logo

Tuyển dụng nhân sự


Ch−¬ng 2 TuyÓn dông nh©n sù Ch−¬ng 2 TuyÓn dông nh©n sù I. Kh¸i niÖm vμ vai trß cña TuyÓn dông nh©n sù II. C¸c nguån tuyÓn dông nh©n sù III. C¸c b−íc tuyÓn dông nh©n sù I. Kh¸i niÖm vμ vai trß cña TuyÓn dông nh©n sù 1. Kh¸i niÖm TuyÓn dông nh©n sù ®−îc hiÓu lμ qu¸ tr×nh t×m kiÕm vμ lùa chän nh©n sù ®Ó tháa m·n nhu cÇu sö dông cña doanh nghiÖp vμ bæ sung lùc l−îng lao ®éng cÇn thiÕt nh»m thùc hiÖn môc tiªu cña doanh nghiÖp. Kh¸i niÖm TuyÓn dông nh©n sù gåm hai kh©u: T×m kiÕm nh©n sù vμ Lùa chän nh©n sù Nhu cÇu sö dông lao ®éng vμ bæ sung lùc l−îng lao ®éng cÇn thiÕt c¶ vÒ sè l−îng vμ chÊt l−îng lao ®éng TuyÓn dông nh©n sù lμ mét qu¸ tr×nh phøc t¹p TuyÓn dông nh©n sù ®−îc thùc hiÖn ë tÊt c¶ c¸c vÞ trÝ trong doanh nghiÖp TuyÓn dông nh©n sù ph¶i cã sù tham gia cña c¸c bé phËn cã nhu cÇu tuyÓn dông, bé phËn qlý nh©n sù vμ nhμ QT cÊp cao (nÕu lμ vÞ trÝ quan träng). TDNS lμ tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c nhμ QT trong DN 2. Vai trß cña TuyÓn dông nh©n sù §èÝ víi doanh nghiÖp Bæ sung nguån nh©n lùc phï hîp víi yªu cÇu cña ho¹t ®éng SXKD Gióp doanh nghiÖp thùc hiÖn c¸c môc tiªu kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt N©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña DN Gióp DN tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ vμ sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån lùc kh¸c cña doanh nghiÖp T¹o tiÒn dÒ cho c¸c t¸c bè trÝ sö dông, ®μo t¹o vμ ph¸t triÓn nh©n sù 2. Vai trß §èi víi ng−êi lao ®éng T¹o kh«ng khÝ thi ®ua, c¹nh tranh trong néi bé nh÷ng ng−êi lao ®éng Ng−êi L§ hiÓu râ h¬n vμ ®−îc ®Þnh h−íng bëi: triÕt lý, quan ®iÓm cña nhμ QT, môc tiªu DN. §èi víi x· héi T¨ng sè l−îng lao ®éng x· héi cã viÖc lμm, cã thu nhËp. Gi¶m tû lÖ thÊt nghiÖp. Gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi Sö dông nguån lùc XH mét c¸ch h÷u Ých II. C¸c nguån tuyÓn dông nh©n sù: 1. Nguån bªn trong doanh nghiÖp (nguån néi bé) Lμ nh÷ng lao ®éng ®ang lμm viÖc trong DN nh−ng l¹i cã nhu cÇu vμ cã kh¶ n¨ng thuyªn chuyÓn ®Ó ®¶m nhËn mét c«ng viÖc kh¸c ¦u ®iÓm: Nh−îc ®iÓm: Sdông cã hqu¶ h¬n nguån H¹n chÕ vÒ sè l−îng vμ lùc NS hiÖn cã chÊt l−îng øng viªn T¹o c¬ héi th¨ng tiÕn cho G©y x¸o trén vÒ mÆt tæ chøc NS G©y hiÖn t−îng x¬ cøng, T¹o ra sù thi ®ua tÝch cùc gi¶m tÝnh s¸ng t¹o NS ë cã kh¶ n¨ng héi nhËp H×nh thμnh nhãm NS kh«ng nhanh, cã lßng trung thμnh thμnh c«ng, ch¸n n¶n,bi CphÝ tuyÓn dông thÊp quan cã hμnh ®éng tiªu cùc. 2. Nguån bªn ngoμi doanh nghiÖp: Xem xÐt trong c¸c lo¹i nh−: L§ ®· ®−îc ®μo t¹o, L§ ch−a tham gia ®μo t¹o vμ L§ hiÖn kh«ng cã viÖc lμm ¦u ®iÓm: H¹n chÕ: Nguån øng viªn phong phó, ®a d¹ng Ng−êi lao ®éng ch−a M«i tr−êng lμm viÖc míi quen víi m«i tr−êng mÎ lμm viÖc míi Ng−êi lao ®éng thuÇn Chi phÝ tuyÓn dông nhÊt h¬n, ng−êi sö dông lao ®éng cã ®iÒu kiÖn cao h¬n huÊn luyÖn tõ ®Çu MÊt nhiÒu thêi gian Ng−êi lao ®éng míi cã nhiÒu ®éng c¬ lμm viÖc III. C¸c b−íc tuyÓn dông nh©n sù trong DN §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Th«ng b¸o tuyÓn dông Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Tæ chøc thi tuyÓn §¸nh gi¸ øng viªn QuyÕt ®Þnh TuyÓn dông HéI NHËP NH¢N VI£N MíI 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Môc ®Ých: X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù vÒ: Sè l−îng ChÊt l−îng C¬ cÊu C«ng viÖc cÇn lμm lμ x©y dùng: B¶n m« t¶ c«ng viÖc B¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Néi dung: X¸c ®Þnh nhu cÇu nh©n sù tuyÓn dông: C«ng viÖc cÇn tuyÓn dông lμ l©u dμi hay thêi vô §ßi hái kiÕn thøc chuyªn m«n ntn? Ng−êi L§ cã chøc tr¸ch, nhiÖm vô g×? Mèi quan hÖ víi c¸c vÞ trÝ kh¸c trong doanh nghiÖp C¸c tiªu chuÈn, yªu cÇu c«ng viÖc 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Néi dung: 2 s¶n phÈm cña viÖc ®Þnh danh B¶n m« t¶ c«ng viÖc: NhËn diÖn vÒ c«ng viÖc M« t¶ thùc chÊt c«ng viÖc C¸c mèi quan hÖ khi thùc hiÖn c«ng viÖc §iÒu kiÖn lμm viÖc Chøc n¨ng, nhiÖm vô khi ®¶m nh©n c«ng viÖc Tiªu chuÈn ng−êi lao ®éng 1.§Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông Néi dung: 2 s¶n phÈm cña viÖc ®Þnh danh B¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc : Tiªu chuÈn vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, v¨n hãa,ngo¹i ng÷,… Tiªu chuÈn vÒ kinh nghiÖm c«ng t¸c Tiªu chuÈn vÒ tuæi t¸c, giíi tÝnh, søc kháe Tieu chuÈn vÒ hoμn c¶nh gia ®×nh Tiªu chuÈn vÒ c¸ tÝnh, ®¹o ®øc 1. §Þnh danh c«ng viÖc cÇn tuyÓn dông ý nghÜa TuyÓn dông nhÊn sù B¶n m« t¶ c«ng viÖc Bè trÝ vμ sö dông NS §Þnh danh c«ng §μo t¹o & ph¸t triÓn NS viÖc tuyÓn dông B¶n tiªu chuÈn c«ng §·i ngé nh©n sù viÖc Nnμ QT & NV hiÓu biÕt nhau 2. Th«ng b¸o tuyÓn dông Môc ®Ých Thu hót ®−îc øng cö viªn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau Gióp viÖc lùc chän nh©n sù thuËn lîi 2. Th«ng b¸o tuyÓn dông Néi dung: ThiÕt kÕ th«ng b¸o tuyÓn dông: VÒ mÆt h×nh thøc: râ rμng, chi tiÕt; G©y Ên t−îng, thu hót;… VÒ mÆt néi dung: Tªn, ®Þa chØ doanh nghiÖp Tªn vμ néi dung c«ng viÖc Yªu cÇu, tiªu chuÈn §iÒu kiÖn lμm viÖc C¸c lo¹i hå s¬, giÊy tê, v¨n b»ng cÇn thiÕt C¸ch thøc, néi dung tuyÓn chän H×nh thøc liªn lac Møc ®·i ngé, … 2. Th«ng b¸o tuyÓn dông Néi dung: X¸c ®Þnh ®Ých cÇn th«ng tin (dùa vμo nguån ®Þnh tuyÓn) TriÓn khai th«ng b¸o tuyÓn dông: ®−îc thùc hiÖn víi c¸c h×nh thøc Trªn c¸c ph−¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng T¹i trô së doanh nghiÖp C¸c tr−êng ®μo t¹o chuyªn ngμnh KÕt hîp víi c¸c trung t©m t− vÊn, giíi thiÖu viÖc lμm Trªn m¹ng Internet … ý nghÜa: Gióp viÖc lùc chän nh©n sù thuËn lîi 3. Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Môc ®Ých: KiÓm tra sù phï hîp vÒ tiªu chuÈn cña c¸c ¦CV tham gia tuyÓn dông Lo¹i bá ¦V kh«ng phï hîp, gi¶m bít CF cho doanh nghiÖp vμ ¦CV 3. Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Néi dung: NhËn hå s¬ vμ ghi vμo sæ xin viÖc, hå s¬ gåm cã: §¬n xin tuyÓn dông B¶n khai lý lÞch cã x¸c nhËn cña UBND ®Þa ph−¬ng GiÊy chøng nhËn søc kháe do c¬ quan ytÕ cã thÈm quyÒn cÊp C¸c chøng chØ, v¨n bμng tèt nghiÖp … Ph©n lo¹i chi tiÕt hå s¬: ®−îc tiÕn hμnh theo tõng vÞ trÝ tuyÓn dông, doanh nghiÖp h×nh thμnh nh÷ng bé mÉu hå so thèng nhÊt riªng cho tõng lo¹i ¦CV: Nh©n viªn b¸n hμng Nh©n viªn hμnh chÝnh Nhμ qu¶n trÞ … 3. Thu nhËn vμ xö lý hå s¬ Néi dung: Nghiªn cøu vμ xö lý hå s¬: Nghiªn cøu lý lÞch, hå s¬ c¸ nh©n So s¸nh víi b¶n tiªu chuÈn c«ng viÖc §¸nh gi¸ tÝnh trung thùc cña c¸c lo¹i giÊy tê Ph¸t hiÖn nh÷ng ®iÓm kh«ng râ r¸ng, kh«ng nhÊt qu¸n; nh÷ng “dÊu hiÖu” ®Æc biÖt X©y dùng b¸o c¸o ph©n tÝch vμ ®¸nh gi¸ ¦CV dùa trªn kqu¶ nghiªn cøu hå s¬ QuyÕt ®Þnh danh s¸ch ¦CV tham gia thi tuyÓn
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net