logo

Thủ tục Miễn tiền thuê đất 4


Thủ tục Miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước (dưới đây gọi chung là tiền thuê đất) nước trong thời gian tạm ngừng xây dựng cơ bản theo sự xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh đối với Dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây dựng đối với tổ chức kinh tế, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài Nơi tiếp Tên đơn vị: Sở KHĐT nhận hồ sơ: Địa chỉ: Thời Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: từ 7h30 đến 11h00, Chiều: từ 14h gian tiếp đến 16h30) nhận: Trong quá trình xây dựng, dự án gặp khó khăn phải tạm ngừng xây Trình tựdựng thì chậm nhất sau bảy (07) ngày kể từ ngày tạm ngừng xây dựng, thực người thuê đất phải có đơn đề nghị và hồ sơ nộp cho Cục thuế. Căn hiện: cứ hồ sơ, Cục Thuế ra thông báo kéo dài thời gian được tạm miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng xây dựng. . Cách thức thựcGửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính tới Cục thuế hiện: 1. Đơn đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian tạm ngừng XDCB, trong đó nêu rõ lý do và thời gian phải tạm ngừng xây dựng, có xác nhận của cơ quan cấp giấy phép đầu tư hoặc cấp đăng ký kinh doanh; (Theo mẫu) 2. Phụ lục hợp đồng xây dựng hoặc Biên bản (về việc Thành tạm ngừng xây dựng) được lập giữa Bên giao thầu và Bên phần hồ nhận thầu, trong đó xác định việc tạm dừng thực hiện hợp sơ: đồng xây dựng do: Lỗi của Bên giao thầu và Bên nhận thầu; do 2 bên thỏa thuận hay thuộc trường hợp bất khả kháng quy định tại khoản 6.1 Mục II Phần II Thông tư số 02/2005/TT-BXD ngày 25/2/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn hợp đồng xây dựng trong hoạt động xây dựng. (Bản chính) Số lượng bộ 01 bộ hồ sơ: Thời hạn giải 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. ngày () quyết: Phí, lệ không phí: Yêu cầu điều không kiện: + Luật đất đai năm 2003 Căn cứ + Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 pháp lý: + Thông tư số 120/2005/TT-BTC 30/12/2005, Thông tư số 141/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007 của Bộ Tài chính.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net