luận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong công ty xây lắp

Vốn bằng tiền là một bộ phận quan trọng của vốn kinh doanh trong doanh nghiệp được biểu hiện dưới hình thức tiền tệ bao gồm : Tiền mặt ( 111), TGNH( 112), Tiền đang chuyển (113). Cả ba loại trên đề có tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý. Mỗi loại vốn
PDF 14/11/2017 83 234 9 Chia sẻ

luận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải thanh toán trong công ty xây lắp

luận văn tốt nghiệp kế toán nghiệp vụ vốn bằng tiền và các khoản phải

Tải về để xem đầy đủ hơn