logo

THĂNG BẰNG ACID- BASE


THĂNG BẰNG ACID- BASE môc tiªu Sau 2 tiÕt häc, sinh viªn cã  kh¶ n¨ng m« t¶ ®Çy ®ñ:  1. Định nghĩa hệ đệm, các hệ đệm trong huyết tương và huyết cầu.  2.Cơ chế hoạt động của hệ đệm bicarbonat và hệ đệm Hemoglobin  3. Cơ chế điều hoà bởi thận và phổi 4. Các kiểu rối loạn thăng bằng acid-base Đại cương  Các chuyển hoá luôn luôn sinh ra acid, base, nhưng pH máu luôn ổn định ở 7,36 nhờ hệ đệm.  Hê đệm là các dung dịch chứa acid yếu và muối của nó, có khả năng làm giảm hoặc huỷ bỏ sự thay đổi pH của nó khi ta thêm vào đó 1 acid mạnh hoặc 1 base mạnh Các hệ đệm trong cơ thể HÖ ®Öm huyÕt bµo HÖ ®Öm huyÕt t­¬ng H2CO3/ KHCO3 -Carbonat: H2CO3/ NaHCO3 KH2PO4/ K2HPO4 -Phosphat: NaH2PO4/ Na2HPO4 Hemoglobin  ­Protein/ Proteinat ­Protein/ Proteinat -acid hữu cơ/ muối acid hữu cơ -acid hữu cơ/ muối acid hữu c¬ Cơ chế đệm cña hÖ  bicarbonat + H2O CO2Ht CO2FN H2CO3 H+ + HCO3- - H2O [CO2] hòa tan = α pCO2 phế nang (α = 0,03 mmol/l) Khi acid mạnh (AH) xâm nhập: AH + NaHCO3 NaA + H2CO3 H2O CO2 Khi base (BOH) xâm nhập: BOH + H2CO3 BHCO3 + H2O Cơ chế đệm của hÖ ®Öm Hb Phæi M¸u Tæ chøc     HCO3­ HCO3­ HCO3­ HHb HHb      HHb        H+ Hb H+       HCO3­ H2CO3 AC     Hb HbO2     H2CO3    H2O    HbO2 O2  AC     O2 CO2     CO2 H2O Thăng bằng acid – base bởi cơ chế sinh lý ®iÒu hoµ bëi phæi  Phæi CO2      H2CO3 H+ + HCO3­ M¸u Tæ chøc Trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng ®iÒu hoµ bëi phæi Phæi CO2  H2CO3 H+  M¸u HCO3­ Tæ chøc NhiÔm acid ®iÒu hoµ bëi phæi Phæi CO2  OH­ HCO3­    M¸u Tæ chøc NhiÔm base Điều hoà do thận  Thận điều hoà chậm hơn phổi nhưng giữ vai trò chủ chốt trong điều hoà HCO3-:  Tái hấp thu toàn bộ HCO3- ở cầu thận (ống lượn gần)  Tân tạo HCO3- để bù vào lượng anion này bị mất do trung hoà acid.  Đào thải acid không bay hơi (ống lượn xa) T¹i èng l­îng gÇn lßng èng TÕ bµo  Gian bµo K+ èngK+ K+ NaHCO3 Na+K+ATPase Na+ Na+ Na + HCO3­ATPase HCO3­ HCO3 ­ HCO3­ H+ H+ H2CO3 H2CO3 CA CA H2O CO3 H2O CO3 T¹i èng l­în xa Lßng èng TÕ bµo èng Gian bµo K+ K+ K+ NaHCO3 Na+ Na+ Na+ HCO3­ HCO3­ HCO3­ H+ H2CO3 CA  H+  H2CO3 H2O CO3 CA       R­ HPO4­­ H2O     CO3 RH H2PO4­     NH4+ NH3 Glu­ase  Rèi lo¹n th¨ng b»ng  acid­base Do h« hÊp pH = pk+ log hco3/αpco2  Nhiễm acid  Nguyên nhân: dùng thuốc tiền mê, an thần, tổn thương não, thở có nồng độ CO2 cao Do hạn chế hoạt động của phổi: TDMP, TKMP, xẹp phổi…  pH máu giảm, pCO2 tăng, pHCO3- tăng (do ho¹t ®éng bï trõ cña thËn) Rèi lo¹n th¨ng b»ng  acid­base Do h« hÊp  Nhiễm base:  Nguyên nhân: do tăng kích thích hô hấp: xuát huyết não, u não, viêm não, tăng thông khí nhân tạo  pH máu tăng, pCO2 giảm, pHCO3- giảm Rèi lo¹n th¨ng b»ng  acid­base Do chuyÓn ho¸  Nhiễm acid  Nguyên nhân: tăng các acid không bay hơi (acid lactic, acetoacetic, beta hydroxy butyric…(ĐTĐ có rối loạn chuyển hoá lipid…) -giảm hÊp thu HCO3-: suy thận (giảm k/ n tân tạo HCO3-), tổn thương Tb ống lượn xa, ỉa chảy  pH máu giảm, pHCO3- giảm, pCO2 giảm Rèi lo¹n th¨ng b»ng  acid­base Do chuyÓn ho¸  Nhiễm base chuyển hoá:  Nguyên nhân: thiếu acid hoạc thừa HCO3- máu, dịch ngoài tế bào: mất dịch dạ dày gây thiếu hụt Cl-, thận tăng tái háp thu HCO3- Bệnh tăng sản xuất aldosterol: u tuỷ thượng thận, thiếu máu thận): tăng thaỉ H+ dẫn tới tăng hấp thu HCO3-  pH máu tăng, pHCO3 tăng, pCO2 tăng Rèi lo¹n th¨ng b»ng  acid­base hçn hîp  Rối loạn hỗn hợp:  Do nhiễm aid hô hấp kéo dài, gây thiếu oxy, các chuyển hoá đi theo con đường yếm khi gây tăng acid không bay hơi như: lactic, atetoacetic… dẫn đến nhiễm acid chuyển hoá
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net