè kh«ng mong muèn. -TÇng nμy ph¶I cã ®é mÐo pha nhá (rÊt quan träng ®èi víi h×nh ¶nh ë ®Ìn h×nh), ®Æc tuyÕn tÇn sè ph¶I chän sao cho ®èi víi tÇn sè thÊp th× mÐo nhá, nghÜa lμ kh«ng g©y ra viÖc nÐn tÇn sè cña mét biªn tÇn khi qua d¶I th«ng. - §é suy gi¶m ph¶I xuèng ®Õn 40-60dB ®èi víi tÝn hiÖu trung tÊn h×nh vμ trung tÇn tiÕng cña kªnh l©n cËn. NgoμI ra, nã cßn lμm suy gi¶m trung tÇn tiÕng so víi trung tÇn h×nh cña kªnh ®ang thu xuèng kho¶ng 26 dB ®Ó gi¶m ¶nh h−ëng cña tiÕng vμo ®−êng h×nh. TÇn sè h×nh cña -6dB kªnh trªn -26dB TÇn sè tiÕng cña -40dB kªnh d−íi fIF/S fIF/VID 6 -§Ó t¹o ra ®Æc tuyÕn biªn tÇn réng, cã ®é ®ång ®Òu cao ®èi víi tÝn hiÖu trung tÇn h×nh th× trong c¸c khèi khuÕch ®¹i trung tÇn h×nh ng−êi ta thiÕt kÕ c¸c m¹ch céng h−ëng cã c¸c tÇn sè céng h−ëng kh¸c nhau nh−ng thuéc ph¹m vi cña b¨ng tÇn. NgoμI ra, trong c¸c m¹ch céng h−ëng cßn bè trÝ c¸c ®IÖn trë song song ®Ó më réng b¨ng th«ng. - §Ó triÖt ¶nh h−ëng cña h×nh cña kªnh trªn vμ tiÕng cña kªnh d−íi ®Õn kªnh ®ang thu, ®ång thêi gi¶m biªn ®é t¹i tÇn sè trung tÇn tiÕng ®Ó khái ¶nh h−ëng vμo ®−êng h×nh, ng−êi ta cßn bè trÝ c¸c bÈy sãng ë ®Çu vμo cña khèi trung tÇn nμy.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net