logo

Tập 2 Đào tạo cử nhân điều dưỡng - Điều dưỡng nội


Bé y tÕ ®iÒu d−ìng néi TËp 2 S¸ch ®µo t¹o cö nh©n ®iÒu d−ìng M∙ sè: §.34.Z.05 Chñ biªn: TS. Lª V¨n An TS. Hoµng V¨n Ngo¹n Nhµ xuÊt b¶n y häc Hµ néi - 2008 1 ChØ ®¹o biªn so¹n: Vô Khoa häc & §µo t¹o, Bé Y tÕ Chñ biªn: TS. Lª V¨n An TS. Hoµng V¨n Ngo¹n Nh÷ng ng−êi biªn so¹n: TS. Lª V¨n An TS. Hoµng V¨n Ngo¹n TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa BS. D−¬ng ThÞ Ngäc Lan Th− ký biªn so¹n TS. Lª ThÞ HiÒn Tham gia tæ chøc b¶n th¶o ThS. PhÝ V¨n Th©m ThS. Lª ThÞ B×nh © B¶n quyÒn thuéc Bé Y tÕ (Vô Khoa häc vµ §µo t¹o) 2 Lêi giíi thiÖu Thùc hiÖn mét sè ®iÒu cña LuËt Gi¸o dôc, Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o vµ Bé Y tÕ ®· ban hµnh ch−¬ng tr×nh khung ®µo t¹o ®¹i häc ngµnh Y tÕ. Bé Y tÕ tæ chøc biªn so¹n tµi liÖu d¹y - häc c¸c m«n c¬ së, chuyªn m«n vµ c¬ b¶n chuyªn ngµnh theo ch−¬ng tr×nh trªn nh»m tõng b−íc x©y dùng bé s¸ch chuÈn trong c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ. S¸ch §iÒu d−ìng néi tËp 2 ®−îc biªn so¹n dùa trªn ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc cña Tr−êng ®¹i häc Y D−îc HuÕ trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. S¸ch ®−îc c¸c nhµ gi¸o l©u n¨m vµ t©m huyÕt víi c«ng t¸c ®µo t¹o biªn so¹n theo ph−¬ng ch©m: KiÕn thøc c¬ b¶n, hÖ thèng; néi dung chÝnh x¸c, khoa häc; cËp nhËt c¸c tiÕn bé khoa häc, kü thuËt hiÖn ®¹i vµ thùc tiÔn ViÖt Nam. S¸ch trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh cho sinh viªn ®iÒu d−ìng còng nh− c¸c ®ång nghiÖp trong chuyªn ngµnh ®iÒu d−ìng nhÊt lµ ®iÒu d−ìng néi khoa. S¸ch §iÒu d−ìng néi tËp 2 ®· ®−îc Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vµ tµi liÖu d¹y - häc cña Bé Y tÕ thÈm ®Þnh vµo n¨m 2007. Bé Y tÕ ban hµnh lµm tµi liÖu d¹y - häc chÝnh thøc cña ngµnh Y tÕ. Trong thêi gian tõ 3 ®Õn 5 n¨m, s¸ch ph¶i ®−îc chØnh lý, bæ sung vµ cËp nhËt. Bé Y tÕ xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS. Lª V¨n An, TS. NguyÔn ThÞ Kim Hoa vµ c¸c nhµ gi¸o cña khoa §iÒu d−ìng, Tr−êng §¹i häc Y D−îc HuÕ ®· dµnh nhiÒu c«ng søc hoµn thµnh cuèn s¸ch nµy, c¶m ¬n PGS.TS. NguyÔn ThÞ Thu Hå, ThS. Ng« Huy Hoµng ®· ®äc, ph¶n biÖn ®Ó cuèn s¸ch ®−îc hoµn chØnh kÞp thêi phôc vô cho c«ng t¸c ®µo t¹o nh©n lùc y tÕ. LÇn ®Çu xuÊt b¶n chóng t«i mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp cña ®ång nghiÖp, c¸c b¹n sinh viªn vµ c¸c ®éc gi¶ ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®−îc hoµn thiÖn h¬n. Vô khoa häc vµ ®µo t¹o Bé Y tÕ 3 4 Lêi nãi ®Çu S¸ch ®iÒu d−ìng Néi tËp 2 ®−îc biªn so¹n theo ch−¬ng tr×nh gi¸o dôc ®¹i häc chuyªn ngµnh ®iÒu d−ìng cña Tr−êng §¹i häc Y D−îc HuÕ, dùa trªn c¬ së ch−¬ng tr×nh khung ®· ®−îc phª duyÖt. Cuèn s¸ch ra ®êi nh»m ®¸p øng phÇn nµo nhu cÇu ®¹o t¹o trong lÜnh vùc §iÒu d−ìng t¹i c¸c tr−êng ®¹i häc. Cuèn s¸ch ®iÒu d−ìng Néi tËp 2 bao gåm c¸c bµi gi¶ng thuéc chuyªn ngµnh vÒ tim m¹ch, h« hÊp vµ néi tiÕt. C¸c bµi gi¶ng ®−îc viÕt theo sè tiÕt quy ®Þnh ®· ®−îc nhµ tr−êng phª duyÖt. Cuèi mçi bµi gi¶ng cã phÇn l−îng gi¸ d−íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n, c¸c t¸c gi¶ ®· sö dông nhiÒu nguån tµi liÖu cËp nhËt trong vµ ngoµi n−íc, ®ång thêi tham kh¶o nhiÒu ý kiÕn cña c¸c ®ång nghiÖp cã kinh nghiÖm trong lÜnh vùc nµy. Chóng t«i hy väng cuèn s¸ch nµy sÏ lµ mét tµi liÖu d¹y vµ häc h÷u Ých, cã thÓ cung cÊp nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n vµ kiÕn thøc chuyªn ngµnh cho sinh viªn ®iÒu d−ìng vµ c¸c ®ång nghiÖp trong chuyªn ngµnh §iÒu d−ìng nãi chung vµ §iÒu d−ìng néi khoa nãi riªng. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¶m ¬n Vô Khoa häc vµ §µo t¹o, Héi ®ång chuyªn m«n thÈm ®Þnh s¸ch vµ tµi liÖu d¹y – häc cña Bé Y tÕ ®· cho phÐp vµ t¹o ®iÒu kiÖn xuÊt b¶n cuèn s¸ch nµy. Chóng t«i tr©n träng c¶m ¬n Nhµ xuÊt b¶n Y häc, Hµ Néi ®· tÝch cùc hîp t¸c vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc xuÊt b¶n. Do kh¶ n¨ng vµ thêi gian h¹n chÕ nªn trong qu¸ tr×nh biªn so¹n kh«ng thÓ tr¸nh khái mét sè khiÕm khuyÕt, hy väng sÏ nhËn ®−îc sù gãp ý ch©n t×nh cña quý ®éc gi¶ vµ sinh viªn, ®Ó lÇn t¸i b¶n sau cuèn s¸ch ®−îc hoµn thiÖn h¬n. C¸c t¸c gi¶ 5 6 MôC LôC Bµi 1. Th¨m kh¸m l©m sµng, cËn l©m sµng thËn vµ tiÕt niÖu 9 Bµi 2. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm cÇu thËn cÊp 22 Bµi 3. Ch¨m sãc bÖnh nh©n héi chøng thËn h− 32 Bµi 4. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm thËn bÓ thËn 42 Bµi 5. Ch¨m sãc bÖnh nh©n suy thËn cÊp 49 Bµi 6. Ch¨m sãc bÖnh nh©n suy thËn m¹n 59 Bµi 7. Ch¨m sãc bÖnh nh©n ch¹y thËn nh©n t¹o chu kú 67 Bµi 8. Th¨m kh¸m l©m sµng vµ cËn l©m sµng c¬ -x−¬ng-khíp 75 Bµi 9. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm khíp d¹ng thÊp 88 Bµi 10. Ch¨m sãc bÖnh nh©n tho¸i khíp 96 Bµi 11. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm cét sèng dÝnh khíp 104 Bµi 12. Ch¨m sãc bÖnh nh©n bÞ Gót 113 Bµi 13. Th¨m kh¸m l©m sµng bé m¸y tiªu hãa 121 Bµi 14. Ch¨m sãc bÖnh nh©n loÐt d¹ dµy t¸ trµng 139 Bµi 15. Ch¨m sãc bÖnh nh©n ung th− gan giai ®o¹n cuèi 152 Bµi 16. Ch¨m sãc bÖnh nh©n xuÊt huyÕt tiªu hãa 163 Bµi 17. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm tôy cÊp 172 Bµi 18. Ch¨m sãc bÖnh nh©n x¬ gan 180 Bµi 19. Ch¨m sãc bÖnh nh©n viªm ®−êng mËt cÊp 190 Bµi 20. Ch¨m sãc bÖnh nh©n ngé ®éc thuèc trõ s©u 198 Bµi 21. Ch¨m sãc bÖnh nh©n ngé ®éc thøc ¨n 210 Bµi 22. Ch¨m sãc nhiÔm HIV t¹i céng ®ång 217 §¸p ¸n. 228 7 8 Bµi 1 TH¡M KH¸M L¢M SµNG, CËN L¢M SµNG THËN Vµ TIÕT NIÖU Môc tiªu 1. Tr×nh bµy ®−îc c¸c triÖu chøng c¬ n¨ng cña thËn vµ hÖ tiÕt niÖu 2. Thùc hiÖn ®−îc c¸ch kh¸m l©m sµng thËn vµ tiÕt niÖu 1. S¥ L¦îC GI¶I PHÉU 1.1. ThËn − B×nh th−êng ë ng−êi cã hai thËn n»m ë hè s−ên th¾t l−ng, sau phóc m¹c. ThËn ng−êi lín h×nh bÇu dôc, dµi 12cm, réng 6cm, dµy 3cm, nÆng 130-150 gram. − ThËn cã liªn quan cùc trªn víi x−¬ng s−ên 11-12, phÝa tr−íc liªn quan tíi phóc m¹c vµ c¸c t¹ng trong phóc m¹c. − ThËn ®−îc bäc trong mét bao sîi, cÊu t¹o thËn gåm h¬n mét triÖu ®¬n vÞ Nephron. Mçi Nephron b¾t ®Çu tõ cuén mao m¹ch trong bao Bowman. − CÇu thËn cã chøc n¨ng läc, c¸c èng l−în vµ quai Henle cã chøc n¨ng t¸i hÊp thu vµ bµi tiÕt. C¸c èng nµy häp l¹i ®æ vµo èng gãp, cuèi cïng ®æ vµo tiÓu ®µi thËn. − ThËn ë trÎ s¬ sinh vµ trÎ nhá kh«ng thÓ c« ®Æc n−íc tiÓu mét c¸ch cã hiÖu qu¶. V× vËy mµu s¾c n−íc tiÓu cã mµu vµng nh¹t hay trong. − TrÎ s¬ sinh vµ trÎ em bµi tiÕt mét l−îng n−íc tiÓu 400 ®Õn 500 ml mçi ngµy. TrÎ lín vµ ng−êi lín th−êng tiÓu kho¶ng 1500-1600 ml mét ngµy. ThËn c« ®Æc n−íc tiÓu rÊt hiÖu qu¶ nªn n−íc tiÓu cã mµu hæ ph¸ch. − §µi bÓ thËn: + §µi bÓ thËn t¹o thµnh khoang høng vµ chøa n−íc tiÓu liªn quan víi cuèng thËn. + HÖ thèng ®µi thËn: c¸c ®µi nhá tiÕp tõ hai hay nhiÒu gai thËn vµ ®æ vµo 2-3 ®µi lín trªn, gi÷a vµ d−íi. C¸c ®µi lín ®æ vµo bÓ thËn. 9 + BÓ thËn h×nh phÔu n»m mét phÇn trong thËn, mét phÇn ngoµi thËn, liªn quan trùc tiÕp víi cuèng thËn ë phÝa tr−íc. + HÖ thèng ®µi bÓ thËn cã cÊu tróc phÇn lín lµ líp c¬ vßng ch¹y theo h−íng tõ ®µi bÓ thËn xuèng niÖu qu¶n t¹o thµnh nhu ®éng thuËn chiÒu cho sù bµi tiÕt n−íc tiÓu. 1.2. NiÖu qu¶n NiÖu qu¶n tiÕp tõ bÓ thËn tíi bµng quang dµi chõng 25cm. NiÖu qu¶n n»m Ðp sau thµnh bông ®i th¼ng xuèng eo trªn b¾t chÐo tr−íc ®éng m¹ch chËu, ch¹y vµo chËu h«ng råi chÕch ra tr−íc vµ ®æ vµo mÆt sau bµng quang. NiÖu qu¶n cã ba chç hÑp: − §o¹n nèi tiÕp bÓ thËn niÖu qu¶n 2 cm − §o¹n niÖu qu¶n b¾t chÐo ®éng m¹ch chËu 4 mm − §o¹n nèi niÖu qu¶n bµng quang, lç niÖu qu¶n 3-4 mm C¸c ®o¹n kh¸c niÖu qu¶n cã ®−êng kÝnh lín h¬n. NiÖu qu¶n chia lµm 4 ®o¹n cã liªn quan víi c¸c bé phËn l©n cËn 1.2.1. §o¹n th¾t l−ng Liªn quan phÝa trong bªn ph¶i víi tÜnh m¹ch chñ, bªn tr¸i víi ®éng m¹ch chñ. NiÖu qu¶n ®o¹n nµy cïng ®i song song xuèng hè chËu cïng ®éng tÜnh m¹ch sinh dôc. 1.2.2. §o¹n chËu B¾t chÐo ®éng m¹ch chËu gèc trªn chç chia nh¸nh 1,5 cm. 1.2.3. §o¹n chËu h«ng ë nam, niÖu qu¶n l¸ch gi÷a bµng quang vµ tói tinh, b¾t chÐo èng tinh ë phÝa sau. ë n÷ giíi, niÖu qu¶n khi ®i qua ®¸y d©y ch»ng réng tõ trªn xuèng b¾t chÐo ®éng m¹ch tö cung. 1.2.4. §o¹n bµng quang (niÖu qu¶n thµnh) NiÖu qu¶n ®i vµo thµnh bµng quang cã ®é chÕch xuèng d−íi vµo trong thµnh mét van sinh lý cã t¸c dông tr¸nh trµo ng−îc bµng quang niÖu qu¶n. NiÖu qu¶n cã cÊu tróc: c¸c líp c¬ däc ë ngoµi c¬ vßng ë trong t¹o thµnh nhu ®éng thuËn chiÒu cña niÖu qu¶n tõ trªn thËn xuèng bµng quang. VÒ l©m sµng ng−êi ta chia lµm 3 ®o¹n: H×nh 1.1. C¸c ®iÓm niÖu qu¶n trªn vµ gi÷a − NiÖu qu¶n trªn: cã 2 ®iÓm, n»m ë bê ngoµi c¬ th¼ng bông vµ ®−êng ngang rèn. 10 − NiÖu qu¶n gi÷a: cã 2 ®iÓm, n»m ë bê ngoµi c¬ th¼ng bông vµ ®−êng nèi qua 2 gai chËu tr−íc trªn. − NiÖu qu¶n d−íi (niÖu qu¶n thµnh): n»m ë thµnh bµng quang 1.3. Bµng quang Lµ mét t¹ng rçng h×nh chám cÇu n»m d−íi phóc m¹c, trong chËu h«ng bÐ, sau x−¬ng mu, tr−íc c¸c t¹ng sinh dôc vµ trùc trµng. Bµng quang cã cÊu tróc cña c¬ gåm thí däc ë ngoµi, c¬ vßng ë gi÷a, c¬ chÐo ë trong t¹o nªn chøc n¨ng bµng quang chøa ®ùng, më th¸o n−íc tiÓu mét c¸ch sinh lý, chñ ®éng. Hai lç niÖu qu¶n vµ lç niÖu ®¹o t¹o thµnh ba gãc cña tam gi¸c bµng quang. 1.4. NiÖu ®¹o NiÖu ®¹o n÷ giíi ®i tõ cæ bµng quang ra ®¸y chËu ë ©m hé. § −êng ®i h¬i chÕch xuèng d−íi ra tr−íc song song víi ©m ®¹o. NiÖu ®¹o nam giíi tõ cæ bµng quang qua ®¸y chËu tíi d−¬ng vËt, dµi 17cm gåm: − NiÖu ®¹o tuyÕn tiÒn liÖt ngay d−íi cæ bµng TuyÕn th−îng quang cã tuyÕn tiÒn liÖt bao quanh. thËn ThËn − NiÖu ®¹o mµng xuyªn qua c©n ®¸y chËu gi÷a cã c¬ th¾t v©n bao quanh NiÖu qu¶n − NiÖu ®¹o d−¬ng vËt ®i trong vËt xèp. 1.5. TuyÕn tiÒn liÖt Bµng quang TiÒn liÖt tuyÕn lµ mét tuyÕn tiÕt tinh dÞch NiÖu d−íi cæ bµng quang, quanh niÖu ®¹o. TuyÕn tiÒn ®¹o liÖt ë tuæi ho¹t ®éng sinh dôc nÆng kho¶ng 20-25 gram, cã vá x¬ máng bäc quanh tuyÕn. 2. TRIÖU CHøNG L¢M SµNG Kh¸m l©m sµng hÖ tiÕt niÖu bao gåm kh¸m H×nh 1.2. H×nh ¶nh thËn thËn, niÖu qu¶n, bµng quang vµ niÖu ®¹o, ë nam vµ hÖ tiÕt niÖu (Medical-Surgical Nursing, giíi cßn kh¸m thªm tiÒn liÖt tuyÕn. Kh¸m hÖ tiÕt Priscilla Lemone-Karen M. niÖu cÇn kh¸m cã hÖ thèng tõ trªn xuèng d−íi Burke, 1996) theo thø tù gi¶i phÉu. Ngoµi ra, còng nh− c¸c c¬ quan kh¸c khi kh¸m hÖ tiÕt niÖu ph¶i phèi hîp th¨m kh¸m toµn th©n. 2.1. TriÖu chøng c¬ n¨ng 2.1.1. C¬n ®au quÆn thËn §Æc ®iÓm c¬n ®au xuÊt ph¸t th−êng ë vïng th¾t l−ng, vïng s−ên l−ng khëi ph¸t ®ét ngét tõng c¬n dÔ nhËn biÕt. C¬n ®au xuÊt hiÖn sau khi bÖnh nh©n lao 11 ®éng nÆng, g¸nh v¸c, ®i xa (khi g¾ng søc). Møc ®é cã thÓ ®au d÷ déi v· må h«i, co ch©n gËp ng−êi, hay −ìn ng−êi tú lªn thµnh gi−êng. C¬n ®au s−ên l−ng, th¾t l−ng lan xuèng hè chËu ra bé phËn sinh dôc ngoµi. C¬n ®au cã thÓ kÐo dµi hµng giê, c¬n ®au dÞu ®i khi bÖnh nh©n n»m nghØ ng¬i, dïng thuèc gi¶m ®au. C¬n ®au còng th−êng t¸i diÔn. Nh÷ng dÊu hiÖu kÌm theo c¬n ®au thËn: bÖnh nh©n th−êng mãt rÆn, buån ®¸i, ®¸i d¾t, n«n hay buån n«n, bông tr−íng kh«ng trung tiÖn ®−îc. Khi ®ang cã c¬n ®au kh¸m vïng th¾t l−ng thÊy: co cøng c¬ cét sèng, th¾t l−ng. Kh¸m bông: ph¶n øng thµnh bông nöa bông bªn ®au. ThÓ kh«ng ®iÓn h×nh: tr−êng hîp bÖnh nh©n chØ ®au vïng th¾t l−ng, ®au ©m Ø hµng ngµy, hµng tuÇn. §au l−ng: ph©n biÖt ®au cét sèng, ®au bông d−íi s−ên nh− ®au hè chËu ph¶i, ph©n biÖt viªm ruét thõa, viªm ®¹i trµng, viªm phÇn phô. C¬n ®au thËn cÇn ®−îc x¸c ®Þnh b»ng c¸c ph−¬ng ph¸p cËn l©m sµng: X quang, siªu ©m, chôp niÖu qu¶n ng−îc dßng ... Nguyªn nh©n: 2/3 tr−êng hîp do sái tiÕt niÖu, trong ®ã chñ yÕu lµ sái niÖu qu¶n. DÞ d¹ng bÈm sinh lµ nguyªn nh©n thø hai sau sái tiÕt niÖu, héi chøng khóc nèi bÓ thËn niÖu qu¶n, ø n−íc ®µi bÓ thËn. Nguyªn nh©n kh¸c nh− côc m¸u ®«ng ë niÖu qu¶n do ung th−, khèi u ®−êng tiÕt niÖu, u ngoµi ®−êng tiÕt niÖu (u tö cung). C¬n ®au quÆn thËn cÇn chÈn ®o¸n ph©n biÖt víi: + C¬n ®au quÆn gan. + Viªm ruét thõa ë bªn ph¶i. + Thai ngoµi tö cung. + Thñng t¹ng rçng, t¾c ruét. + Viªm tôy cÊp. 2.1.2. C¬n ®au vïng tiÓu khung vµ bé phËn sinh dôc BÖnh nh©n ®au ë vïng d−íi rèn, vïng bµng quang vµ vïng tiÓu khung, c¸c c¬n ®au cã nguån gèc tiÕt niÖu cã ®Æc ®iÓm nh− sau: − C¬n ®au ©m Ø, nÆng nÒ khëi ph¸t vµ diÔn biÕn th−êng kÌm theo c¸c rèi lo¹n tiÓu tiÖn: ®¸i d¾t, ®¸i buèt, ®¸i ra m¸u. − C¬n ®au bµng quang liªn quan ®Õn tiÓu tiÖn khÈn cÊp th−êng nhËn thÊy ë bÖnh nh©n cã sái niÖu ®¹o, u tiÒn liÖt tuyÕn. − §au do u tiÒn liÖt tuyÕn lµ nh÷ng c¬n ®au ë vïng hËu m«n trùc trµng, vïng ®¸y chËu. C¬n ®au th−êng t¨ng lªn khi ngåi hay ®i ngoµi. − §au tinh hoµn, mµo tinh hoµn th−êng rÊt d÷ déi tõ b×u lan lªn tíi bÑn, hè chËu, th¾t l−ng. 12 2.1.3. Héi chøng kÝch thÝch 2.1.3.1. §¸i d¾t B×nh th−êng ®i tiÓu tiÖn chØ kho¶ng 4-6 lÇn /ngµy vµ kh«ng ®¸i ®ªm. §¸i d¾t lµ hiÖn t−îng lu«n cÇn ®i tiÓu mÆc dï võa míi ®i tiÓu xong, ®¸i nhiÒu lÇn trong ngµy mçi lÇn Ýt n−íc tiÓu vµ nhÊt lµ ®i tiÓu vÒ ®ªm, ®«i khi cÇn tiÓu gÊp. Nguyªn nh©n ®¸i d¾t rÊt ®a d¹ng: − KÝch thÝch bµng quang do viªm bµng quang, dÞ vËt, u tiÓu khung. − ø ®äng n−íc tiÓu trong bµng quang do u ph× tiÒn liÖt tuyÕn, tói thõa. − Thay ®æi thµnh phÇn n−íc tiÓu (kiÒm tÝnh), ®¸i ra phosphat. − Do nguyªn nh©n thÇn kinh (c¶m ®éng) hay néi tiÕt (trong giai ®o¹n dËy th×). 2.1.3.2. §¸i buèt Lµ c¶m gi¸c ®au r¸t khi ®i tiÓu, biÓu hiÖn l©m sµng tõ c¶m gi¸c ®au, tøc, nãng r¸t ®Õn c¶m gi¸c buèt nh− ch©m trong bµng quang vµ lan theo niÖu ®¹o khi ®i tiÓu. §¸i buèt lu«n kÌm theo ®¸i r¾t nguyªn nh©n hay gÆp: − Viªm bµng quang, thµnh bµng quang phï nÒ nªn cã c¶m gi¸c ®¸i buèt cuèi b·i. − Viªm niÖu ®¹o ®¸i buèt khi dßng n−íc tiÓu ®i qua niÖu ®¹o: ®¸i buèt ®Çu b·i. − Sái bµng quang: ®¸i buèt cuèi b·i d÷ déi lan theo niÖu ®¹o vµ d−¬ng vËt. 2.1.4. Héi chøng t¾c nghÏn 2.1.4.1. §¸i khã §¸i khã lµ sù ®¸i ra kh«ng hÕt n−íc tiÓu trong bµng quang nªn tiÓu tiÖn ph¶i rÆn, tia nhá kh«ng m¹nh, kh«ng thµnh tia vµ n−íc tiÓu giá giät xuèng ch©n, ®¸i l©u vÉn cßn c¶m gi¸c kh«ng hÕt n−íc tiÓu. §¸i khã lµ hËu qu¶ cña sù mÊt c©n b»ng cña lùc ®Èy c¬ bµng quang vµ ®éng t¸c më cæ bµng quang c¬ th¾t v©n niÖu ®¹o. Ngoµi ra cßn cã nguyªn nh©n niÖu ®¹o kh«ng l−u th«ng. BiÓu hiÖn l©m sµng ®¸i khã khi cã ø ®äng n−íc tiÓu trong bµng quang, nh−ng kh«ng c¨ng: sau mçi lÇn ®i tiÓu l−îng n−íc tiÓu cßn ø ®äng d−íi 100ml, hiÖn t−îng nµy diÔn ra rÊt lÆng lÏ, nh−ng th−êng cã nguy c¬ nhiÔm khuÈn ®−êng tiÕt niÖu §¸i khã bµng quang c¨ng (n−íc tiÓu ø ®äng trªn 300ml) bÖnh nh©n c¶m thÊy khã chÞu, tÝnh t×nh thay ®æi hay lo ©u, c¸u g¾t, mÖt mái, kh«ng d¸m ¨n uèng. 2.1.4.2. BÝ tiÓu BÝ tiÓu lµ hiÖn t−îng ø ®äng n−íc tiÓu trong bµng quang, bÖnh nh©n mãt ®¸i d÷ déi mµ kh«ng ®¸i ®−îc, n−íc tiÓu tiÕp tôc ®−îc thu thËp ë bµng quang 13 lµm thµnh bµng quang gi·n ra vµ g©y nªn c¶m gi¸c tøc, khã chÞu. BÝ ®¸i kh¸c víi v« niÖu, v« niÖu lµ kh«ng cã n−íc tiÓu trong bµng quang, theo dâi trong hµng giê /ngµy, th«ng bµng quang kh«ng cã n−íc tiÓu (b×nh th−êng 40-60 ml/h) do thËn ngõng bµi tiÕt. BÝ ®¸i hoµn toµn diÔn ra cÊp tÝnh, bÖnh nh©n mãt tiÓu d÷ déi, ®au vïng d−íi rèn d·y dôa cã rÆn nh−ng kh«ng ®i ®−îc. CÇu bµng quang c¨ng to sê n¾n cµng lµm t¨ng c¶m gi¸c ®au tøc, khã chÞu vµ buån ®¸i. BÝ ®¸i kh«ng hoµn toµn lµ c¸c tr−êng hîp sau mçi lÇn ®i tiÓu vÉn cßn ø ®äng n−íc tiÓu trong bµng quang trªn 300ml, lu«n sê thÊy cÇu bµng quang. C¸c dÊu hiÖu chÝnh cña bÝ tiÓu cÊp lµ: kh«ng cã n−íc tiÓu trong nhiÒu giê vµ bµng quang c¨ng. Nh÷ng bÖnh nh©n ®ang chÞu ¶nh h−ëng cña thuèc tª vµ thuèc gi¶m ®au cã thÓ chØ c¶m thÊy tøc vïng h¹ vÞ, nh−ng nh÷ng bÖnh nh©n tØnh t¸o cã thÓ thÊy ®au rÊt nhiÒu khi bµng quang c¨ng. Khi bÝ tiÓu d÷ déi, bµng quang cã thÓ gi÷ kho¶ng 2000 ®Õn 3000 ml n−íc tiÓu. BÝ tiÓu cã thÓ lµ hËu qu¶ cña sù t¾c nghÏn niÖu ®¹o, tæn th−¬ng do phÉu thuËt, tæn th−¬ng thÇn kinh c¶m gi¸c vµ vËn ®éng cña bµng quang, t¸c dông phô cña thuèc vµ sù lo l¾ng cña bÖnh nh©n. 2.1.4.3. §¸i kh«ng chñ ®éng (®¸i rØ) §ã lµ hiÖn t−îng n−íc tiÓu ch¶y ra, bÖnh nh©n kh«ng tù chñ ®−îc cã thÓ bÖnh nh©n biÕt hay kh«ng biÕt. §¸i rØ cßn x¶y ra khi g¾ng søc, hoÆc rØ n−íc tiÓu liªn tôc ë trÎ em g¸i do niÖu qu¶n l¹c chç ®æ thÊp. RØ n−íc tiÓu liªn tôc ë ng−êi giµ do rèi lo¹n chøc n¨ng bµng quang c¬ th¾t bëi c¸c tæn th−¬ng ë n·o (khèi u, tai biÕn m¹ch m¸u n·o, héi chøng Parkinson). 2.1.4.4. Nh÷ng d¹ng l©m sµng kh¸c − §¸i véi − §¸i dÇm vÒ ban ®ªm ... 2.1.5. §¸i ra m¸u §¸i ra m¸u lµ khi ®i tiÓu n−íc tiÓu mµu ®á cã hång cÇu, ®Õm cÆn Addis sè l−îng hång cÇu > 500.000 hc/phót. Ph©n biÖt n−íc tiÓu ®á nh−ng kh«ng ph¶i ®¸i ra m¸u: mÇu ®á cña thøc ¨n ®å uèng, do thuèc rifampicin, phenothiazin, hay c¸c tr−êng hîp ®¸i ra huyÕt s¾c tè do c¸c bÖnh vì hång cÇu. Nh×n b»ng m¾t th−êng n−íc tiÓu ®á, ®¸i ra m¸u t−¬i vµ m¸u côc. DiÔn biÕn t¨ng lªn khi bÖnh nh©n ®¸i ra m¸u cã kÌm theo c¬n ®au th¾t l−ng. Khi ®¸i ra m¸u thÉm mµu ®æi dÇn thµnh mµu n©u, sau ®ã mµu vµng lµ th−¬ng tæn ch¶y m¸u tù cÇm vµ ®· æn ®Þnh. C¸ch khëi ph¸t: ®ét ngét kh«ng cã triÖu chøng g× b¸o tr−íc hay ®¸i ra m¸u xuÊt hiÖn sau c¬n ®au quÆn thËn, sau ®ît lao ®éng, ®i xa, sau chÊn th−¬ng thËn bµng quang niÖu ®¹o. 14 Víi nghiÖm ph¸p 3 cèc cã thÓ nhËn ®Þnh ®−îc vÞ trÝ c¸c th−¬ng tæn. − Ba cèc ®á nh− nhau: ®¸i ra m¸u toµn b·i, th−¬ng tæn ë niÖu qu¶n, thËn − Cèc thø nhÊt ®á: ®¸i ra m¸u ®Çu b·i, th−¬ng tæn ë niÖu ®¹o, bµng quang − Cèc thø ba ®á: ®¸i ra m¸u cuèi b·i, tæn th−¬ng ë bµng quang §¸i ra m¸u nguyªn nh©n tiÕt niÖu th−êng biÓu hiÖn ®¸i ra m¸u ®á t−¬i vµ m¸u côc tuy kh«ng th−êng xuyªn nh−ng rÊt ®Æc hiÖu. B¶ng 1.1. Mét sè nguyªn nh©n chÝnh th−êng g©y ®¸i ra m¸u C¬ quan Tæn th−¬ng L©m sµng Ung th− thËn §¸i ra m¸u toµn b·i ThËn, C¸c khèi u thËn niÖu qu¶n §¸i ra m¸u toµn b·i khi vËn ®éng niÖu qu¶n Sái thËn, niÖu qu¶n §¸i ra m¸u kÐo dµi, tõng ®ît Lao thËn U, ung th− bµng quang §¸i ra m¸u cuèi b·i, toµn b·i Bµng quang §¸i ra m¸u cuèi b·i, ®¸i buèt, ®¸i d¾t TuyÕn U tuyÕn tiÒn liÖt Héi chøng ®−êng tiÕt niÖu thÊp tiÒn liÖt Sái, viªm tuyÕn tiÒn liÖt §¸i ra m¸u ®Çu b·i Sái niÖu ®¹o §¸i ra m¸u ®Çu b·i, ®¸i buèt, ®¸i d¾t NiÖu ®¹o Viªm niÖu ®¹o 2.1.6. §¸i ra mñ Quan s¸t n−íc tiÓu ®ùng trong cèc thñy tinh trong: n−íc tiÓu ®ôc (n−íc tiÓu vÈn ®ôc, hay n−íc tiÓu ®ôc nh− n−íc vo g¹o, nh− s÷a). Ph©n biÖt n−íc tiÓu ®ôc tr¾ng do ®¸i ra cÆn phosphat: khi nhá acid acetic n−íc tiÓu sÏ trong vµ l¾ng cÆn. − N−íc tiÓu ®ôc tr¾ng do ®¸i ra albumin: khi h¬ nãng albumin sÏ ®«ng vãn. − §¸i ra Urat: khi ®un nãng n−íc tiÓu sÏ trong − §¸i ra mñ khi n−íc tiÓu vÈn ®ôc, mñ tr¾ng cã b¹ch cÇu tho¸i ho¸, ®Õm cÆn Addis sè l−îng b¹ch cÇu 5000 bc /phót. − NhiÔm khuÈn tiÕt niÖu víi c¸c vi khuÈn g©y bÖnh chØ x¸c ®Þnh khi c¸c xÐt nghiÖm vi sinh vËt cã sè l−îng vi khuÈn trªn 105/ml. C¸c vi khuÈn g©y bÖnh th−êng gÆp ë ®−êng tiÕt niÖu nh− E Coli, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Pseudomonas. §¸i ra mñ vµ nhiÔm khuÈn tiÕt niÖu kh«ng ph¶i bao giê còng ®i ®«i víi nhau. §¸i ra mñ kh«ng cã nhiÔm khuÈn (kh«ng cã vi khuÈn trong n−íc tiÓu) chiÕm 20-25% c¸c tr−êng hîp bÖnh lý tiÕt niÖu th−êng gÆp do sái, do dÞ d¹ng bÈm sinh. 15 2.2. TriÖu chøng toµn th©n − C¬ thÓ gÇy sót nhanh, thÓ tr¹ng suy sôp th−êng gÆp ë bÖnh nh©n bÞ bÖnh tiÕt niÖu. Chñ quan ng−êi bÖnh biÕt gi¶m c©n, mái mÖt ch¸n ¨n, mÊt ngñ. − ThiÕu m¸u, mÊt n−íc ®iÖn gi¶i nh− trong c¸c bÖnh viªm ®µi bÓ thËn ø n−íc, ø mñ thËn, suy thËn, ure m¸u cao, ung th−. − Sèt cao kÐo dµi 38-39,5οC. Nh÷ng c¬n sèt hay ®ît sèt kÐo dµi kh«ng gi¶i thÝch ®−îc nguyªn nh©n còng cã thÓ lµ dÊu hiÖu cña ung th− thËn. − Phï: ®Æc ®iÓm cña phï do bÖnh thËn lµ phï mÆt tr−íc, sau ®ã phï ch©n, cuèi cïng lµ phï toµn th©n, nghÜ ng¬i kh«ng hÕt phï. − Tim m¹ch: nghe tiÕng tim nhá, nhanh hoÆc tiÕng cä mµng ngoµi tim khi t¨ng ure m¸u. T¨ng huyÕt ¸p th−êng gÆp trong c¸c bÖnh lý cÇu thËn... − Soi ®¸y m¾t: tæn th−¬ng trong bÖnh thËn m¹n cã t¨ng huyÕt ¸p. 2.3. TriÖu chøng thùc thÓ Kh¸m hÖ tiÕt niÖu: nguyªn t¾c kh¸m toµn diÖn, kh¸m c¶ hÖ tiÕt niÖu vµ sinh dôc. T− thÕ bÖnh nh©n: bÖnh nh©n n»m ngöa ®ïi h¬i thÊp. Nh×n nhÞp thë bông, h×nh d¹ng bông, hè chËu, d−íi rèn, so s¸nh c¶ hai bªn, nhËn xÐt sù thay ®æi. Sê n¾n lµ chñ yÕu, ®¸nh gi¸ thµnh bông, ph¸t hiÖn ®iÓm ®au, ph¸t hiÖn khèi u vïng th¾t l−ng víi c¸c tÝnh chÊt: kÝch th−íc, h×nh d¸ng, mËt ®é, bÒ mÆt, bê, di ®éng theo nhÞp thë vµ c¸c bé phËn xung quanh. 2.4. C¸c nghiÖm ph¸p kh¸m thËn to 2.4.1. NghiÖm ph¸p ch¹m th¾t l−ng C¸ch kh¸m: kh¸m bªn nµo th× ng−êi thÇy thuèc ®øng cïng bªn víi ng−êi bÖnh, bµn tay bªn ®èi diÖn ®Æt vµo vïng thËn (gãc s−ên l−ng). Bµn tay kia ®Æt phÝa trªn bông song song víi bê s−ên hay däc theo bê ngoµi c¬ th¼ng to. Bµn tay d−íi ¸p s¸t vïng s−ên l−ng, bµn tay trªn Ên xuèng, b×nh th−êng kh«ng cã c¶m gi¸c g×. NÕu thËn to sÏ cã c¶m gi¸c mét khèi u ch¹m xuèng bµn tay d−íi: dÊu hiÖu ch¹m th¾t l−ng d−¬ng tÝnh. H×nh 3. NghiÖm ph¸p ch¹m th¾t l−ng 16 2.4.2. NghiÖm ph¸p bËp bÒnh thËn Bµn tay ®Æt d−íi vïng s−ên l−ng hÊt nhÑ lªn tõng ®ît vµ bµn tay trªn bông Ên nhÑ xuèng. NÕu thËn to sÏ thÊy thËn bËp bÒnh gi÷a hai bµn tay: ®−îc gäi lµ dÊu hiÖu bËp bÒnh thËn d−¬ng tÝnh. Cã thÓ kh¸m mét bµn tay: ngãn tay c¸i phÝa tr−íc, bèn ngãn kia phÝa sau Ðp vµo vïng s−ên l−ng. NÕu thËn to khi bÖnh nh©n thë sÏ thÊy thËn di ®éng lªn xuèng trong lßng bµn tay. Th−êng ¸p dông khi kh¸m thËn trÎ em. ThËn to ®Þnh nghÜa theo l©m sµng lµ cã dÊu hiÖu ch¹m th¾t l−ng d−¬ng tÝnh, hoÆc X-quang, siªu ©m ph¸t hiÖn mét vïng thËn hay toµn bé thËn t¨ng khèi l−îng. Kh¸m thùc thÓ dÊu hiÖu ch¹m thËn d−¬ng tÝnh cÇn ph©n biÖt víi thËn sa (thËn kh«ng to), c¸c khèi u th−îng thËn, u sau phóc m¹c, bªn ph¶i ph©n thïy gan to, bªn tr¸i l¸ch to. Ng−îc l¹i kh¸m thùc thÓ còng cã khi khã ph¸t hiÖn thËn to v× khèi c¬ th¾t l−ng dµy ë ng−êi bÐo. ThËn to ®−îc chó ý ph¸t hiÖn tõ triÖu chøng tiÕt niÖu (®¸i m¸u, ®au th¾t l−ng thÓ tr¹ng toµn th©n suy sôp) hay còng cã thÓ qua kh¸m X-quang, siªu ©m ph¸t hiÖn thËn to nhê kh¸m søc khoÎ hµng lo¹t. H×nh 1.4. NghiÖm ph¸p bËp bÒnh thËn 2.5. Kh¸m cÇu bµng quang Khi bÖnh nh©n bÝ ®¸i cã héi chøng t¾c nghÏn ®−êng tiÕt niÖu thÊp. Bµng quang c¨ng ë ngay trªn x−¬ng mu, d−íi rèn vµ næi lªn mét khèi u trßn b»ng qu¶ cam ë vïng h¹ vÞ hay lªn tËn rèn. − Khèi u trßn ®Ønh låi lªn trªn, ranh giíi râ, gâ ®ôc, khèi u c¨ng vµ kh«ng di ®éng. − Ên vµo g©y c¶m gi¸c buån ®i tiÓu. − Khi th«ng n−íc tiÓu ch¶y ra vµ khèi u ®ã mÊt. − Th¨m trùc trµng hay ©m ®¹o thÊy khèi u trßn c¨ng vµ nh½n. − Ph©n biÖt víi khèi u vïng tiÓu khung: cã thai, u x¬ tö cung, u nang buång trøng 17 2.6. Kh¸m tuyÕn tiÒn liÖt Chñ yÕu th¨m trùc trµng t− thÕ bÖnh nh©n n»m ngöa, hai ch©n dang réng vµ gÊp. Ng−êi kh¸m ®øng gi÷a hai ®ïi hay bªn ph¶i. Dïng ngãn tay trá cã g¨ng vµ b«i nhiÒu dÇu tr¬n ®Ó th¨m kh¸m. − B×nh th−êng tiÒn liÖt tuyÕn trªn d−íi 20 gam, mËt ®é mÒm, c¨ng nh− cao su, cã r·nh gi÷a ph©n biÖt hai thuú, ranh giíi râ, Ên kh«ng ®au. − U ph× ®¹i lµnh tÝnh tiÒn liÖt tuyÕn: sê thÊy khèi u to ®−êng kÝnh trªn 3-4cm, hay to b»ng qu¶ chanh trªn 30 gam mËt ®é mÒm c¨ng, mÊt r·nh, ranh giíi kh«ng râ. − Ung th− tiÒn liÖt tuyÕn: tiÒn liÖt tuyÕn r¾n hay lµ mét khèi u r¾n ch¾c kh«ng c©n ®èi, ranh giíi kh«ng râ, kh«ng di ®éng. 2.7. Kh¸m vïng b×u bÑn Chñ yÕu lµ khi bÖnh nh©n cã b×u to. B×nh th−êng c¶ khèi chØ to b»ng n¾m tay, c©n ®èi hai bªn, da rÊt chun, mÒm m¹i. Nh÷ng thay ®æi tr«ng thÊy ®−îc: biÕn d¹ng b×u to h¼n lªn, mÊt c©n ®èi cã khi to mét bªn, da thay ®æi vÒ mµu s¾c phï nÒ, s−ng ®á hay cã æ loÐt ë mét vïng. Sê n¾n chñ yÕu b»ng ngãn tay c¸i vµ ®èi chiÕu víi 3 hay 4 ngãn tay kh¸c cña mét bµn tay hay hai bµn tay cÇm c¶ hai bªn. − DÊu hiÖu kÑp mµng tinh hoµn: b×nh th−êng líp da mµng tinh hoµn cã thÓ kÑp ®−îc gi÷a hai ngãn tay. Khi cã n−íc trong mµng tinh hoµn hay khi tinh hoµn qu¸ to ta kh«ng thÓ lµm ®−îc dÊu hiÖu nµy. − Sê mµo tinh hoµn vµ tinh hoµn: b×nh th−êng sê ®−îc mµo tinh hoµn nh− c¸i mò chôp lªn mµo tinh hoµn. Mµo tinh hoµn mÒm nh½n kh«ng ®au, tinh hoµn mÒm h×nh bÇu dôc nh½n kh«ng ®au. − Sê thõng tinh: nh− mét sîi d©y ch¾c ch¾n, l¨n d−íi tay vµ c¸c m¹ch m¸u tÜnh m¹ch còng mÒm dÔ bãp dÑt. − Soi ¸nh s¸ng: dïng ®Ìn pin chiÕu ¸nh s¸ng xuyªn qua hay kh«ng chøng tá chøa tæ chøc ®Æc hay láng. 2.8. Mét sè yÕu tè cÇn thiÕt khi kh¸m hÖ thèng thËn tiÕt niÖu − Hái bÖnh sö vµ c¸c triÖu chøng c¬ n¨ng: bÖnh sö cã vai trß rÊt quan träng trong chÈn ®o¸n, nhiÒu khi nhê bÖnh sö ng−êi kh¸m cã c¸c d÷ kiÖn cÇn cho ph¸t hiÖn bÖnh. CÇn nhÊn m¹nh c¸c ®iÓm sau: − YÕu tè gia ®×nh: cã nh÷ng bÖnh lý cã tÝnh chÊt gia ®×nh nh− thËn ®a nang, sái niÖu nhÊt lµ sái Cystin, Xanthin, c¸c dÞ tËt bÈm sinh nh− tinh hoµn Èn, bÊt th−êng lç tiÓu. − YÕu tè tiÒn sö: cã nh÷ng bÖnh hiÖn t¹i lµ d¹ng t¸i ph¸t cña mét bÖnh tr−íc ®ã nh− sái thËn, lao thËn, tinh hoµn teo do quai bÞ. 18 − YÕu tè nghÒ nghiÖp: mét sè bÖnh lý cã liªn quan víi nghÒ nghiÖp nh− u ®éc bµng quang ë nh÷ng ng−êi tiÕp xóc víi hãa chÊt ®éc. 3. GiíI THIÖU MéT Sè PH¦¥NG PH¸P TH¡M KH¸M B»NG DôNG Cô Th¨m kh¸m hÖ tiÕt niÖu cã phÇn yªu cÇu th¨m kh¸m b»ng dông cô chuyªn khoa: c¸c èng th¨m dß, c¸c m¸y néi soi. 3.1. Th¨m kh¸m niÖu ®¹o bµng quang 3.1.1. Dông cô C¸c èng th«ng (sonde) niÖu ®¹o bµng quang: èng th«ng mÒm b»ng cao su (mµu vµng hay ®á), hoÆc chÊt dÎo tæng hîp (mµu tr¾ng). − èng th«ng ®Çu th¼ng, èng th«ng Nelaton cã lç bªn, èng th«ng Harris, Robinson ®Çu th¼ng cã hai lç bªn. − èng th«ng ®Çu cong: èng th«ng Tieman dïng ®Ó th«ng bµng quang trong c¸c tr−êng hîp bÝ ®¸i do u ph× ®¹i lµnh tÝnh tiÒn liÖt tuyÕn, hÑp cæ bµng quang. − èng th«ng Foley ®Çu th¼ng vµ ®Çu cong cã bãng ë ®Çu ®Ó gi÷ èng th«ng t¹i bµng quang. èng th«ng Folley cã lo¹i mét dßng hoÆc lo¹i hai dßng ®Ó truyÒn dung dÞch röa bµng quang vµ dÉn l−u. − C¸c lo¹i èng th«ng: Pezzer ®Çu cã qu¶ cÇu dÑt cã lç ë bªn. èng th«ng Malecot ®Çu ph×nh cã r·nh bªn. KÝch th−íc c¸c èng th«ng: − èng th«ng niÖu ®¹o bµng quang cã chiÒu dµi 40 cm − èng dÉn l−u cã chiÒu dµi 35 cm − §−êng kÝnh c¸c èng th«ng t−¬ng ®−¬ng 1/3 mm. Que nong th−êng dïng ®Ó th¨m kh¸m niÖu ®¹o, lµm b»ng thÐp kh«ng gØ hay m¹ kÒn. Que nong cã h×nh cong 1/3 ®−êng trßn hay chØ cong ë ®Çu, thuËn theo chiÒu cong chñ yÕu cña niÖu ®¹o nam giíi. ChiÒu dµi que nong kho¶ng 35cm. §−êng kÝnh 1/6 mm. 3.1.2. Th«ng bµng quang Sau khi kh¸m bÖnh nh©n cÇn ®¸nh gi¸ sù l−u th«ng cña niÖu ®¹o bµng quang ph¶i tiÕp tôc th¨m dß niÖu ®¹o bµng quang. − Dông cô: ph¶i chuÈn bÞ tr−íc dông cô v« khuÈn. C¸c èng th«ng cao su chÊt dÎo cã thÓ hÊp Èm hoÆc luéc s«i 1000C trong 15 phót. Mét sè èng th«ng niÖu ®¹o cã tr¸ng Silicon ph¶i ®−îc tiÖt khuÈn, b¶o qu¶n trong tñ oxyde ethylen hay dung dÞch Cidex. HiÖn nay èng th«ng cã tr¸ng Silicon ®−îc ®Æt kÝn trong bao nylon hai lÇn tiÖt khuÈn b»ng tia gamma dïng mét lÇn, tr¸nh nhiÔm khuÈn, AIDS. 19 − Khi th¨m kh¸m ng−êi kh¸m hay phô kh¸m ®i g¨ng tay, s¸t khuÈn bé phËn sinh dôc ngoµi, lËt bao qui ®Çu (hoÆc t¸ch m«i lín) s¸t khuÈn råi b¬m gel vµo niÖu ®¹o. LÊy èng th«ng ®· chän, rót tõ bao nylon b«i tr¬n gel vµo èng th«ng. Tay tr¸i dùng ®øng d−¬ng vËt (t¸ch m«i lín ©m hé ë n÷). Tay ph¶i ®−a èng th«ng vµo miÖng s¸o, ®Èy nhÑ vµo niÖu ®¹o cho ®Õn khi thÊy n−íc tiÓu ch¶y ra, b×nh th−êng n−íc tiÓu vµng trong. Sau ®ã h¹ thÊp èng th«ng vµ bá vµi ml n−íc tiÓu ®Çu b·i, lÊy n−íc tiÓu gi÷a dßng ®Ó xÐt nghiÖm. − Th«ng bµng quang kh«ng ch¹m tay vµo èng th«ng: dïng k×m cÆp ®Èy èng th«ng vµo bµng quang. − C¸c tr−êng hîp th«ng bµng quang khã nªn cho mét ngãn tay trá bµn tay tr¸i vµo trùc trµng ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Çu èng th«ng vµ ®Èy ®Çu èng th«ng vÒ phÝa thµnh tr−íc niÖu ®¹o tr¸nh g©y tæn th−¬ng cho niÖu ®¹o mµng, niÖu ®¹o tiÒn liÖt tuyÕn. − Th«ng bµng quang bÖnh nh©n u ph× ®¹i lµnh tÝnh tuyÕn tiÒn liÖt: dïng èng th«ng dÇu cong Tieman. 3.1.3. Nong niÖu ®¹o Nong niÖu ®¹o vÉn cßn cã chØ ®Þnh trong c¸c tr−êng hîp hÑp niÖu ®¹o sau chÊn th−¬ng, di chøng hÑp niÖu ®¹o do viªm, mæ chÝt hÑp niÖu ®¹o. − Dông cô: dïng que nong Beniquee chän sè nßng tõ 12-40B. − Nguyªn t¾c: v« khuÈn vµ kh«ng g©y sang chÊn thªm niÖu ®¹o. − Kü thuËt: tay tr¸i gi÷ dùng ®øng d−¬ng vËt, tay ph¶i lµm thñ thuËt ®−a que nong vµo miÖng s¸o, cho que nong tr−ît qua niÖu ®¹o tr−íc, h¹ dÇn que nong xuèng thÊp v−ît qua niÖu ®¹o sau vµo cæ bµng quang. Tr−êng hîp chÝt hÑp niÖu ®¹o dïng que nong h×nh chØ dÉn ®−êng hoÆc ®Æt èng th«ng Council nh− mét que nong ®Ó nong réng niÖu ®¹o. 3.2. Néi soi tiÕt niÖu Tõ ®Çu thÕ kû 20, M. Nitze ®· sö dông thiÕt bÞ soi s¸ng ®Ó soi bµng quang: m¸y soi bµng quang. M¸y soi bµng quang gåm: HÖ thèng thÊu kÝnh, hÖ thèng chiÕu s¸ng, ®Çu èng soi cã bãng ®Ìn nhá 6V, hÖ thèng èng dÉn. HÖ thèng m¸y soi ®−îc lång trong èng th«ng kim lo¹i cã thÓ ®−a qua niÖu ®¹o vµo bµng quang vµ ®−a c¸c èng th«ng niÖu qu¶n, c¸c dông cô can thiÖp vµo bµng quang nh− dao ®èt, k×m sinh thiÕt, k×m g¾p dÞ vËt. M¸y soi thÕ hÖ míi ph¸t hiÖn c¸c th−¬ng tæn ë bµng quang, lç niÖu qu¶n qua ®ã can thiÖp c¸c th−¬ng tæn thuËn lîi h¬n. C¸c m¸y soi th«ng dông hiÖn nay: Karl Storz, Wolf, Olympus. 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net