logo

Các tổ chức quốc tế - Câu 6-10


6. Phân tích quy định về thủ tục thông qua quyết định của Hội Đồng Bảo An LHQ (Điều 27). Cơ chế quyền phủ quyết ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của HĐBA? 1. Mỗi thành viên Hội đồng bảo an có một phiếu;Những nghị quyết của Hội đồng bảo an về các vấn đề thủ tục được thông qua khi 9 Ủy viên Hội đồng bỏ phiếu thuận; Mơi nghe thì có vẻ lá phiêu cua tât cả cac nươc trong HĐBA đêu có giá trị ngang nhau. ́ ̉ ́ ́ ̀ Nhưng thưc chât không phai như vây. Những nghị quyết của Hội đồng bảo an về những ́ ̉ ̣ vấn đề khác (những vân đề quan trong) chỉ được thông qua sau khi 9 Ủy viên của Hội ́ ̣ đồng bảo an, trong đó có tất cả các Ủy viên thường trưc bỏ phiếu thuận, )dĩ nhiên là bên đương sư trong tranh chấp sẽ không bỏ phiếu về các nghị quyết chiếu theo Chương VI và Điều 52, Khoản 3(. Như vây, đôi vơi cac vân đề ngoai Vân đề thủ tuc, là phiêu cua cac thanh viên Không ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ̀ thường trưc có sưc manh kem hơn cac nươc thường trưc. Cho dù có 14 quôc gia châp ̣ ́ ́ ́ ́ thuân, mà 1 quôc gia con lai là Thanh viên thường trưc thể hiên quyên phủ quyêt cua minh ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̀ thì Nghị quyêt đó không được thông qua. ́ - Quy đinh về thủ tuc thông qua nghị quyêt cua HDBA đoi hoi lam sang tỏ 1 số vân đề : ̣ ̣ ́ ̉ ̀ ̉ ̀ ́ ́ + “ cac vân đề thủ tuc là gi” ́ ́ ̣ ̀ +lam thế nao xac đinh đâu là cac vân đề thủ tuc ̀ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ + cac vân đề khac là gi? ́ ́ ́ ̀ - Chinh vì sư không rõ rang nay đã dân đên thưc tiên là “phủ quyêt kep”: đó ́ ̀ ̀ ̃ ́ ̃ ́ ́ là khả năng cac TVTT cua HDBA sư dung quyên phủ quyêt 2 lân khi 1 NQ ́ ̉ ̣ ̀ ́ ̀ cua HDBA chưa xac đinh được là vân đề thủ tuc hay không. Muc đich sư ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ dung quyên nay là để cac thanh viên thường trưc cua HĐ bỏ phiêu 2 lân can ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ̀ ̉ trơ NQ không có lợi cho ho. (ko nhât trí về tinh chât cua NQ => bỏ phiêu xac ̣ ́ ́ ́ ̉ ́ ́ đinh có phai là thủ tuc không=> bỏ phiêu chông=> vân đề khac => có quyên ̣ ̉ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ phủ quyêt tiêp=> phủ quyêt kep) ́ ́ ́ ́ thông tin bên lê: Kề từ khi Liên hiệp quốc được thành lập năm vào ̀ 1945 đã có 251 phủ quyết. Trong số 251 này, Nga hay Liên Xô cũ dùng nhiều nhất (120 lần) => Ngoai trương Liên xô : mr NO, kế đến là Mĩ (75 ̣ lần), Anh (32 lần), Pháp (18 lần), và Trung Quốc (5lần) (số liêu cu, đoc để ̣ ̃ ̣ tham khao độ nhiêu thui nha). Ngoai trương Liên xô : mr NO. ̉ ̀ ̣ http://www.chuyenluan.net/2003/200311/ThoiSu/QuyenPhuQuyet.htm 2 anh hương: ̉ “Quyên phủ quyêt Veto là quyên cua môt quôc gia là thanh viên thường trưc ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ cua HDBA bỏ phiêu chông để ngăn can viêc thông qua nghị quyêt cua HDBA ̉ ́ ́ ̉ ̣ ́ ̉ về môt vân đề không liên quan đên thủ tuc khi cac thanh viên cua hdba bỏ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ phiêu thông qua.” - Veto là môt phiêu phủ quyêt cua môt thanh viên thường trưc HDBA về môt quyêt ̣ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ đinh mang tinh quan trong. Vì thế veto có thể được coi là sư thât bai cua HDBA ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ trong viêc thông qua môt nghị quyêt do môt hoăc nhiêu thanh viên HDBA bỏ phiêu ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̀ ́ chông trong môt cuôc bỏ phiêu mà 9 hoăc nhiêu hơn cac thanh viên HDBA bỏ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̀ phiêu thuân -> VETO ngăn can sư ra đời cua môt ý chí chinh trị tâp thể dươi dang ́ ̣ ̉ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ văn ban cua HDBA liên quan đên chưc năng chinh là gin giữ hoa binh và an ninh ̉ ̉ ́ ́ ̀ ̀ ̀ quôc tế cua HDBA. ́ ̉ + Veto có anh hương rât lơn đên viêc đưa ra cac quyêt đinh cua cả HDBA. Thưc tế ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̣ ̉ cho thây trong nhiêu trường hợp viêc đe doa sư dung quyên veto trong cac cuôc hop ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ không chinh thưc con quan trong hơn viêc sư dung thưc sư quyên veto trong cac ́ ̀ ̣ ̣ ̀ ́ cuôc hop chinh thưc. ̣ ̣ ́ + Quyên veto chinh là công cụ để cac thanh viên thường trưc HDBA thưc thi quyên ̀ ́ ́ ̀ ̀ lưc cua minh. Nêu bât kì môt thanh viên thường trưc HDBA nao phủ quyêt môt đề ̉ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ xuât thì HDBA hoan toan bị tê liêt. ́ ̀ ̀ ̣ + nhom nươc P5 vân tiêp tuc gây sưc ep vơi HDBA băng cac phiêu phủ quyêt ngâm ́ ̃ ́ ̣ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ hoăc đe doa dung quyên phủ quyêt. ̣ ̣ ̀ ̀ ́ - 5 thanh viên thường trưc sd veto ngâm chủ yêu tai cac phiên hop tham vân không ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ chinh thưc. Băng viêc đưa ra canh bao về viêc sư dung quyên phủ quyêt trươc khi ́ ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ̣ ̀ ́ cac cuôc bỏ phiêu diên ra, P5 hâu như thuyêt phuc được cac thanh viên hôi đông đi ́ ̣ ́ ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ theo hương mà họ muôn, P5 thương sư dung quyên phủ quyêt ngâm để điêu khiên ́ ̣ ̀ ́ ̀ ̀ ̉ chương trinh nghị sư cua HDBA và ngăn can ĐHĐ hanh đông trong môt số trường ̀ ̉ ̉ ̀ ̣ ̣ hợp nhât đinh -> viêc lam dung quyên phủ quyêt ngâm cua P5 đang khiên cho ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ́ ́ HDBA ngay cang thiêu dân chủ , minh bach, hoat đông kem hiêu qua. ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̉ - Viêc đe doa dung quyên phủ quyêt có anh hương vừa tiêu cưc vừa tich cưc đên ̣ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ hoat đông cua HDBA: Vd: Mỹ thường xuyên canh bao dung quyên phủ quyêt trong ̣ ̣ ̉ ̉ ́ ̀ ̀ ́ cac vân đề liên quan đên Israel. ́ ́ ́ Kêt luân: Cơ chế nay nhăm giup 5 thanh viên thường trưc HDBA thưc hiên tôt ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̀ ̣ ́ những trach nhiêm năng lề cua minh giai quyêt cac viêc quôc tê. Nhưng giờ đây nó ́ ̣ ̣ ̉ ̀ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ thanh công cụ phuc vụ muc đich cua cac quôc gia thanh viên Thường trưc ( đăc biêt ̀ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̣ ̣ là Hoa ki). Cac nghị quyêt cua HDBA giờ đây không được cac nươc đanh giá cao, ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ nêu như không muôn noi là xem thường, nó được cho là những văn bản để đe dọa, ́ ́ ́ khống chế, và khủng bố các nươc khác không nằm trong quĩ đạo ảnh hương của cua cac nươc thường trưc. Vì vây, có môt số những nghị quyêt dù thanh văn ban ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̉ nhưng đã không được cac bên liên quan thi hanh như nghị quyêt vê. Cơ chế nay ́ ̀ ́ ̀ ̀ dường như đã lôi thời và lam HDBA mât đi giá trị cua no. ( khó mà cai tổ được vì ̃ ̀ ́ ̉ ́ ̉ cac nươc thường trưc phan đôi) ́ ̉ ́ ̀ Thông tin bên lê: - Cơ chế quyên phủ quyêt: ̀ ́ + Phủ quyêt vơi vân đề đăng kí thanh viên : HDBA có quyên quyêt đinh đôi ́ ́ ̀ ̀ ́ ́ vơi 1 nươc có được gia nhâp vao LHQ hay không thông qua viêc đanh giá ̣ ̀ ̣ ́ cac khia canh liên quan tơi ANTG ́ ́ ̣ +Phủ quyêt đôi vơi vân đề bao vệ cac nươc khoi bị kêt tôi hoăc câm vân: cac ́ ́ ́ ̉ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ nươc thường trưc thường sư dung veto đề bao vệ nươc có QHKT hoăc ̣ ̉ ̣ Ngoai giao vơi minh khoi cac lời buôc tôi hoăc câm vân kinh tê. ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ + Phủ quyêt đôi vơi cac vân đề ngăn can nỗ lưc gin giữ hoa binh cua LHQ. ́ ́ ́ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̉ +Phủ quyêt kep. ́ ́ +phủ quyêt ngược: 7 phiêu chông cua e10 tương đương 1 phiêu chông cua ́ ́ ́ ̉ ́ ́ ̉ p5. 7. Quyền hạn của HĐBA trong trường hợp hoà bình và an ninh quốc tế bị phá hoại (Chương VII). Phân tích ý nghĩa của Điều 39 HC LHQ. 1. Hội đồng bảo an xác định thưc tại mọi sư đe dọa hoà bình, phá hoại hoà bình hoặc hành vi xâm lược và đưa ra những kiến nghị hoặc quyết định các biện pháp nào nên áp dụng phù hợp vơi các điều cac biên phap ́ ́ hoa binh (điêu 41) hoăc cac biên phap dung vũ lưc (điêu 42 )để duy trì hoặc ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ khôi phục hoà bình và an ninh quốc tế. Trươc đo, để ngăn chăn tinh thế trơ ́ ̣ ̀ nên nghiêm trong hơn HDBA có quyên ap dung cac biên phap hoa binh theo ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ điêu 40. Để góp phần vào việc duy trì hoà bình và an ninh quốc tế, theo yêu cầu của Hội đồng bảo an )và phù hợp vơi những thỏa thuận đặc biệt hoặc các thỏa thuận cần thiết cho việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế( tất cả các quốc gia thành viên Liên hợp quốc có nghĩa vụ cung cấp cho Hội đồng bảo an những lưc lượng vũ trang, sư yểm trợ, và mọi phương tiện khác, kể cả cho quân đội Liên hợp quốc qua lãnh thổ của mình (điêu ̀ 43 khoan 1). Nhưng số lượng, mưc đô, chung loai như thế nao thì phai có ̉ ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ sư đam phan và đi đên 1 thoa thuân băng văn ban. Khi HDBA quyêt đinh ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ́ ̣ dung vũ lưc, HDBA phai mời thành viên đó, nếu họ muốn, tham gia việc ̀ ̉ định ra những nghị quyết của Hội đồng bảo an về sư dụng lưc lượng vũ trang của thành viên ấy. Nhưng cac biên phap sd vũ lưc theo điêu 42 chương VII đã được sư ́ ̣ ́ ̀ dung rât it trong CTL. Do cac quôc gia thanh viên chưa bao giờ đat được ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ ̣ thoa thuân đăc biêt để trao cho HDBA 1 lưc lượng quân sư như đã nêu tai ̉ ̣ ̣ ̣ Đ43 và Uy ban tham mưu quân sư ơr điêu 47 (đã thanh lâp nhưng châm dưt ̉ ̀ ̀ ̣ ́ tôn tao), HDBA, trên thưc tê, chưa từng sư dung vũ lưc mà uy quyên cho ̀ ̣ ́ ̣ ̉ ̀ cac quôc gia thanh viên sư dung vũ lưc: ́ ́ ̀ ̣ -Lm do Mỹ đưng đâu tai Triêu Tiên năm 1950, Iraq, Kuwait năm 1990…. ̀ ̣ ̀ - Cac hoat đông do Phap đưng đâu tai Rwanda năm 1994 ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̉ ̣ - Hoat đông cua Italia tai Albania ̣ ̣ ̉ ̣ -Hoat đông cua Australia tai Đông Timor năm 1990 2. Điều 39: “Hội đồng bảo an xác định thưc tại mọi sư đe dọa hoà bình, phá hoại hoà bình hoặc hành vi xâm lược và đưa ra những kiến nghị hoặc quyết định các biện pháp nào nên áp dụng phù hợp vơi các điều 41 và 42 để duy trì hoặc khôi phục hoà bình và an ninh quốc tế.” => Điêu 39 quy đinh khả năng đâu tiên ap dung cac quyên cương chế cua HDBA, ̀ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ̀ ̉ được coi là tiên đề cho cơ chế cương chế tâp thể được nêu ra trong chương VII cua ̀ ̣ ̉ HV, là cơ sơ giup HDBA có thể đưa ra cac kiên nghị vơi cac QG liên quan hoăc ap ́ ́ ́ ́ ̣ ́ dung cac điêu khoan tiêp theo cua chương VII. ̣ ́ ̀ ̉ ́ ̉ Để có thể cương chế môt quôc gia thông qua cac biên phap QS hay phi QS ̣ ́ ́ ̣ ́ theo điêu 41 và 42 thì trươc tiên HDBA cân phai sư dung đên điêu 39 để xac đinh ̀ ̀ ̉ ̣ ́ ̀ ́ ̣ cac điêu khoan tiêp theo cua chương VII. ́ ̀ ̉ ́ ̉ Tuy nhiên, những yêu tô nao sẽ câu thanh nên môt môi đe doạ hay phá hoai ́ ̀ ́ ̀ ̣ ́ ̣ HB & ANQT hoăc hanh vi xâm lược lai không được nêu hay giai thich trong HC. ̣ ̀ ̣ ̉ ́ Như vây, HDBA phai tư xac đinh những tinh huông có khả năng đe doa hoa binh và ̣ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ANQT  Những người dư thao lên Điêu 39 cung đã có ý đinh cho phep HDBA thưc ̉ ̀ ̃ ̣ ́ hiên cac biên phap cương chế đôi vơi nhiêu vụ viêc và không giơi han nó ̣ ́ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ̣ trong môt khuôn khổ nhât đinh đông thời không gây ra can trơ tơi Quyêt ̣ ́ ̣ ̀ ̉ ́ đinh về thời điêm thưc hiên cac biên phap đo: ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ Khi nao 1 hanh đông được xem là đe doa hoa binh? Nó có thể chỉ là diên biên trong ̀ ̀ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ 1 quôc gia mà không thuôc thâm quyên về cua LHQ hay HDBA, ví dụ sư sup đổ trât ́ ̣ ̉ ̀ ̉ ̣ ̣ tư và luât phap cua môt quôc gia. Hiên nay, ANQT được được mơ rông ra xung đôt ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ nôi bộ không có quyêt đinh nao cho phep HDBA can thiêp vao công viêc nôi bộ trừ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̀ ̣ ̣ chương 7 khi HDBA thây no đe doa tơi ANQT. Nhờ kêt hợp Điêu 39 và điêu 2 ́ ̣ ́ ̀ ̀ khoan 7, HDBA sẽ quyêt đinh xem khi nao có môt “môi đe doa tơi hoa binh” mang ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ tinh “ quôc tê”. Điêu 39 sẽ xac đinh môt môi đe doa mang tinh quôc tế và khiên môi ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ quan hệ đó không thuôc thâm quyên nôi bộ quôc gia đó nữa. ̣ ̉ ̀ ̣ ́ -HDBA đã mơ rông cach xac đinh môt số trường hợp anh hương tơi HB và ANTG ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̉ do nó tao ra can trơ trong viêc mang đem đên cac nhu câu nhân đao. Vân đề nay ̣ ̉ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̀ được coi là quôc tế dưa trên cơ sơ là nêu không có cac nhu câu nhân đao đó thì có ́ ́ ́ ̀ ̣ thể khiên cho người dân chay đi tị nan ơ cac quôc gia lang giêng và khiên cho cuôc ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ khung hoang trơ nên nghiêm trong hơn. ̉ ̉ ̣ - Trong vân đề xâm lược, hiên chương cung không quy đinh ro, chỉ có NQ 3314 về ́ ́ ̃ ̣ ̃ Đinh nghia xâm lược cua DHD – LHQ. Theo NQ nay, xâm lược là viêc 1 nươc sư ̣ ̃ ̉ ̀ ̣ dung lưc lương vũ trang tân công, vi pham chủ quyên , toan ven lanh thổ hoăc đôc ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ̃ ̣ ̣ lâp chinh trị cua 1 nươc khac , hoăc dươi bât kì hinh thưc nao khac. Nghị quyêt lâp ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ra 1 danh sach không giơi han những hanh vi bị coi là xâm lược. NQ trao cho ́ ̣ ̀ HDBA quyên được kêt luân có hay không hanh vi xâm lược trong cach tinh huông ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̀ ́ cụ thê.̉ -Ngoai viêc xac đinh môi đe doa tơi Hoa binh , vế thư 2 cua điêu 39 nêu lên răng HDBA ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̉ ̀ ̀ sẽ đưa ra cac khuyên nghị để không lam cho cac vân đề trơ nên trâm trong hơn. Trong trường ́ ́ ̀ ́ ́ ̀ hợp nay, HDBA sẽ viên dân tơi cac biên phap tam thời theo Điêu 40 nhăm ngăn ngừa cac bên ̀ ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ tranh châp lam cho cuôc xung đôt trơ nên nghiêm trong hơn. Điêu 39 đông thời cung cho phep ́ ̀ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̃ ́ HDBA viên dân cac biên phap trừng phat phi quân sư theo Điêu 41, và khi những biên phap ̣ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̣ ́ nay tỏ ra không hiêu qua, ap dung cac biên phap quân sư theo Điêu 42. ̀ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ 8. Khái niệm “hoà bình và an ninh quốc tế” được hiểu như thế nào? Sự phát triển trong cách tiếp cận khái niệm này và những tác động đến thực tiễn hoạt động của HĐBA. Nhiêm vụ cua Hôi đông Bao an là “gin giữ hoa binh và an ninh quôc tê“. Tuy ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ́ nhiên, ban hiên chương lai không đưa ra 1 đinh nghia cho khai niêm nay, nó xuât ̉ ́ ̣ ̣ ̃ ́ ̣ ̀ ́ hiên ơ cac điêu 1, 24,39, 41,42 môt cach chung chung . Do đo, cung vơi sư phat ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ triên cua QHQT, khai niêm “hoa binh và an ninh quôc tê” có thể hiêu theo nghia ̉ ̉ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ̃ ̣ rông. - Cưu TTK LHQ Kofi Annan từng noi răng ngay nay hoa binh không chỉ mang ́ ̀ ̀ ̀ ̀ nghĩ đen (sư không tôn tai cac cuôc đung độ quân sư và xung đôt) cua nó mà ,thêm ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̣ ̉ vao đo, lợi ich chung cua nhân loai con bị anh hương bơi thưc trang kinh tế và xã ̀ ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̉ ̣ hôi như ngheo đoi , dich bênh, và cung được coi là “đe doa tơi hoa binh “ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ̀ - An ninh quôc tế không chỉ liên quan đên an ninh giữa cac quôc gia mà con bị anh ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ hương bơi an ninh trong pham vi môi quôc gia(như là nôi chiên, săc tôc) vì nó anh ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ ́ ̉ hương tơi con người ơ quôc gia đo. Ngoai ra, An ninh quôc tế con hiêu bao gôm: ́ ́ ̀ ́ ̀ ̉ ̀ + An ninh quôc gia ́ +An ninh con người +An ninh môi trường + An ninh lương thưc +An ninh kinh tế 9. Phân tích các biện pháp cưỡng chế theo quy định của điều 41, Chương VII, Hiến chương LHQ. Bình luận về vị trí và tính hiệu quả so với các biện pháp khác theo quy định của chương VII. Điều 41: Hội đồng bảo an có thẩm quyền quyết định những biện pháp nào phải được áp dụng mà không sư dụng vũ lưc để thưc hiện các nghị quyết của Hội đồng, và có thể yêu cầu các thành viên của Liên hợp quốc áp dụng những biện pháp ấy. Các biện pháp này có thể là cắt đưt toàn bộ hay từng phần quan hệ kinh tế, đường sắt, đường biển, hàng không, bưu chính, điện tín, vô tuyến điện và các phương tiện thông tin khác, kể cả việc cắt đưt quan hệ ngoại giao. Phân tich: Trên tinh thần đảm bảo Hòa bình và an ninh quốc tế. các biện pháp ́ trừng phat cua HDBA trc hêt mang tinh thân hoa binh. Vì vây điêu 41 phai được sư ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̉ dung đâu tiên. Danh sach cac biên phap nay không han chế , HDBA hoan toan có ̣ ̀ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ̀ thể bổ sung thêm trong trường hợp cân thiêt cả biên phap hay được dung nhât hiên ̀ ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ nay là câm vân kinh tế . Cac biên phap nay không phai theo thư tư tăng dân về mưc ́ ̣ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ̀ độ và tinh chât , không băt buôc phai sư dung lân lượt hoăc dung tât ca. Hôi đông ́ ́ ́ ̣ ̉ ̣ ̀ ̣ ̀ ́ ̉ ̣ ̀ bao an có thể yêu câu tât cả cac thanh viên trong liên hợp quôc ap dung biên phap ̉ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ́ mà hôi đông bao an ap dung những biên phap nay. Như vây, nươc bị ap dung sẽ bị ̣ ̀ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ cô lâp gân như hoan toan. Trong thời đai toan câu hoa thì bị ap dung lênh trừng phat ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̣ ̣ nay thì sẽ gây ra thiêt hai rât to lơn cho kinh tế nươc đo. ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ Binh luân: - cac biên phap nay là cac biên phap phi quân sư, không tac đông lên 1 quôc gia ́ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ ́ băng vũ lưc , song mưc độ anh hương cua nó có thể không nhẹ hơn cac biên băng ̀ ̉ ̉ ́ ̣ ̀ biên phap quân sư được trinh bay ơ điêu 42. ̣ ́ ̀ ̀ ̀ Điêu nay gây anh hương trưc tiêp đên đời sông kinh tê, văn hoa, xã hôi và ngoai ̀ ̀ ̉ ́ ́ ́ ́ ́ ̣ ̣ giao cua nươc bị ap dung lênh trừng phat nay. Nó lam cho tinh hinh cac linh vưc ̉ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ ̃ trên cua quôc gia bị ap dung găp nhiêu khó khăn, ̉ ́ ́ ̣ ̣ ̀ 10. Phân tích các biện pháp cưỡng chế theo quy định của điều 42, Chương VII, Hiến chương LHQ. Bình luận về vị trí và tính hiệu quả so với các biện pháp khác theo quy định của chương VII. Điêu 42: Nếu Hội đồng bảo an nhận thấy những biện pháp nói ơ điều 41 là không ̀ thích hợp, hoặc tỏ ra là không thích hợp, thì Hội đồng bảo an có quyền áp dụng mọi hành động của hải, lục, không quân mà Hội đồng bảo an xét thấy cần thiết cho việc duy trì hoặc khôi phục hoà bình và an ninh quốc tế. Những hành động này có thể là những cuộc biểu dương lưc lượng, phong toả và những cuộc hành quân khác, do các lưc lượng hải, lục, không quân của các quốc gia thành viên Liên hợp quốc thưc hiện. Phân tich: Viêc ap dung Hai, luc, không quân không phụ thuôc vao viêc sư dung ́ ̣ ́ ̣ ̉ ̣ ̣ ̀ ̣ ̣ điêu 41. Nhưng trong thời đai hiên nay, thì điêu 41 được sư dung trươc, sau đó ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ HDBA mơi xem xet điêu 42 nêu cac biên phap ơ điêu 42 không thích hợp, hoặc tỏ ́ ̀ ́ ́ ́ ̀ ra là không thích hợp, hoăc đã mât hiêu lưc. Cac biên phap đưa ra không băt buôc ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ theo mưc độ tăng dân. HDBA có toan quyên xac đinh xem viêc sư dung điêu 42 có ̀ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ ̣ ̀ thich hợp hay không. ́ ̀ ̣ Binh luân: Viêc ap dung cac biên phap Hai, Luc, không quân tac dung trưc tiêp tơi nươc bị ap ̣ ́ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̣ ́ ́ ̣ dung. Cac biên phap ơ điêu 42 được sư dung rât it. Do cac quôc gia thanh viên chưa bao ́ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ́ ̀ giờ đat được thoa thuân quân sư nêu ơ điêu 43 và Uy ban tham mưu quân sư ơ điêu ̣ ̉ ̣ ̀ ̉ ̀ 47 thì thanh lâp nhưng cung nhanh chong châm dưt tôn tai, HDBA, trên thưc tê, ̀ ̣ ̃ ́ ́ ̀ ̣ ́ chưa từng tư nó sư dung vũ lưc mà uy quyên cho cac quôc gia thanh viên sư dung ̣ ̉ ̀ ́ ́ ̀ ̣ vũ lưc.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net