logo

Sơ đồ thanh ngang ( Sơ đồ GANNT)

Sơ đồ Gannt là một trong những công cụ cổ điển nhất mà vẫn được sử dụng phổ biến trong quản lý tiến độ thực hiện dự án. Sơ đồ này được xây dựng vào năm 1915 bởi Henry L. Gantt, một trong những nhà tiên phong về lĩnh vực quản lý khoa học.
SƠ ĐỒ THANH NGANG (SƠ ĐỒ GANTT) Sơ đồ Gantt là môt trong nhưng công cụ cổ điên nhât mà vân đươc sư ̣ ̉ ́ ̃ dung phổ biên trong quan lý tiên độ thưc hiên dư an. Sơ đồ nay đươc ̣ ́ ̉ ́ ̣ ́ ̀ xây dưng vao năm 1915 bơi Henry L. Gantt, môt trong nhưng nhà tiên ̀ ̣ phong về linh vưc quan lý khoa hoc. ̃ ̉ ̣ Trong sơ đồ Gantt, cac công tac đươc biêu diên trên truc tung băng ́ ́ ̉ ̃ ̣ ̀ thanh ngang, thơi gian tương ưng đươc thể hiên trên truc hoanh. ̣ ̣ ̀ Ví dụ : Môt nhà may thep đang cố găng tranh chi phí cho viêc lăp đăt môt ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̣ thiêt bị kiêm soat ô nhiêm không khi. Tuy nhiên để bao vệ môi trương ́ ̉ ́ ̃ ́ ̉ đia phương, cac cơ quan có chưc năng đã buôc nhà may phai lăp hệ ̣ ́ ̣ ́ ̉ ́ thông loc không khí trong vong 16 tuân. Nhà may đã bị canh bao sẽ buôc ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̣ phai đong cưa nêu thiêt bị nay không đươc lăp đăt trong thơi han cho ̉ ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̣ phep. Do đó để đam bao hoat đông cua nhà may, ông giam đôc muôn hệ ́ ̉ ̉ ̣ ̣ ̉ ́ ́ ́ ́ thông nay phai đươc lăp đăt đung thơi han. Nhưng công viêc cua dư an ́ ̀ ̉ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ lăp đăt thiêt bị loc không khí nay đươc trinh bay trong bang 4.2.1 sau ́ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̉ đây. T Công Mô tả Công tac trước ́ Thời gian T ́ tac ̀ (tuân) 1 A Xây dưng bộ phân bên - 2 trong 2 B Sưa chưa mai và san ́ ̀ - 3 3 C ́ Xây ông gom khoi ́ A 2 4 D Đổ bê tông và xây B 4 khung 5 E Xây cưa lò chiu nhiêt ̣ ̣ C 4 6 F Lăp đăt hệ thông kiêm ́ ̣ ́ ̉ C 3 soat́ 7 G Lăp đăt thiêt bị loc khí ́ ̣ ́ ̣ D, E 5 8 H Kiêm tra và thư nghiêm ̉ ̣ F, G 2 Thơi gian ̀ (tuân) TT Công tac ́ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 A - Xây dựng bộ phân bên trong 2 B - Sửa chữa mai và san ́ ̀ 3 ́ C - Xây ông gom khoi ́ 4 D - Đổ bê tông và xây khung 5 E - Xây cửa lò chiu nhiêt ̣ ̣ 6 F - Lăp đăt hệ thông kiêm ́ ̣ ́ ̉ soat́ 7 G - Lăp đăt thiêt bị loc khí ́ ̣ ́ ̣ 8 H - Kiêm tra và thử nghiêm ̉ ̣ ́ Công tac găng ́ Công tac không găng Hinh 4.2.1: Sơ đồ thanh ngang theo phương thưc triên khai sơm ̀ ̉ Thơi gian ̀ (tuân) TT Công tac ́ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 A - Xây dựng bộ phân bên trong 2 B - Sửa chữa mai và san ́ ̀ 3 ́ C - Xây ông gom khoi ́ 4 D - Đổ bê tông và xây khung 5 E - Xây cửa lò chiu nhiêt ̣ ̣ 6 F - Lăp đăt hệ thông kiêm ́ ̣ ́ ̉ soat́ 7 G - Lăp đăt thiêt bị loc khí ́ ̣ ́ ̣ 8 H - Kiêm tra và thử nghiêm ̉ ̣ ́ Công tac găng ́ Công tac không găng Hinh 4.2.2: Sơ đồ thanh ngang theo phương thưc triên khai châm ̀ ̉ ̣ ̀ ̣ ́ ̀ Trên hinh 4.2.1 ta nhân thây răng cac công tac A-C-E-G-H năm trên ́ ́ ̀ đương găng (đương găng là đương dai nhât, bât cư sư châm trễ cua cac ̀ ́ ́ ̣ ̉ ́ công tac trên đương găng đêu dân đên sư châm trễ cua dư an). Cac công ́ ̀ ̃ ́ ̣ ̉ ́ ́ tac B-D-F không năm trên đương găng và chung có thể dich chuyên ́ ̀ ́ ̣ ̉ trong giơi han cho phep mà không anh hương tơi thơi gian hoan thanh ̣ ́ ̉ ̀ ̀ dư an. Do đo, ta có thể săp xêp cac công tac nay theo phương thưc triên ́ ́ ́ ́ ́ ́ ̀ ̉ khai sơm hoăc triên khai châm. ̣ ̉ ̣ - Phương thưc triên khai sơm cho phep cac công tac có thể băt đâu ̉ ́ ́ ́ ́ ̀ sơm như có thể miên là không anh hương tơi cac công tac trươc đó ̃ ̉ ́ ́ ̀ (hinh 4.2.1) - Vơi phương thưc triên khai châm, cac công tac có thể băt đâu trễ ̉ ̣ ́ ́ ́ ̀ hơn mà không anh hương tơi thơi gian hoan thanh dư an (hinh ̉ ̀ ̀ ́ ̀ 4.2.2). Độ lêch giưa thơi điêm băt đâu hoăc kêt thuc cua môt công tac ̣ ̉ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ̣ ́ trong hai sơ đồ (net châm gach) đươc goi là thơi gian dư trư. ́ ́ ̣ ̣ Ngoai ra sơ đồ thanh ngang con có thể đươc biêu diên dươi dang liên ̀ ̀ ̉ ̃ ̣ kêt giưa cac cac công (hinh 4.2.3) hay dươi dang để kiêm soat tiên độ ́ ́ ́ ̀ ̣ ̉ ́ ́ ̀ (hinh 4.2.4). Thơi gian ̀ (tuân) TT Công tac ́ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 Xây dưng bộ phân bên trong 2 Sưa chưa mai và san ́ ̀ ́ 3 Xây ông gom khoi ́ 4 Đổ bê tông và xây khung 5 Xây cưa lò chiu nhiêt ̣ ̣ 6 Lăp đăt hệ thông kiêm ́ ̣ ́ ̉ soat ́ 7 Lăp đăt thiêt bị loc khí ́ ̣ ́ ̣ 8 Kiêm tra và thư nghiêm ̉ ̣ Hinh 4.2.3: Sơ đồ thanh ngang liên kêt ̀ ́ ̀ ̀ % hoan thanh Thời gian (tuân) ̀ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TT ́ Công tac Xây dựng bộ 1 phân bên trong Sửa chữa mai ́ 2 và san ̀ Xây ông gom ́ 3 khoi ́ Đổ bê tông và 4 xây khung Xây cửa lò chiu ̣ 5 nhiêt ̣ Lăp đăt hệ ́ ̣ 6 ́ thông kiêm soat ̉ ́ Lăp đăt thiêt bị ́ ̣ ́ 7 loc khí ̣ Kiêm tra và thử ̉ 8 nghiêm ̣ Khôi lượng công viêc hoan thanh ́ ̣ ̀ ̀ Thời gian đanh giá ́ Hinh 4.2.4: Sơ đồ thanh ngang dung cho kiêm soat ̀ ̀ ̉ ́ Ưu nhươc điêm cua sơ đồ thanh ngang: ̉ ̉ Ưu điêm: ̉ - Dễ xây dưng và lam cho ngươi đoc dễ nhân biêt công viêc và thơi ̀ ̣ ̣ ́ ̣ gian thưc hiên cua cac công tac ̣ ̉ ́ ́ - Thây rõ tông thơi gian thưc hiên cac công viêc ́ ̉ ̣ ́ ̣ Nhươc điêm:̉ - Không thể hiên đươc môi quan hệ giưa cac công tac, không ghi rõ ̣ ́ ́ ́ quy trinh công nghê. Trong dư an có nhiêu công tac thì điêu nay thể ̀ ̣ ́ ̀ ́ ̀ ̀ hiên rât rõ net. ̣ ́ ́ - Chỉ phù hơp ap dung cho nhưng dư an có quy mô nho, không phưc ́ ̣ ́ ̉ ̣ tap.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net