logo

Tổ chức sự kiện và đánh giá sáng kiến kinh nghiệm trong nhà trường

Ở tầm vĩ mô, nhận thức về công tác SK có thể coi là chu đáo, nhưng về phía cơ sở vẫn kịp nắm bắt tinh thần ấy. Thể hiện ở sự thiếu thống nhất trong khâu " trình bày" và "đánh giá" SKKN chưa thực sự đi vào chiều sâu để mang lại hiệu quả, giữa các bên liên quan.
S GIÁO D C VÀ ðÀO T O BÀ R A VŨNG TÀU PHÒNG GIÁO D C CHÂU ð C ************* SKKN T CH C TH C HI N VÀ ðÁNH GIÁ SÁNG KI N KINH NGHI M TRONG NHÀ TRƯ NG NGƯ I TH C HI N: NGUY N VĂN TR C CHÂU ð C THÁNG 09 NĂM 2007 ************ I-M ð U Ch T ch H Chí Minh ñã d y: “Sáng ki n và kinh nghi m là c a quý chung cho c dân t c. Chúng ta ph i ra s c làm cho nó d i dào thêm và lan r ng mãi. Không bi t quý tr ng sáng ki n và ph bi n kinh nghi m t c là lãng phí c a c i c a dân t c. Ngày 09.6.2000, Qu c h i khoá X ñã thông qua Lu t Khoa h c và Công ngh ; ñi u 2 văn b n lu t này xác ñ nh: “ho t ñ ng phát huy sáng ki n, c i ti n k thu t, h p lý hoá s n xu t là ho t ñ ng khoa h c và công ngh ”. Sáng ki n kinh nghi m (SKKN) là m t trong nh ng ñi u ki n ñ công nh n các danh hi u thi ñua cá nhân c a cán b công ch c , viên ch c nư c CHXHCN Vi t Nam theo lu t thi ñua khen thư ng hi n nay.. Trong giai ño n hi n nay vi c th c hi n SKKN các ñơn v c a ngành chưa th c s ñư c quan tâm ñ u tư. D n ñ n vi c th c hi n còn mang n ng tính hình th c, chưa mang l i hi u qu cao và chưa nhân r ng ñư c nh ng SKKN hay. V i lý do trên ngư i vi t t ng h p m t s lý lu n và cách t ch c th c hi n, ñánh giá SKKN ñ các ñơn v trư ng tham kh o th c hi n t t và có hi u qu v n ñ này cho th i gian t i. V i trình ñ có h n ñ tài s còn h n ch , r t mong ñư c s góp ý c a quý th y cô ñ ng nghi p ñ ñ tài th c s mang l i hi u qu cho công tác này. M i ý ki n ñóng góp xin g i v ñ a ch E-Mail: [email protected] ho c [email protected] Xin chân thành c m ơn! Tác gi II-CÁC CƠ S PHÁP LÝ V SÁNG KI N KINH NGHI M 1. T 1959 (ngày 11 tháng 3), Th tư ng Chính ph ñã ký ban hành ch th 105/TTg ñ : “lãnh ñ o phong trào c i ti n k thu t, sáng ki n phát minh c a qu n chúng”; 2. Ngh ñ nh (Nð) 20 CP c a Chính ph (08.2.1965) xem “Sáng ki n (SK) là gi i pháp c i ti n t nghi p v và t ch c hi n có c a ñơn v , ñã ñư c áp d ng và t o l i ích thi t th c”; 3. Thông tư 567/UBKHKT Nhà nư c (1966) ch rõ: “công tác sáng ki n trong cơ quan g m hư ng d n, giúp ñ phát huy sáng ki n; t ch c ñăng kí, xác minh, t ng k t vi c áp d ng; ph bi n, khen thư ng; các m t ñó quan h khăng khít nhau, coi nh m t nào ñ u nh hư ng x u ñ n s phát tri n ch t lư ng và s lư ng SKKN, h n ch tác d ng SK và t n h i cho công v ”; 4. Khâu qu n lý th ng nh t v công tác sáng ki n cũng ñư c ti p t c xác ñ nh t Ngh quy t 76 CP (25.3.1977) - Pháp lu t trong ho t ñ ng KH (Ph n VII); 5. T 23.1. 1981, ði u l sáng ki n c i ti n (SKCT) k thu t - h p lý hoá s n xu t ñư c ban hành; 6. Qua văn b n 267/QLKH - 06/9/1989/ B Giáo d c và ñào t o (GD&ðT) xác ñ nh: “kinh nghi m là ý ki n ñ xu t sau khi nghiên c u”, g m “kinh nghi m ñã áp d ng - SKðAD” và “kinh nghi m chưa áp d ng - nhưng có kh năng áp d ng”; 7. Các ñ tài “nghiên c u khoa h c” ñã ñư c th c nghi m thành công là lo i SKðAD có giá tr cao. 8. ði u 1 c a Pháp l nh b o h quy n tác gi (QH khoá IX – 02.12.1994) ghi rõ: “tác gi là ngư i tr c ti p sáng t o ra toàn b ho c m t ph n tác ph m khoa h c”; 9. Năm 2000, ði u l sáng ki n c i ti n k thu t - h p lý hoá s n xu t ñư c ti p t c ñi u ch nh và b sung; III- N I DUNG 1 - ðÔI NÉT V TH C TR NG CÔNG TÁC SKKN HI N NAY: t m vĩ mô, nh n th c v công tác SK có th coi là chu ñáo; nhưng v phía cơ s v n k p n m b t tinh th n y. Th hi n s thi u th ng nh t trong khâu “trình bày” và “ñánh giá” SKKN chưa th c s ñi vào chi u sâu ñ mang l i hi u qu ; gi a các bên liên quan (tác gi , giám kh o, cán b qu n lý công tác sáng ki n, phía ngư i s d ng SKKN) v n chưa th ng nh t v “vi t” và “ch m” SKKN, nhi u s c ñáng ti c v n di n ra: 1.1. V PHÍA TÁC GI (ngư i th c hi n): Chưa ch ñ ng ñăng ký ñ tài c i ti n, chưa “công khai” ho t ñ ng c i ti n; chú tr ng khâu tư duy (tr u tư ng) mà coi nh khâu tr c ti p tác ñ ng th c ti n (th c nghi m khoa h c); Phía các tác gi ñã áp d ng thành công SK thư ng chưa ch ñ ng ph c h i ho t ñ ng c i ti n ñ t ki m ch ng nên phía t ñã thi u tin tư ng v giá tr c a SK. Chưa th y SKKN (lý lu n m i) là s t ng k t nh ng “tri th c và kinh nghi m” sau khi áp d ng SK vào nghi p v và t ch c c a ñơn v . Chú tr ng miêu t ho t ñ ng áp d ng SK (th c nghi m khoa h c) mà coi nh t ng k t nh ng kinh nghi m th c nghi m (KN b c “n”) thành bài h c kinh nghi m m i (KN b c “n+1”). ð c bi t, chưa coi tr ng cách dùng thì (ti n quá kh , quá kh , v a m i, s p, s ..), sơ ñ hoá; chưa ñ u tư thích ñáng cho khâu trình bày “bài h c kinh nghi m m i”...nên ngư i s d ng có th hi u nh m và ng d ng sai quy trình SKKN. 1.2. PHÍA T CM VÀ C P QU N LÝ TR C TI P ð I V I SK: Chưa t ch c t ch c vi c ñăng kí ñ tài SKCT ; h u như khi có ngư i n p văn b n SK thì t m i bi t v SK ñó – do v y, l i nh n xét c a t v các SKKN thư ng r t chung chung; Chưa th y vi c tr c ti p quan sát tác gi áp d ng sáng ki n (d ng: th c nghi m khoa h c) là ñi u ki n ñánh giá SKKN; v n còn x y ra tình tr ng ñ c văn b n sáng ki n ñ x p h ng SK (chưa tr c ti p quan sát ho t ñ ng th c nghi m khoa h c v SK ñó); th m chí, công nh n nh ng SK chưa áp d ng vào th c ti n; Chưa phân bi t tác gi nào ñã áp d ng SK trư c khi ñăng ký ñ tài c i ti n, ai ñăng ký trư c khi áp d ng SK (chưa th y c p t là nơi có trách nhi m và nghĩa v góp ý cho m i d ng tác gi trên ñây b ng nh ng hình th c góp ý khác nhau); 1. 3..PHÍA ðÁNH GIÁ VĂN B N SKKN: Thư ng x y ra s c thi u th ng nh t gi a các ngư i ch m. Khi các giám kh o ñ c l p ñánh giá v 1 văn b n SKKN thì s x y ra s c “giám kh o này x p SKKN ñó là t t, ngư i khác cho là trung bình, th m chí là...kém” ; vì v y, ngoài s “tho hi p ng m”, nhi u nơi “khoán tr ng” vi c ch m SKKN cho 1 ngư i – trong khi không ít ngư i ch m chưa kinh qua th c ti n như tác gi ... Công c ñánh giá (thang ñi m) SKKN v n chưa ñư c xây d ng m t cách nghiêm túc nên chưa ñư c s th ng nh t gi a các bên liên quan; vi c ñánh giá thư ng là “x p h ng - ñ nh tính” mà chưa “tính ñi m - ñ nh lư ng” c th ; Thi u ngư i qu n lý công tác SK, chưa th c hi n ñ y ñ các công vi c qu n lý công tác SK; chưa th c hi n th l d trù, h tr kinh phí cho công tác SK... *Tóm l i, do chưa coi “ho t ñ ng phát huy SK, c i ti n phương pháp gi ng d y, giáo d c là ho t ñ ng khoa h c và công ngh ”, chưa coi SKKN là nh ng “s n ph m nh n th c trình ñ lý lu n” nên chưa nghiêm túc v n d ng ngu n tri th c khoa h c v lý lu n nh n th c khi “trình bày” và “ñánh giá” nó. 2-CÔNG TÁC SÁNG KI N VÀ LÝ LU N NH N TH C 2.1.CÔNG TÁC SÁNG KI N DƯ I ÁNH SÁNG KHOA H C C A LÝ LU N NH N TH C DUY V T BI N CH NG Phép bi n ch ng duy v t là môn khoa h c nghiên c u các quy lu t ph bi n c a s v n ñ ng và phát tri n chung nh t c a gi i t nhiên, xã h i và tư duy con ngư i (C. Mác và Ph. Ăngghen toàn t p, Nxb CTQG, Hà N i, 1994, t. 20, tr. 201); trong ñó có ho t ñ ng c i ti n (d ng ho t ñ ng nh n th c nh m bi n ñ i gi i t nhiên và xã h i...) .Ho t ñ ng th c ti n c a con ngư i là d ng ho t ñ ng v t ch t do con ngư i ch ñ ng th c hi n, mang tính ch t l ch s – xã h i, nh m bi n ñ i nh n th c, bi n ñ i gi i t nhiên, xã h i Ho t ñ ng th c ti n g m các d ng: D ng 1 - Ho t ñ ng s n xu t v t ch t (ho t ñ ng cơ b n - quy t ñ nh ñ i v i s sinh thành và phát tri n xã h i loài ngư i); D ng 2 - Ho t ñ ng chính tr – xã h i: bi n ñ i, c i t o xã h i; D ng 3 - Ho t ñ ng th c nghi m khoa h c (th c hi n trong môi trư ng nhân t o, gi i h n v không gian và th i gian ñư c ch th l a ch n ñ th c hi n ho t ñ ng th c ti n nh m ki m ch ng giá tr (ñ tin c y) c a sáng ki n (s n ph m c a ho t ñ ng nh n th c). ð i v i nh n th c, ho t ñ ng th c ti n không ch là cơ s , là ñ ng l c, m c ñích mà còn là thư c ño ñáng tin c y. S n ph m nh n th c dù h p lý nhưng chưa qua th c ti n thì chưa có ñ tin c y cao. Trong th c t , ho t ñ ng th c ti n làm n y sinh nhu c u nh n th c, kích thích s c i ti n và hình thành SK; nhưng SK có th chưa phù h p... vì v y, ph i ñưa nó vào th c ti n (th c nghi m khoa h c) ñ ch th t ki m tra giá tr c a SK, qua ñó nâng cao hi u qu lao ñ ng, th c hi n t t hơn nhi m v ñ i v i c ng ñ ng và góp ph n kh ng ñ nh mình (khi gi i quy t ñư c mâu thu n cho c ng ñ ng). V i cá nhân, con ñư ng nh n th c (nói chung) chân lý là “t tr c quan sinh ñ ng ñ n tư duy tr u tư ng, t tư duy tr u tư ng ñ n th c ti n” (Lênin toàn t p, t.29, tr.179). Có th tóm t t các giai ño n như sau: CÔNG ðO N TRÌNH ð NH N TH C GHI CHÚ C m giác; TR C QUAN NH N TH C C M TÍNH Tri giác; 1 Bi u tư ng Khái ni m; NH N TH C LÝ TÍNH TƯ DUY Phán ñoán; 2 Hình thành SK (gi thuy t) Suy lu n T o ra tri th c kinh nghi m TH C TI N Th c nghi m khoa h c 3 = KN b c (n) -V i ch th , sau khi kinh qua th c ti n s thêm KN m i - b c n; vì v y, sau này, n u g p l i khó khăn cũ thì s l y KN b c n t trong não ra ñ gi i quy t. Nhưng ñ giúp ngư i khác t gi i nh ng khó khăn tương t , tác gi ph i gi i thi u KN ñó cho h ; mu n v y, tác gi SK ph i tr i qua 2 công ño n: - L a ch n trong kho KN b n thân ñ l y ra nh ng KN nào liên quan t i vi c gi i quy t mâu thu n v a m i x y ra. công ño n này, tác gi dùng phương pháp “t ng k t kinh nghi m” ñ “t ng k t” nh ng “kinh nghi m ñã có” và t o ra KN m i (b c n + 1): CÔNG ðO N TRÌNH ð NH N TH C GHI CHÚ 4 T NG K T KINH NGHI M t o ra KN b c (n + 1) - H u h t nh ng KN (trong não c a tác gi ) thư ng là nh ng ý ni m, tư tư ng, khái ni m...và các quan h logic gi a chúng - ch có ch th hi u ñúng và s d ng ñư c ngu n thông tin này. Vì v y, tác gi không “bê nguyên xi” nh ng KN b c (n+1) ñ trao cho ngư i khác mà ph i gi i mã ñ ngư i ñ c hi u ñư c m t cách d dàng. ðây là công ño n “ý” thành ra “l i”, “ch ”, “hình”, “ký hi u..” ñ chuy n giao kinh nghi m cho c ng ñ ng: CÔNG TRÌNH ð NH N TH C GHI CHÚ ðO N Gi i mã thông tin (t “ý” ra 5 CHUY N GIAO KINH NGHI M “l i”, “ch ”, “hình”, “ký hi u..”) -KN ñư c hình thành theo logic c a con ñư ng nh n th c và ñư c gi i thi u v i ngư i ñánh giá cũng theo logic c a con ñư ng nh n th c. V i “giám kh o”, hi u ñúng và ñ v quá trình hình thành KN là ñi u ki n ñ ñánh giá chính xác; v i ngư i s d ng SKKN, hi u ñúng và ñ s quy t ñ nh s thành b i khi v n d ng SKKN c a ngư i khác vào ñi u ki n c a mình (hi u sai có th gây tai ho và tác gi SKKN ph i liên ñ i ch u trách nhi m). -T 3 công ño n c a con ñư ng nh n th c mà Lê - nin ñã ch ra, căn c vào trình ñ nh n th c m i công ño n có th minh ho quy trình nh n th c khi hình thành m t SKKN như sau: stt CÔNG ðO N TRÌNH ð NH N TH C 1 TR C QUAN C M TÍNH 2 TƯ DUY LÝ TÍNH (Hình thành SK - gi thuy t) 3 TH C TI N Hình thành tri th c kinh nghi m (b c n) T NG K T KINH T ng k t nh ng kinh nghi m (b c n) ñ t o ra nh ng 4 NGHI M kinh nghi m m i (b c “n+1”) = LÝ LU N M I CHUY N GIAO Mã hoá thông tin (t “ý” thành ra “l i”, “ch ”, 5 KINH NGHI M “hình”, “ký hi u..”) B ng 1: Quy trình nh n th c khi hình thành m t SKKN . 2.2.V CÁC C P PH M TRÙ LIÊN QUAN ð N VI C HÌNH THÀNH SKKN: 2.2.1. “Nguyên nhân – k t qu ”: SKKN (lý lu n) là cái ñ n sau ho t ñ ng th c ti n nhưng không ph i ai có th c ti n là có thêm lý lu n. ð t o ra lý lu n c n ph i có nh ng ñi u ki n nh t ñ nh mà m t trong s ñó là ph i tr i qua quá trình “t ng k t kinh nghi m - TKKN” b ng các phương pháp nh n th c khoa h c (phân tích - t ng h p; quy n p - di n d ch; l ch s - logic; tr u tư ng - c th ...); 2.2.2. N i hàm h p thì ngo i di n r ng, tên c a ñ tài SKKN càng g n càng làm cho ngư i ñ c nghĩ r ng ph m vi ng d ng c a SK ñó càng r ng (trong khi SKKN là d ng lý lu n ñ gi i quy t m t lo i mâu thu n c th , gi i h n m t lĩnh v c c th c a công v ). Do ñó, không có SKKN v n năng cũng như không có thu c ch a bách b nh. 2.2.3.V ph m trù không gian: T ng k t kinh nghi m (TKKN) không ch “t ng k t” t các d ki n KN do ch th tr c ti p quan sát t i ch ; v i các phương pháp nh n th c khoa h c và công ngh thông tin ngày nay, tác gi ph i h p ngu n thông tin thu th p ñư c t nơi khác (không gian khác). ð ch ng minh tính hi u qu c a SK, tác gi không ch cho bi t k t qu m u th c nghi m mà còn so k t qu ñó v i m u ñ i ch ng (không gian khác). V th i gian, tác gi không ch nêu k t qu m u th c nghi m sau khi áp d ng SK mà còn so sánh k t qu ñó v i th c tr ng ban ñ u (ti n quá kh ) khi chưa có SK. TKKN không ch là “t ng k t” t các d ki n KN v a m i x y ra mà còn huy ñ ng KN b n thân ñã tích lũy, KN c a ñ ng nghi p và c kho tàng KN c a nhân lo i. 2.2.4. “L i ích” tuy là m c tiêu ch y u nhưng không là m c ñích duy nh t c a công tác SK b i còn căn c vào y u t khác như “tính ñ o ñ c”, “tính giai c p”....Vì v y, không vì l i ñ s d ng b t c SK nào. Nói cách khác, coi “chu t” (l i ích) là m c ñích nhưng không th vì th mà s d ng b t c lo i mèo (phương pháp, sáng ki n) nào . 3-PHÂN BI T HAI D NG TI N HÀNH SKKN TRƯ C KHI GÓP Ý ð CƯƠNG. Lý lu n nh n th c DVBC là tri th c khoa h c v các quy lu t ph bi n c a s v n ñ ng và phát tri n chung nh t c a tư duy – trong ñó có ho t ñ ng nh n th c v c i ti n; vì v y, ñ th c hi n ho t ñ ng c i ti n và qu n lý công tác sáng ki n m t cách hi u qu c n ng d ng lý lu n nh n th c DVBC m t cách nghiêm túc và sáng t o. ð ch ñ o vi c trình bày và ñánh giá SKKN trong phong trào th ñua –Nâng cao hi u qu qu n lý ñ i v i ho t ñ ng khoa h c c a ngư i lao ñ ng c n chú ý: “Quá trình c i ti n không là hành ñ ng t c th i, gi n ñơn, máy móc mà là m t quá trình bi n ch ng, tích c c, ch ñ ng, sáng t o. S ch ñ ng ñ u tiên c a tác gi ñư c bi u hi n qua vi c ñăng ký v i t chuyên môn v ñ tài sáng ki n s th c hi n - không ñ i khi có thông báo m i nh xem mình ñã có SKKN gì? ” Quy trình hình thành văn b n SKKN có 2 d ng :C p t (chuyên môn, b môn, nghi p v , ...) căn c vào th i ñi m tác gi ñăng ký ñ tài c i ti n ñ phân lo i tác gi thành 2 d ng ñ giúp ñ m t cách thi t th c (d ng “áp d ng sáng ki n trư c khi ñăng ký”; d ng “áp d ng sáng ki n sau khi ñăng ký”). HAI D NG TI N HÀNH SÁNG KI N KINH NGHI M ÁP D NG SÁNG KI N ðĂNG KÝ SÁNG KI N TRƯ C KHI ðĂNG KÝ TRƯ C KHI ÁP D NG Quan sát, nghiên c u th c ti n công 1 Quan sát, nghiên c u th c ti n công v v 2 Ch n lĩnh v c có mâu thu n Ch n lĩnh v c có mâu thu n 3 Ch n ñ i tư ng c i ti n Ch n ñ i tư ng c i ti n 4 Hình thành gi thuy t (SÁNG KI N) Hình thành gi thuy t (SÁNG KI N) 5 ðăng ký ñ tài SK v i t ÁP D NG SÁNG KI N 6 ðăng ký ñ tài SK v i t ÁP D NG SÁNG KI N T : c ngư i quan sát vi c áp d ng T : c ngư i quan sát vi c áp d ng SK 7 SK T l p biên b n ñánh giá T l p biên b n ñánh giá 8 Tác gi vi t thành văn b n sáng ki n Tác gi vi t thành văn b n sáng ki n 9 B ng 2: Quy trình c a hai d ng ti n hành SKKN . Th c ti n là cơ s hình thành SK, là nơi ñánh giá SK và SKKN là “gi i pháp c i ti n t nghi p v và t ch c hi n có c a ñơn v ”; ngư i ñánh giá c n chú ý tính ch t n y ñ hoá thân vào tác gi , c m nh n tr n v n ñ c ñi m tình hình “nghi p v và t ch c” nơi tác gi th c nghi m khoa h c ñ n m ñúng s ti n b - trư c và sau khi áp d ng SK; C ng ñ ng ti p nh n SKKN không ch ñ v n d ng mà còn ñ “ti p t c c i ti n” nó. Vi c c i ti n nh ng SKKN chính là m t trong nh ng bi u hi n thu c tính v n ñ ng và phát tri n c a nh n th c (như lo i ñ tài “áp d ng ti n b khoa h c k thu t”); 4-CÁC BƯ C TI N HÀNH T CH C TH C HI N Sau khi nh n phi u ðĂNG KÝ ð TÀI SÁNG KI N c a tác gi , s giúp ñ ñ u tiên c a T là m i tác gi thuy t minh v công vi c c a mình. Trong l n thuy t minh này, t là bên h i (v n), tác gi là bên ñáp (ñ ). SKKN là ñ a con tinh th n c a tác gi . Do tác gi là thành viên c a t nên SKKN còn là s n ph m chung c a "gia t c" y; c t c ph i có trách nhi m ch t v n m t cách khoa h c, chân tình trư c khi xác nh n giá tr c a SKKN này. lĩnh v c ñư c ch n ñ c i ti n, c n ñ t nh ng gì m i coi là t t (chu n)? C p qu n lý nào ch ñ o như th ? văn b n, tài li u nào ? theo các tiêu chí sau: 1. Th c tr ng khi chưa ñ i m i ñó ñã di n ra như th nào ? (tác gi c n miêu t , tư ng thu t ph n này m t cách c th ) 2. So v i chu n , so v i m c trung bình thì có nh ng sai sót y u kém nào ? 3. N u không ñ i m i s tác h i th nào ? 4. Khi chưa c i ti n, ñó ñã áp d ng nh ng gi i pháp nào, phương pháp nào ñ gi i quy t công vi c ? 5. Nh ng nguyên nhân nào gây nên s y u kém ? Nguyên nhân nào là ch y u ? 6. D a vào cơ s lý lu n nào ñ ñ nh hư ng vi c c i ti n, gi i quy t v n ñ ? 7. Tên ñ tài c th là gì ? Khi ñ c tên ñ tài, có th gây ra nh ng hi u nh m nào không ? 8. Tác gi cho r ng có th làm cách nào ñ c i thi n th c tr ng, nâng hi u qu ? 9. Vi c c i ti n ñ gi i quy t v n ñ ñã l n lư t di n ra trong bao lâu ? 10. ðã áp d ng vào nh ng trư ng h p nào ? Lúc nào ? M y l n ? M i l n trong bao lâu ? 11. ðã ch n các m u th c nghi m nào ? Vi c ñ i ch ng ñã ti n hành th nào ? 12. Nh ng ai t và c p trên ñã quan sát, ki m tra ? C th vào lúc nào ? ð nh khi nào n p b ng th o SKKN cho t ? 13. C th , SKKN ñã và s t o l i ích thi t th c gì ? 14. So v i khi chưa có SK thì lĩnh v c ñư c c i ti n ñã có nh ng ti n b thu c m t nào ? 15. So v i m u ñ i ch ng (không dùng SK) thì k t qu ñã tăng lên bao nhiêu, g p m y ? 16. So v i yêu c u (chu n) c a B , S thì k t qu sau khi ñ i m i ra sao (g n ñ t, ñ t hay vư t) ? Nh ng ngư i kh o sát hi u qu th c nghi m cu i cùng c a SK ñã có nh ng ý ki n c th nào ? H là ai ? 17. SKKN s thu c lo i nào ? (Là “d y ki n th c m i”, “thí nghi m th c hành” hay “gi i pháp h p lý hoá nghi p v công tác” ?..) 18. Phía ñ ng nghi p s s d ng SKKN là nh ng ai, s d ng vào vi c gì h ? 19. Ý nghĩa c a SKKN (ñ i v i th c ti n công v , v i lý lu n ?) 20. Nh ng gì liên quan vi c áp d ng sáng ki n vào th c ti n công tác ? 21. Nh ng gì liên quan ñ n vi c phát huy, m r ng sáng ki n ? 22. Các cá nhân và c p qu n lý nào có liên quan ñ n vi c giúp ñ cho vi c nâng hi u qu áp d ng SKKN ? 5- ðÁNH GIÁ SKKN QUA VĂN B N TH HI N: 5.1. CÁC TIÊU CHU N, TIÊU CHÍ VÀ THANG ðI M C A M T SKKN ð ñánh giá SK, c p t d dàng quan sát tr c ti p ho t ñ ng áp d ng SK vào th c t công v (th c nghi m khoa h c); trong khi ñó, các c p khác h u như ch ñánh giá SKKN thông qua văn b n c a nó. Vì v y, thang ñi m s ph i coi tr ng các “ch ng c th c nghi m khoa h c”: ðI M TIÊU CHU N TIÊU CHÍ 1 Có ñ i tư ng nghiên c u m i 10 1 ð IM I 2 Có gi i pháp m i và sáng t o ñ nâng hi u qu công v 10 3 Có ñ xu t hư ng nghiên c u m i 10 Có ch ng c cho th y SK ñã t o hi u qu cao hơn, ñáng tin, ñáng 2 L I ÍCH 4 30 khen (phân bi t SK chưa áp d ng v i SK ñã áp d ng) Có phương pháp nghiên c u, c i ti n phù h p v i nghi p v và t KHOA 5 10 3 ch c hi n có c a ñơn v . HC 6 ð t logic, n i dung văn b n SKKN d hi u 10 4 KH THI 7 Có th áp d ng SKKN cho nhi u ngư i, nhi u nơi 10 5 H PL 8 Hình th c văn b n theo qui ñ nh c a các t ch c qu n lý thi ñua 10 T NG C NG 100 B ng 3: Các tiêu chu n, tiêu chí và thang ñi m c a m t SKKN 5.2. B NG PH I H P CHI TI T V VI C “TRÌNH BÀY” VÀ “ðÁNH GIÁ” M T VĂN B N SÁNG KI N KINH NGHI M: MC B C C – DÀN Ý HI ðÁP ðI M 1. lĩnh v c này, c n ñ t Nêu nh ng ñi u c n ñ t 1..Yêu nh ng gì m i coi là t t trong lĩnh v c này, cu (chu n)? C p qu n lý nào ch xu t x các văn b n ch công v Tác gi ñ o như th ? ñ o. bi t 2. Th c tr ng như th nào ? Miêu t (có ít nh t 1 l n Hi I. ch n So v i chu n thì kém thua th so sánh)D n ch ng v ðT 2. Th c ñi nào ? So v i m c trung bình th c tr ng khi chưa ñ i ñ VN tr ng tư ng thì kém bao nhiêu ? m i. tìm ð: ban ñ u m i, V hi u 4. N u không ñ i m i s tác D báo nguy cơ n u có mâu v Vì h i th nào ? không ñ i m i th c tr ng thu n N ñi sao Nêu h n ch c a các gi i và 5. Khi chưa c i ti n ñã áp tư ng ph i pháp ñã v n d ng khi ñáng d ng nh ng gi i pháp nào ? ci ñ im i chưa c i ti n. nghiên 3. Gi i ti n ? 6. Nh ng nguyên nhân nào cu pháp mà hi u qu ñ t không cao ? (10 ñã Nêu các nguyên nhân Nguyên nhân nào là ch y u di m) s d ng → phân tích nguyên ? nhân ch y u . ð II. 7. D a vào cơ s lý lu n nào Bi t ð 1.Cơ s RA GI I ñ ñ nh hư ng trư c khi gi i Trích d n, phân tích ch n lý lu n SÁNG QUY T quy t v n ñ ? phương KI N VN pháp 8. Cho r ng có th làm gì và 2. Gi Nêu gi thuy t mà mình ð: h p lý làm cách nào ñ c i thi n thuy t quy t ñ nh làm. ñ ñ th c tr ng, nâng hi u qu ? quy t ðã nghiên mâu thưc c u lý thu n hi n Tư ng thu t nh ng vi c lu n vi c ñã làm trong khi th và cho ñ im i 9. Ho t ñ ng gi i quy t v n nghi m SK (công khai) - ti n bn như ñ ñã l n lư t di n ra th nào “bi u di n” vi c áp d ng hành 3. thân th nào ? SK cho c p t ki m tra. các Quá tác gi ? 10. ðã áp d ng lúc nào ? Gi i thi u v nh ng ho t trình M y l n ? Trong bao lâu ? ngư i quan sát vi c áp ñ ng th ( các m u th c nghi m ? M u d ng SK - giúp ngư i th c nghi m cơ s , ñ i ch ng ? ñ c thêm tin c y vì có nghi m SK 11. Nh ng ai t và c p trên “nhân ch ng” ñáng kính khoa ñơn ñã quan sát, ki m tra ? ñã ch ng ki n ho t hc v) ñ ngáp d ng SK, ñ iv i kiê mch ng gi thuy t SK (10 ñi m) 12. ðã t o l i ích thi t th c gì ? K t qu 13. So khi chưa có SK thì nay cao hi u q a tăng lên th nào ? Ch ng minh s hi u hơn, 14. So sánh v i m u ñ i nghi m c a SK (tác gi ñáng tin ch ng (không dùng SK) thì (30 có th ph i so sánh ñ n k t qu hơn bao nhiêu, g p 4. 3...l n - v i “v t ch ng” di m) m y? Hi u c th ). phân 15. So v i yêu c u (chu n) qu bi t c a trên thì k t qu sau khi mi Gi i thi u nh ng ngư i - SK ñ i m i ra sao (g n ñ t, ñ t có KN liên quan ñ n SK chưa hay vư t) ? c a tác gi - ñã ng i khen áp d ng 16. Nh ng ai ñã kh o sát hi u v hi u qu SK và qu th c nghi m cu i cùng SK ñã c a SK ? áp d ng 17. Ý ki n ñánh giá c a h ra sao ? ð Nêu rõ RA -C i ti n,ñ i m i (PP bn III. SKKN gi ng d y , thi t b , ñ ch t, BÀI 18. SKKN này thu c lo i dùng d y h c, s d ng, lo i HC nào ? (Là “gi i pháp ñ i m i (lý thí ngh êm? ...) hình... KN : PP gi ng d y ”, “gi i pháp lu n) 1. KN - H p lý hoá ho t ñ ng; ca v n d ng, c i ti n ñ dùng c th t ch c ho t ñ ng nghi p gi i Nên d y h c” hay “gi i pháp h p ñ v ; công tác qu n lý pháp s d ng lý hoá nghi p v công tác” gi i (ho ch ñ nh, t ch c, ch mi SKKN ?...) quy t ñ o, ki m tra, t ng k t; ra sao ? mâu ph i h p, v n ñ ng?…) (10 thu n ñi m) cho Dùng hình v , mô hình D áp 2. S 19. Mu n áp d ng SKKN, h c ng ho c sơ ñ giúp ngư i d ng d ng s l n lư t làm nh ng vi c gì ñ ng, ñ c d hình dung, (10 SKKN ? cho v n d ng ñi m) ñ ng Kh ng nghi p 20. Ý nghĩa c a SKKN (ñ i ñ nh v i th c ti n công v , v i lý giá tr nơi lu n ?) Nêu ý nghĩa SKKN ñ i ca khác 21. ð nâng hi u qu cao v i ngành khoa h c liên SKKN 3. K t hơn, có th làm nh ng gì quan, ñ i v i th c ti n. lu n khác ? ð xu t các ý tư ng chung 22. C n ti p t c nghiên c u m i - SK; ñ ngh v i Có ñưa và ñ i tư ng nào lĩnh v c này ñ ng nghi p v vi c ra ki n ? nghiên c u ý tư ng m i. hư ng ngh 23. Các c p qu n lý c n ti p ð ngh v i các c p QL nghiên t c b sung nh ng tác ñ ng v áp d ng và h tr cu gì ñ nâng hi u qu cho phía SKKN. ti p áp d ng SKKN (tác gi , ñ ng theo nghi p)? (10 ñi m) (10 C M NH N T NG TH V N I DUNG VĂN B N (ð T S LOGIC, D HI U) ñi m) HÌNH TH C VĂN B N ðÚNG QUI ð NH (10 (bìa; ki u ch , c ch , l , dòng; tài li u tham kh o, ph l c...) ñi m) T NG C NG 100 ð B ng 3: b ng ph i h p chi ti t v vi c trình bày và ñánh giá m t văn b n sáng ki n kinh nghi m 5.3. S D NG B NG PH I H P CHI TI T: T “các n i dung văn b n SKKN ñư c liên k t theo logic nh n th c” ph i h p v i b ng ñi m giúp ngư i ch m “ñ c ñ n ñâu tính ñi m ñ n ñó và ñ c xong có th tính ñư c ñi m t ng”. S th ng nh t gi a dàn ý chi ti t c a n i dung văn b n SKKN v i trình t các tiêu chu n ñánh giá c a thang ñi m giúp giám kh o d s d ng. B NG PH I H P cũng góp ph n h n ch s thi u th ng nh t gi a các giám kh o khi cùng ñánh giá 1 SKKN, giúp các giám kh o chưa kinh qua ho t ñ ng th c ti n như tác gi v n d hình dung các công ño n trong quy trình c i ti n c a t ng SK c th . 5.4. TIÊU CHU N X P H NG SKKN THEO S ðI M X P H NG D-CHƯA ð T C-ð T B - KHÁ A -T T MC 50 – 69 70 – 84 ñi m 85 – 100 ñi m ≤ 50 ñi m ðI M 5.5. M T S CHÚ Ý KHI TH C HI N SKKN: Như ñã trình bày m c 2.2.2 tên c a ñ tài SKKN càng g n càng làm cho ngư i ñ c nghĩ r ng ph m vi ng d ng c a SK ñó càng r ng, trong khi SKKN là d ng lý lu n ñ gi i quy t m t lo i mâu thu n c th , gi i h n m t lĩnh v c c th c a công v . Do ñó, không có SKKN v n năng cũng như không có thu c ch a bách b nh. Chính vì v y SKKN ch nên t p trung, xoáy sâu vào m t v n ñ c a lĩnh v c c th không nên quá tham lam. Không nh t thi t SKKN là ph i m i mà c n ph i chú tr ng ph c h i ho t ñ ng c i ti n ti p t c các SKKN thành công ñ ki m ch ng, kh ng ñ nh, c n coi tr ng vi c t ng k t nh ng kinh nghi m th c nghi m (KN b c “n”) thành bài h c kinh nghi m m i (KN b c “n+1”) có như v y m i ñ t k t qu v chi u sâu. M t trong nh ng phương pháp ñ c trưng khi nghiên c u v giáo d c ñó là phương pháp “ Th và sai” hơn n a k t qu th ng kê càng chính xác khi di n l y m u càng r ng. Vì v y ñ i v i m t SKKN có th nhi u ngư i có ch c năng tương t cùng tham gia. III-K T LU N 1-ð SKKN th c s có hi u qu thì v n ñ ñ u tiên ñó chính là s nh n th c và ti n hành t ch c th c hi n, tri n khai áp d ng t i ñơn v c a ngư i qu n lý và các thành viên cơ s . 2-ð b o ñ m cho công tác sáng ki n ho t ñ ng hi u qu và ph bi n r ng cho ngành c n xây d ng k y u, các phương ti n như s sách, gi y t , ph n m m qu n lý công tác sáng ki n; ñ c bi t v phía ngành s m ñưa lên website nh ng SKKN hay có giá tr ñ ph bi n sáng ki n áp d ng r ng rãi trong toàn ngành. 3-Có ch ñ b i dư ng, khen thư ng x ng ñáng cho các SKKN có giá tr . --------------------------------- Châu ð c, ngày 06 tháng 09 năm 2007 Ngư i vi t Nguy n Văn Tr c PH L C TRÌNH BÀY VĂN B N VÀ CÁC N I DUNG Trình bày văn b n và n i dung SKKN theo b c c sau. V n i dung cho t ng m c trình bày nh ng gì xin tham kh o thêm b ng 3 trang 11. V cách trình bày và font ch theo quy ñ nh hi n hành. I-ð T V N ð : 1..Yêu c u c a ngành: 2. Th c tr ng ban ñ u: 3. Gi i pháp ñã s d ng: II-GI I QUY T V N ð : 1.Cơ s lý lu n: 2. Gi thuy t: 3.Quá trình th nghi m: 4.Hi u qu m i: III-BÀI H C KN : 1.KN c th : 2.K t lu n chung và ki n ngh . * ð tránh vi c tranh ch p tác quy n khi các SKKN ño t gi i ho c khi ñưa vào s d ng , tác gi SKKN c n trình bày rõ trang ñ u là SKKN có tham kh o ñâu, trích d n t nh ng tài li u nào. QU N LÝ SÁNG KI N KINH NGHI M ð tránh trùng l p và theo dõi vi c th c hi n và các k t qu ñ t ñư c cũng như ñ ph bi n r ng rãi các SKKN có giá tr nhà trư ng, PGD & ðT, S GD &ðT c n th ng nh t cách qu n lý . 1-ð ph bi n r ng rãi trong ngành hàng năm sau khi ch m SKKN PGD & ðT, S GD &ðT nên ra m t t p k y u cho các SKKN có giá tr gi i thi u cho các ñơn v tìm hi u, h c t p, áp d ng c th cho dơn v mình. 2-Qu n lý b ng tin h c:Hi n nay có nhi u ph n m m qu n lý h sơ nên áp d ng chúng s khó th ng nh t và s m t th i gian tìm hi u. ðơn gi n nh t là dùng Excel ñ qu n lý nhưng c n th ng nh t ñ các trư ng các ñơn v có th trao ñ i v i nhau và PGD & ðT, S GD &ðT có th t ng h p ñư c m t cách nhanh chóng. Ngư i vi t xin ñưa ra m u qu n lý như sau(xem trang 14) M CL C N I DUNG Trang I-M ðU 01 II-CÁC CƠ S PHÁP LÝ V SÁNG KI N KINH NGHI M 02 III- N I DUNG 02 1 - ðÔI NÉT V TH C TR NG CÔNG TÁC SKKN HI N NAY 02 1.1. V phía gi (ngư i th c hi n) 02 1.2. Phía t CM và c p qu n lý tr c ti p ñ i v i SK 03 1.3..Phía ñánh giá văn b n SKKN 03 2-CÔNG TÁC SÁNG KI N VÀ LÝ LU N NH N TH C 03 2.1. Công tác SKKN dư i ánh sáng c a khoa h c lý lu n 05 2.2.V các c p ph m trù liên quan ñ n vi c hình thành SKKK 05 3-PHÂN BI T HAI D NG TI N HÀNH SKKN TRƯ C KHI GÓP Ý ð CƯƠNG. 06 4-CÁC BƯ C TI N HÀNH T CH C TH C HI N 07 5- ðÁNH GIÁ SKKN QUA VĂN B N TH HI N 08 5.1. Các tiêu chu n, tiêu chí, thang ñi m c a m t SKKN 08 5.2. B ng ph i h p chi ti t v vi c trình bày, ñánh giá m t văn b n SKKN 09 5.3. ư d ng b ng ph i h p chi ti t 10 5.4. Tiêu chu n x p h ng SKKN theo s ñi m 11 5.5. M t s chú ý khi th c hiên SKKN: 12 IV-K T LU N 13 PH L C 14 TÀI LI U THAM KH O 16
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net