logo

Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay 2


Thủ tục Thẩm định và quyết định cho vay\Đơn vị thi công\Đối tượng khách hàng là các loại hình Doanh nghiệp khác (ngoài Doanh nghiệp Nhà nước, Doanh nghiệp tư nhân) Nơi tiếp nhận hồ sơ: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh Tên đơn vị: NHPT 2. Qua hệ thống bưu chính. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h đến 16h30) Trình tự thực hiện: 1. Khách hàng gửi hồ sơ đề nghị vay vốn đến Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT (sau đây gọi tắt là Chi nhánh NHPT. 2. Cán bộ Chi nhánh NHPT tiếp nhận hồ sơ và lập Phiếu giao nhận hồ sơ. 3. Chi nhánh NHPT thẩm tra hồ sơ vay vốn. 4. Chi nhánh chuyển hồ sơ báo cáo Tổng Giám đốc xem xét. 5. Sau khi có ý kiến của Tổng giám đốc NHPT, Sở giao dịch, Chi nhánh NHPT có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng. 6. Nếu chấp thuận: có văn bản Thông báo cho vay gửi Khách hàng. Cách thức thực hiện: 1. Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT 2. Qua hệ thống bưu chính. Thành phần hồ sơ: 1. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) (Bản sao) 2. Điều lệ doanh nghiệp - bản sao y của Khách hàng. (Bản sao) 3. Văn bản xác định rõ người đại diện theo pháp luật của Khách hàng (áp dụng trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Điều lệ không có nội dung này hoặc có nội dung này nhưng thực tế đã thay đổi) - sao y bản chính của Khách hàng (Bản sao) 4. Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán do cơ quan hoặc người có thẩm quyền ban hành - sao y bản chính của Khách hàng. (Bản sao) 5. Văn bản của cấp có thẩm quyền chấp thuận về việc vay vốn và thế chấp, cầm cố tài sản trong trường hợp phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ doanh nghiệp - bản chính (Bản chính) 6. Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất (đã được kiểm toán - nếu có) (Bản sao) 7. Báo cáo nhanh tình hình tài chính quý gần nhất (Mẫu số 05) (Theo mẫu) 8. Báo cáo về tình hình quan hệ tín dụng với các tổ chức tín dụng (Mẫu số 06) (Theo mẫu) 9. Giấy đề nghị vay vốn kèm phương án sản xuất kinh doanh (Mẫu 02, 03 hoặc 04) (Theo mẫu) 10. Phương án trả nợ vốn vay (Bản chính) 11. Kế hoạch vay vốn ngắn hạn các tổ chức tín dụng khác (Bản chính) 12. Các hợp đồng kinh tế về cung ứng hàng hóa, dịch vụ,… (nếu có); (Bản sao) 13. Quyết định trúng thầu hoặc chỉ định thầu (Bản chính) 14. Hợp đồng xây dựng (Bản sao) 15. Dự toán trúng thầu hoặc dự toán chi tiết được duyệt (Bản chính) 16. Kế hoạch thi công quý, năm của khách hàng; (Bản chính) 17. Văn bản của bên A xác nhận đồng ý khi hoàn thành khối lượng theo Hợp đồng xây dựng thì thanh toán cho bên B để trả nợ (Bản chính) Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 14 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định. ngày () Phí, lệ phí: không Yêu cầu điều kiện: 1. Chủ đầu tư, doanh nghiệp đang có quan hệ tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 2. Khách hàng có uy tín trong quan hệ tín dụng với NHPT và các tổ chức tín dụng khác; có tình hình tài chính lành mạnh, đảm bảo khả năng trả nợ đầy đủ nợ gốc và lãi vốn vay thí điểm cho NHPT; 3. Dự án/phương án sản xuất kinh doanh phải được NHPT thẩm định, có hiệu quả kinh tế và đảm bảo khả năng trả nợ vay cho NHPT đầy đủ, đúng hạn; 4. Khách hàng phải mở tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ thanh toán tại NHPT; đồng thời cam kết chuyển toàn bộ doanh thu của Khách hàng liên quan đến dự án/phương án sản xuất kinh doanh được NHPT cho vay về tài khoản này. Căn cứ pháp lý: 1.Công văn số 3383/NHPT-TDTW ngày 31/10/2007 về việc hướng dẫn cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước. 2. Công văn 1881/NHPT-TDTW ngày 28/5/2008 về việc hướng dẫn bổ sung cho vay thí điểm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn TDĐT và TDXK của Nhà nước. 3.Sổ tay nghiệp vụ tín dụng Xuất khẩu ban hành kèm Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của Tổng giám đốc NHPT./.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net