logo

Tổng quan về vi điều khiển

Tài liệu "Tổng quan về vi điều khiển" gồm 4 chương trình bày tổng quan về vi điều khiển PIC, vi điều khiển PIC16F877A, tập lệnh của vi điều khiển PIC, 1 số ứng dụng cụ thể của PIC16F877A. Cùng tham khảo nhé.
Tổng quan về vi điều khiển MUÏC LUÏC CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 1.1 PIC LAØ GÌ ?? 1.2 TAÏI SAO LAØ PIC MAØ KHOÂNG LAØ CAÙC HOÏ VI ÑIEÀU KHIEÅN KHAÙC?? 1.3 KIEÁN TRUÙC PIC 1.4 RISC VAØ CISC 1.5 PIPELINING 1.6 CAÙC DOØNG PIC VAØ CAÙCH LÖÏA CHOÏN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 1.7 NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH CHO PIC 1.8 MAÏCH NAÏP PIC 1.9 BOOTLOADER VAØ ICP (In Circuit Programming) CHÖÔNG 2 VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A 2.1 SÔ ÑOÀ CHAÂN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A 2.2 MOÄT VAØI THOÂNG SOÁ VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A 2.3 SÔ ÑOÀ KHOÁI VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A 2.4 TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ 2.4.1 BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH 2.4.2 BOÄ NHÔÙ DÖÕ LIEÄU 2.4.2.1 THANH GHI CHÖÙC NAÊNG ÑAËC BIEÄT SFR 2.4.2.2 THANH GHI MUÏC ÑÍCH CHUNG GPR 2.4.3 STACK 2.5 CAÙC COÅNG XUAÁT NHAÄP CUÛA PIC16F877A 2.5.1 PORTA 2.5.2 PORTB 2.5.3 PORTC 2.5.4 PORTD 2.5.5 PORTE 2.6 TIMER 0 2.7 TIMER1 2.8 TIMER2 2.9 ADC 2.10 COMPARATOR 2.10.1 BOÄ TAÏO ÑIEÄN AÙP SO SAÙNH 2.11 CCP 2.12 GIAO TIEÁP NOÁI TIEÁP 1.12.1 USART 2.12.1.1 USART BAÁT ÑOÀNG BOÄ 2.12.1.1.1 TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART BAÁT ÑOÀNG BOÄ 2.12.1.1.2 NHAÄN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART BAÁT ÑOÀNG BOÄ 2.12.1.1.2 USART ÑOÀNG BOÄ 2.12.1.2.1 TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ MASTER MODE 2.12.1.2.2 NHAÄN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ MASTER MODE 2.12.1.2.3 TRUYEÀN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ SLAVE MODE 2.12.1.2.4 NHAÄN DÖÕ LIEÄU QUA CHUAÅN GIAO TIEÁP USART ÑOÀNG BOÄ SLAVE MODE 2.12.2 MSSP 2.12.2.1 SPI 2.12.2.1.1 SPI MASTER MODE 2.12.2.1.2 SPI SLAVE MODE 2.12.2.2 I2C 2.12.2.2.1 I2C SLAVE MODE 2.12.2.2.2 I2C MASTER MODE 2.13 COÅNG GIAO TIEÁP SONG SONG PSP (PARALLEL SLAVE PORT) 2.14 TOÅNG QUAN VEÀ MOÄT SOÁ ÑAËC TÍNH CUÛA CPU. 2.14.1 CONFIGURATION BIT 2.14.2 CAÙC ÑAËC TÍNH CUÛA OSCILLATOR 2.14.3 CAÙC CHEÁ ÑOÄRESET 2.14.4 NGAÉT (INTERRUPT) 2.14.4.1 NGAÉT INT 2.14.4.2 NGAÉT DO SÖÏ THAY ÑOÅI TRAÏNG THAÙI CAÙC PIN TRONG PORTB 2.14.5 WATCHDOG TIMER (WDT) 2.14.6 CHEÁ ÑOÄ SLEEP 2.14.6.1 “ÑAÙNH THÖÙC” VI ÑIEÀU KHIEÅN CHÖÔNG 3 TAÄP LEÄNH CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 3.1 VAØI NEÙT SÔ LÖÔÏC VEÀ TAÄP LEÄNH CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 3.2 TAÄP LEÄNH CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 3.3 CAÁU TRUÙC CUÛA MOÄT CHÖÔNG TRÌNH ASSEMBLY VIEÁT CHO VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC CHÖÔNG 4 MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG CUÏ THEÅ CUÛA PIC16F877A 4.1 ÑIEÀU KHIEÅN CAÙC PORT I/O 4.1.1 CHÖÔNG TRÌNH DELAY 4.1.2 MOÄT SOÁ ÖÙNG DUÏNG VEÀ ÑAËC TÍNH I/O CUÛA CAÙC PORT ÑIEÀU KHIEÅN 4.2 VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A VAØ IC GHI DÒCH 74HC595 4.3 PIC16F877A VAØ LED 7 ÑOAÏN 4.4 NGAÉT VAØ CAÁU TRUÙC CUÛA MOÄT CHÖÔNG TRÌNH NGAÉT 4.5 TIMER VAØ ÖÙNG DUÏNG 4.5.1 TIMER VAØ HOAÏT ÑOÄNG ÑÒNH THÔØI PHUÏ LUÏC 1 SÔ ÑOÀ KHOÁI CAÙC PORT CUÛA VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A PHUÏ LUÏC 2 THANH GHI SFR (SPECIAL FUNCTION REGISTER) CHÖÔNG 1 TOÅNG QUAN VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC 1.1 PIC LAØ GÌ ?? PIC laø vieát taét cuûa “Programable Intelligent Computer”, coù theå taïm dòch laø “maùy tính thoâng minh khaû trình” do haõng Genenral Instrument ñaët teân cho vi ñieàu khieån ñaàu tieân cuûa hoï: PIC1650 ñöôïc thieát keá ñeå duøng laøm caùc thieát bò ngoaïi vi cho vi ñieàu khieån CP1600. Vi ñieàu khieån naøy sau ñoù ñöôïc nghieân cöùu phaùt trieån theâm vaø töø ñoù hình thaønh neân doøng vi ñieàu khieån PIC ngaøy nay. 1.2 TAÏI SAO LAØ PIC MAØ KHOÂNG LAØ CAÙC HOÏ VI ÑIEÀU KHIEÅN KHAÙC?? Hieän nay treân thò tröôøng coù raát nhieàu hoï vi ñieàu khieån nhö 8051, Motorola 68HC, AVR, ARM,... Ngoaøi hoï 8051 ñöôïc höôùng daãn moät caùch caên baûn ôû moâi tröôøng ñaïi hoïc, baûn thaân ngöôøi vieát ñaõ choïn hoï vi ñieàu khieån PIC ñeå môû roäng voán kieán thöùc vaø phaùt trieån caùc öùng duïng treân coâng cuï naøy vì caùc nguyeân nhaân sau: Hoï vi ñieàu khieån naøy coù theå tìm mua deã daøng taïi thò tröôøng Vieät Nam. Giaù thaønh khoâng quaù ñaét. Coù ñaày ñuû caùc tính naêng cuûa moät vi ñieàu khieån khi hoaït ñoäng ñoäc laäp. Laø moät söï boå sung raát toát veà kieán thöùc cuõng nhö veà öùng duïng cho hoï vi ñieàu khieån mang tính truyeàn thoáng: hoï vi ñieàu khieån 8051. Soá löôïng ngöôøi söû duïng hoï vi ñieàu khieån PIC. Hieän nay taïi Vieät Nam cuõng nhö treân theá giôùi, hoï vi ñieàu khieån naøy ñöôïc söû duïng khaù roäng raõi. Ñieàu naøy taïo nhieàu thuaän lôïi trong quaù trình tìm hieåu vaø phaùt trieån caùc öùng duïng nhö: soá löôïng taøi lieäu, soá löôïng caùc öùng duïng môû ñaõ ñöôïc phaùt trieån thaønh coâng, deã daøng trao ñoåi, hoïc taäp, deã daøng tìm ñöôïc söï chæ daãn khi gaëp khoù khaên,… Söï hoã trôï cuûa nhaø saûn xuaát veà trình bieân dòch, caùc coâng cuï laäp trình, naïp chöông trình töø ñôn giaûn ñeán phöùc taïp,… Caùc tính naêng ña daïng cuûa vi ñieàu khieån PIC, vaø caùc tính naêng naøy khoâng ngöøng ñöôïc phaùt trieån. 1.3 KIEÁN TRUÙC PIC Caáu truùc phaàn cöùng cuûa moät vi ñieàu khieån ñöôïc thieát keá theo hai daïng kieán truùc: kieán truùc Von Neuman vaø kieán truùc Havard. Hình 1.1: Kieán truùc Havard vaø kieán truùc Von-Neuman Toå chöùc phaàn cöùng cuûa PIC ñöôïc thieát keá theo kieán truùc Havard. Ñieåm khaùc bieät giöõa kieán truùc Havard vaø kieán truùc Von-Neuman laø caáu truùc boä nhôù döõ lieäu vaø boä nhôù chöông trình. Ñoái vôùi kieán truùc Von-Neuman, boä nhôù döõ lieäu vaø boä nhôù chöông trình naèm chung trong moät boä nhôù, do ñoù ta coù theå toå chöùc, caân ñoái moät caùch linh hoaït boä nhôù chöông trình vaø boä nhôù döõ lieäu. Tuy nhieân ñieàu naøy chæ coù yù nghóa khi toác ñoä xöû lí cuûa CPU phaûi raát cao, vì vôùi caáu truùc ñoù, trong cuøng moät thôøi ñieåm CPU chæ coù theå töông taùc vôùi boä nhôù döõ lieäu hoaëc boä nhôù chöông trình. Nhö vaäy coù theå noùi kieán truùc Von-Neuman khoâng thích hôïp vôùi caáu truùc cuûa moät vi ñieàu khieån. Ñoái vôùi kieán truùc Havard, boä nhôù döõ lieäu vaø boä nhôù chöông trình taùch ra thaønh hai boä nhôù rieâng bieät. Do ñoù trong cuøng moät thôøi ñieåm CPU coù theå töông taùc vôùi caû hai boä nhôù, nhö vaäy toác ñoä xöû lí cuûa vi ñieàu khieån ñöôïc caûi thieän ñaùng keå. Moät ñieåm caàn chuù yù nöõa laø taäp leänh trong kieán truùc Havard coù theå ñöôïc toái öu tuøy theo yeâu caàu kieán truùc cuûa vi ñieàu khieån maø khoâng phuï thuoäc vaøo caáu truùc döõ lieäu. Ví duï, ñoái vôùi vi ñieàu khieån doøng 16F, ñoä daøi leänh luoân laø 14 bit (trong khi döõ lieäu ñöôïc toå chöùc thaønh töøng byte), coøn ñoái vôùi kieán truùc Von-Neuman, ñoä daøi leänh luoân laø boäi soá cuûa 1 byte (do döõ lieäu ñöôïc toå chöùc thaønh töøng byte). Ñaëc ñieåm naøy ñöôïc minh hoïa cuï theå trong hình 1.1. 1.4 RISC vaø CISC Nhö ñaõ trình baøy ôû treân, kieán truùc Havard laø khaùi nieäm môùi hôn so vôùi kieán truùc Von- Neuman. Khaùi nieäm naøy ñöôïc hình thaønh nhaèm caûi tieán toác ñoä thöïc thi cuûa moät vi ñieàu khieån. Qua vieäc taùch rôøi boä nhôù chöông trình vaø boä nhôù döõ lieäu, bus chöông trình vaø bus döõ lieäu, CPU coù theå cuøng moät luùc truy xuaát caû boä nhôù chöông trình vaø boä nhôù döõ lieäu, giuùp taêng toác ñoä xöû lí cuûa vi ñieàu khieån leân gaáp ñoâi. Ñoàng thôøi caáu truùc leänh khoâng coøn phuï thuoäc vaøo caáu truùc döõ lieäu nöõa maø coù theå linh ñoäng ñieàu chænh tuøy theo khaû naêng vaø toác ñoä cuûa töøng vi ñieàu khieån. Vaø ñeå tieáp tuïc caûi tieán toác ñoä thöïc thi leänh, taäp leänh cuûa hoï vi ñieàu khieån PIC ñöôïc thieát keá sao cho chieàu daøi maõ leänh luoân coá ñònh (ví duï ñoái vôùi hoï 16Fxxxx chieàu daøi maõ leänh luoân laø 14 bit) vaø cho pheùp thöïc thi leänh trong moät chu kì cuûa xung clock ( ngoaïi tröø moät soá tröôøng hôïp ñaëc bieät nhö leänh nhaûy, leänh goïi chöông trình con … caàn hai chu kì xung ñoàng hoà). Ñieàu naøy coù nghóa taäp leänh cuûa vi ñieàu khieån thuoäc caáu truùc Havard seõ ít leänh hôn, ngaén hôn, ñôn giaûn hôn ñeå ñaùp öùng yeâu caàu maõ hoùa leänh baèng moät soá löôïng bit nhaát ñònh. Vi ñieàu khieån ñöôïc toå chöùc theo kieán truùc Havard coøn ñöôïc goïi laø vi ñieàu khieån RISC (Reduced Instruction Set Computer) hay vi ñieàu khieån coù taäp leänh ruùt goïn. Vi ñieàu khieån ñöôïc thieát keá theo kieán truùc Von-Neuman coøn ñöôïc goïi laø vi ñieàu khieån CISC (Complex Instruction Set Computer) hay vi ñieàu khieån coù taäp leänh phöùc taïp vì maõ leänh cuûa noù khoâng phaûi laø moät soá coá ñònh maø luoân laø boäi soá cuûa 8 bit (1 byte). 1.5 PIPELINING Ñaây chính laø cô cheá xöû lí leänh cuûa caùc vi ñieàu khieån PIC. Moät chu kì leänh cuûa vi ñieàu khieån seõ bao goàm 4 xung clock. Ví duï ta söû duïng oscillator coù taàn soá 4 MHZ, thì xung leänh seõ coù taàn soá 1 MHz (chu kì leänh seõ laø 1 us). Giaû söû ta coù moät ñoaïn chöông trình nhö sau: 1. MOVLW 55h 2. MOVWF PORTB 3. CALL SUB_1 4. BSF PORTA,BIT3 5. instruction @ address SUB_1 ÔÛ ñaây ta chæ baøn ñeán qui trình vi ñieàu khieån xöû lí ñoaïn chöông trình treân thoâng qua töøng chu kì leänh. Quaù trình treân seõ ñöôïc thöïc thi nhö sau: Hình 1.2: Cô cheá pipelining TCY0: ñoïc leänh 1 TCY1: thöïc thi leänh 1, ñoïc leänh 2 TCY2: thöïc thi leänh 2, ñoïc leänh 3 TCY3: thöïc thi leänh 3, ñoïc leänh 4. TCY4: vì leänh 4 khoâng phaûi laø leänh seõ ñöôïc thöïc thi theo qui trình thöïc thi cuûa chöông trình (leänh tieáp theo ñöôïc thöïc thi phaûi laø leänh ñaàu tieân taïi label SUB_1) neân chu kì thöïc thi leänh naøy chæ ñöôïc duøng ñeå ñoïc leänh ñaàu tieân taïi label SUB_1. Nhö vaäy coù theå xem leânh 3 caàn 2 chu kì xung clock ñeå thöïc thi. TCY5: thöïc thi leänh ñaàu tieân cuûa SUB_1 vaø ñoïc leänh tieáp theo cuûa SUB_1. Quaù trình naøy ñöôïc thöïc hieän töông töï cho caùc leänh tieáp theo cuûa chöông trình. Thoâng thöôøng, ñeå thöïc thi moät leänh, ta caàn moät chu kì leänh ñeå goïi leänh ñoù, vaø moät chu kì xung clock nöõa ñeå giaûi maõ vaø thöïc thi leänh. Vôùi cô cheá pipelining ñöôïc trình baøy ôû treân, moãi leänh xem nhö chæ ñöôïc thöïc thi trong moät chu kì leänh. Ñoái vôùi caùc leänh maø quaù trình thöïc thi noù laøm thay ñoåi giaù trò thanh ghi PC (Program Counter) caàn hai chu kì leänh ñeå thöïc thi vì phaûi thöïc hieän vieäc goïi leänh ôû ñòa chæ thanh ghi PC chæ tôùi. Sau khi ñaõ xaùc ñònh ñuùng vò trí leänh trong thanh ghi PC, moãi leänh chæ caàn moät chu kì leänh ñeå thöïc thi xong. 1.6 CAÙC DOØNG PIC VAØ CAÙCH LÖÏA CHOÏN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC Caùc kí hieäu cuûa vi ñieàu khieån PIC: PIC12xxxx: ñoä daøi leänh 12 bit PIC16xxxx: ñoä daøi leänh 14 bit PIC18xxxx: ñoä daøi leänh 16 bit C: PIC coù boä nhôù EPROM (chæ coù 16C84 laø EEPROM) F: PIC coù boä nhôù flash LF: PIC coù boä nhôù flash hoaït ñoäng ôû ñieän aùp thaáp LV: töông töï nhö LF, ñaây laø kí hieäu cuõ Beân caïnh ñoù moät soá vi ñieäu khieån coù kí hieäu xxFxxx laø EEPROM, neáu coù theâm chöõ A ôû cuoái laø flash (ví duï PIC16F877 laø EEPROM, coøn PIC16F877A laø flash). Ngoaøi ra coøn coù theâm moät doøng vi ñieàu khieån PIC môùi laø dsPIC. ÔÛ Vieät Nam phoå bieán nhaát laø caùc hoï vi ñieàu khieån PIC do haõng Microchip saûn xuaát. Caùch löïa choïn moät vi ñieàu khieån PIC phuø hôïp: Tröôùc heát caàn chuù yù ñeán soá chaân cuûa vi ñieàu khieån caàn thieát cho öùng duïng. Coù nhieàu vi ñieàu khieån PIC vôùi soá löôïng chaân khaùc nhau, thaäm chí coù vi ñieàu khieån chæ coù 8 chaân, ngoaøi ra coøn coù caùc vi ñieàu khieån 28, 40, 44, … chaân. Caàn choïn vi ñieàu khieån PIC coù boä nhôù flash ñeå coù theå naïp xoùa chöông trình ñöôïc nhieàu laàn hôn. Tieáp theo caàn chuù yù ñeán caùc khoái chöùc naêng ñöôïc tích hôïp saün trong vi ñieàu khieån, caùc chuaån giao tieáp beân trong. Sau cuøng caàn chuù yù ñeán boä nhôù chöông trình maø vi ñieàu khieån cho pheùp. Ngoaøi ra moïi thoâng tin veà caùch löïa choïn vi ñieàu khieån PIC coù theå ñöôïc tìm thaáy trong cuoán saùch “Select PIC guide” do nhaø saûn xuaát Microchip cung caáp. 1.7 NGOÂN NGÖÕ LAÄP TRÌNH CHO PIC Ngoân ngöõ laäp trình cho PIC raát ña daïng. Ngoân ngöõ laäp trình caáp thaáp coù MPLAB (ñöôïc cung caáp mieãn phí bôûi nhaø saûn xuaát Microchip), caùc ngoân ngöõ laäp trình caáp cao hôn bao goàm C, Basic, Pascal, … Ngoaøi ra coøn coù moät soá ngoân ngöõ laäp trình ñöôïc phaùt trieån daønh rieâng cho PIC nhö PICBasic, MikroBasic,… 1.8 MAÏCH NAÏP PIC Ñaây cuõng laø moät doøng saûn phaåm raát ña daïng daønh cho vi ñieàu khieån PIC. Coù theå söû duïng caùc maïch naïp ñöôïc cung caáp bôûi nhaø saûn xuaát laø haõng Microchip nhö: PICSTART plus, MPLAB ICD 2, MPLAB PM 3, PRO MATE II. Coù theå duøng caùc saûn phaåm naøy ñeå naïp cho vi ñieàu khieån khaùc thoâng qua chöông trình MPLAB. Doøng saûn phaåm chính thoáng naøy coù öu theá laø naïp ñöôïc cho taát caû caùc vi ñieàu khieån PIC, tuy nhieân giaù thaønh raát cao vaø thöôøng gaëp raát nhieàu khoù khaên trong quaù trình mua saûn phaåm. Ngoaøi ra do tính naêng cho pheùp nhieàu cheá ñoä naïp khaùc nhau, coøn coù raát nhieàu maïch naïp ñöôïc thieát keá daønh cho vi ñieàu khieån PIC. Coù theå sô löôïc moät soá maïch naïp cho PIC nhö sau: JDM programmer: maïch naïp naøy duøng chöông trình naïp Icprog cho pheùp naïp caùc vi ñieàu khieån PIC coù hoã trôï tính naêng naïp chöông trình ñieän aùp thaáp ICSP (In Circuit Serial Programming). Haàu heát caùc maïch naïp ñeàu hoã trôï tính naêng naïp chöông trình naøy. WARP-13A vaø MCP-USB: hai maïch naïp naøy gioáng vôùi maïch naïp PICSTART PLUS do nhaø saûn xuaát Microchip cung caáp, töông thích vôùi trình bieân dòch MPLAB, nghóa laø ta coù theå tröïc tieáp duøng chöông trình MPLAB ñeå naïp cho vi ñieàu khieån PIC maø khoâng caàn söû duïng moät chöông trình naïp khaùc, chaúng haïn nhö ICprog. P16PRO40: maïch naïp naøy do Nigel thieát keá vaø cuõng khaù noåi tieáng. OÂng coøn thieát keá caû chöông trình naïp, tuy nhieân ta cuõng coù theå söû duïng chöông trình naïp Icprog. Maïch naïp Universal cuûa Williem: ñaây khoâng phaûi laø maïch naïp chuyeân duïng daønh cho PIC nhö P16PRO40. Caùc maïch naïp keå treân coù öu ñieåm raát lôùn laø ñôn giaûn, reû tieàn, hoaøn toaøn coù theå töï laép raùp moät caùch deã daøng, vaø moïi thoâng tin veà sô ñoà maïch naïp, caùch thieát keá, thi coâng, kieåm tra vaø chöông trình naïp ñeàu deã daøng tìm ñöôïc vaø download mieãn phí thoâng qua maïng Internet. Tuy nhieân caùc maïch naïp treân coù nhöôïc ñieåm laø haïn cheá veà soá vi ñieàu khieån ñöôïc hoã trôï, beân caïnh ñoù moãi maïch naïp caàn ñöôïc söû duïng vôùi moät chöông trình naïp thích hôïp. 1.9 BOOTLOADER VAØ ICP (In Circuit Programming) CHÖÔNG 2 VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A 2.1 SÔ ÑOÀ CHAÂN VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A Hình 2.1 Vi ñieàu khieån PIC16F877A/PIC16F874A vaø caùc daïng sô ñoà chaân 2.2 MOÄT VAØI THOÂNG SOÁ VEÀ VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A Ñaây laø vi ñieàu khieån thuoäc hoï PIC16Fxxx vôùi taäp leänh goàm 35 leänh coù ñoä daøi 14 bit. Moãi leänh ñeàu ñöôïc thöïc thi trong moät chu kì xung clock. Toác ñoä hoaït ñoäng toái ña cho pheùp laø 20 MHz vôùi moät chu kì leänh laø 200ns. Boä nhôù chöông trình 8Kx14 bit, boä nhôù döõ lieäu 368x8 byte RAM vaø boä nhôù döõ lieäu EEPROM vôùi dung löôïng 256x8 byte. Soá PORT I/O laø 5 vôùi 33 pin I/O. Caùc ñaëc tính ngoaïi vi bao goàmcaùc khoái chöùc naêng sau: Timer0: boä ñeám 8 bit vôùi boä chia taàn soá 8 bit. Timer1: boä ñeám 16 bit vôùi boä chia taàn soá, coù theå thöïc hieän chöùc naêng ñeám döïa vaøo xung clock ngoaïi vi ngay khi vi ñieàu khieån hoaït ñoäng ôû cheá ñoä sleep. Timer2: boä ñeám 8 bit vôùi boä chia taàn soá, boä postcaler. Hai boä Capture/so saùnh/ñieàu cheá ñoä roâng xung. Caùc chuaån giao tieáp noái tieáp SSP (Synchronous Serial Port), SPI vaø I2C. Chuaån giao tieáp noái tieáp USART vôùi 9 bit ñòa chæ. Coång giao tieáp song song PSP (Parallel Slave Port) vôùi caùc chaân ñieàu khieån RD, WR, CS ôû beân ngoaøi. Caùc ñaëc tính Analog: 8 keânh chuyeån ñoåi ADC 10 bit. Hai boä so saùnh. Beân caïnh ñoù laø moät vaøi ñaëc tính khaùc cuûa vi ñieàu khieån nhö: Boä nhôù flash vôùi khaû naêng ghi xoùa ñöôïc 100.000 laàn. Boä nhôù EEPROM vôùi khaû naêng ghi xoùa ñöôïc 1.000.000 laàn. Döõ lieäu boä nhôù EEPROM coù theå löu tröõ treân 40 naêm. Khaû naêng töï naïp chöông trình vôùi söï ñieàu khieån cuûa phaàn meàm. Naïp ñöôïc chöông trình ngay treân maïch ñieän ICSP (In Circuit Serial Programming) thoâng qua 2 chaân. Watchdog Timer vôùi boä dao ñoäng trong. Chöùc naêng baûo maät maõ chöông trình. Cheá ñoä Sleep. Coù theå hoaït ñoäng vôùi nhieàu daïng Oscillator khaùc nhau. 2.3 SÔ ÑOÀ KHOÁI VI ÑIEÀU KHIEÅN PIC16F877A Hình 2.2 Sô ñoà khoái vi ñieàu khieån PIC16F877A. 2.4 TOÅ CHÖÙC BOÄ NHÔÙ Caáu truùc boä nhôù cuûa vi ñieàu khieån PIC16F877A bao goàm boä nhôù chöông trình (Program memory) vaø boä nhôù döõ lieäu (Data Memory). 2.4.1 BOÄ NHÔÙ CHÖÔNG TRÌNH Boä nhôù chöông trình cuûa vi ñieàu khieån PIC16F877A laø boä nhôù flash, dung löôïng boä nhôù 8K word (1 word = 14 bit) vaø ñöôïc phaân thaønh nhieàu trang (töø page0 ñeán page 3) . Nhö vaäy boä nhôù chöông trình coù khaû naêng chöùa ñöôïc 8*1024 = 8192 leänh (vì moät leänh sau khi maõ hoùa seõ coù dung löôïng 1 word (14 bit). Ñeå maõ hoùa ñöôïc ñòa chæ cuûa 8K word boä nhôù chöông trình, boä ñeám chöông trình coù dung löôïng 13 bit (PC). Khi vi ñieàu khieån ñöôïc reset, boä ñeám chöông trình seõ chæ ñeán ñòa chæ 0000h (Reset vector). Khi coù ngaét xaûy ra, boä ñeám chöông trình seõ chæ ñeán ñòa chæ 0004h (Interrupt vector). Boä nhôù chöông trình khoâng bao goàm boä nhôù stack vaø khoâng ñöôïc ñòa chæ hoùa bôûi boä ñeám chöông trình. Boä nhôù stack seõ ñöôïc ñeà caäp cuï theå trong phaàn sau. Hình 2.3 Boä nhôù chöông trình PIC16F877A 2.4.2 BOÄ NHÔÙ DÖÕ LIEÄU Boä nhôù döõ lieäu cuûa PIC laø boä nhôù EEPROM ñöôïc chia ra laøm nhieàu bank. Ñoái vôùi PIC16F877A boä nhôù döõ lieäu ñöôïc chia ra laøm 4 bank. Moãi bank coù dung löôïng 128 byte, bao goàm caùc thanh ghi coù chöùc naêng ñaëc bieät SFG (Special Function Register) naèm ôû caùc vuøng ñòa chæ thaáp vaø caùc thanh ghi muïc ñích chung GPR (General Purpose Register) naèm ôû vuøng ñòa chæ coøn laïi trong bank. Caùc thanh ghi SFR thöôøng xuyeân ñöôïc söû duïng (ví duï nhö thanh ghi STATUS) seõ ñöôïc ñaët ôû taát caø caùc bank cuûa boä nhôù döõ lieäu giuùp thuaän tieän trong quaù trình truy xuaát vaø laøm giaûm bôùt leänh cuûa chöông trình. Sô ñoà cuï theå cuûa boä nhôù döõ lieäu PIC16F877A nhö sau: Hình 2.4 Sô ñoà boä nhôù döõ lieäu PIC16F877A 2.4.2.1 THANH GHI CHÖÙC NAÊNG ÑAËC BIEÄT SFR Ñaây laø caùc thanh ghi ñöôïc söû duïng bôûi CPU hoaëc ñöôïc duøng ñeå thieát laäp vaø ñieàu khieån caùc khoái chöùc naêng ñöôïc tích hôïp beân trong vi ñieàu khieån. Coù theå phaân thanh ghi SFR laøm hai loïai: thanh ghi SFR lieân quan ñeán caùc chöùc naêng beân trong (CPU) vaø thanh ghi SRF duøng ñeå thieát laäp vaø ñieàu khieån caùc khoái chöùc naêng beân ngoaøi (ví duï nhö ADC, PWM, …). Phaàn naøy seõ ñeà caäp ñeán caùc thanh ghi lieân quan ñeán caùc chöùc naêng beân trong. Caùc thanh ghi duøng ñeå thieát laäp vaø ñieàu khieån caùc khoái chöùc naêng seõ ñöôïc nhaéc ñeán khi ta ñeà caäp ñeán caùc khoái chöùc naêng ñoù. Chi tieát veà caùc thanh ghi SFR seõ ñöôïc lieät keâ cuï theå trong baûng phuï luïc 2. Thanh ghi STATUS (03h, 83h, 103h, 183h):thanh ghi chöùa keát quaû thöïc hieän pheùp toaùn cuûa khoái ALU, traïng thaùi reset vaø caùc bit choïn bank caàn truy xuaát trong boä nhôù döõ lieäu. Thanh ghi OPTION_REG (81h, 181h): thanh ghi naøy cho pheùp ñoïc vaø ghi, cho pheùp ñieàu khieån chöùc naêng pull-up cuûa caùc chaân trong PORTB, xaùc laäp caùc tham soá veà xung taùc ñoäng, caïnh taùc ñoäng cuûa ngaét ngoaïi vi vaø boä ñeám Timer0. Thanh ghi INTCON (0Bh, 8Bh,10Bh, 18Bh):thanh ghi cho pheùp ñoïc vaø ghi, chöùa caùc bit ñieàu khieån vaø caùc bit côø hieäu khi timer0 bò traøn, ngaét ngoaïi vi RB0/INT vaø ngaét interrput- on-change taïi caùc chaân cuûa PORTB. Thanh ghi PIE1 (8Ch): chöùa caùc bit ñieàu khieån chi tieát caùc ngaét cuûa caùc khoái chöùc naêng ngoaïi vi. Thanh ghi PIR1 (0Ch) chöùa côø ngaét cuûa caùc khoái chöùc naêng ngoaïi vi, caùc ngaét naøy ñöôïc cho pheùp bôûi caùc bit ñieàu khieån chöùa trong thanh ghi PIE1. Thanh ghi PIE2 (8Dh): chöùa caùc bit ñieàu khieån caùc ngaét cuûa caùc khoái chöùc naêng CCP2, SSP bus, ngaét cuûa boä so saùnh vaø ngaét ghi vaøo boä nhôù EEPROM. Thanh ghi PIR2 (0Dh): chöùa caùc côø ngaét cuûa caùc khoái chöùc naêng ngoaïi vi, caùc ngaét naøy ñöôïc cho pheùp bôûi caùc bit ñieàu khieån chöùa trong thanh ghi PIE2. Thanh ghi PCON (8Eh): chöùa caùc côø hieäu cho bieát traïng thaùi caùc cheá ñoä reset cuûa vi ñieàu khieån. 2.4.2.2 THANH GHI MUÏC ÑÍCH CHUNG GPR Caùc thanh ghi naøy coù theå ñöôïc truy xuaát tröïc tieáp hoaëc giaùn tieáp thoâng qua thanh ghi FSG (File Select Register). Ñaây laø caùc thanh ghi döõ lieäu thoâng thöôøng, ngöôøi söû duïng coù theå tuøy theo muïc ñích chöông trình maø coù theå duøng caùc thanh ghi naøy ñeå chöùa caùc bieán soá, haèng soá, keát quaû hoaëc caùc tham soá phuïc vuï cho chöông trình. 2.4.3 STACK Stack khoâng naèm trong boä nhôù chöông trình hay boä nhôù döõ lieäu maø laø moät vuøng nhôù ñaëc bieät khoâng cho pheùp ñoïc hay ghi. Khi leänh CALL ñöôïc thöïc hieän hay khi moät ngaét xaûy ra laøm chöông trình bò reõ nhaùnh, giaù trò cuûa boä ñeám chöông trình PC töï ñoäng ñöôïc vi ñieàu khieån caát vaøo trong stack. Khi moät trong caùc leänh RETURN, RETLW hat RETFIE ñöôïc thöïc thi, giaù trò PC seõ töï ñoäng ñöôïc laáy ra töø trong stack, vi ñieàu khieån seõ thöïc hieän tieáp chöông trình theo ñuùng qui trình ñònh tröôùc. Boä nhôù Stack trong vi ñieàu khieån PIC hoï 16F87xA coù khaû naêng chöùa ñöôïc 8 ñòa chæ vaø hoaït ñoäng theo cô cheá xoay voøng. Nghóa laø giaù trò caát vaøo boä nhôù Stack laàn thöù 9 seõ ghi ñeø leân giaù trò caát vaøo Stack laàn ñaàu tieân vaø giaù trò caát vaøo boä nhôù Stack laàn thöù 10 seõ ghi ñeø leân giaù tri6 caát vaøo Stack laàn thöù 2. Caàn chuù yù laø khoâng coù côø hieäu naøo cho bieát traïng thaùi stack, do ñoù ta khoâng bieát ñöôïc khi naøo stack traøn. Beân caïnh ñoù taäp leänh cuûa vi ñieàu khieån doøng PIC cuõng khoâng coù leänh POP hay PUSH, caùc thao taùc vôùi boä nhôù stack seõ hoaøn toaøn ñöôïc ñieàu khieån bôûi CPU. 2.5 CAÙC COÅNG XUAÁT NHAÄP CUÛA PIC16F877A Coång xuaát nhaäp (I/O port) chính laø phöông tieän maø vi ñieàu khieån duøng ñeå töông taùc vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Söï töông taùc naøy raát ña daïng vaø thoâng qua quaù trình töông taùc ñoù, chöùc naêng cuûa vi ñieàu khieån ñöôïc theå hieän moät caùch roõ raøng. Moät coång xuaát nhaäp cuûa vi ñieàu khieån bao goàm nhieàu chaân (I/O pin), tuøy theo caùch boá trí vaø chöùc naêng cuûa vi ñieàu khieån maø soá löôïng coång xuaát nhaäp vaø soá löôïng chaân trong moãi coång coù theå khaùc nhau. Beân caïnh ñoù, do vi ñieàu khieån ñöôïc tích hôïp saün beân trong caùc ñaëc tính giao tieáp ngoaïi vi neân beân caïnh chöùc naêng laø coång xuaát nhaäp thoâng thöôøng, moät soá chaân xuaát nhaäp coøn coù theâm caùc chöùc naêng khaùc ñeå theå hieän söï taùc ñoäng cuûa caùc ñaëc tính ngoaïi vi neâu treân ñoái vôùi theá giôùi beân ngoaøi. Chöùc naêng cuûa töøng chaân xuaát nhaäp trong moãi coång hoaøn toaøn coù theå ñöôïc xaùc laäp vaø ñieàu khieån ñöôïc thoâng qua caùc thanh ghi SFR lieân quan ñeán chaân xuaát nhaäp ñoù. Vi ñieàu khieån PIC16F877A coù 5 coång xuaát nhaäp, bao goàm PORTA, PORTB, PORTC, PORTD vaø PORTE. Caáu truùc vaø chöùc naêng cuûa töøng coång xuaát nhaäp seõ ñöôïc ñeà caäp cuï theå trong phaàn sau. 2.5.1 PORTA PORTA (RPA) bao goàm 6 I/O pin. Ñaây laø caùc chaân “hai chieàu” (bidirectional pin), nghóa laø coù theå xuaát vaø nhaäp ñöôïc. Chöùc naêng I/O naøy ñöôïc ñieàu khieån bôûi thanh ghi TRISA (ñòa chæ 85h). Muoán xaùc laäp chöùc naêng cuûa moät chaân trong PORTA laø input, ta “set” bit ñieàu khieån töông öùng vôùi chaân ñoù trong thanh ghi TRISA vaø ngöôïc laïi, muoán xaùc laäp chöùc naêng cuûa moät chaân trong PORTA laø output, ta “clear” bit ñieàu khieån töông öùng vôùi chaân ñoù trong thanh ghi TRISA. Thao taùc naøy hoaøn toaøn töông töï ñoái vôùi caùc PORT vaø caùc thanh ghi ñieàu khieån töông öùng TRIS (ñoái vôùi PORTA laø TRISA, ñoái vôùi PORTB laø TRISB, ñoái vôùi PORTC laø TRISC, ñoái vôùi PORTD laø TRISD vaøñoái vôùi PORTE laø TRISE). Beân caïnh ñoù PORTA coøn laø ngoõ ra cuûa boä ADC, boä so saùnh, ngoõ vaøo analog ngoõ vaøo xung clock cuûa Timer0 vaø ngoõ vaøo cuûa boä giao tieáp MSSP (Master Synchronous Serial Port). Ñaëc tính naøy seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong phaàn sau. Caáu truùc beân trong vaø chöùc naêng cuï theå cuûa töøng chaân trong PORTA seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong Phuï luïc 1. Caùc thanh ghi SFR lieân quan ñeán PORTA bao goàm: PORTA (ñòa chæ 05h) : chöùa giaù trò caùc pin trong PORTA. TRISA (ñòa chæ 85h) : ñieàu khieån xuaát nhaäp. CMCON (ñòa chæ 9Ch) : thanh ghi ñieàu khieån boä so saùnh. CVRCON (ñòa chæ 9Dh) : thanh ghi ñieàu khieån boä so saùnh ñieän aùp. ADCON1 (ñòa chæ 9Fh) : thanh ghi ñieàu khieån boä ADC. Chi tieát veà caùc thanh ghi seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong phuï luïc 2. 2.5.2 PORTB PORTB (RPB) goàm 8 pin I/O. Thanh ghi ñieàu khieån xuaát nhaäp töông öùng laø TRISB. Beân caïnh ñoù moät soá chaân cuûa PORTB coøn ñöôïc söû duïng trong quaù trình naïp chöông trình cho vi ñieàu khieån vôùi caùc cheá ñoä naïp khaùc nhau. PORTB coøn lieân quan ñeán ngaét ngoaïi vi vaø boä Timer0. PORTB coøn ñöôïc tích hôïp chöùc naêng ñieän trôû keùo leân ñöôïc ñieàu khieån bôûi chöông trình. Caáu truùc beân trong vaø chöùc naêng cuï theå cuûa töøng chaân trong PORTB seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong Phuï luïc 1. Caùc thanh ghi SFR lieân quan ñeán PORTB bao goàm: PORTB (ñòa chæ 06h,106h) : chöùa giaù trò caùc pin trong PORTB TRISB (ñòa chæ 86h,186h) : ñieàu khieån xuaát nhaäp OPTION_REG (ñòa chæ 81h,181h) : ñieàu khieån ngaét ngoaïi vi vaø boä Timer0. Chi tieát veà caùc thanh ghi seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong phuï luïc 2. 2.5.3 PORTC PORTC (RPC) goàm 8 pin I/O. Thanh ghi ñieàu khieån xuaát nhaäp töông öùng laø TRISC. Beân caïnh ñoù PORTC coøn chöùa caùc chaân chöùc naêng cuûa boä so saùnh, boä Timer1, boä PWM vaø caùc chuaån giao tieáp noái tieáp I2C, SPI, SSP, USART. Caáu truùc beân trong vaø chöùc naêng cuï theå cuûa töøng chaân trong PORTC seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong Phuï luïc 1. Caùc thanh ghi ñieàu khieån lieân quan ñeán PORTC: PORTC (ñòa chæ 07h) : chöùa giaù trò caùc pin trong PORTC TRISC (ñòa chæ 87h) : ñieàu khieån xuaát nhaäp. Chi tieát veà caùc thanh ghi seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong phuï luïc 2. 2.5.4 PORTD PORTD (RPD) goàm 8 chaân I/O, thanh ghi ñieàu khieån xuaát nhaäp töông öùng laø TRISD. PORTD coøn laø coång xuaát döõ lieäu cuûa chuaån giao tieáp PSP (Parallel Slave Port). Caáu truùc beân trong vaø chöùc naêng cuï theå cuûa töøng chaân trong PORTD seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong Phuï luïc 1. Caùc thanh ghi lieân quan ñeán PORTD bao goàm: Thanh ghi PORTD : chöùa giaù trò caùc pin trong PORTD. Thanh ghi TRISD : ñieàu khieån xuaát nhaäp. Thanh ghi TRISE : ñieàu khieån xuaát nhaäp PORTE vaø chuaån giao tieáp PSP. Chi tieát veà caùc thanh ghi seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong phuï luïc 2. 2.5.5 PORTE PORTE (RPE) goàm 3 chaân I/O. Thanh ghi ñieàu khieån xuaát nhaäp töông öùng laø TRISE. Caùc chaân cuûa PORTE coù ngoõ vaøo analog. Beân caïnh ñoù PORTE coøn laø caùc chaân ñieàu khieån cuûa chuaån giao tieáp PSP. Caáu truùc beân trong vaø chöùc naêng cuï theå cuûa töøng chaân trong PORTE seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong Phuï luïc 1. Caùc thanh ghi lieân quan ñeán PORTE bao goàm: PORTE : chöùa giaù trò caùc chaân trong PORTE. TRISE : ñieàu khieån xuaát nhaäp vaø xaùc laäp caùc thoâng soá cho chuaån giao tieáp PSP. ADCON1 : thanh ghi ñieàu khieån khoái ADC. Chi tieát veà caùc thanh ghi seõ ñöôïc trình baøy cuï theå trong phuï luïc 2. 2.6 TIMER 0 Ñaây laø moät trong ba boä ñeám hoaëc boä ñònh thôøi cuûa vi ñieàu khieån PIC16F877A. Timer0 laø boä ñeám 8 bit ñöôïc keát noái vôùi boä chia taàn soá (prescaler) 8 bit. Caáu truùc cuûa Timer0 cho pheùp ta löïa choïn xung clock taùc ñoäng vaø caïnh tích cöïc cuûa xung clock. Ngaét Timer0 seõ xuaát hieän khi Timer0 bò traøn. Bit TMR0IE (INTCON) laø bit ñieàu khieån cuûa Timer0. TMR0IE=1 cho pheùp ngaét Timer0 taùc ñoäng, TMR0IF= 0 khoâng cho pheùp ngaét Timer0 taùc ñoäng. Sô ñoà khoái cuûa Timer0 nhö sau: Hình 2.5 Sô ñoà khoái cuûa Timer0.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net