logo

doc Nguyên lí chủ nghĩa Mác - Máy móc đại Công nghiệp, vai trò của nó đối với nền kinh tế Việt Nam

TBCN là một chế độ xã hội mà ở đó nề kinh tế phát triển rất cao gắn liền với sự phát triển của lĩnh vực Công nghiệp. Khi phân tích quá trình sản xuất giá trị thặng dư tương đối Mác khái quát sự phát triển của lịch sử phát triển của TBCN trong Công nghiệp thành 3 giai đoạn: hiệp tác giản đơn TBCN, công trường thủ công trườngthủ công TBCN và đại Công nghiệp cơ khí. đây là 3 giai đoạn nâng cao năng xuất lao động và là quá trình phát triển của TBCN từ thấp...

doc Nguyên lí chủ nghĩa Mác - Mâu thuẫn biện chứng trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường theo

Mâu thuẫn là hiện tượng có trong tất cả các lĩnh vực: tự nhiên, xã hội và tư duy con người, đặc biệt trong hoạt động kinh tế,chẳn hạn như cung cầu , tích luỹ và tiêu dùng, tính kế hoạch hoá của từng xí nghiệp, từng công ty và tính tự phát vô chính phủ của nền sản xuất hàng hoá….Mâu thuẫn tồ tại khi sự vật xuất hiện đến khi sự vật kết thúc. Trong mỗi sự vật, mâu thuẫn hình thành không phải chỉ là một mà là nhiều mâu thuẫn, và sự vật trong cùng một...

doc Nguyên lí chủ nghĩa Mác - Lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở Việt

Tham khảo tài liệu 'nguyên lí chủ nghĩa mác - lý luận thực tiễn và sự vận dụng quan điểm đó vào quá trình đổi mới ở việt', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Nguyên lí chủ nghĩa Mác -Quan điểm của chủ nghĩa Mác về con người

Tham khảo tài liệu 'nguyên lí chủ nghĩa mác -quan điểm của chủ nghĩa mác về con người', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Nguyên lí chủ nghĩa Mác - Lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

Tham khảo tài liệu 'nguyên lí chủ nghĩa mác - lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

doc Chuyên đề thi tốt nghiệp Chính trị

Giai cấp công nhân là một bộ phận và là bộ phận quan trọng nhất, cách mạng nhất của lực lượng sản xuất trong xã hội tư bản. Trong xã hội tư bản, giai cấp công nhân không có tư liệu sản xuất phải bán sức lao động cho giai cấp tư bản. Giai cấp công nhân đại diện cho phương thức sản xuất không có tư hữu, không có bóc lột.

doc Đề cương ôn thi triết học

CMac và Ăngnghen đã dùng nhiều khái niệm khác nhau để nói về GCCN như: GC Vô Sản, lao động làm thuê ở thế kỉ 19, GC vô sản hiện đại, GCCN hiện đại… Dù có nhiều tên gọi khác nhau về GCCN

doc Nguyên lý về sự phát triển

Với tài liệu Nguyên lý về sự phát triển bạn sẽ được tìm hiểu những quan niệm khác nhau về sự phát triển: xem xét về sự phát triển cũng có những quan điểm khác nhau, đối lập với nhau, quan điểm siêu hình và quan điểm biện chứng, quan điểm duy vật biện chứng, tính chất của sự phát triển, tính khách quan và tính phổ biến, nguyên tắc của phương pháp luận... Mời các bạn cùng tham khảo.

doc CHƯƠNG TRÌNH ÔN THI CUỐI KHÓA MÔN KHOA HỌC MÁC-LÊNIN

Tài liệu tham khảo về môn khoa học Mác -Lê nin

pdf Cơ sở lý luận

Tham khảo tài liệu 'cơ sở lý luận', khoa học xã hội, chính trị - triết học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

pdf Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư

Đây là hai phát kiến vĩ đại của Mác và Ănghen mà sau này Lênin đã thừa kế và phát huy, lãnh đạo nhân dân lao động và giai cấp công nhân đứng lên lật đổ chế độ Nga hoàng và mở ra một thời kỳ mới, một kỷ nguyên mới, một hình thái xã hội mới: Xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn tham khảo tài liệu để hiểu rõ hơn về "Chủ nghĩa duy vật lịch sử và Học thuyết giá trị thặng dư".

pdf Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

Cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể bao gồm quan hệ sản xuất thống trị. Quan hệ sản xuất tàn dư của xã hội cũ và quan hệ sản xuất mầm mống của xã hội mới. Trong đó quan hệ sản xuất thống trị bao giờ cũng giữ vai trò chủ đạo , chi phối các quan hệ sản xuất khác, nó quy định xu hướng chung của đời sống kinh tế- xã hội. Bới vậy, cơ sở hạ tầng của một xã hội cụ thể được đặc trưng bởi quan hệ sản xuất thống trị trong...

pdf Một số vấn đề lý luận chung về doanh nghiệp nhà nước

Theo luật doanh nghiệp của Việt Nam năm 1995 thì DNNN là tổ chức kinh tế do nhà nước đầu tư vốn, thành lập và tổ chức quản lý, hoạt động kinh doanh hoặc công ích nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội do nhà nước giao. DNNN có tư cách pháp nhân, có các quyền và nghĩa vụ dân sự, tự chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động kinh doanh trong phạm vi doanh nghiệp quản lý.

pdf Quy luật mâu thuẫn

Phép biện chứng duy vật khẳng định mọi sự vật hiện tượng trong thế giới đều tồn tại mâu thuẫn bên trong. 1 Mâu thuẫn tồn tại khách quan trong mọi sự vật và hiện tuợng của giới tự nhiên, đời sống xã hội và tư duy của con người. Mâu thuẫn tồn tại phổ biến ở mọi sự vật hiện tượng và tồn tại trong suốt quá trình phát triển của mỗi sự vật

doc Chủ nghĩa Mac- Lenin: " Định nghĩa vật chất"

Trong định nghĩa vật chất này, Lenin chỉ rõ " vật chất là một phạm trù triết học". Như vậy phạm trù vật chất của triết học có tính khái quát nhất, không giống với khái niệm vật chất trong một số ngành khoa học cụ thể, hay trong đời sống thường ngày. Vì vậy, không được đồng nhất vật chất với tư cách là một phạm trù triết học với các dạng tồn tại cụ thể của nó mà các khoa học chuyên ngành nghiên cứu....

pdf Lý luận về vai trò kinh tế của nhà nước

KTHH là sự phát triển kế tiếp và biến đổi về chất so với nền kinh tế tự nhiên trên cơ sở phân công lao động xã hội đã phát triển. KTHH là nền kinh tế hoạt động theo quy luật sản xuất và trao đổi hàng hoá, sản xuất sản phẩm cho người khác tiêu dùng thông qua trao đổi mua bán, trao đổi hàng-tiền. Nừu sản xuât để tự tiêu dùng thì không phải là nền KTHH,mà là nền kinh tế tự nhiến tự cấp tự túc. Ngay cả khi sản xuất cho người khác tiêu dùng như...

pdf Sách hướng dẫn học: Triết học Mác Lenin

Hướng dẫn ôn môn Triết học Mác Lênin. Sách bao gồm các câu hỏi ôn tập và đáp án được biên soạn bởi các Giáo sư, tiến sĩ của trung tâm bồi dưỡng cán bộ giảng dạy Lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.Triết học là gì? có gì khác nhau giữa quan niệm truyền thống trong lịch sử với quan niệm hiện đại về triết học. Nghiên cứu triết học thực chất là nghiên cứu cuộc đấu tranh trong lịch sử giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm. .....

pdf Bài giảng Triết học Mác - Lênin - Nguyễn Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn, Trần Thảo Nguyên

Bài giảng "Triết học Mác - Lênin" do tập thể tác giả Nguyễn Hồng Vân, Đỗ Minh Sơn và Trần Thảo Nguyên biên soạn. Bài giảng có kết cấu 15 chương: Chương 1 - Triết học và vai trò của nó trong đời sống; Chương 2 - Khái lược lịch sử Triết học trước Mác; Chương 3 - Sự ra đời và phát triển của Triết học Mác - Lênin... Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể hơn.

doc Tiểu luận: "Vai trò của thực tiễn đối với nhận thức"

Thực tiễn là một phạm trù TH chỉ toàn bộ những hoạt động vật chất có tính lịch sử XH của con ngừơi nhằm cải thiện TN, XH. Hoạt động thực tiễn là hoạt động vật chất của con ngừơi: bản chất của hoạt động thực tiễn là sự tác động qua lại giữa CT và KT.

doc Giáo trình môn: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin

Giáo trình nói chung, Gíáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin nói riêng đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về giá trị khoa học và tư tưởng. Chủ nghĩa Mac-Lenin là hệ thống quan điểm và hoc thuyết khoa học của Mác, Anghen, Lenin được hình thành và phát triển trên cơ sở kế thừa những giá trị tư tưởng nhân loại. Triết học Mac-Lênin là bộ phận lý luận nghiên cứu những qui luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy; xây dựng thế giới quan và phương pháp luận chung nhất của nhận thức khoa học và thực tiễn cách mạng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tổng cổng: 118 tài liệu / 6 trang

DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net