logo

Ứng dụng và thiết kế hệ thống truyền động thủy lực_chương 5

Trong hệ thống truyền động bằng thủy lực, phần lớn do các nhà chế tạo, sản xuất ra và có những yêu cầu các thông số kỹ thuật được xác định và tiêu chuẩn hóa.
Ch−¬ng 5: øng dông vµ thiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng thñy lùc 5.1. øng dông truyÒn ®éng thñy lùc 5.1.1. Môc ®Ých Trong hÖ thèng truyÒn ®éng b»ng thñy lùc, phÇn lín do c¸c nhµ chÕ t¹o, s¶n xuÊt ra vµ cã nh÷ng yªu cÇu vÒ c¸c th«ng sè kü thuËt ®−îc x¸c ®Þnh vµ tiªu chuÈn hãa. Môc ®Ých cña ch−¬ng nµy lµ giíi thiÖu cho sinh viªn c¸c s¬ ®å l¾p cña hÖ thèng thñy lùc trong c¸c m¸y. 5.1.2. C¸c s¬ ®å thñy lùc 5.1.2.1. M¸y dËp thñy lùc ®iÒu khiÓn b»ng tay m 1.0 a 1.2 A P T 0.2 0.3 P b 1.1 T 0.1 H×nh 5.1. M¸y dËp ®iÒu khiÓn b»ng tay 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.1 Van mét chiÒu; 1.2 Van ®¶o chiÒu 3/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.0 Xilanh. Khi cã tÝn hiÖu t¸c ®éng b»ng tay, xilanh A mang ®Çu dËp ®i xuèng. Khi th¶ tay ra, xilanh lïi vÒ. 76 5.1.2.2. C¬ cÊu rãt tù ®éng cho quy tr×nh c«ng nghÖ ®óc 1.0 1.0 P 1.3 1.2 1.1 A B A 1.1 A B P T P T 0.2 0.3 P 0.2 0.3 P T 0.1 T 0.1 H×nh 5.2. S¬ ®å m¹ch thñy lùc c¬ cÊu rãt ph«i tù ®éng 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.3 Van mét chiÒu; 1.1 Van ®¶o chiÒu 4/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.0 Xilanh; 1.2 Van c¶n. §Ó chuyÓn ®éng cña xilanh, gµu xóc ®i xuèng ®−îc ªm, ta l¾p thªm mét van c¶n 1.2 vµo ®−êng x¶ dÇu vÒ. 5.1.2.3. C¬ cÊu n©ng h¹ chi tiÕt s¬n trong lß sÊy H×nh 5.3. C¬ cÊu n©ng h¹ chi tiÕt s¬n trong lß sÊy 77 1.0 m 1.0 B m 1.2 X A 1.1 A B A B 1.1 P T P T 0.2 0.3 0.2 0.3 P P T 0.1 T 0.1 H×nh 5.4. S¬ ®å m¹ch thñy lùc n©ng h¹ chi tiÕt ®−îc s¬n trong lß sÊy 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.1 Van ®¶o chiÒu 4/3, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.2 Van mét chiÒu ®iÒu khiÓn ®−îc h−íng chÆn; 1.0 Xilanh. §Ó cho chuyÓn ®éng cña xilanh ®i xuèng ®−îc ªm vµ cã thÓ dõng l¹i vÞ trÝ bÊt kú, ta l¾p thªm van mét chiÒu ®iÒu khiÓn ®−îc h−íng chÆn 1.2 vµo ®−êng nÐn cña xilanh. 5.1.2.4. C¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 2 3 1 H×nh 5.5. C¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 1. Xilanh; 2. Chi tiÕt; 3. Hµm kÑp. Khi t¸c ®éng b»ng tay, pitt«ng mang hµm kÑp di ®éng ®i ra, kÑp chÆt chi tiÕt. Khi gia c«ng xong, g¹t b»ng tay cÇn ®iÒu khiÓn van ®¶o chiÒu, pitt«ng lïi vÒ, hµm kÑp më ra. §Ó cho xilanh chuyÓn ®éng ®i tíi kÑp chi tiÕt víi vËn tèc chËm, kh«ng va ®Ëp víi chi tiÕt, ta sö dông van tiÕt l−u mét chiÒu. Trªn s¬ ®å, van tiÕt l−u mét chiÒu ®Æt ë trªn ®−êng ra vµ van tiÕt l−u ®Æt ë ®−êng vµo (h·y so s¸nh hai c¸ch nµy). 78 1.0 1.0 A A 1.2 1.2 B B 1.1 A B 1.1 A B P T P T 0.2 0.3 0.2 0.3 P P T 0.1 T 0.1 H×nh 5.6. S¬ ®å m¹ch thñy lùc c¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 0.3 ¸p kÕ; 1.1. Van ®¶o chiÒu 4/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.2 Van tiÕt l−u mét chiÒu; 1.0 Xilanh. 5.1.2.5. M¸y khoan bµn A B H×nh 5.7. M¸y khoan bµn 79 HÖ thèng thñy lùc ®iÒu khiÓn hai xilanh. Xilanh A mang ®Çu khoan ®i xuèng víi vËn tèc ®Òu ®−îc ®iÒu chØnh trong qu¸ tr×nh khoan, xilanh B lµm nhiÖm vô kÑp chÆt chi tiÕt trong qu¸ tr×nh khoan. Khi khoan xong, xilanh A mang ®Çu khoan lïi vÒ, sau ®ã xilanh B lïi vÒ më hµm kÑp, chi tiÕt ®−îc th¸o ra. 1.0 (B) 2.0 (A) A B 1.3 1.2 P 2.4 2.2 2.3 P 2.5 T 1.1 A B T A B P T 2.1 2.6 P 0.2 P B A T 0.1 H×nh 5.8. S¬ ®å m¹ch thñy lùc c¬ cÊu kÑp chÆt chi tiÕt gia c«ng 0.1 B¬m; 0.2 Van trµn; 1.1. Van ®¶o chiÒu 4/2, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 1.2. Van gi¶m ¸p; 1.0 Xilanh A; 1.3. Van mét chiÒu; 2.1. Van ®¶o chiÒu 4/3, ®iÒu khiÓn b»ng tay g¹t; 2.2. Bé æn tèc; 2.3. Van mét chiÒu; 2.4. Van c¶n; 2.5. Van mét chiÒu; 2.6. Van tiÕt l−u; 2.0. Xilanh B. §Ó cho vËn tèc trong qu¸ tr×nh kh«ng ®æi, mÆc dï träng thay cã thÓ t¶i ®æi, ta dïng bé æn tèc 2.2. ¸p suÊt cÇn ®Ó kÑp chi tiÕt nhá, ta sö dông van gi¶m ¸p 1.2. 80 5.2. ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng thñy lùc 5.2.1. Môc ®Ých TÊt c¶ c¸c bé phËn trong hÖ thèng thñy lùc ®Òu cã nh÷ng yªu cÇu kü thuËt nhÊt ®Þnh. Nh÷ng yªu cÇu ®ã chØ cã thÓ ®−îc tháa m·n, nÕu nh− c¸c th«ng sè c¬ b¶n cña c¸c bé phËn Êy ®−îc lùa chän thÝch hîp. C¸c c¬ cÊu chÊp hµnh, c¬ cÊu biÕn ®æi n¨ng l−îng, c¬ cÊu ®iÒu khiÓn vµ ®iÒu chØnh, còng nh− c¸c phÇn lín c¸c thiÕt bÞ phô kh¸c trong hÖ thèng thñy lùc ®Òu ®−îc tiªu chuÈn hãa. Do ®ã, viÖc thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lùc th«ng th−êng lµ viÖc tÝnh to¸n lùa chän thÝch hîp c¸c c¬ cÊu trªn. 5.2.2. ThiÕt kÕ hÖ thèng truyÒn ®éng thñy lùc Tr×nh tù: cã nh÷ng sè liÖu ban ®Çu vµ c¸c yªu cÇu sau +/ ChuyÓn ®éng th¼ng: t¶i träng F, vËn tèc (v, v’), hµnh tr×nh x,...; +/ ChuyÓn ®éng quay: momen xo¾n MX, vËn tèc (n, Ω); +/ ThiÕt kÕ s¬ ®å thiÕt bÞ; +/ TÝnh to¸n p, Q cña c¬ cÊu chÊp hµnh dùa vµo t¶i träng vµ vËn tèc; +/ TÝnh to¸n l−u l−îng vµ ¸p suÊt cña b¬m; +/ Chän c¸c phÇn tö thñy lùc (pb, Qb); +/ X¸c ®Þnh c«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn. 5.2.2.1. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thñy lùc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn A1 Fs A2 x d m D Q2 Ft p1 Q1 p2 Fms pT p0 Qb H×nh 5.9. S¬ ®å m¹ch thñy lùc chuyÓn ®éng tÞnh tiÕn Tõ s¬ ®å thñy lùc ta cã: +/ Lùc qu¸n tÝnh: Fa = m.a (5.1) W (Fa = L .a theo hÖ Anh) g 81 +/ Lùc ma s¸t: Fms = m.g.f (5.2) (Fms = WL.f theo hÖ Anh) +/ Lùc ma s¸t trong xilanh Fs th−êng b»ng 10% lùc tæng céng, tøc lµ: Fms = 0,10.F (5.3) +/ Lùc tæng céng t¸c dông lªn pitt«ng sÏ lµ: m.a F= + Fms + Fs + Ft [daN] (5.4) 1000 WL .a Theo hÖ Anh: F = + Fms + Fs + Ft [lbf] 32,2.12 Trong ®ã: Ft - lùc do t¶i träng ngoµi g©y ra (ngo¹i lùc), daN (lbf); m - khèi l−îng chuyÓn ®éng, kg.s2/cm; WL - träng lùc, (lbf) ; a - gia tèc chuyÓn ®éng, cm/s2; Fms - lùc ma s¸t cña bé phËn chuyÓn ®éng, daN (lbf); Fs - lùc ma s¸t trong pitt«ng - xilanh, daN (lbf). Ta cã ph−¬ng tr×nh c©n b»ng tÜnh cña lùc t¸c dung lªn pitt«ng p1.A1 = p2.A2 + F (5.5) §èi víi xilanh kh«ng ®èi xøng th× l−u l−îng vµo ≠ l−u l−îng ra A Q1 = Q2.R víi R = 1 (hÖ sè diÖn tÝch) (5.6) A2 Tõ ®ã ta x¸c ®Þnh ®−îc ®−êng kÝnh cña xilanh (D), ®−êng kÝnh cña cÇn pitt«ng (d) Cô thÓ: A1 • §−êng kÝnh cña xilanh: D = 2. (5.7) π A1 − A 2 • §−êng kÝnh cña cÇn pitt«ng: d = 2. (5.8) π §é sôt ¸p qua van sÏ tû lÖ víi b×nh ph−¬ng hÖ sè diÖn tÝch R, tøc lµ: p0 - p1 = (p2 - pT).R2 (5.9) Trong ®ã: p0 - ¸p suÊt dÇu cung cÊp cho van; p1, p2 - ¸p suÊt ë c¸c buång cña xilanh; pT - ¸p suÊt dÇu ra khái van; A1, A2 - diÖn tÝch hai phÝa cña pitt«ng. Tõ c«ng thøc (5.5), (5.9) ta t×m ®−îc p1 vµ p2 p 0 .A 2 + R 2 .(F + p T .A 2 ) p1 = ( A 2 . 1 + R3 ) (5.10) 82 p 0 − p1 p2 = pT + (5.11) R2 T−¬ng tù, khi pitt«ng lµm viÖc theo chiÒu ng−îc l¹i th×: p1 = pT + (p0 - p2).R2 (5.12) p 0 .A 2 .R + F + p T .A 2 .R 3 p2 = ( ) A 2 . 1 + R3 (5.13) L−u l−îng dÇu vµo xilanh ®Ó pitt«ng chuyÓn ®éng víi vËn tèc cùc ®¹i lµ: Q1max = vmax.A1 [cm3/s] (5.14) v Q1max = max .A1 [l/ph] (5.15) 16.7 L−u l−îng dÇu ra khái hÖ thèng khi lµm viÖc víi vmax lµ: Q2max = vmax.A2 [cm3/s] (5.16) v Q2max = max .A 2 [l/ph] (5.17) 16.7 L−u l−îng qua van tiÕt l−u vµ van ®¶o chiÒu ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc Torricelli: 2.g Q = µ.A x . . ∆p [cm3/s] (5.18) ρ Trong ®ã: µ - hÖ sè l−u l−îng; Ax - diÕt diÖn mÆt c¾t cña khe hë [cm2]; ∆p = (p1 - p2) - ¸p suÊt tr−íc vµ sau khe hë [N/cm2]; ρ - khèi l−îng riªng cña dÇu [kg/cm3]. L−u l−îng cña b¬m: chän b¬m dùa vµo p vµ Q ⇒ N®c¬ ®iÖn Qb = n. V. ηv.10-3 [l/ph] (5.19) Trong ®ã: n - sè vßng quay [vg/ph]; V - thÓ tÝch dÇu/vßng [cm3/vg]; ηv - hiÖu suÊt thÓ tÝch [%]. ¸p suÊt cña b¬m: M.ηhm pb = .10 [bar] (5.20) V C«ng suÊt ®Ó truyÒn ®éng b¬m: p .Q N = b b .10 −2 [kW] (5.21) 6.ηt Trong ®ã: M - M«men trªn trôc ®éng c¬ nèi víi b¬m [Nm]; ηhm - hiÖu suÊt c¬ vµ thñy lùc [%]; ηt - hiÖu suÊt toµn phÇn [%]. 83 C«ng suÊt cÇn thiÕt cña ®éng c¬ ®iÖn lµ: N N® = [kW] (5.22) ηt TÝnh vµ chän èng dÉn (èng hót, èng nÐn, èng x¶) +/ Chän vËn tèc ch¶y qua èng: • ë èng hót: v = 0,5 ÷ 1,5 m/s • ë èng nÐn: p < 50bar th× v = 4 ÷ 5 m/s p = 50 ÷ 100bar th× v = 5 ÷ 6 m/s p > 100bar th× v = 6 ÷ 7 m/s • ë èng x¶: v = 0,5 ÷ 1,5 m/s +/ Chän kÝch th−íc ®−êng kÝnh èng: Ta cã ph−¬ng tr×nh l−u l−îng ch¶y qua èng dÉn: Q = A.v (5.23) Trong ®ã: π.d 2 TiÕt diÖn: A = (5.24) 4 π.d 2 ⇔Q= .v (5.25) 4 Trong ®ã: d [mm]; Q [lÝt/phót]; v [m/s]. Q ⇒v= .10 2 (5.26) π 6.d 2 . 4 2.Q ⇒ KÝch th−íc ®−êng kÝnh èng dÉn lµ: d = 10. [mm] (5.27) 3.π.v 5.2.2.2. TÝnh to¸n thiÕt kÕ hÖ thñy lùc chuyÓn ®éng quay HÖ thñy lùc thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay còng ®−îc ph©n tÝch nh− hÖ thñy lùc chuyÓn ®éng th¼ng. M«men xo¾n t¸c ®éng lªn trôc ®éng c¬ dÇu bao gåm: +/ M«men do qu¸n tÝnh Ma = J.θ [Nm] (5.28) 2 J - m«men qu¸n tÝnh khèi l−îng trªn trôc ®éng c¬ dÇu [Nms ]; θ - gia tèc gãc cña trôc ®éng c¬ dÇu [rad/s2]. +/ M«men do ma s¸t nhít trªn trôc ®éng c¬ dÇu MD [Nm]. +/ M«men do t¶i träng ngoµi ML [Nm]. +/ M«men xo¾n tæng céng Mx sÏ lµ: Mx = J. θ + MD + ML [Nm] (5.29) 84 J ML, MD Q1 Q2 n®, Dm p1 p2 pT p0 Qb H×nh 5.10. S¬ ®å m¹ch thñy lùc chuyÓn ®éng quay Theo ph−¬ng ph¸p tÝnh to¸n nh− hÖ chuyÓn ®éng th¼ng, ¸p suÊt p1 vµ p2 trong hÖ chuyÓn ®éng quay ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc ⎛ p + pT ⎞ ⎛ 10.π.M ⎞ p1 = ⎜ 0 ⎟+⎜ ⎜ ⎟ [bar] ⎟ (5.30) ⎝ 2 ⎠ ⎝ Dm ⎠ p2 = p0 - p1 + pT [bar] (5.31) L−u l−îng ®Ó lµm quay trôc ®éng c¬ dÇu víi nmax n .D Q1 = Q2 = max m [l/ph] (5.32) 1000 Trong ®ã: nmax - sè vßng quay lín nhÊt cña trôc ®éng c¬ dÇu [vg/ph]; Dm - thÓ tÝch riªng cña ®éng c¬ dÇu [cm3/vg]. C«ng suÊt truyÒn ®éng ®éng c¬ dÇu p .Q .η N = 1 1 2 t [kW] (5.33) 6.10 (PhÇn tÝnh to¸n b¬m vµ ®−êng èng t−¬ng tù hÖ chuyÓn ®éng th¼ng) Trong hai bµi to¸n trªn, qu¸ tr×nh tÝnh to¸n ch−a tÝnh (quan t©m) ®Õn tæn thÊt ¸p suÊt vµ l−u l−îng trong c¸c phÇn tö vµ trong toµn hÖ thèng. 5.2.2.3. C¸c vÝ dô VÝ dô 1: thiÕt kÕ hÖ thèng thñy lùc víi c¸c sè liÖu cho tr−íc: +/ T¶i träng: 100 tÊn +/ Träng l−îng G = 3000 KG 85 +/ VËn tèc c«ng t¸c: vmax = 320 (mm/phót) +/ VËn tèc ch¹y kh«ng: vmax = 427 (mm/phót) +/ Pitt«ng ®Æt th¼ng ®øng, h−íng c«ng t¸c tõ d−íi lªn +/ §iÒu khiÓn khiÓn tèc ®é b»ng van servo. A1 Fs A2 v d m D Ft Q2 p1 Q1 p2 Fms pT p0 Qb H×nh 5.11. S¬ ®å m¹ch thñy lùc Bµi gi¶i: Chän c¸c phÇn tö thñy lùc: +/ Xilanh t¶i träng +/ Van servo +/ ¾c quy thñy lùc +/ Läc cao ¸p (läc tinh) +/ §ång hå ®o ¸p suÊt +/ Van trµn +/ B¬m dÇu (b¬m b¸nh r¨ng) +/ Van c¶n. Ph−¬ng tr×nh c©n b»ng lùc cña côm xilanh t¹o t¶i träng A1 Fmsp A2 v v ck ct Fmst d D Ft Fmsc Fqt Q1 p1 p2 Q2 Ta viÕt ph−¬ng tr×nh c©n b»ng lùc cña côm pitt«ng xÐt ë hµnh tr×nh c«ng t¸c (hµnh tr×nh ®i tõ d−íi lªn trªn cña pitt«ng) p1.A1 - p2.A2 - Ft - Fmsc - Fmsp - G - Fqt = 0 (5.34) Trong ®ã: 86 p1: ¸p suÊt dÇu ë buång c«ng t¸c p2: ¸p suÊt ë buång ch¹y kh«ng π.D 2 A1: diÖn tÝch pitt«ng ë buång c«ng t¸c A1 = 4 A2: diÖn tÝch pitt«ng ë buång ch¹y kh«ng A 2 = ( π. D 2 − d 2 ) 4 Ft: t¶i träng c«ng t¸c Ft = 1000 (kN) G: träng l−îng cña khèi l−îng m, G = 300 (KG) Fmsp: lùc ma s¸t cña pitt«ng vµ xilanh Fmsc: lùc ma s¸t gi÷a cÇn pitt«ng vµ vßng ch¾n khÝt Fmst: lùc ma s¸t gi÷a khèi l−îng m vµ b¹c tr−ît Fqt: lùc qu¸n tÝnh sinh ra ë giai ®o¹n pitt«ng b¾t ®Çu chuyÓn ®éng. +/ Ta cã lùc ma s¸t cña pitt«ng vµ xilanh: Fmsp = µ.N (5.35) Trong ®ã: µ: hÖ sè ma s¸t. §èi víi cÆp vËt liÖu xilanh lµ thÐp vµ vßng g¨ng b»ng gang th× µ = (0,09 ÷ 0,15), chän µ = 0,1. N: lùc cña c¸c vßng g¨ng t¸c ®éng lªn xilanh vµ ®−îc tÝnh: N = π.D.b.(p2 + pk) + π.D.b.(z - 1).pk (5.36) D: ®−êng kÝnh pitt«ng (cm), theo d·y gi¸ trÞ ®−êng kÝnh tiªu chuÈn ta chän D = 27 (cm) b: bÒ réng cña mèi vßng g¨ng, chän b = 1 (cm) p2: ¸p suÊt cña buång mang cÇn pitt«ng, chän p2 = 5 (KG/cm2) z: sè vßng g¨ng, chän z = 3 pk: ¸p suÊt tiÕp xóc ban ®Çu gi÷a vßng g¨ng vµ xilanh, pk = (0,7 ÷ 0,14) (KG/cm2), chän pk = 1 (KG/cm2) π.D.b.(p2 + pk): lùc cña vßng g¨ng ®Çu tiªn π.D.b.(z - 1).pk: lùc tiÕp xóc cña vßng g¨ng tiÕp theo ⇒ Fmsp = 0,5.D (5.37) +/ Lùc ma s¸t gi÷a cÇn pitt«ng vµ vßng ch¾n khÝt Fmsc = 0,15.f.π.d.b.p (5.38) f: hÖ sè ma s¸t gi÷a cÇn vµ vßng ch¾n, ®èi víi vËt liÖu lµm b»ng cao su th× f = 0,5.D d: ®−êng kÝnh cÇn pitt«ng, chän d = 0,5.D b: chiÒu dµi tiÕp xóc cña vßng ch¾n víi cÇn, chän d = b p: ¸p suÊt t¸c dông vµo vßng ch¾n, chÝnh lµ ¸p suÊt p2 = 5 (KG/cm2) 0,15: hÖ sè kÓ ®Õn sù gi¶m ¸p suÊt theo chiÒu dµi cña vßng ch¾n. ⇒ Fmsc = 0,029.D2 (5.39) +/ Lùc ma s¸t gi÷a khèi l−îng m vµ b¹c tr−ît 87 Fmst = 2.π.d.l.k (5.40) d: ®−êng kÝnh trô tr−ît l: chiÒu dµi cña b¹c tr−ît k: hÖ sè phô thuéc vµo cÆp vËt liÖu cña trô vµ b¹c tr−ît Lùc nµy cã thÓ bá qua, v× ®Ó b¶o ®¶m chÕ ®é l¾p ghÐp vµ lµm viÖc. +/ Lùc qu¸n tÝnh G.v Fqt = (5.41) g.t 0 g: gia tèc träng tr−êng, g = 9,81 (m/s2) G: khèi l−îng cña bé phËn chuyÓn ®éng, G = 300 (KG) v: vËn tèc lín nhÊt cña c¬ cÊu chÊp hµnh, vmax = 320 (mm/ph) ≈ 5,3 (mm/s) t0: thêi gian qu¸ ®é cña pitt«ng ®Õn chÕ ®é x¸c lËp, t0 =(0,01 ÷ 0,5)(s), chän t0 = 0,1(s) ⇒ Fqt = 1,62 (KG) Thay c¸c gi¸ trÞ võa tÝnh vµo (5.34) ta cã: p1 = 179,56 (KG/cm2), chän p1 = 180 (KG/cm2). Ph−¬ng tr×nh l−u l−îng +/ XÐt ë hµnh tr×nh c«ng t¸c Q1 = vct.Act (5.42) π ⇔ Q1 = vct.D2. 4 Q1: l−u l−¬ng cÇn cung cÊp trong hµnh tr×nh c«ng t¸c vct: vËn tèc chuyÓn ®éng trong hµnh tr×nh c«ng t¸c (ë ®©y ta lÊy gi¸ trÞ vmax = 320mm/ph) D: diÖn tÝch bÒ mÆt lµm viÖc cña pitt«ng (D= 270 mm) ⇒ Q1 ≈ 18312480 (mm3/ph) ≈ 18,3 (l/ph). +/ XÐt ë hµnh tr×nh lïi vÒ (t−¬ng tù) TÝnh vµ chän c¸c thèng sè cña b¬m +/ L−u l−îng cña b¬m: Qb Ta cã: Qb = Q 1 (bá qua tæn thÊt) ⇔ Qb = Qct = Q1 =18,3 (l/ph) +/ ¸p suÊt b¬m: pb pb = p0 =p1 = 180 (KG/cm2) p .Q +/ C«ng suÊt b¬m: N b = b b (KW ) (5.43) 612 180.18,3 ⇒ Nb = ≈ 5,38 ( KW ) 612 +/ C«ng suÊt ®éng c¬ ®iÖn dÉn ®éng b¬m 88 Nb Ta cã: N®c = (5.44) ηd .ηb N®c: c«ng suÊt cña ®éng c¬ ®iÖn ηb: hiÖu suÊt cña b¬m, ηb = (0,6 ÷ 0,9), chän ηb = 0,87 ηd: hiÖu suÊt truyÒn ®éng tõ ®éng c¬ qua b¬m, chän ηd = 0,985 (theo gi¸o tr×nh “chi tiÕt m¸y” tËp 2 cña NguyÔn Träng HiÖp) 5.38 ⇒ N®c = ≈ 6,24 (KW) 0,985.0,87 TÝnh to¸n èng dÉn Ta cã l−u l−îng ch¶y qua èng: π.d 2 .v Q= (5.45) 4 Q: l−u l−îng ch¶y qua èng (l/ph) d: ®−êng kÝnh trong cña èng (mm) v: vËn tèc ch¶y qua èng (m/s) C.thøc (5.45) ⇔ ( π. 10 −3.d )2 = Q ⇒ d = 4,6. Q (5.46) 3 4 10 .60 v §èi víi èng nÐn th× v = (6 ÷ 7 m/s), chän v = 6 m/s 18,3 ⇒ d n = 4,6. = 8,03 ( mm ) 6 §èi víi èng hót th× v = (0,5 ÷ 1,5 m/s), chän v = 1,5 m/s 18,3 ⇒ d h = 4,6. = 16,06 (mm) 1,5 §èi víi èng x¶ th× v = (0,5 ÷ 1,5 m/s), chän v = 1,5 m/s 18,3 ⇒ d x = 4,6. = 16,06 (mm) 1,5 VÝ dô 2: §Ó thùc hiÖn l−îng ch¹y dao cña m¸y tæ hîp, trong tr−êng hîp t¶i träng kh«ng ®æi, ng−êi ta dïng hÖ thèng thñy lùc nh− sau Sè liÖu cho tr−íc: Lùc ch¹y dao lín nhÊt: Fmax = 12000N. L−îng ch¹y dao nhá nhÊt: smin = vmin = 20 mm/ph. L−îng ch¹y dao lín nhÊt: smax = vmax = 500 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 4000 N. 89 §©y lµ hÖ thèng thñy lùc ®iÒu chØnh b»ng tiÕt l−u. L−îng dÇu ch¶y qua hÖ thèng ®−îc ®iÒu chØnh b»ng van tiÕt l−u ®Æt ë ®−êng ra, vµ l−îng dÇu tèi thiÓu ch¶y qua van tiÕt l−u ta chän lµ Qmin = 0,1 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. VÝ dô 3: Trong tr−êng hîp t¶i träng cña m¸y thay ®æi, hoÆc dao ®éng víi tÇn sè thÊp; cÇn phai l¾p bé æn tèc. Ta xÐt tr−êng hîp l¾p bé æn tèc trªn ®−êng vµo cña hÖ thèng thñy lùc C¸c sè liÖu cho tr−íc: T¶i träng lín nhÊt: Fmax = 20000 N. L−îng ch¹y dao nhá nhÊt: smin = vmin = 20 mm/ph. L−îng ch¹y dao lín nhÊt: smax = vmax = 1000 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 5000 N. HÖ sè ma s¸t: f = 0,2 L−îng ch¹y dao cÇn thiÕt ®−îc ®iÒu chØnh b»ng van tiÕt l−u cña bé æn tèc vµ ta còng chän l−îng dÇu nhá nhÊt ch¶y qua van tiÕt l−u lµ: Qmin = 0,1 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. VÝ dô 4: Trªn m¸y mµi, th−êng dïng hÖ thèng thñy lùc ®Ó thùc hiÖn chuyÓn ®éng th¼ng ®i vÒ cña bµn m¸y b»ng ph−¬ng ph¸p ®iÒu chØnh tiÕt l−u. C¸c sè liÖu cho tr−íc: T¶i träng lín nhÊt: Fmax = 800 N. VËn tèc nhá nhÊt cña bµn m¸y: vmin = 100 mm/ph. VËn tèc lín nhÊt cña bµn m¸y: vmax = 20000 mm/ph. Träng l−îng bµn m¸y: G = 3000 N. HÖ sè ma s¸t: f = 0,2 Ta chän l−îng dÇu tèi thiÓu qua van tiÕt l−u lµ: Qmin = 0,2 l/ph. TÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ hÖ thèng trªn. VÝ dô 5: ThiÕt kÕ hÖ thèng thñy lùc thùc hiÖn chuyÓn ®éng quay víi c¸c sè liÖu cho tr−íc: 90 M«men lín nhÊt: M = 20 Nm Sè vßng quay lín nhÊt: nmax = 500 v/ph Sè vßng quay nhá nhÊt: nmin = 5 v/ph L−u l−îng riªng cña ®éng c¬ dÇu: Q® = 0,03 l/ph M«men riªng cña ®éng c¬ dÇu: M® = 0,41 N/bar. 91
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net