logo

Ứng dụng của Đại số vào việc chứng minh và phát hiện ra các bđt trong tam giác


 π Chúng ta ñi t bài toán ñ i s sau: V i ∀x ∈  0,  ta luôn có :  2 x x 2x < tg < < sin x < x 2 2 π Ch ng minh: 2x x 2x Ta ch ng ming 2 bñt: sin x > và tg < π 2 π 1  π xcos x- sin x - ð t f ( x) = sin x là hàm s xác ñ nh và liên t c trong  0,  . Ta có: f , ( x) = . x  2 x2  π ð t g ( x) = xcos x- sin x trong  0,  khi ñó g , ( x ) = − x sin x ≤ 0 ⇒ g ( x ) ngh ch bi n trong ñ an  2  π  π ,  π π  2 0, 2  nên g ( x ) < g ( 0 ) =0 v i x ∈  0, 2  .Do ñó f ( x ) 〈0 v i ∀x ∈  0, 2  suy ra f ( x ) > f  2  = π         2x  π hay sin x > v i ∀x ∈  0,  π  2 1  π x − sin x  π - ð t h ( x ) = tgx xác ñ nh và liên t c trên  0,  .Ta có h, ( x ) = > 0 ∀x ∈  0,  x  2 2 x 2 cos 2 x  2 2  x π x 2x  π nên hàm s h ( x ) ñ ng bi n, do ñó h ( x ) < h   = hay tg < v i ∀x ∈  0,  2 2 2 π  2 x x Còn 2 bñt tg > và sin x < x dành cho b n ñ c t ch ng minh. 2 2 Bây gi m i là ph n ñáng chú y Xét ∆ABC : BC = a , BC = b , AC = b . G i A, B, C là ñ l n các góc b ng radian; r, R, p, S l n lư t là bán kính ñư ng tròn n i ti p, bán kính ñư ng tròn ngo i ti p, n a chu vi và di n tích tam giác; la, ha, ma, ra, tương ng là ñ dài ñư ng phân giác, ñư ng cao, ñư ng trung tuy n và bán kính ñư ng tròn bàng ti p ng v i ñ nh A... Bài toán 1: Ch ng minh r ng: Trong tam giác ABC nh n ta luôn có : pπ p < Acos 2 x + Bcos 2 B + Ccos 2C < 4R R p Nh n xét :T ñ nh lí hàm s sin quen thu c trong tam giác ta có : sin A + sin B + sin B = và bài R A 4 toán ñ i s ta d dàng ñưa ra bi n ñ i sau Acos 2 A < 2tg cos 2 A = sin A < Acos 2 A , t ñó ñưa ñ n 2 π l i gi i như sau. A 4 L i gi i: Ta có Acos 2 A < 2tg cos 2 A = sin A < Acos 2 A 2 π p 4 p pπ ⇒ ∑ Acos 2 A < ∑ sin A = và ∑ Acos 2 A > ∑ sin A = ⇒ ∑ Acos 2 A > R π R 4R T ñây suy ra ñpcm. A B B C C A x 2x Trong m t tam giác ta có nh n xét sau : tg tg + tg tg + tg tg = 1 k t h p v i tg < 2 2 2 2 2 2 2 π 2 A 2 B 2 B 2C 2C 2 A A B B C C A π2 nên ta có + + > tg tg + tg tg + tg tg = 1 ⇒ A.B + B.C + C. A > (1). π π π π π π 2 2 2 2 2 2 4 x x AB BC C A A B B C C A M t khác tg > nên ta cũng d dàng có + + < tg tg + tg tg + tg tg = 1 t 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ñây ta l i có A.B + B.C + C. A < 4 (2). T (1) và (2) ta có bài toán m i. Bài toán 2:Cmr: Trong tam giác ABC nh n ta luôn có : π2 < A.B + B.C + C. A < 4 4 Lưu y: Khi dùng cách này ñ sáng t o bài toán m i thì ñ toán là ∆ABC ph i là nh n vì trong bài  π toán ñ i s thì ∀x ∈  0,  .L i gi i bài toán tương t như nh n xét trên. Nhưng b a sau ñem vào  2 2 l p ñ Tú thì tú tr l i th t là “s c”: áp d ng bñt ab + bc + ca ≤ (a + b + c) thì ta có ngay 3 2 ( A+ B + C) π2 A.B + B.C + C. A ≤ = . T ñây ta có bài toán “ch t” hơn và “ñ p” hơn : 3 3 π2 π2 〈 A.B + B.C + C. A ≤ 4 3 Ngoài ra, chúng ta còn cách ch ng minh ghê g m hơn là “d n bi n”, sau ñây là cách d n bi n c a b n H u Vinh: t t vi t sau Bây gi ta th ñi t công th c la, ha, ma, ra ñ tìm ra các công th c m i A 2bccos A A bc sin A 2 Trong ∆ABC ta luôn có: 2 S = bc sin A = cla sin + bla sin ⇒ la = = 2 2 A b+c ( b + c ) sin 2 1 b+c b+c 11 1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1  ⇒ = > =  + ⇒ + + > + + >  + +  la 2bccos A 2bc 2  b c  la lb lc a b c 2 R  sin A sin B sin C  2 1 1 1 1 1 1 1 ⇒ + + >  + +  . Như v y chúng ta có Bài toán 3 la lb lc 2 R  A B C  Bài toán 3 :Cmr: Trong tam giác ABC nh n ta luôn có : Trong tam giác ABC nh n ta luôn có : 1 1 1 1 1 1 1 ⇒ + + >  + +  la lb lc 2 R  A B C  L i gi i tuơng t như ph n bi n ñ i trên. bc b+c 2 R ( sin B + sin C ) M t khác, ta l i có = = . Áp dung bài toán ñ i s ta ñư c : la 2cos A π A 2sin  −  2 2 2 2( B + C ) R(B + C) R π R ( B + C ) bc 4 R ( B + C ) bc π bc 4 R π> > ⇒ > > ⇒ πR > > π−A la π A B+C la π (B + C) la π − 2 2 ab 4 R ca 4 R Hoàn toàn tương t ta có : π R > > và π R > > . T ñây, c ng 3 chu i bñt ta ñư c lc π lb π Bài toán 4 :Cmr: Trong tam giác ABC nh n ta luôn có : 12 R ab bc ca < + + < 3π R π lc la lb L i gi i tuơng t như ph n bi n ñ i trên. h h h h h h Trong tam giác ta có k t qu sin A = b = c , sin B = c = a và sin C = a = b , mà t k t qu c b a c b a 1 1 c a bài toán ñ i s ta d dàng có 2 < sin A + sin B + sin C < π ,mà 2 ( sin A + sin B + sin C ) = ha  +  b c 1 1 1 1 + hb  +  + hc  +  , t ñây ta có ñư c Bài toán 5. c a a b Bài toán 5 :Cmr: Trong tam giác ABC nh n ta luôn có : 1 1 1 1 1 1 4 < ha  +  + hb  +  + hc  +  < 2π b c c a a b L i gi i tuơng t như ph n bi n ñ i trên. Ta xét ti p bài toán sau : Bài toán 6 Cmr: Trong tam giác nh n ta luôn có: 2 2 2 4 π2 ( A2 + B 2 + C 2 ) < ma +3mb2 + mc < A2 + B 2 + C 2 R 2 2 b2 + c2 a2 Nh n xét:Liên h v i ma trong tam giác ta có ma = − , t ñó ta suy ra 2 4 3 ma + mb + mc2 = ( a 2 + b 2 + c 2 ) = 3R 2 ( sin A2 + sin B 2 + sin C 2 ) và t ñưa ñ n l i gi i. 2 2 4 4 x2 4 A2 L i gi i: Áp d ng bài toán ñ i s ta ñư c: 2 < sin 2 x < x 2 ta l n lư t có: 2 < sin 2 A < A2 , π π 2 2 4B 4C 2 < sin 2 B < B 2 và 2 < sin 2 C < C 2 . π π 4 2 C ng 3 chu i bñt trên ta ñư c : (A + B 2 + C 2 ) < sin A2 + sin B 2 + sin C 2 < A2 + B 2 + C 2 , mà ta π2 ma + mb + mc2 2 2 có ma + mb + mc2 = 3R 2 ( sin A2 + sin B 2 + sin C 2 ) 2 2 ⇒ 2 = ( sin A2 + sin B 2 + sin C 2 ) , t 3R 4 2 ma + mb + mc2 2 2 2 2 ñây ta ñư c: 2 ( A + B + C ) < 2 < A2 + B 2 + C 2 (ñpcm). π 3R A Bây gi ta th sáng t o m t b t ñ ng th c liên quan t i ra, ta có công th c tính ra là ra = ptg ,t 2 x x 2x A ra 2 A bài toán ñ i s < tg < ch c ch n ta d dàng tìm th y < < , tương t ta cũng có 2 2 π 2 p π B ra 2 B C r 2C A + B + C ra + rb + rc 2 ( A + B + C ) < < và < a < , c ng 3 chu i bñt ta thu ñư c < < và 2 p π 2 p π 2 p π ta thu ñư c Bài toán 7 Bài toán 7: Cmr: Trong tam giác ABC nh n ta luôn có: A + B + C ra + rb + rc 2 ( A + B + C ) < < 2 p π L i gi i tuơng t như ph n bi n ñ i trên.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net