logo

Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác


Thủ tục Thanh toán vốn đầu tư nhận ủy thác\Thanh lý hợp đồng ủy thác Tại Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tên đơn vị: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1. Văn bản thông báo của Chi nhánh cho đơn vị uỷ thác về việc thanh lý hợp đồng uỷ thác 2. Hai bên ký văn bản thanh lý hợp đồng uỷ thác. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở của Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Thành phần hồ sơ: 1. Bảng đối chiếu, xác nhận số vốn đầu tư uỷ thác đã thanh toán (được lập giữa Chi nhánh NHPT và đơn vị uỷ thác). (Bản chính) 2. Bản thanh lý hợp đồng uỷ thác. (Bản chính hoặc bản sao) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày Hợp đồng uỷ thác chấm dứt. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: Căn cứ pháp lý: 1. Quyết định số 661/QĐ-NHPT ngày 21/12/2007 của Tổng Giám đốc NHPT về ban hành mức phí quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác. 2. Quyết định số 99/QĐ-NHPT ngày 29/02/2008 của Tổng Giám đốc NHPT về việc ban hành Sổ tay nghiệp vụ quản lý, thanh toán, cho vay vốn đầu tư nhận uỷ thác.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net