logo

Báo cáo: " Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ngành thuỷ sản"

Thuỷ sản được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước bởi những thành tựu mà ngành đạt được trong thời gian vừa qua và những triển vọng trong tương lai. Đóng góp của ngành thuỷ sản hàng năm vào kim ngạch xuất khẩu của cả nước khoảng 8% và đóng góp vào GDP khoảng 4%
Báo cáo: " Giá trị xuất khẩu thuỷ sản ngành thuỷ sản" AGF Công ty xu t kh u th y s n An Giang Giá tr xu t kh u th y s n ngành th y s n Th y s n ñư c xác ñ nh là ngành kinh t mũi nh n c a ñ t nư c b i nh ng thành Tri u USD t u mà ngành ñ t ñư c trong th i gian v a qua và nh ng tri n v ng trong tương lai. 4000 ðóng góng c a ngành th y s n hàng năng 3500 vào kim ng ch xu t kh u c a c nư c 3000 kh ang 8% và ñóng góp vào GDP kho ng 2500 4% 2000 Kim ng ch xu t kh u th y s n liên t c tăng 1500 trong nh ng năm qua v i t c ñ khá cao. 1000 Năm 2006, kim ng ch xu t kh u ñ t 3 t , 500 chi m 8% kim ng ch xu t kh u c a c 0 nư c, và tăng 20,5% so v i năm 2005. 00 01 02 03 04 05 06 Tuy nhiên kim ng ch xu t kh u l i phát 20 20 20 20 20 20 20 tri n không ñ ng ñ u qua các năm, th hi n Ngu n: T p chí thương m i, chuyên ngành th y s n s phát tri n chưa th t s b n v ng c a ngành này Ngành xu t kh u th y s n ñã vươn lên v trí th 7 trong 10 Ngành th y s n Vi t Nam có ñ c trưng là m t ngành hư ng vào xu t kh u, s d ng nư c có kim ng ch th y s n l n nh t th gi i, v i 3,3 t ñô nhi u lao ñ ng th công (ch y u trong la kim ng ch xu t kh u th y s n trong năm 2006 khâu ch bi n), và ch y u là s n xu t v i quy mô nh trong ñi u ki n s n xu t l c h u, t phát và thi u s cân ñ i gi a khu v c s n xu t và Xu t kh u th y s n theo th trư ng năm 2007 khu v c ch n bi n xu t kh u. Th trư ng xu t kh u th y s n: Hi n nay, s n ph m th y s n c a Vi t Nam EU ñã có m t trên 130 qu c gia. Cơ c u th 20% M trư ng xu t kh u thu s n thay ñ i rõ nét 20% k t năm 2000 ñ n nay, trong ñó M và Các nư c Nh t B n và EU tr thành th trư ng tiêu khác 19% th thu s n hàng ñ u c a Vi t Nam, chi m t i 63% t ng giá tr kim ng ch xu t kh u thu s n c a c nư c. ðây là nh ng th trư ng có yêu c u cao v ch t lư ng s n ph m và nh ng rào c n k thu t cao ñ b o h ngành s n xu t thu s n trong nư c. Asean Nh t 4% 22% Th trư ng M : là m t trong nh ng th trư ng nh p kh u th y s n hàng ñ u c a Nga Trung Qu c- Vi t Nam. Các m t hàng xu t kh u th y 3% Hàn Qu c 8% H ng Công s n c a Vi t Nam sang M ngày càng ña 4% d ng, nh t là tôm ñông l nh, các s n ph m Ngu n: T p chí thương m i, chuyên ngành th y s n tươi s ng như cá ng , cá thu và cua. Cá tra, cá basa phi lê ñông l nh là m t hàng ñ c ñáo c a Vi t Nam t i th trư ng M . M c dù các doanh nghi p s còn g p khó khăn và bi n ñ ng trên th trư ng này, nhưng mà Hoa Kỳ v n là th trư ng ch a ñ ng nhi u ti m năng, Nh t B n: là th trư ng ñem l i hi u qu cao cho xu t kh u th y s n c a Vi t Nam. Các s n ph m tôm, nhuy n th chân ñ u, cá và cá ng c a Vi t Nam ñ u có doanh s tương ñ i l n trên th trư ng Nh t B n, ñ c bi t là m t hàng tôm Nobashi. S thi u ñ ng b trong h th ng b o ñ m an toàn ch t lư ng s n ph m thu s n c a Vi t Nam ñang là v n ñ r t l n trong vi c duy trì EU: là th trư ng có nhu c u l n và n Ngu n: T p chí thông tin thương m i, chuyên ngành th y s n. ñ nh v hàng thu s n, nhưng l i là th trư ng ñư c coi là có yêu c u cao nh t ñ i Ch tiêu 2001 2002 2003 2004 2005 2006 v i s n ph m nh p kh u, v i các quy ñ nh KNXK kh t khe v ch t lư ng và an toàn v sinh. Th y 1816,4 2021,7 2199,6 2408,3 2738,7 3300 Xu t kh u thu s n sang th trư ng EU ñã S n(tri có s tăng trư ng liên t c và có nh ng bi n u USD) ñ i v ch t k t năm 2004 ñ n nay. Vi c T c ñ xu t kh u s n ph m sang th trư ng EU s tăng 22.9% 11,3% 8,8% 9,5% 13,7% 20,5% góp ph n nâng cao uy tín c a hàng thu trư ng s n Vi t Nam trên th (%) Trung Qu c và H ng Kông: là nh ng th Ngu n: T p chí thông tin thương m i, chuyên ngành th y s n trư ng nh pkh u thu s n trung bình trên th gi i. Xu t kh u thu s n c a Vi t Nam vào th trư ng này ch y u v n là mua bán qua biên gi i, quy mô c a các ñơn v nh p kh u r t nh nên ch phù h p v i các S tăng lên v tiêu th s m ra cho Vi t Nam nhi u cơ h i m doanh nghi p v a và nh . . ðây là th r ng th trư ng r t l n, nh t là nh ng qu c gia ñang phát tri n trư ng l n, có ti m năng song c nh tranh có dân s ñông, ñ c bi t là Trung Qu c ngày càng ph c t p, giá s n ph m có xu hư ng gi m và kh năng tăng hi u qu là khó khăn. Trong tương lai, Trung Qu c s là th trư ng tiêu th thu s n hàng ñ u c a khu v c châu Á, v i ñ c ñi m tiêu th c a th trư ng này là v a tiêu th cho dân cư b n ñ a, v a là th trư ng tái ch và tái xu t. M t s th trư ng khác Các th trư ng khác thu c châu Á ñư c quan tâm m t nhi u hơn, nh t là Hàn Qu c và ðài Loan. Các th trư ng này ch y u Hi n nay, Úc, Nga, Nh t và M ñang ki m tra g t gao th y s n nh p cá bi n, m c, b ch tu c. Vi t Nam trong v n ñ v sinh an tòan th c ph m Úc: xu t kh u sang th trư ng này v n có s tăng trư ng tuy nh p ñ không ñ u Hi n nay các th trư ng l n xu t kh u l n c a Vi t Nam như là Nh t, Nga ñang th c hi n các bi n pháp ki m tra g t gao ñ i v i s n ph m th y s n nh p kh u t Vi t Nam, khi n cho nhi u doanh nghi p ch bi n g p khó khăn Vì v y, ñ ngành th y s n phát tri n b n v ng hơn thì ngành th y s n c n ña d ng hóa th trư ng hơn n a, ñ c bi t chú ý ñ n nh ng th trư ng d tính có ti m năng tăng trư ng m nh m như th trư ng các nư c ñang phát tri n châu Á, ñ c bi t là Trung Qu c M t hàng xu t kh u th y s n Trong các m t hàng xu t kh u th y s n c a Vi t Nam, tôm v n là m t hàng ñóng vai trò ch l c, chi m 42.59% v giá tr , k ñ n là cá ñông l nh 31,86%. Trong nh ng năm g n ñây thì m t hàng tôm và cá tra, cá basa ñang có m c tăng trư ng xu t kh u vư t b c Năm 2006 ñã tr thành năm thành công c a m t hàng cá tra, cá basa. S n ph m này ñã ñư c xu t t i 40 th trư ng v i m c tăng trư ng nhanh, g p 2 l n năm 2005, s n lư ng xu t kh u ñ t 286.600 t n, giá tr 736,9 tri u USD. Trong ñó th trư ng ñ i v i s n ph m cá là l n nh t. Th trư ng các y u t ñ u vào Ngu n cung c p nguyên v t li u: nguyên li u th y s n cho q a trình ch bi n ch y u ñư c cung c p t nh ng vùng phía Nam, chi m kho ng 70% t ng giá tr xu t kh u Nguyên li u ch bi n t khai thác, nuôi tr ng ñáp ng cơ b n cho nhu c u ch bi n các m t hàng da d ng, ñ t tiêu chu n qu c t . Các tháng ñ u năm thư ng thi u nguyên li u,nhi u nhà máy ch ho t ñ ng 60% công su t. Các thàng quý 2 và quý 3 khi vào v thu h ach tôm, cá nuôi, tình tr ng dư th a nguyên li u thư ng x y ra. Giá nguyên li u: di n bi n th t thư ng và khó d ñoán, ñ c bi t là ñ i v i 2 m t hàng chính là cá tra và tôm Tri n v ng ngành th y s n Xu t kh u th y s n nói chung và xu t kh u cá tra và cá basa tăng m nh trong nh ng năm qua và ti p t c tăng trong nh ng năm t i. Tiêu th th y s n bình quân theo ñ u ngư i d ki n ti p t c tăng cao cùng v i s tăng trư ng dân s th gi i. Theo d báo c a FAO, t ng nhu c u th y s n các nư c ñang phát tri n s tăng trư ng t i 140 tri u t n vào năm 2015. Châu Á s chi m t i 86% t ng nhu c u th y s n vào 2015. Vi c Vi t Nam v a tr thành thành viên th 150 c a WTO cũng s t o ñi u ki n thu n l i cho các doanh nghi p xu t kh u th y s n tăng doanh thu xu t kh u và m r ng th trư ng Nh ng y u t trên chính là cơ h i l n cho ngành th y s n c a Vi t Nam trong tương lai Phân tích SWOT ði m m nh: Ngu n nguyên li u th y s n nhi u và phong phú v ch ng lo i: Nư c ta có b bi n dài và ngu n th y s n phong phú v i nhi u lo i th y h i s n ña d ng và có ch t lư ng cao, thu n l i cho vi c khai thác và nuôi tr ng th y s n nguyên li u ph c v xu t kh u Nhân công giá r : M t trong nh ng ñ c ñi m c a ngành th y s n là ngành s n xu t thâm d ng lao ñ ng, ñ c bi t khâu ch bi n. Do v y, giá nhân công là m t l i th c a Vi t Nam trong vi c phát tri n ngành th y s n Môi trư ng s n xu t kinh doanh c a ngành th y s n thu n l i: S n ñ nh c a xã h i và chính tr , s tăng trư ng m nh m c a kinh t và s quan tâm và nh n th c ñúng ñ n c a Chính ph v i s phát tri n ngành th y s n s t o ñi u ki n cho ngành này phát tri n m nh m . Kho ng cách v n chuy n t i các th trư ng tiêu th l n và ti m năng: V trí ñ a lý c a Vi t Nam g n các th trư ng tiêu th th y s n l n c a th gi i là châu Á, bao g m c nh ng th trư ng hi n t i như Trung Qu c, Nh t B n, Hàn Qu c và nh ng th trư ng ñ y ti m năng c a các qu c gia ñang phát tri n khu v c ðông Nam Á ði m y u: S n xu t th y s n có tính mùa v và ph thu c nhi u vào th i ti t: Ngành th y s n Vi t Nam là ngành s n xu t có tính mùa v , do ngùôn nguyên li u ch y u ph thu c vào mua khai thác. Vào nh ng tháng thi u nguyên li u ph c v cho ch biên, Vi t Nam v n thư ng ph i nh p kh u nguyên li u. S m t cân ñ i gi a các khu v c s n xu t nguyên li u và khu v c ch bi n s n xu t, hay nói rõ hơn, khu v c s n xu t nguyên li u chưa ñáp ng ñư c nhu c u và chưa theo k p ñư c khu v c ch bi n xu t kh u. Chưa x y d ng ñư c thương hi u t t. Hi n nay, các m t hàng th y s n Vi t Nam ñư c xu t kh u thông qua các nhà nh p kh u và ñư c phân ph i dư i nhi u thương hi u khác nhau. K t qu là các s n ph m th y s n xu t kh u v a không qu ng bá ñư c s n ph m. Th c tr ng s n xu t còn manh mún: Ngành th y s n ph i ñ i m t v i th c tr ng s n xu t còn manh mún; h th ng quy ho ch và cơ s h t ng vùng nuôi tr ng th y s n y u kém; thi u các liên k t trong s n xu t; công tác qu n lý ch t lư ng gi ng còn nhi u b t c p; r i ro do d ch b nh; qu n lý ch t lư g và an toàn v sinh th y s n nguyên li u chưa ñ ng b ; h u h t các doanh nghi p s n xu t và chê sbi n th y s n ñ u có quy mô v a và nh và ñang g p r t nhi u khó khăn v v n, thông tin, công ngh và kinh nghi m qu n lý. H n ch trong hi u bi t v lu t pháp qu c t : S hi u bi t c a các doanh nghi p v lu t pháp qu c t , nh t là hi u rõ v pháp lu t trong tranh ch p thương m i còn h n ch , ñi u này s gâp khó khăn cho các doanh nghi p trong vi c m r ng th trư ng trong nư c. Cơ h i Nhu c u ñ i v i các s n ph m th y s n ngày càng tăng lên Th trư ng tiêu th s n ph m trong tương lai s r t phát tri n, theo ñáng giá c a T ch c Nông Lương c a Liên hi p qu c (FAO), trong các m t hàng lương th c nói chung hi n nay, th y s n và các s n ph m th y s n phát tri n nhanh nh t. Ngu n cung c p tăng nhanh ch y u ñ n t các khu v c nuôi tr ng th y s n trong ch c năm qua và có xu hư ng tăng nhanh hơn n a theo nhu c u tiêu th c a th gi i trong tương lai. Tiêu th th y s n bình quân theo ñ u ngư i d ki n s ti p t c tăng cao cùng v i s tăng trư ng dân s th gi i. Cũng theo d báo c a FAO, t ng nhu c u th y s n các nư c ñang phát tri n s tăng t 30,5 tri u t n năm 1979/81 t i g n 140 tri u t n năm 2015. Châu Á chi m kho ng 86% vào năm 2010 và 2015 Cơ h i tăng xu t kh u th y s n do Vi t nam ñã là thành viên chính th c c a WTO Vi c Vi t Nam ñã là thành viên c a WTO s giúp cho các doanh nghi p ngành th y s n m r ng th trư ng xu t kh u và ñư c ñ i s công b ng hơn khi có nh ng tranh ch p qu c t phát sinh Thách th c V n ñ an tòan th c ph m: Trong nuôi tr ng thư ng ph i dùng các lo i hóa ch t, kháng sinh, thu c di t n m ñ tr b nh. Tuy nhiên, chúng ph i ñư c dùng v i li u lư ng thích h p và theo quy ñ nh h p lý. R t nhi u nư c trên th gi i ñã có nh ng thay ñ i ho c th t ch t các quy ñ nh c a qu c gia v vi c s d ng thu c tr b nh trong nuôi trông, ñ c bi t là các kháng sinh và ñây cũng là yêu c u nghiêm ng t c a nhi u nư c trong ñó có c các nư c nh p kh u. Nh ng vi ph m v tiêu chu n v sinh an toàn th c ph m c a các doanh nghi p th y s n n u không ñư c kh c ph c k p th i có th d n ñ n nh ng l nh c m nh p kh u th y s n Vi t Nam c a m t s th trư ng l n. Vi c ñ m b o v sinh an toàn th c ph m cho các s n ph m th y s n xu t kh u là y u t quan tr ng nh t ñ i v i các doanh nghi p xu t kh u th y s n hi n nay. Nh ng rào c n phi thu quan c a m t s th trư ng xu t kh u th y s n l n c a Vi t Nam: Hi n nay, nhi u nư c ñã d ng lên rào c n k thu t ñ b o v n n s n xu t trong nư c, h n ch nh p kh u. Áp l c c nh tranh trên th trư ng n i ñ a và th trư ng qu c t : S vươn lên c a ngnàh th y s n Vi t Nam trong nh ng năm g n ñây ñã ñe d a ñ n các nhà s n xu t n i ñ a c a m t s qu c gia nh p kh u th y s n c a Vi t Nam và các qu c gia xu t kh u th y s n khác. Vì v y, ngành th y s n s ph i chu n b ñ i phó v i nh ng s c nh tranh l n trên th trư ng th gi i và ñ i m t v i nh ng tranh ch p qu c t . Ngòai ra, vi c Vi t Nam gia nh p WTO cũng s t o ñi u ki n cho th y s n nư c ngoài xâm nh p vào th trư ng n i ñ a, do v y áp l c c nh tranh t i th trư ng n i ñ a cũng s ngày càng cao. Thái ñ tiêu dùng t i m t s nư c phát tri n: Hi n nay, ngư i tiêu dùng nhi u qu c gia phát tri n không ch ñòi s n ph m an toàn mà còn ph i ñáp ng yêu c u b o v môi trư ng. Ch ng h n, th y s n nuôi nh ng khu v c mà r ng ng p m n b tàn phá, ñánh b t nh ng vùng c m… ñ u b t ch i. Phân tích các ch tiêu tài chính l ch s Tóm t t: Mã AGF Giá 39.300(20-3-2008) V n th trư ng 505 C t c 600 P/E 10.8 S c phi u 7,8 tri u Giá(DCF) 51.600 Giá(PE) 48.168 Giá PB 78.900 Mua/Bán/Gi Mua Ngu n: TAS - Tên công ty: Công ty c ph n xu t nh p kh u th y s n Ch s giá c a AGF An Giang - Tr s : 1234 Tr n Hưng ð o, Phư ng Bình ð c, Thành Ph Long Xuyên, T nh An Giang - ði n tho i: (84.76) 852 939 – 852 368- 852 783 - Fax: (84-76) 852 202 - Email: [email protected] - Website: www.agifish.com Lĩnh v c kinh doanh: S n xu t, kinh doanh, ch bi n và xu t nh p kh u thu h i Ngu n:TAS s n ñông l nh, nông s n th c ph m và v t tư nông nghi p. S n ph m chính: S n ph m chính cá tra, cá basa fillet ñông l nh, các s n ph m giá tr gia tăng ch bi n t cá tra, cá basa. Th ph n : kho ng 90% s n lư ng s n xu t ñư c xu t kh u sang các nư c Tây Âu, Nga và các nư c ñông âu, Châu Á, Hoa Kì và Canada, còn l i bán t i th trư ng trong nư c. Th trư ng: Cơ c u năm 2005, Châu Âu: 55%; Châu Úc 11%; Châu Á và th trư ng khác 32%; M , Canada, Mehico 2% Thông s căn b n L ch s hình thành 139.000 Cao nh t 52 tu n Công ty C ph n Xu t Nh p kh u Th y s n An Giang, 30/03/2007 ti n thân là Xí nghi p ðông l nh An Giang ñư c xây d ng 39.300 Th p nh t 52 tu n năm 1985 do Công ty Th y s n An Giang ñ u tư cơ s h 20/03/2008 t ng và trang thi t b và chính th c ñi vào ho t ñ ng tháng V n th trư ng 505 T 3 năm 1987. Tháng 10 năm 1995, Công ty Xu t Nh p kh u Th y s n An Giang (AGIFISH Co.) ñư c thành l p C t c 600 trên cơ s sáp nh p gi a Xí nghi p Xu t kh u Th y s n (tr c thu c Công ty AFIEX) v i Xí nghi p ðông l nh C t c/Giá 1,53 % Châu Thành (tr c thu c Công ty Thương nghi p An Giang – AGITEXIM). Công ty C ph n Xu t Nh p kh u Th y EPS 3.625,1 s n An Giang ñư c thành l p t vi c c ph n hoá doanh nghi p Nhà nư c là Công ty Xu t Nh p kh u Th y s n An Ch s P/E 10,84 Giang theo Quy t ñ nh s 792/Qð – TTg c a Th tư ng Chính ph ban hành ngày 28 tháng 06 năm 2001. Tháng EPS 4 qúy g n nh t 4.466,0 5/2002: c phi u c a công ty chính th c niêm y t trên th trư ng ch ng khoán Vi t Nam P/E 4 qúy g n nh t 8,80 Chi n lư c phát tri n: - Nguyên v t li u: T ng bư c phát tri n liên h p cá s ch APPU - ð u tư nâng c p ñ i m i công ngh , thi t b tăng năng su t s n xu t - Th c hi n chi n lư c ña d ng hoá v i các s n ph m phù h p nh n tăng cư ng kh năng c nh tranh, b ng cách ti p c n ngu n nguyên li u t i ch và các vùgn nguyên li u lân c n khác - C ng c phát tri n c n ph m vào th trư ng M , châu Á, châu Âu và có s quan tâm phát tri n th trư ng n i ñ a. ð i ngũ ñi u hành Tên Ch c v Ngô Phư c H u Ch t ch HðQT Nguy n ðình Hu n Phó Ch t ch HðQT Nguy n Văn Tri u Trư ng BKS Huỳnh Th Thanh Trúc Thành viên BKS Huỳnh Vi t Nhân Thành viên BKS Ngô Phư c H u T ng giám ñ c Phan Th Lư m Phó TGð Huỳnh Th Thanh Giang Phó TGð Nguy n ðình Hu n Phó TGð Võ Thành Thông K toán Trư ng Cơ c u t ch c Các ch tiêu tài chính c a AGF Ch tiêu tăng trư ng Ph n III-Phân tích công ty Xây d ng mô hình ñ nh giá c phi u: Phương pháp lu n: Phương pháp tính giá ñư c th c hi n là phương pháp chi t kh u dòng ti n (DCF). Giá tr c a doanh nghi p ñư c tính b ng cách chi t kh u dòng ti n t do d báo trong tương lai v hi n t i. Giá tr doanh nghi p sau khi tr ñi các kh an n s là giá tr v n c ph n và l y giá tr v n c oph n chia cho t ng s lư ng cô rphi u lưu hành s thu ñư c giá tr m i c phi u. S lư ng dùng ñ d tính dòng ti n t do trong tương lai ñư c d a trên k ho ch kinh doanh và k ho ch tài chính c a Ch tiêu hi u qu Công ty trong 3 năm t i. T năm th tư tr ñi gi ñ nh r ng Công ty ho t ñ ng n ñ nh và dòng ti n thu n là không ñ i. H s chi t kh u ñư c s d ng ñ chi t kh u dòng ti n trong tương lai là T l chi t kh u hay T l hoàn v n c n thi t c a nhà ñ u tư khi mua cô rph n và ñư c xác ñ nh theo công th c: K = Rf + Rp = 15,25% Trong ñó: Rf = 9,25%: là T su t l i nhu n thu ñư c t các kho n ñ u tư không r i ro ñư c tính b ng lãi su t tr trư c c a Trái phi u Chính ph có kỳ h n t 15năm t i th i ñi m g n nh t. Rp = 6%: là T l ph phí r i ro khi ñ u tư mua c phi u c a các công ty Vi t Nam Các gi thi t: + Doanh nghi p tăng trư ng m nh trong giai ño n ñ u r i sau ñó tăng trư ng ñ u mãi + Công ty không có s bi n ñ ng hay phát hành thêm c phi u + M c th i gian tính toán: ðưa dòng ti n v th i ñi m hi n t i t c Phân tích Dupont là ñ u năm 2008 + Tính ch tiêu PV (present value): Giá tr n i t i c a c phi u trên quan ñi m c ñông (EPV-Earning present value) + WACC ( Weighted Average Capital Cost) chi phí v n bình quân: ðư c hi u là chi phí s d ng bình quân gia quy n các ngu n v n huy ñ ng. Trong trư ng h p này các ngu n v n tương ng là các chi phí v n năm 2007 Ch tiêu qu n lý Tính giá c phi u - Tính WACC + Chi phí v n Lãi Lãi su t V n % Gíá tr su t Lãi su t /tháng năm N ng n 221.242 99.67 1,05 1.046 12,552 h n N dài 12,6 % 714 0.33 1,18 0.004 0,048 h n + Chi phí v n c ñông Chi phí v n c ñông b ng c t c nhàn r i : (600*7,8tr+600*12,8tr)/12,8 *100=9,56% + V n nhàn r i = Ngu n v n – v n c ñông Chi phí v n nhàn r i là chi phí chơi h i s d ng v n nhàn r i, ñư c tính b ng lãi su t trái phi u chính ph = 7,5% T l Chi Ngu n ph n phí Nhân WACC v n trăm % v n Chi phí 221,956 26,25% 12,6% 3,3075 H s thanh toán v n vay Chi phí v nc 128,593 15,21% 9,56% 1,4540 9,152% ñông Chi phí v n nhàn 494,877 58,54% 7,5% 4,3905 r i + PE: 4 quý g n nh t: kho ng 9 + T c ñ tăng trư ng EPS bình quân Năm 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Cơ c u v n LNST 39.588 46.616 22.355 18.098 22.276 24.475 EPS S tuy t -7.028 24.261 4.25 -4.2 -2.2 0 ñ i Tăng trư ng -15,07% 108,52% 23,48% -18,56% -8,9% 0 (%) => T c ñ tăng trư ng l i nhu n bình quân sau 6 năm là: 17.89%, V y tính EPS cho nh ng năm t i là kh ang 15% là hòan tòan ch p nh n ñươc - Tính ch tiêu giá tr n i t i theo quan ñi m nhà ñ u tư: Năm 2008 2009 2010 2011 2012 EPS 4.460 5.129 5.898 6.7337 7.744 P/E Th giá 57.088 65.651 75.494 86.191 99.123 Lu ng 600 600 600 600 99.727 ti n C t c 600 600 600 600 600 V i h s chi t kh u r = 15,35% PV_EPV=600/1.15+600/1.152+600/1.153 +600/1.154+600/1.155+99727/1.155 ~ 51.600 VND V y giá AGF= 51.600 Xác ñ nh giá c phi u theo phương pháp P/E, P/B, P/S AGF Ch s Giá AGF P/E 12.8 P/E ngành 10.8 P/E x EPSAGF 48.168 P/B 0.8 79.8 P/SR 1.7 EPS 4460 Tên Mã Giá V n hóa V th c a công ty Th y s n An Giang AGF 39.3 505.0B NAVICO ANV 59.0 3,894.0B Công ty Agifish có v th ñ c bi t trong ngành th y s n (s n xu t Th y S n Minh Phú MPC 27.2 1,904.0B cá Tra, cá Basa), là ñơn v ñ u tiên trong vùng ð ng b ng sông VINH HOAN CORP VHC 33.1 993.0B C u Long s n xu t, ch bi n và xu t kh u cá Basa, cá Tra fillet. CL-Fish Corp ACL 42.1 378.9B Aquatex Bentre ABT 48.0 302.4B - Hi n nay trong c nư c có trên 20 doanh nghi p xu t kh u s n Faquimex FBT 17.0 255.0B ph m cá Tra, cá Basa ñông l nh theo quy trình s n xu t mà Fimex VN FMC 26.0 205.4B Agifish áp d ng hơn 15 năm qua. Agifish là doanh nghi p ñ u Incomfish ICF 15.5 182.9B tiên tham gia h p tác nghiên c u và ng d ng k t qu nghiên c u Th y s n 4 TS4 21.0 114.4B vào s n xu t gi ng nhân t o cá Basa và cá Tra thành công, t o ra Thu s n s 1 SJ1 28.0 98.0B bư c ngo t phát tri n ngh nuôi và ch bi n cá Tra và cá Basa trong khu v c ñ ng b ng sông C u Long. L i nhu n trư c thu - Công ty Agifish hi n là doanh nghi p xu t kh u cá Tra và cá 50,000 Basa fillet ñông l nh ñ ng hàng th 2 trong năm 2005 (14.489 40,000 t n). L i th c nh tranh c a Agifish là n ñ nh ñư c ngu n 30,000 nguyên li u ñ u vào, có trang thi t b máy móc hi n ñ i, và ñã t o 20,000 10,000 ñư c m i quan h ñ i tác v i nhi u khách hàng l n các th 0 trư ng nh p kh u AGF SJ1 ABT TS4 ICF Phân tích SWOT ði m m nh Doanh Thu - Công ty ñ ng v trí s 1 trong v s n xu t và xu t kh u cá 1,500,000 tra, cá basa, 1,000,000 - ng d ng thành công mô hình t nhân gi ng t i nuôi r i ch bi n 500,000 - Ngu n nguyên li u th y s n phong phú 0 - Công ngh ch bi n hi n ñ i AGF SJ1 ABT TS4 ICF ði m y u - Ngu n nguyên li u nhi u khi không ch t lư ng do không B ng 2: M t s ch s cơ b n c a các Cty ngành ñ m b o ñư c an toàn v sinh th c ph m th y s n (bao g m MPC) - Năng l c c nh tranh qu c t không cao CK ABT AGF SJ1 TS4 ICF Ngành Cơ h i P/E 12.3 12.8 15.9 19.1 22.4 16.8 - Th trư ng th y s n tăng m nh - Vi t Nam là thành viên WTO P/B 1.3 0.8 0.5 0.7 1.3 2.0 P/SR 2 1.7 2 2 3.1 Thách th c T - S không n ñ nh v ngu n cung, ch t lư ng ngu n cung tr ng nguyên li u ch bi n chưa ñ m b o - C nh tranh t các công ty khác trong ngành và c nh tranh qu c t - B nh ng hàng rào thu quan và phi thu quan c a các nư c nh p kh u Ph n IV-Phân tích r i ro R i ro n n kinh t Vi t Nam gia nh p T ch c thương m i qu c t (WTO), ngành th y s n Vi t nam ñ i m t v i xu th và yêu c u c a th trư ng th y s n th gi i kh t khe v ch t lư ng, an tòan v sinh th c ph m, ngu n g c ngu n nguyên li u, môi trư ng s n xu t hàng hóa, quy ñ nh ñ i v i ngư i lao ñ ng… M t khác, các doanh nghi p th y s n trong nư c c nh tranh v i các nhà xu t kh u th y s n nư c ngòai ñ u tư vào Vi t Nam càng gay g t hơn. R i ro pháp lu t: Vi c ban hành ho c thay ñ i chính sách, quy ñ nh m i … liên quan t i ho t ñ ng c a ngành có th nh hư ng t i Công ty. Vi c niêm y t huy ñ ng v n trên th trư ng ch ng khóan là lĩnh v c còn m i m . Lu t và các văn b n dư i lu t quy ñ nh v v n ñ nay còn ñang trong quá trình hoàn thi n, do ñó n u có s thay ñ i thì s nh hư ng ñ n tình hình giao d ch c phi u Công ty. R i ro kinh doanh: M t y u t r i ro quan tr ng trong ho t ñ ng s n xu t c a Agifish ñó là nguyên li u ñ u vào (cá, bè, ao h m). Như v y ph n l n s bi n ñ i tích c c hay tiêu c c nào ñó c a ngùôn nguyên li u ñ u nh hư ng t i quá trình s n xu t c a Công ty. Ho t ñ ng xu t nh p kh u luôn g n li n v i nh ng thông l , t p t c qu c t cũng như ràng bu c pháp lý c a nư c nh p kh u. Xu t kh u cá Tra, cá Basa c a Vi t Nam m i ch bư c ñ u thâm nh p. Còn nhi u y u t khách quan t lu t pháp các nư c s t i, ch ng h n như chính sách b o h ngh cá, các quy ñ nh v bao bì m u mà, tiêu chu n an toàn v sinh th c ph m, ñ c bi t là thương hi u s n ph m, có th nh hư ng t i ho t ñ ng c a Công ty. R i ro trong ho t ñ ng xu t nh p kh u: Cũng như nhi u doanh nghi p ho t ñ ng ch y u là xu t kh u s n ph m, Công ty Agrifish luôn có nh ng phòng ng a r i ro ñ i v i s n ph m c a mình trong quá trình v n chuy n hàng hóa t i ngư i tiêu dùng. Nh ng r i ro có th x y ra như v n chuy n ch m làm hư h ng s n ph m, quy cách chưa ñáp ng yêu c u, lo i s n ph m chưa phù h p, s n ph m có th b tr l i ho c ph i bán gi m giá. ði u có th tác ñ ng t i ho t ñ ng kinh doanh c a Công ty. Ph n V - Ki n ngh ðây là th i ñi m thích h p cho nh ng nhà ñ u tư dài h n mua AGF Thông s căn b n 139.000 Cao nh t 52 tu n 30/03/2007 39.300 Th p nh t 52 tu n 20/03/2008 V n th trư ng 505 T C t c 600 C t c/Giá 1,53 % EPS 3.625,1 Ch s P/E 10,84 EPS 4 qúy g n nh t 4.466,0 P/E 4 qúy g n nh t 8,80 48.168 Giá PE Giá DCF 51.600 1. B ng cân ñ i l lãi ðVT : Tri u ñ ng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 T ng doanh thu 830,979 1,196,463 1,246,311 Trong ñó: DT hàng xu t kh u - - 890,674 Các kho n gi m tr 44,797 5,557 12,577 Doanh thu thu n 786,182 1,190,906 1,233,734 Giá v n hàng bán 680,791 1,047,145 1,071,110 L i nhu n g p 105,391 143,760 162,624 Thu nh p ho t ñ ng tài chính 2,906 5,453 9,017 Chi phí ho t ñ ng tài chính 7,425 6,901 11,911 Trong ñó: lãi vay ph i tr 6,992 6,829 9,014 Chi phí bán hàng 55,889 75,534 96,704 Chi phí qu n lý doanh nghi p 19,018 15,887 19,643 L i nhu n thu n t HðKD 25,964 50,892 43,383 Thu nh p khác 1,879 1,958 8,678 Chi phí khác 2,294 2,179 7,278 L i nhu n khác (415) (222) 1,400 T ng l i nhu n trư c thu 25,549 50,670 44,783 Thu TNDN ph i n p 3,194 4,054 5,195 L i nhu n sau thu 22,355 46,616 39,588 Ph n hùn thi u s - - - L i nhu n ròng 22,355 46,616 39,588 2. Các ch s tài chính Ch s tài chính Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tăng trư ng doanh thu -6.8% 44.0% 4.2% Tăng trư ng l i nhu n g p 18.0% 36.4% 13.1% Tăng trư ng l i nhu n ròng 23.5% 108.5% -15.1% L i nhu n biên 13.4% 12.1% 13.2% EBIT biên 4.1% 4.8% 4.4% EBITDA biên 5.1% 5.8% 4.4% L i nhu n ròng biên 2.8% 3.9% 3.2% ROAA 8.9% 10.0% 4.7% ROAE 22.3% 15.6% 6.4% S ngày ph i thu 39.6 30.9 33.4 S ngày t n kho 29.1 33.7 60.1 S ngày ph i tr 24.3 8.8 15.9 Chu kỳ ti n m t 44.5 55.7 77.6 Thanh toán hi n t i 1.1 1.7 1.6 Thanh toán nhanh 0.7 1.1 0.8 Thanh toán ti n m t - 0.1 0.1 N dài h n / T ng tài s n - - - T ng n / T ng tài s n 59.6% 35.9% 26.3% T ng tài s n / V n ch s h u 251.0% 156.6% 135.9% 3. B ng lưu chuy n ti n t Năm ðVT : Tri u ñ ng Năm 2005 Năm 2006 2007 Lưu chuy n ti n t HðKD L i nhu n trư c thu 25,549 50,670 - ði u ch nh các kho n - - - Kh u hao 12,025 13,202 - D phòng 5,100 1,154 - Lãi, l t HððT 1,723 811 - Chi phí lãi vay 6,992 6,829 - LN t HðKD trư c thay ñ i v n lưu ñ ng 51,390 72,666 - Tăng, gi m các kho n ph i thu 75,804 (47,986) - Tăng, gi m hàng t n kho 7,290 (43,160) - Tăng gi m các kho n ph i tr (11,683) (9,683) - Tăng, gi m chi phi tr trư c 1,475 (983) - Ti n lãi vay ñã tr (6,992) (6,829) - Thu thu nh p doanh nghi p ñã n p (3,426) (4,990) - Ti n thu khác t ho t ñ ng kinh doanh 195 (156) - Ti n chi khác t ho t ñ ng kinh doanh (1,618) (2,532) - T ho t ñ ng kinh doanh 112,436 (43,653) - Lưu chuy n ti n thu n t HððT Ti n chi mua s m, xây d ng TSCð và ðH khác (26,561) (106,421) - Ti n thu thanh lý như ng bán TSCð 677 866 - Ti n chi ñ u tư góp v n vào ñơn v khác (3,096) (125,635) - Ti n thu ñ u tư góp v n vào ñơn v khác - 104,209 - Ti n thu lãi cho vay, c t c và LN ñư c chia - - - T ho t ñ ng ñ u tư (28,981) (126,980) - Lưu chuy n ti n thu n t HðTC Ti n thu phát hành c phi u, nhân v n góp - 159,920 - Ti n vay ng n và dài nh n ñư c 453,097 567,239 - Ti n chi tr n g c vay (528,517) (538,533) - C t c, l i nhu n tr cho ch s h u (7,165) (6,822) - T ho t ñ ng tài chính (82,585) 181,805 - Lưu chuy n ti n thu n trong kỳ 870 11,172 - Ti n và tương ñương ti n ñ u tư 919 1,789 - nh hư ng thay ñ i t giá - - - Ti n và tương ñương ti n cu i kỳ 1,789 12,961 - 4. B ng Cân ñ i tài s n ðVT : Tri u ñ ng Năm 2005 Năm 2006 Năm 2007 Tài s n 251,633 468,269 845,426 Tài s n ng n h n 150,771 274,879 362,377 Ti n 1,789 12,961 13,706 Các kho n ñ u tư tài chính ng n h n 3,096 24,522 24,216 Các kho n ph i thu 88,063 135,820 140,355 Ph i thu c a khách hàng 85,364 100,697 112,782 Tr trư c cho ngư i bán 2,452 34,256 27,346 Ph i thu n i b - - - Ph i thu theo ti n ñ h p ñ ng xây d ng - - - Các kho n ph i thu khác 371 1,044 227 D phòng các kho n ph i thu khó ñòi (125) (176) - Hàng t n kho 54,364 96,599 176,313 Hàng mua ñang ñi ñư ng - - - Nguyên li u, v t li u t n kho 6,938 8,675 - Công c , d ng c trong kho 320 3,561 - Chi phí s n xu t d dang 1,238 5,809 - Thành ph m t n kho 50,374 82,820 - Hàng hóa t n kho 469 1,635 176,313 Hàng g i ñi bán - - - D phòng gi m giá hàng t n kho (4,975) (5,901) - Tài s n ng n h n khác 3,459 4,977 7,787 Tài s n dài h n 100,862 193,390 483,049 Các kho n ph i thu dài h n - - - Tài s n c ñ nh 95,558 187,100 320,263 TSCð h u hình 85,988 87,697 194,666 Nguyên giá 137,503 151,402 274,098 Giá tr hao mòn lũy k (51,515) (63,705) (79,431) TSCD thuê tài chính - - - Nguyên giá - - - Giá tr hao mòn lũy k - - - TSCð vô hình 2,827 2,796 35,184 Nguyên giá 3,106 3,106 35,529 Giá tr hao mòn lũy k (278) (310) (346) Chi phí xây d ng cơ b n d dang 6,743 96,607 90,413 B t ñ ng s n ñ u tư - - - Nguyên giá - - - Giá tr hao mòn lũy k - - - Các kho n ñ u tư tài chính dài h n 100 100 150,575 ð u tư ch ng khoán dài h n - - - Góp v n liên doanh - - - Các kho n ñ u tư dài h n khác 100 100 - D phòng gi m giá ñ u tư dài h n - - - Tài s n dài h n khác 5,203 6,190 12,211 Ngu n v n 251,633 468,269 845,426 N ph i tr 149,865 167,954 221,956 N ng n h n 138,665 166,537 221,242 Vay ng n h n 74,595 113,244 162,997 N dài h n ñ n h n tr - - - Ph i tr cho ngư i bán 37,069 25,267 43,600 Ngư i mua tr ti n trư c 8,184 104 2,952 Thu và các kho n ph i n p nhà nư c 3,327 2,708 372 Ph i tr công nhân viên 7,518 17,894 4,751 Chi phí ph i tr 4,640 5,262 2,731 Ph i tr n i b - - - Ph i tr theo ti n ñ h p ñ ng xây d ng - - - Các kho n ph i tr , ph i n p khác 3,332 2,059 3,839 N dài h n 11,200 1,416 714 Ph i tr dài h n ngư i bán - - - Ph i tr dài h n n i b - - 714 Vay và n dài h n 11,200 1,416 - Thu thu nh p hoãn l i ph i tr - - - N khác - - - Ngu n v n ch s h u 101,768 300,316 623,470 Ngu n v n - Qu 100,249 298,960 622,179 V n ñi u l 41,791 78,876 128,593 C phi u qu - - - Th ng dư v n 1,876 124,712 385,506 Chênh l ch ñánh giá l i tài s n - - - Chênh l ch t giá - - - Qu ñ u tư phát tri n 37,779 53,477 76,753 Qu d phòng tài chính 2,853 3,802 6,114 Qu khác thu c v n ch s h u 244 1,509 1,509 L i nhu n chưa phân ph i 15,706 36,584 23,704 Ngu n kinh phí, qu khác 1,519 1,356 1,291
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net