logo

Thống kê trong kinh doanh_ Lecture Stat 9

Tài liệu giáo trình môn nguyên lý thống kê kinh tế Chương 9: "Phân tích Phương sai"dành cho sinh viên chuyên ngành kinh tế.
Nguyeân Lyù Thoáng Keâ Kinh Teá Chöông 9 Phaân Tích Phöông Sai (ANOVA) Öùng duïng cuûa Anova So saùnh trung bình cuûa nhieàu toång theå Maãu ñoäc laäp Giaû ñònh: Toång theå coù phaân phoái chuaån Phöông sai baèng nhau σ 1 2 =σ 2 2 = ... = σ 2 k ANOVA moät yeáu toá Hieäp hoäi baûo veä ngöôøi tieâu duøng thöïc hieän moät nghieân cöùu ñeå so saùnh ñoä beàn moät loaïi voû xe cuûa 3 nhaõn hieäu. Choïn ngaãu nhieân moät soá saûn phaåm cuûa moãi nhaõn hieäu, ño ñoä beàn (ngaøn km). Ñoä beàn trung bình saûn phaåm coù khaùc nhau giöõa 3 nhaõn hieäu? Keát luaän vôùi α =0,05 ANOVA moät yeáu toá Nhaõn hieäu A B C 25.40 23.40 20.00 26.31 21.80 22.20 24.10 23.50 19.75 23.74 22.75 20.60 25.10 21.60 20.40 © 1984-1994 T/Maker Co. Anova Anova moät yeáu toá (one factor Anova) Ñaùnh giaù aûnh höôûng cuûa moät yeáu toá ñeán moät yeáu toá ñònh löôïng coù lieân quan. Anova hai yeáu toá Giaû thuyeát trong ANOVA moät yeáu toá H0: μ1= μ2=…= μk Trung bình cuûa k baèng nhau H1: Khoâng phaûi taát caû trung bình toång theå baèng nhau - It nhaát coù moät trung bình toång theå khaùc bieät (trung bình cuûa caùc toång theå khaùc coù theå baèng nhau) – Khoâng phaûi taát caû trung bình cuûa caùc toång theå baèng nhau. ANOVA moät yeáu toá H0: μ1= μ2=…= μk H1: Khoâng phaûi taát caû trung bình toång theå baèng nhau Giaû thuyeát H0 ñuùng μ1 = μ 2 = μ3 ANOVA moät yeáu toá H0: μ1= μ2=…= μk H1: Khoâng phaûi taát caû trung bình toång theå baèng nhau Giaû thuyeát H0 khoâng ñuùng μ1 = μ 2 ≠ μ3 μ1 ≠ μ 2 ≠ μ3 One-Way ANOVA SST( Total sum of squares Söï khaùc bieät giöõa + Do caùc yeáu toá ngaãu nhieân = caùc nhoùm SSG (Between group SSW (Within group sum of sum of squares) squares) Phöông sai chung (SST) 2 ∑ ∑ (X ) k ni SST = ij − X i =1 j =1 Xij: giaù trò cuûa quan saùt thöù j thuoäc nhoùm I ni: soá quan saùt cuûa nhoùm I k ∑n i =1 i = n toång soá quan saùt k: soù nhoùm k ni ∑∑ i =1 j =1 X ij X = trung bình chung n Phöông sai chung (SST) (Tieáp theo) SST = ( X 11 − X ) + ( X 12 − X ) + ... + ( X nk k − X ) 2 2 2 X Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Phöông sai giöõa caùc nhoùm (SSG) k SSG = ∑ ( X i − X )2 ni i =1 SSG = ( X 1 − X ) n1 + ( X 2 − X ) n2 + ...( X k − X ) nk 2 2 2 X3 X2 X X1 Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Phöông sai trong noäi boä nhoùm (SSW) k ∑ ni SSW = SS i SS i = ∑ j =1 (X ij − X i )2 i =1 SSW = ( X 11 − X 1 ) 2 + ( X 21 − X 1 ) 2 + ... + ( X n k k − X k ) 2 X3 X X2 X1 Nhoùm 1 Nhoùm 2 Nhoùm 3 Anova moät yeáu toá: Giaù trò kieåm ñònh F SSG /( k − 1) Giaù trò kieåm ñònh F= SSW /( n − k ) Baäc töï do df 1 = k −1 df 2 = n − k Baûng Anova Mean Giaù trò Bieán Sum of df Squares kieåm ñònh thieân Squares (Variance) F Giöõa caùc MSG = k–1 SSG MSG/MSW nhoùm SSG/(k – 1 ) Noäi boä MSW = n–k SSW nhoùm SSW/(n –k ) Coäng n–1 SST ANOVA moät yeáu toá, Ví duï Hieäu A Hieäu B Hieäu C 27 Ñoä beàn (1000 km) 26 • 25.40 23.40 20.00 • 25 • X1 26.31 21.80 22.20 24 • 24.10 23.50 19.75 • • • 23.74 22.75 20.60 23 • X2 • X 25.10 21.60 20.40 22 • • 21 X 1 = 24.93 X 2 = 22.61 • • X3 20 • • X 3 = 20.59 X = 22.71 19 ANOVA moät yeáu toá Hieäu A Hieäu B Hieäu C X 1 = 24.93 25.40 23.40 20.00 26.31 21.80 22.20 X 2 = 22.61 24.10 23.50 19.75 X 3 = 20.59 23.74 22.75 20.60 25.10 21.60 20.40 X = 22.71 [ SSG = 5 (24,93− 22,71) + (22,61− 22,71) + (20,59 − 22,71) 2 2 2 ] = 47,164 SSW = SS 1 + SS 2 + SS 3 ANOVA moät yeáu toá SS 1 = ( 25 , 4 2 + 26 , 31 2 + ... + 25 ,1 2 ) − 5 ( 24 , 93 2 ) = 4 , 2595 . SS 2 = ( 23 , 4 2 + 21 ,8 2 + ... + 21 , 6 2 ) − 5 ( 22 , 61 2 ) = 3 ,112 SS 3 = ( 20 2 + 22 , 2 2 + ... + 20 , 4 2 ) − 5 ( 20 . 59 2 ) = 3 , 682 SSW = 11 , 0532 Baûng Anova Toång caùc ñoä Trung bình Giaù trò Bieán df leäch bình cuûa caùc ñoä kieåm ñònh thieân phöông leâch BP F SSG 3-1=2 47.1640 23.5820 25.60 SSW 15-3=12 11.0532 .9211 Coäng 15-1=14 58.2172 ANOVA moät yeáu toá Giaù trò kieåm ñònh: H0: μ1 = μ2 = μ3 H1: Ít nhaát moät μI khaùc F= MSG 23,582 = = 25.6 nhau MSW 0,9211 α = .05 df1= 2 df2 = 12 Quyeát ñònh: Baùc boû H0 ôû möùc α = 0.05. Critical Value(s): α = 0.05 Keát luaän: Coù chöùng cöù ñeå noùi raèng khoâng phaûi taát caû trung bình baèng nhau. 0 3.89 F
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net