logo

Tự học Công nghệ thông tin


1. Nhập ba số a, b, c và kiểm tra xem chúng có thể là độ dài của các cạnh của một tam giác hay không. Có thông báo cho từng trường hợp. Biết rằng ba số dương a, b, c là độ dài các cạnh của một tam giác. Nếu tổng của hai số bất kỳ lớn hơn số còn lại. Bài làm: #include Int main int Co The La Tam Giac (int a, int b, int c) { if (a > b + c) { printf("a quá lớn\n"); return 0; } if (b > a + c) { printf("b quá lớn\n"); return 0; } if (c > a + b) { printf("c quá lớn\n"); return 0; } return 1; } 2/ a. Đọc một số nguyên dương, sau đó viết ra màn hình số đó dưới dạng nhị phân. b. Đọc một số thực clrscr(); int a[nmax]; long n,i,j,k; Printf("\nNhap so can doi sang so nhi phan:"); scanf("%d",&n); i=0; while(n>0); { a[i]=n%2; n=n/2; i++; } i--; printf("\n"); for(j=i;j>=0;j--)printf("%d",a[j]); getch(); } 3/ Hãy nhập 4 số thực a,b,c,d. Tìm giá trị lớn nhất của chúng và gán giá trị lớn nhất đó cho biến MAX. Bài làm: #include #include void main() { clrscr(); float a,b,c,d,max; printf("\nNhap 4 so a,b,c,d="); scanf("%f%f%f%f",&a,&b,&c,&d); max=a; if(b>max)max=b; if(c>max)max=c; if(d>max)max=d; printf("Max cua 4 so %5.1f,%5.1f,%5.1f va %5.1f la %5.1f",a,b,c,d,max); getch(); } 4 / Hãy nhập vào dãy số thực x[0],x[1],...x[n]. , sau dó tìm Max(x[0],x[1],...,x[n]). Họ và tên :Trần Thanh Đáng - Lớp: CN207A1 – MS: 207200921 2 Bài làm: #include #include void main() {clrscr(); float x[100], temp; int k,j,n; printf(“\nVAO SO PHAN TU CUA MANG:”); scanf(“%d”,&n); for(k=0;k clrscr(); printf (" CHUONG TRINH TINH TIEN CUOC DIEN THOAI"); printf ("\n Thoi gian duoc tinh theo he thong 24 gio"); printf ("\n Thoi gian thuc hien cuoc goi tu 0 gio den 24g trong ngay"); printf ("\n Don gia : 500d/phut"); /* Thoi gian bat dau */ time1: printf ("\n"); printf ("\n Nhap vao thoi gian bat dau (gio, phut, giay) : "); scanf ("%f%f%f",&h1,&m1,&s1); /* Kiem tra tinh hop le cua thoi gian nhap vao */ if (h1>24) { printf ("\n Vui long nhap lai so gio, so gio khong duoc lon hon 24."); goto time1; } if (m1>59) { printf ("\n Vui long nhap lai so phut, so phut khong duoc lon hon 59."); goto time1; } if (s1>59) { printf ("\n Vui long nhap lai so giay, so giay khong duoc lon hon 59."); goto time1; } time_batdau = 3600*h1 + 60*m1 + s1; /* chuyen doi ve giay */ /* Thoi gian ket thuc */ time2: printf ("\n"); printf ("\n Nhap vao thoi gian ket thuc (gio, phut, giay) : "); scanf ("%f%f%f",&h2,&m2,&s2); /* Kiem tra tinh hop le cua thoi gian nhap vao */ if (h2>24) { printf ("\n Vui long nhap lai so gio, so gio khong duoc lon hon 24."); goto time2; } if (m2>59) { printf ("\n Vui long nhap lai so phut, so phut khong duoc lon hon 59."); goto time2; } if (s2>59) { printf ("\n Vui long nhap lai so giay, so giay khong duoc lon hon 59."); goto time2; } time_ketthuc = 3600*h2 + 60*m2 + s2; /* chuyen doi ve giay */ time_sudung = time_ketthuc - time_batdau if (time_sudung else { if ((s2-s1)==0) tong = gia*((h2-h1)*60 + (m2-m1)); else tong = gia*((h2-h1)*60 + (m2-m1) + 1); /* So giay duoi 1 phut se lam tron thanh 1 phut */ printf ("\n Thoi gian bat dau: %2.0f gio %2.0f phut %2.0f giay", h1, m1, s1); printf ("\n\n Thoi gian ket thuc: %2.0f gio %2.0f phut %2.0f giay", h2, m2, s2); printf ("\n\n Tong thoi gian su dung: %2.0f gio, %2.0f phut, %2.0f giay",(h2- h1), (m2-m1), (s2-s1)); printf ("\n\n So tien phai tra: %.2f dong ", tong); } } Họ và tên :Trần Thanh Đáng - Lớp: CN207A1 – MS: 207200921 5
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net