logo

Tài chính dực án trong MS Project

Resource cost là chi phí phải dùng khi phân bổ tài nguyên vào công tác trong một dự án - Resource cost cho mỗi loại tài nguyên có thể khác nhau vì phụ thuộc vào loại tài nguyên, số giờ làm việc.
TAØI CHÍNH DÖÏ AÙN TRONG MS PROJECT Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 1 CAÙC KHAÙI NIEÄM • Total cost = Fixed cost + Resource cost Fixed cost: chi phí coá ñònh Resouce cost: Chi phí taøi nguyeân Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 2 RESOURCE COST: Chi phí taøi nguyeân Resource cost laø chi phí phaûi duøng khi phaân boå taøi nguyeân vaøo coâng taùc trong moät döï aùn Resource cost cho moãi loaïi taøi nguyeân coù theå khaùc nhau vì phuï thuoäc vaøo loaïi taøi nguyeân, soá giôø laøm vieäc Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 3 COÂNG THÖÙC TÍNH RESOURCE COST: Daïng lao ñoäng Coâng thöùc tính chi phí taøi nguyeân daïng lao ñoäng: Resource cost = (Work – Ovt.Work)*Std.Rate + Ovt.Work * Ovt.Rate + Cost per use * Units Trong ñoù: Work: Toång soá giôø coâng caàn laøm moät coâng taùc Std.Rate: Giaù chuaån Ovt.Rate: Giaù ngoaøi giôø Ovt.Work: Soá giôø coâng laøm ngoaøi giôø trong toång soá giôø coâng Cost per use: chi phí söû duïng taøi nguyeân cho moät ñôn vò taøi nguyeân daïng Work Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 4 TÍNH RESOURCE COST: Daïng lao ñoäng Baøi taäp 1: Task 6 “Giao nhan thiet bi” coù resource daïng Work vôùi units laø 2,bieát raèng: Std.Rate = 2$/giôø Ovt.Rate = 3$/giôø Cost per use = 200$/KS (units laø KS) Units = 2 KS Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 5 TÍNH RESOURCE COST: Daïng lao ñoäng Nhaäp theâm vaøo task 6 “Giao nhan thiet bi” resource coù teân laø KS vaø units = 2 (baïn tuaàn töï thöïc hieän gioáng nhö resource assign ñaõ hoïc ôû caùc baøi taäp tröôùc) MSProject seõ töï ñoäng tính toaùn Work nhö sau: Work = 15 days * 2KS * 8h = 240h Quan saùt Gantt chart baïn seõ nhìn thaáy nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 6 Resource môùi ñaõ hieån thò treân Gant chart Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 7 TÍNH RESOURCE COST: Daïng lao ñoäng Môû Resource sheet Nhaäp vaøo Standard Rate = 2$/h Nhaäp vaøo Overtime Rate = 3$/h Nhaäp vaøo Cost per use = 200$ Quan saùt maøn hình baïn seõ nhìn thaáy nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 8 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 9 TÍNH RESOURCE COST: Daïng lao ñoäng Chuyeån sang Table “Cost”, baïn seõ quan saùt ñöôïc nhö sau: Total Cost cho task 6 = Material cost + 240h*2$/h + 2units*200$ = 12.050.000 + 480 + 400 = 12.050.880$ Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 10 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 11 COÂNG THÖÙC TÍNH RESOURCE COST: Daïng Material Coâng thöùc tính chi phí taøi nguyeân daïng Material: Resource cost = Units * Std.Rate + Cost per use Trong ñoù: Units : Soá löôïng ñôn vò taøi nguyeân daïng Material caàn söû duïng cho coâng taùc Std.Rate: Giaù cuûa moät ñôn vò taøi nguyeân daïng Material Cost per use: chi phí söû duïng cho toång soá ñôn vò units Material ⇒ Khoâng nhaân Cost per use vôùi Units ñoái vôùi taøi nguyeân daïng Material Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 12 COÂNG THÖÙC TÍNH RESOURCE COST: Daïng Material Baøi taäp 2: Task “Giao nhan thiet bi” coù taøi nguyeân daïng Material vôùi teân laø BT coù : Units = 20m3 Std.Rate = 600.000 ñ/m3 Cost per use = 50.000 ñ ⇒ Coâng taùc A coù chi phí Material nhö sau: Resource cost = 20 * 600.000 + 50.000 = 12.050.000 ñ Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 13 COÂNG THÖÙC TÍNH RESOURCE COST: Daïng Material Thöïc haønh nhö sau: Nhaäp theâm vaøo Task “Giao nhan thiet bi” taøi nguyeân môùicoù teân laø “Oto tai” vôùi units laø 20 Môû Resource sheet, khai baùo taøi nguyeân daïng Material Nhaäp vaøo Material labels laø “xe” Nhaäp vaøo Standard Rate = 600000 Nhaäp vaøo Cost per use = 50000 ⇒ Quan saùt coät Cost ta nhìn thaáy keát quaû laø:12.050.000 ñ Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 14 NHAÄP VAØO Std.Rate Cost cuûa Task Giao nhan NHAÄP VAØO Cost Per Use thiet bi Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 15 BAØI TAÄP 3: NHAÄP FIXED COST Yeâu caàu: Task 6 “Giao nhan thiet bi” coù Fixed Cost = 1000$ Baïn thöïc hieän nhö sau: Vaøo Gantt chart Choïn Table Cost Cheøn theâm coät Fixed Cost Nhaäp giaù trò 1000$ Baïn seõ quan saùt ñöôïc nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 16 So vôùi tröôùc ñoù Total Cost cuûa Task 6 ñaõ Fixed Cost = 1000$ cuûa taêng theâm 1000$ Task 6 ñaõ ñöôïc nhaäp vaøo Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 17 BAØI TAÄP 4: NHAÄP NHIEÀU MÖÙC GIAÙ CHO MOÄT TAØI NGUYEÂN Yeâu caàu: KS khi laøm giaùm saùt thi coâng thì löông cao hôn khi cuõng chính KS ñoù laøm coâng vieäc vaên phoøng. Baïn thöïc hieän tuaàn töï nhö sau: Vaøo Resource sheet, nhaáp ñuùp mouse vaøo oâ KS ôû coät Resource name ñeå hieån thò cöûasoå Resource Information Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 18 Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 19 BAØI TAÄP 4: NHAÄP NHIEÀU MÖÙC GIAÙ CHO MOÄT TAØI NGUYEÂN Chuyeån sang Tab”Cost”. Ta coù saún caùc giaù cho coâng vieäc 1 (giaùm saùt) naèm trong Tab A (default) nhö sau: Bieân soaïn: Löu Tröôøng Vaên, M.Eng (AIT) 20
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net