logo

Thủ tục Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh 1


Thủ tục Thẩm định và phát hành thư bảo lãnh\ thuộc thẩm quyền quyết định của Giám đốc Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT Nơi tiếp nhận hồ sơ: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi Tên đơn vị: nhánh NHPT. Địa chỉ: Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 Trình tự thực hiện: 1. Tiếp nhận hồ sơ Khách hàng: - Khách hàng liên hệ Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT để được hướng dẫn lập và nộp hồ sơ bảo lãnh. - Sau khi tiếp nhận hồ sơ bảo lãnh của Khách hàng, cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, liệt kê những hồ sơ còn thiếu và chỉ yêu cầu Khách hàng bổ sung hồ sơ một lần. 2. NHPT thẩm định hồ sơ đề nghị bảo lãnh của Khách hàng. 3. NHPT có văn bản thông báo chấp thuận hoặc từ chối bảo lãnh (nêu rõ lý do) gửi Khách hàng. 4. Trường hợp chấp thuận bảo lãnh, NHPT và Khách hàng tiến hành ký hợp đồng bảo lãnh trong phạm vi được uỷ quyền. 5. Sau khi ký hợp đồng bảo lãnh NHPT phát hành thư cam kết bảo lãnh. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở làm việc của các Sở Giao dịch, Chi nhánh NHPT. Thành phần hồ sơ: Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 ngày làm việc kể từ khi Sở Giao dịch, Chi nhánh nhận đầy đủ hồ sơ. ngày () Phí, lệ phí: Không Yêu cầu điều kiện: 1.Nhà xuất khẩu tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng hoá thuộc Danh mục mặt hàng vay vốn tín dụng xuất khẩu. 2. Có tài liệu hợp pháp chứng minh yêu cầu của phía nước ngoài về bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu. 3. Nhà xuất khẩu được bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng xuất khẩu phải có năng lực tài chính để tham gia dự thầu hoặc thực hiện hợp đồng xuất khẩu được Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định và chấp thuận bảo lãnh. Căn cứ pháp lý: 1. Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 của nước CHXHCN Việt Nam; 2. Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 3. Nghị định số 106/2008/NĐ-CP ngày 19/9/2008 của Chính phủ v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP; 4. Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 151/2006/NĐ-CP ngày 20/12/2006 của Chính phủ về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 5.Thông tư số 16/2009/TT-BTC ngày 22/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi một số điều của Thông tư số 69/2007/TT-BTC ngày 25/6/2007. 6.Quyết định số 39/QĐ – HĐQL ngày 31/8/2007 của Hội đồng Quản lý Ngân hang Phát triển Việt Nam về việc Ban hành Quy chế quản lý vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước; 7.Quyết định số 105/QĐ-NHPT ngày 04/03/2008 của NHPT VN v/v ban hành Sổ tay TDXK trong hệ thống NHPT VN./.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net