logo

Trắc nghiệm Luật kinh tế - Phá sản

Cùng tham khảo tài liệu Trắc nghiệm Luật kinh tế - Phần phá sản này sẽ giúp các bạn dễ dàng ôn tập, củng cố lại kiến thức về luật phá sản, các quyết định về phá sản, các loại chủ nợ,...Hy vọng các bạn sẽ hài lòng với tài liệu này.
TRẮC NGHIỆM LUẬT KINH TẾ- PHẦN PHÁ SẢN 1. Đạo luật phá sản đầu tiên được Quốc Hội thông qua vào thời gian nào ? A.30/12/1993 B.01/07/1994 C.15/06/2004 D.25/10/2004 2. Công ty cổ phần ABC có trụ sở chính ở Bình Dương, có 2 văn phòng đại diện: 1ở TPHCM, 1 ở Đồng Nai. Các chủ nợ của công ty ABC đều là người dân ở TPHCM. Khi các chủ nợ này muốn nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty ABC thì phải nộp đơn đó ở đâu ? A. TAND tỉnh Bình Dương B.TAND TPHCM C. TAND tỉnh Đồng Nai D.Tất cả đều đúng 3. Thứ bậc ưu tiên phân chia tài sản khi 1 DN bị tuyên bố phá sản là A. Chi phí phá sản, thuế, lương CN B. Chi phí phá sản, lương CN, thuế C. Thuế, lương CN, chi phí phá sản D. Thuế, chi phí phá sản, lương CN 4. Thế nào là phá sản trung thực A. Là trường hợp chính con nợ yêu cầu mở thủ tục khi thấy nhận thấy mình lâm vào tình trạng phá sản B. Là trường hợp thủ tục giải quyết phá sản được mở do yêu cầu của các chủ nợ C. Là trường hợp phá sản do những nguyên nhân khách quan hoặc bất khả kháng. D. Là trường hợp do thủ đoạn của chủ DN nhằm chiếm đoạt tài sản của các chủ nợ 5. Luật phá sản 2004 quy định doanh nghiệp như thế nào là lâm vào tình trạng phá sản A. DN gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh đến mức tại 1 thời điểm toàn bộ giá trị tài sản còn lại của DN kô đủ thanh toán cho các khoản nợ đến hạn. B. Là doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong hoạt động kinh doanh sau khi đã áp dụng các biện pháp tài chính cần thiết mà vẫn mất khả năng thanh toán nợ đến hạn C. Là DN không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu 6. Đối tượng nào sau đây không có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản A. Cổ đông của công ty cổ phần B.Thành viên hợp doanh của công ty hợp doanh C. Đại diện công đoàn công ty D. Ngân hàng mà DN vay 7. Công ty TNHH 1 thành viên X có trụ sở ở quận Tân Bình, TPHCM. Khi công ty nộp đơn yêu cầu phá sản thì nộp ở cơ quan nào A. TAND quận Tân Bình B. TAND TPHCM C. Cả 2 đều đúng D. Cả 2 đều sai 8. Ngày 01/07/2007, TAND TPHCM đăng báo quyết định mở thủ tục phá sản cho công ty cổ phần Y. Hạn cuối cùng để các chủ nợ của các công ty này gửi giấy đòi nợ cho tòa án là A. 15/07/2007 B. 01/08/2007 C. 15/08/2007 D. 30/08/2007 9. Hành động của 1 DN kể từ ngày nhận được quyết định mở thủ tục phá sản có thể được thực hiện nếu phẩm phán đồng ý A. Thanh toán nợ không có đảm bảo B. Trả lương cho người lao động C. Từ bỏ quyền đòi nợ đối với công ty khác D. Chuyển nợ kô bảo đảm thành nợ có bảo đảm 10. Trường hợp nào người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản không phải nộp tiền tạm ứng phí phá sản A. Chủ nợ không có đảm bảo B. Chủ DN C. Cổ đông của công ty cổ phần D. Đại diện người lao động 11. Chủ thể kinh doanh nào không là đối tượng áp dụng của luật phá sản 2004 A. Hợp tác xã B. Hộ kinh doanh C. Công ty TNHH D. Doanh nghiệp tư nhân 12. Ngày 01/01/2008, TAND TPHCM ra quyết định tuyên bố công ty TNHH X bị phá sản. Tòa án phải quyết định cho sở kế hoạch - đầu tư TPHCM chậm nhất là vào ngày nào A. 03/01/08 B.05/01/08 C. 07/01/08 D.10/01/08 13. Chọn câu đúng A. Luật phá sản 2004 có 9 chương với 95 điều B. Luật phá sản 2004 được quốc hội thông qua 25/10/2004 C. Luật phá sản 2004 quy dịnh mọi chủ thể kinh doanh đều có thể bị phả sản D. Luật phá sản 2004 có hiệu lực 15/06/2004 14. Họi nghị chủ nợ là cơ quan duy nhất của các chủ nợ được thành lập để giải quyết 1 cách công bằng các vấn đề liên quan đến lợi ích chủ nợ A. Đúng B. Sai 15. Loại chủ nợ nào sau đây không được quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản đối với công ty con nợ A. Chủ nợ có đảm bảo B. Chủ nợ có đảm bảo 1 phần C. Chủ nợ không đảm bảo Caâu 1: Keå töø khi nhaän thoâng baùo Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn vaø chuû Doanh ngieäp hoaëc ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ khoâng yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn thì phaûi chòu traùch nhieäm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät, trong thôøi gian: A. 1 thaùng B.3 thaùng C. 2 thaùng D. 4 thaùng Caâu 2: Toøa aùn caáp huyeän coù quyeàn tieán haønh thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi A. Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ B. Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi, Hôïp taùc xaõ C. Doanh nghieäp, Doanh nghieäp coù voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi D. Hôïp taùc xaõ ñaêng kyù kinh doanh taïi cô quan ñaêng kyù kinh doanh caáp huyeän ñoù Caâu 3: Caùc ñoái töôïng naøo sau nay khoâng coù quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ A. Ñaïi dieän coâng ñoaøn B. Coå ñoâng coâng ty coå phaàn C. Thaønh vieân hôïp danh cuûa coâng ty hôïp danh D. Chuû nôï coù baûo ñaûm Caâu 4: Vieäc phaân chia taøi saûn coøn laïi cuûa Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ theo baäc thöù töï öu tieân thöù 3, goàm nhöõng khoaûn: A. Thanh toaùn khoaûn nôï cho ngöôøi lao ñoäng B. Thanh toaùn chi phí phaù saûn C. Nôï thueá ñoái vôùi nhaø nöôùc D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 5: Haønh ñoäng naøo sao ñaây bò caám khi Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ maéc nôï sau khi coù quyeát ñònh môû thuû tuïïc phaù saûn cuûa toøa aùn: A. Caát giaáu, taåu taùn taøi saûn, thanh lyù caùc khoaûn nôï khoâng coù baûo ñaûm B. Töø boû hoaëc giaûm bôùt quyeàn ñoøi nôï C. Chuyeån caùc khoaûn nôï khoâng coù baûo ñaûm thaønh khoaûn nôï coù baûo ñaûm baèng taøi saûn cuûa Doanh nghieäp maéc nôï D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 6: Ngöôøi noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn phaûi noäp moät khoaûn tieàn taïm öùng phí phaù saûn theo quy ñònh cuûa toøa aùn, tröø ngöôøi noäp ñôn laø: A. Chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm B. Ñaïi dieän ngöôøi lao ñoäng C. Thaønh vieân hôïp danh cuûa coâng ty hôïp danh D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 7: Giaûi theå vaø phaù saûn gioáng nhau ôû choå: A. Thanh toaùn nôï B. Chaám döùt söï toàn taïi cuûa Doanh nghieäp C. Tieán haønh caùc thuû tuïc theo quy ñònh D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 8: Keå töø ngaøy cuoái cuøng ñang baùo veà quyeát ñònh cuûa toøa aùn môû thuû tuïc phaù saûn, caùc chuû nôï phaûi göûi giaáy ñoøi nôï cho toøa aùn trong thôøi gian: A. 15 ngaøy B. 30 ngaøy C. 45 ngaøy D. 60 ngaøy Caâu 9: Phaân loïai phaù saûn döïa vaøo nguyeân nhaân coù theå chia thaønh hai loïai naøo: A. Phaù saûn trung thöïc, phaù saûn töï nguyeän B. Phaù saûn trung thöïc, phaù saûn gian traù C. Phaù saûn trung thöïc, phaù saûn baét buoäc D. phaù saûn töï nguyeän, phaù saûn baét buoäc Caâu 10: Doanh nghieäp laâm vaøo tình traïng phaù saûn, thì: A. Chaéc chaén bò phaù saûn B. Khoâng bò phaù saûn C. Chöa haún bò phaù saûn, noù chæ bò coi laø phaù saûn khi tieán haønh thuû tuïc tuyeân boá phaù saûn D. Taát caû ñeàu sai Caâu 11: Ai laø ngöôøi coù nghóa vuï noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn: 1. Chuû doanh nghieäp 2. Ñai dieän ngöôøi lao ñoäng hoaëc ñaïi dieän coâng ñoaøn 3. Coå ñoâng coâng ty coå phaàn 4. Ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ A. 1 vaø 2 B.1 vaø 4 C. 1 vaø 3 D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 12: Caùc giao dòch cuûa Doanh nghieäp , Hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn ñöôïc thöïc hieän trong khoaûng thôøi ba thaùng tröôùc ngaøy toøa aùn thu lyù ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn coi laø voâ hieâu: A. Taëng, cho baát ñoäng saûn, ñoäng saûn cho ngöôøi khaùc B. Thanh toùan caùc khoan nôï chöa ñeán haïn C. Theá chaáp, caàm coá taøi saûn cuûa Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 13: Ngöôøi yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn phaûi noäp ñôn cho ai? A. Cô quan ñaêng kyù kinh doanh B. Vieän kieåm soaùt C. Toøa aùn coù thaåm quyeàn D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 14: Tröôøng hôïp ngöôøi noäp ñôn khoâng phaûi laø chuûa Doanh nghieäp , Hôïp taùc xaõ hay ngöôøi ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa Doanh nghieäp,Hôïp taùc xaõ thì trong thôøi haïn bao laâu keå töø ngaøy thuï lyù ñôn toøa aùn phaûi thoâng baùo cho Doanh nghieäp,Hôïp taùc xaõ ñoù bieát: A. 1 ngaøy B. 5 ngaøy C. 10 ngaøy D. 15 ngaøy Caâu 15: Ai laø ngöôøi coù quyeàn ñeà nghò thaåm phaùn trieäu taäp hoäi nghò chuû nôï: A. Toå tröôûng toå quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn B. Caùc chuû nôï ñaïi dieän cho ít nhaát 1/3 toång soá chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai Caâu 16: Thaåm phaùn ra quyeát ñònh ñình chæ thuû tuïc hoïat ñoäng cuûa Doanh nghieäp,Hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn neáu; A. Doanh nghieäp,Hôïp taùc xaõ ñaõ thöïc hieän xong phöông aùn hpuïc hoài kinh doanh B. Ñöôïc quaù nöûa soá phieáu cuûa caùc chuû nôï khoâng coù baûo ñaûm ñai dieän cho töø 2/3 toång soá nôï khoâng coù baûo ñaûm trôû leân chöa thanh toaùn ñoàng yù ñình chæ C. A vaø B ñeàu ñuùng D. A vaø B ñeàu sai Caâu 17: Thaåm phaùn ra quyeát ñònh môû tuïc thanh lyù taøi saûn sau khi coù nghò quyeát cuûa hoäi nghò chuû nôï laàn thöù I, neáu tröôøng hôïp: A. Doanh nghieäp,Hôïp taùc xaõ khoâng xaây döïng ñöôïc phöông aùn phuïc hoài hoïat ñoäng kinh doanh trong thôøi gian qui ñònh B. Hoäi nghò chuû nôï khoâng thoâng qua phöông aùn phuïc hoài hoïat ñoäng kinh doanh cuûa Doanh nghieäp C. Doanh nghieäp,Hôïp taùc xaõ thöïc hieän khoâng ñuùng hoaëc chöa thöïc hieän ñöôïc phöông aùn phuïc hoài hoïat ñoäng kinh doanh thì tröôøng hôïp caùc beân lieân quan coù thoûa thuaän khaùc D. Taát caû ñeàu ñuùng Caâu 18: Ai ra quyeát ñònh thaønh laäp toå quaûn lyù thanh lyù taøi saûn: A. Chuû Doanh nghieäp, Hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn B. Ñai dieän ngöôøi lao ñoäng C. Thaåm phaùn Ñaïi dieän chuû nôï. PHẦN CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM PHÁP LUẬT VỀ PHÁ SẢN Câu 16: Luật phá sản năm 2004, không được áp dụng cho chủ thể kinh doanh nào sau đây: a) Doanh nghiệp nhà nước b) Doanh nghiệp tư nhân c) Hộ kinh doanh d) Hợp tác xã Câu 17: Theo luật phá sản 2004, một doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản khi: a) Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ có yêu cầu b) Doanh nghiệp gặp khó khăn hoặc bị thua lỗ trong kinh doanh c) Khi tổng trị giá các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số nợ đến hạn d) Tất cả đều đúng Câu 18: Vai trò của pháp luật phá sản là: a) Công cụ pháp lý bảo vệ quyền lợi chính đáng của chủ nợ và lợi ích hợp pháp của con nợ. b) Bảo vệ quyền lợi của nguời lao động. c) Góp phần tổ chức, cơ cấu lại nền kinh tế. d) Cả 3 đều đúng. Câu 19: Theo luật phá sản năm 2004, thủ tục phá sản là thủ tục: a) Đòi nợ theo từng cá nhân chủ nợ. b) Đòi nợ tập thể của các chủ nợ c) Nhà nước đại diện chủ nợ đòi nợ. d) Cả 3 đều đúng. Câu 20: Cơ quan nào sau đây có thẩm quyền giải quyết việc phá sản của doanh nghiệp có vấn đầu tư nước ngoài: a) Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp b) Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp c) Tòa án nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp d) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp Câu 21: Theo luật phá sản năm 2004, doanh nghiệp sau khi có quyết định mở thủ tục phá sản của tòa án không được làm gì trong những điều sau: a. Thanh lý nợ không đảm bảo b. Chuyển các khoản nợ không đảm bảo thành các khoản nợ có bảo m bằng tài sản của doanh nghiệp c. Từ bỏ hoặc giảm bớt quyền đòi nợ d. Cả 3 đáp án trên đều đúng. Câu 22: Theo luật phá sản 2004, thời hạn để tòa án quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản đối với doanh nghiệp là: a) 20 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. b) 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. c) 40 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. d) Đáp án khác. Câu 23: Theo luật phá sản năm 2004, có mấy bước tiến hành thủ tục phá sản doanh nghiệp, hơp tác xã: a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 Câu 24:Đối tượng nào dưới đây không có quyền, nghĩa vụ nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản: a) Đại diện của người lao động hoặc đại diện từ công đoàn b) Chủ nợ đảm bảo c) Chủ sở hữu doanh ngiệp nhà nước d) Tất cả đều đúng Câu 25: Theo luật phá sản 2004, điều kiện để hội nghị chủ nợ hợp lệ là: a. Có hơn 1/2 số chủ nợ không đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không đảm bảo trở lên. b. Có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia theo quy định. c. Có sự tham gia của tất cả chủ nợ. d. cả a và b Câu 26: Theo luật phá sản 2004, có mấy trường hợp tòa án ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 Câu 27: Theo luật phá sản 2004, đối tượng nào sau đây được ưu tiên phân chia tài sản còn lại của doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đầu tiên: a) Các khoản nợ của người lao động b) Chi phí phá sản c) Các khoản nợ không đảm bảo d) Đáp án khác Câu 28: Theo luật phá sản năm 2004, thời hạn để doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ nợ khiếu nại, kháng nghị về quyết định tuyên bố phá sản là a) 5 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản b) 10 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản c) 20 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản d) 30 ngày kể từ ngày cuối cùng đăng báo về quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản Câu 29: Khi một doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản sẽ dẫn đến: a) Chấm dứt vĩnh viễn sự tồn tại của doanh nghiệp. b) Vẫn có thể tiếp tục hoạt động trong trường hơp đổi quyền sở hữu. c) Cả hai đều sai. d) Cả hai đều đúng. Câu 30: Thủ tục giải quyết 1 vụ phá sản là thủ tục : a) Tư pháp b) Hành chính c) Dân sự d) Hình sự. Câu 18: Doanh nghiệp dược coi là lâm vào tình trạng phá sản khi : a. Doanh nghiệp mất hoàn toàn khả năng thanh toán tổng các khoản nợ quá hạn khi chủ nợ yêu cầu. b. Doanh nghiệp không có khả năng thanh toán các khoản nợ đến hạn khi chủ nợ yêu cầu. c. Tổng giá trị các tài sản còn lại của công ty không đủ thanh toán tổng số các khoảng nợ đến hạn. d. Cả b và c. Câu 19: Chọn câu đúng nhất về PHÁ SẢN : a. Phá sản bao giờ cũng chấm dứt sự tồn tại vĩnh viễn của doanh nghiệp. b. Doanh nghiệp lâm vào tình trạng phá sản đương nhiên đã bị phá sản. c. Việc mở thủ tục phá sản phải do doanh nghiệp yêu cầu tiến hành. d. Cả a, b,c đều sai. Câu 20: Đối tượng nào có thể nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản doanh nghiêp : a. Chủ nợ có đảm bảo. b. Đại diện người lao động hoặc đại diện công đoàn. c. Thành viên góp vốn trong công ty hợp danh. d. Cả b và c. Câu 21: Luật phá sản hiện hành bắt đầu có hiệu lực từ khi nào : a. 25/10/2005 b. 25/10/2004 c. 15/06/2004 d. 15/06/2005 Câu 22: Luật phá sản hiện hành có mấy vai trò chính: a. 3 b. 4 c. 5 d. 6 Câu 23: Thẩm quyền giải quyết việc phá sản : a. HTX chỉ được mở thủ tục phá sản tại toà án cấp huyện, nơi mà HTX ĐKKD tại cơ quan cấp huyện đó. b. Doanh nghiệp có thể mở thủ tục phá sản tại toà án cấp tỉnh hoặc cấp huyện, nơi mà doanh nghiệp ĐKKD tại cơ quan cấp tỉnh hoặc cấp huyện đó. c. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ có thể mở thủ tục phá sản tại toà án cấp tỉnh, nơi mà doanh nghiệp đặt trụ sở chính. d. Cả a và c. Câu 24: Tối đa bao nhiêu ngày kể từ khi thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, toà án phải quyết định mở hay không mở thủ tục phá sản : a. 15 ngày b. 30 ngày c. 45 ngày c. 60 ngày Câu 25 : Thứ tự bậc ưu tiên trong việc phân chia tài sản của doanh nghiệp, HTX : a. Ưu tiên 1 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH…). Ưu tiên 2 : Chi phí phá sản, thuế nhà nước. Ưu tiên 3 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần. b. Ưu tiên 1 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần, thuế nhà nước. Ưu tiên 2 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH…). Ưu tiên 3 : Chi phí phá sản. c. Ưu tiên 1 : Chi phí phá sản. Ưu tiên 2 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH…). Ưu tiên 3 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần, thuế nhà nước. d. Ưu tiên 1 : Chi phí phá sản, thuế nhà nước. Ưu tiên 2 : Các khoản nợ của người lao động(lương, BHXH…). Ưu tiên 3 : Các khoản nợ có đảm bảo, đảm bảo một phần. Câu 26 : Thủ tục tiến hành phá sản gồm : a. Thủ tục tư pháp. b. Thủ tục hành chính. c. Cả a và b đều sai. d. Cả a và b đều đúng. Câu 27 : Cơ quan nào có thẩm quyền tuyên bố phá sản của doanh nghiệp : a. Tòa án kinh tế, tòa án nhân dân nơi doanh nghiệp HTX đăng kí. b. Phòng thi hành án trược thuộc sở tư pháp c. Viện kiểm soát nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện nơi doanh nghiệp, HTX đăng kí. d. Tòa án kinh tế, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Câu 28 : Dựa vào cơ sở phát sinh thủ tục phá sản, phân loại phá sản thành: a. Phá sản trung thực và phá sản gian trá. b. Phá sản tự nguyện và phá sản bắt buộc. c. Phá sản doanh nghiệp và phá sản cá nhân. d. Các câu trên đều đúng. Câu 29 : Thẩm phán ra quyết định tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã bị phá sản đồng thời với việc ra quyết định: a. Đình chỉ thủ tục thanh lý tài sản. b. Triệu tập hội nghị chủ nợ lần cuối. c. Nghiêm cấm tẩu tán tài sản. d. Các câu trên đều đúng. Câu 30 : Toà án sẽ thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi: a. Nhận được đơn, ra quyết định mở thủ tục phá sản. b. Người nộp đơn xuất trình biên lai nộp tiền tạm ứng phí. c. Cả a và b đều đúng. d. Cả a và b đều sai. Câu 16:Luật Phá sản doanh nghiệp cũ có hiệu lực thi hành từ ngày nào: a.30/12/1993 b.04/06/1994 c.01/07/1994 d.15/08/1994 Câu 17:Luật Phá sản doanh nghiệp mới có hiệu lực thi hành từ ngày nào: a.15/06/2004 b.25/10/2004 c.30/12/2004 d.07/01/2005 Câu 18:Đối tượng được áp dụng Luật Phá sản doanh nghiệp mới là: a.Công ty TNHH b.Công ty cổ phần c.Hợp tác xã d.Tất cả đều đúng Câu 19:Phá sản và Giải thể có điểm nào giống nhau: a.Đều chấm dứt sự tồn tại của doanh nghiệp b.Đều phải tiến hành thủ tục Phá sản hay Giải thể c.Đều phải thanh toán nợ khi tuyên bố Phá sản hay Giải thể d.Tất cả đều đúng Câu 20:Đối tượng nào sẽ không chịu trách nhiệm vô hạn khi doanh nghiệp,công ty bị lâm vào tình trạng Phá sản: a.Công ty TNHHb.Công ty tư nhân c.Hộ kinh doanh d.Câu b,c đúng Câu 21:Tòa án nào có thẩm quyền nhận đơn đối với doanh nghiệp: a.Tòa án cấp huyện b.Tòa án cấp tỉnh c.Câu a,b đúng d.Câu b đúng Câu 22:Các vụ Phá sản có thể phân loại dựa vào khía cạnh nào sau đây: a.Nguyên nhân b.Cơ sở phát sinh quan hệ pháp lý c.Đối tượng và phạm vi điều chỉnh PL d.Tất cả đều đúng Câu 23:Phá sản và Giải thể có mấy điểm khác nhau cơ bản: a.3 b.4 c.5 d.6 Câu 24:Luật Phá sản 2004 sẽ không áp dụng cho đối tượng nào sau đây: a.Hộ kinh doanh b.Công ty TNHH c.Công ty cổ phần d.Hợp tác xã Câu 25:Đối tượng nào có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục Phá sản doanh nghiệp,Hợp tác xã: a.Chủ sở hữu doanh nghiệp NN b.Cổ đông CTCP c.Thành viên hợp danh CTHD d.Tất cả đều đúng Câu 26:Pháp luật Phá sản là công cụ pháp lý để bảo vệ quyền lợi chính đáng,hợp pháp của: a.Chủ nợ b.Con nợ c.Câu a,b đúng d.Câu a,b sai Câu 27:Điều kiện để Hội nghị chủ nợ hợp lệ là: a.Phải có quá nửa số chủ nợ không có đảm bảo đại diện cho từ 2/3 tổng số nợ không có bảo đảm trở lên b.Phải có sự tham gia của người có nghĩa vụ tham gia c.Câu a,b đúng d.Câu a đúng Câu 28:Trong Tiếng Việt, “Phá sản” còn được thể hiện bằng thuật ngữ nào: a.Khánh tận b.Vỡ nợ c.Câu a,b đúng d.Câu b đúng Câu 29:Hiện tượng Phá sản thường gây ra những hậu quả kinh tế-xã hội nào: a.Sự rối loạn,ảnh hưởng đến việc phát triển kinh doanh b.Ảnh hưởng đến việc làm và thu nhập của người lao động c.Làm tăng khả năng phát sinh các tệ nạn xã hội d.Tất cả đều đúng Câu 30:Doanh nghiệp lâm vào tình trạng Phá sản thì có được coi là đã bị Phá sản không: a.Có b.Không c.Chưa hẳn Câu 31:Luật Phá sản 2004 quy định thẩm quyền giải quyết yêu cầu tuyên bố Phá sản là: a.Tòa án cấp huyện b.Tòa án cấp tỉnh c.Tòa án cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam d.Tất cả đều đúng Câu 32:Thẩm phán sẽ ra quyết định mở thủ tục thanh lý tài sản trong trường hợp: a.Đặc biệt b.Hội nghị chủ nợ không thành c.Có NQ của Hội nghị chủ nợ lần I d.Tất cả đều đúng Caâu 16: Theá naøo laø laâm vaøo tình traïng phaù saûn? a. Doanh nghieäp bò laâm vaøo tình traïng phaù saûn laø doanh nghieäp khoâng coù khaû naêng thanh toaùn caùc khoaûn nôï ñeán haïn khi chuû nôï coù yeâu caàu. b. Coâng ty gaëp khoù khaên hoaëc bò thua loã trong hoaït ñoäng kinh doanh ñeán möùc taïi moät thôøi ñieåm toång giaù trò taøi saûn coøn laïi cuûa coâng ty khoâng ñuû thanh toaùn trong soá caùc khoaûn nôï ñeán haïn, laø coâng ty laâm vaøo tình traïng phaù saûn. c. Doanh nghieäp ñang laâm vaøo tình traïng phaù saûn laø doanh nghieäp gaëp khoù khaên hoaëc bò thua loã trong hoaït ñoäng kinh doanh sau khi ñaõ aùp duïng caùc bieän phaùp taøi chính caàn thieát maø vaãn maát khaû naêng thanh toaùn nôï ñeán haïn. d. a, b, c ñeàu sai. Caâu 17: Choïn caâu sai a. Phaù saûn trung thöïc laø tröôøng hôïp phaù saûn do nhöõng nguyeân nhaân khaùch quan hoaëc baát khaû khaùng. b. Phaù saûn gian traù laø tröôøng hôïp do thuû ñoaïn cuûa chuû nôï nhaèm chieám ñoaït taøi saûn cuûa con nôï. c. Phaù saûn töï nguyeän laø tröôøng hôïp chính con nôï yeâu caàu môû thuû tuïc khi nhaän thaáy mình laâm vaøo tình traïng phaù saûn. d. Phaù saûn baét buoäc laø tröôøng hôïp thuû tuïc giaûi quyeát phaù saûn ñöôïc môû do yeâu caàu cuûa chuû nôï. Caâu 18: Choïn caâu sai a. Lyù do daãn ñeán phaù saûn heïp hôn raát nhieàu so vôùi giaûi theå. b. Thuû tuïc giaûi quyeát moät vuï phaù saûn laø thuû tuïc tö phaùp, do Toøa aùn coù thaåm quyeàn giaûi quyeát, coøn thuû tuïc giaûi theå doanh nghieäp laïi laø thuû tuïc haønh chính do chuû doanh nghieäp tieán haønh. c. Phaù saûn bao giôø cuõng daãn ñeán chaám döùt vónh vieãn söï toàn taïi cuûa doanh nghieäp trong khi ñieàu naøy khoâng phaûi bao giôø cuõng dieãn ra ñoái vôùi doanh nghieäp bò tuyeân boá giaûi theå. d . Nhaø nöôùc coù thaùi ñoä khaùc nhau ñoái vôùi chuû sôû höõu vaø ngöôøi ñieàu haønh, quaûn lyù doanh nghieäp trong caùc doanh nghieäp bò giaûi theå hoaëc phaù saûn. Caâu 19: Theo Luaät phaù saûn 2004 thì ñoái töôïng aùp duïng cuûa Luaät naøy laø: a. Doanh nghieäp vaø hôïp taùc xaõ. b. Doanh nghieäp vaø lieân hieäp hôïp taùc xaõ. c. Doanh nghieäp, hoä kinh doanh vaø hôïp taùc xaõ. d. Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ vaø lieân hieäp hôïp taùc xaõ. Caâu 20: Trong thôøi haïn laø bao laâu, keå töø khi nhaän thaáy doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn, neáu chuû doanh nghieäp hoaëc ñaïi dieän hôïp phaùp cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ khoâng noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn thì phaûi chòu traùch nhieäm theo quy ñònh cuûa phaùp luaät? a. 15 ngaøy. b. 1 thaùng. c. 2 thaùng. d. 3 thaùng. Ñaùp aùn: d Caâu 21: Theo Luaät phaù saûn cuûa Vieät Nam, quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn tröôùc heát ñöôïc quy ñònh cho: a. Chuû nôï. b. Chuû nôï khoâng coù ñaûm baûo. c. Chuû nôï coù ñaûm baûo moät phaàn. d. Caû b vaø c. Caâu 22: Khi doanh nghieäp. hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn, ai coù quyeàn noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn? a. Ngöôøi lao ñoäng thoâng qua ñaïi dieän coâng ñoaøn. b. Chuû sôû höõu cuûa doanh nghieäp hoaëc chuû doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ. c. Coå ñoâng, nhoùm coå ñoâng ( coâng ty coå phaàn) hoaëc thaønh vieân hôïp danh ( coâng ty hôïp danh). d. a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 23: Toaø aùn coù theå traû laïi ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn neáu: a. Ngöôøi noäp ñôn khoâng noäp tieàn taïm öùng phí phaù saûn ( tröø tröôøng hôïp ngöôøi noäp ñôn laø ñaïi dieän ngöôøi lao ñoäng). b. Ngöôøi noäp ñôn khoâng coù quyeàn noäp ñôn. c. Moät Toaø aùn khaùc ñaõ môû thuû tuïc phaù saûn ñoái vôùi doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn. d. Caû a, b, c ñeàu ñuùng. Caâu 24: Doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ keå töø ngaøy nhaän ñöôïc quyeát ñònh môû thuû tuïc phaù saûn, khoâng bò caám, haïn cheá hoaït ñoäng gì? a. Thanh toùan nôï khoâng coù baûo ñaûm. b. Töø boû hoaëc giaûm bôùt quyeàn ñoøi nôï. c. Hoaït ñoäng kinh doanh. d. Caû a, b, c ñeàu sai. Caâu 25: Trong thôøi haïn bao laâu, keå töø ngaøy cuoái cuøng ñaêng baùo veà quyeát ñònh cuûa Toøa aùn môû thuû tuïc phaù saûn, caùc chuû nôï phaûi göûi giaáy ñoøi nôï cho Toøa aùn? a. 60 ngaøy. b. 45 ngaøy. c. 30 ngaøy. d. 15 ngaøy. Caâu 26: Hoäi nghò phaûi ñöôïc trieäu taäp laïi chaäm nhaát sau bao laâu keå töø ngaøy hoaõn hoäi nghò chuû nôï? a. 10 ngaøy. b. 15 ngaøy. c. 20 ngaøy. d. 30 ngaøy. Caâu 27: Nhöõng ai coù quyeàn tham gia hoäi nghò chuû nôï? a. Ngöôøi noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn vaø caùc chuû nôï coù teân trong danh saùch chuû nôï. b. Caùc chuû nôï coù teân trong danh saùch chuû nôï; ñaïi dieän cho ngöôøi lao ñoäng, ñaïi dieän coâng ñoaøn ñöôïc ngöôøi lao ñoäng uûy quyeàn; ngöôøi baûo laõnh sau khi ñaõ traû nôï thay cho doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ laâm vaøo tình traïng phaù saûn trôû thaønh chuû nôï. c. Ngöôøi noäp ñôn yeâu caàu môû thuû tuïc phaù saûn; caùc chuû nôï coù teân trong danh saùch chuû nôï; ñaïi dieän cho ngöôøi lao ñoäng, ñaïi dieän coâng ñoaøn ñöôïc ngöôøi lao ñoäng uûy quyeàn. d. Taát caû ñeàu sai. Caâu 28: Giaáy trieäu taäp hoäi nghò chuû nôï phaûi ñöôïc göûi cho ngöôøi coù quyeàn vaø nghóa vuï tham gia chaäm nhaát laø bao laâu keå töø ngaøy laäp xong danh saùch chuû nôï? a. 25 ngaøy. b. 20 ngaøy. c. 15 ngaøy. d. 10 ngaøy. Caâu 29: Toå chöùc quaûn lyù, thanh lyù taøi saûn khoâng coù nhieäm vuï, quyeàn haïn naøo? a. Thu hoài vaø quaûn lyù taøi saûn, taøi lieäu, soå keá toaùn vaø con daáu cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ bò aùp duïng thuû tuïc thanh lyù. b. Töï thöïc hieän phöông aùn phaân chia taøi saûn. c. Göûi caùc khoûan tieàn thu ñöôïc töø nhöõng ngöôøi maéc nôï vaø töø vieäc baùn ñaáu giaù taøi saûn cuûa doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ vaøo taøi khoûan môû taïi ngaân haøng. d. Thi haønh caùc quyeát ñònh khaùc cuûa thaåm phaùn trong quaù trình tieán haønh thuû tuïc phaù saûn. Caâu 30: Trong thôøi haïn hoaït ñoäng kinh doanh theo phöông aùn phuïc hoài, theo chu kyø bao laâu thì doanh nghieäp, hôïp taùc xaõ phaûi göûi cho Toaø aùn baùo caùo veà tình hình thöïc hieän phöông aùn phuïc hoài cuûa mình? a. 6 thaùng. b. 5 thaùng. c. 3 thaùng. d. 9 thaùng. a. Do quyeát ñònh cuûa thaåm phaùn. Caâu 7: Hoäi nghò chuû nôï nhö theá naøo laø hôïp leä? a. Baèng 1/2 soá chuû nôï baûo ñaûm boû phieáu ñoàng yù. b. Lôùn hôn hoaëc baèng 1/2 trong soá 2/3 soá chuû nôï boû phieáu ñoàng yù. c. Lôùn hôn hoaëc baèng 1/2 trong soá 2/3 soá chuû nôï khoâng baûo ñaûm boû phieáu ñoàng yù. d. Lôùn hôn hoaëc baèng 1/2trong soá 2/3 soá chuû nôï baûo ñaûm boû phieáu ñoàng yù. Caâu 8: Ai laø ngöôøi coù quyeàn mô trieäu taäp hoäi nghò chuû nôï? a. Chuû nôï khoâng baûo ñaûm coù soá nôï lôùn nhaát. b. Chuû nôï baûo ñaåm coù soá nôï lôùn nhaát. c. Thaåm phaùn. d. Vieän tröôûng vieän kieåm soaùt. Caâu 9: Trong giai ñoaïn phuïc hoài kinh doanh trong thôøi gian bao lau danh nghieäp phaûi noäp baùo caùo kinh doanh moät laàn. a. 1 thaùng moät laàn. b. 3 thaùng moät laàn. c. 6 thaùng moät laàn . d. Tuøy theo quyeát ñònh cuûa hoäi nghò chuû nôï. Caâu10 : Cô quan naøo coù thaåm quyeàn tuyeân boá phaù saûn doanh nghieäp: a.Vieän kieåm soaùy nhaân daân caáp tænh. b. UÛy ban nhaân daân caáp tænh. c. Toøa aùn kinh teá nôi doing nghieäp maéc nôï ñaët truï sôû chính. d. Toøa aùn kinh teá . Caâu11: Coâng ty TNHH NGOÏC THU coù truï sôõ chính taïi TP Ñaø Naüng, vaên phoøng ñaïi dieän tai TP Hoà Chí Minh, chi nhaùnh tai TP Bieân Hoøa- Ñoøng Nai. TANN nôi naøo coù quyeàn giaûi quyeát phaù saûncho coâng ty treân.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net