logo

Quyết định số 62/2001/QĐ-BCN

Quyết định số 62/2001/QĐ-BCN về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành, để sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn...
BỘ CÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2001 Số: 62/2001/QĐ-BCN QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI KHOẢN 2 ĐIỀU 1 QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2001/QĐ-BCN NGÀY 16 THÁNG 01 NĂM 2001 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP VỀ CHUYỂN PHÂN XƯỞNG BÊ TÔNG LY TÂM - XÍ NGHIỆP VẬT TƯ VẬN TẢI THUỘC CÔNG TY ĐIỆN LỰC 3 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC SÔNG HÀN BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998 của Chính phủ về việc chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; Xét đề nghị của Tổng công ty Điện lực Việt Nam (Công văn số 6645 EVN/TCCB&ĐT ngày 06 tháng 12 năm 2001) về việc điều chỉnh Phương án cổ phần hoá Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3; Theo đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Công nghiệp và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định số 04/2001/QĐ-BCN ngày 16 tháng 01 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp về chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn như sau: Giá trị thực tế của Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 (Quyết định số 344 EVN/HĐQT/TCKT ngày 21 tháng 11 năm 2001 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Việt Nam về xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm quyết định chuyển Phân xưởng Bê tông ly tâm - Xí nghiệp Vật tư Vận tải thuộc Công ty Điện lực 3 thành Công ty cổ phần) tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01 năm 2001 là: 1.202.976.770 đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại Phân xưởng là: 1.000.000.000 đồng. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc Công ty Điện lực 3, Xí nghiệp Vật tư Vận tải, Phân xưởng Bê tông ly tâm, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty cổ phần Điện lực Sông Hàn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 2, - Văn phòng Chính phủ, - Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN, - Bộ Tài chính, - Bộ KH và ĐT, - Ngân hàng Nhà nước VN, - Kho bạc Nhà nước, Nguyễn Xuân Thuý - Cục TCDN, - UBND TP Đà Nẵng, - Ban ĐM và PTDN Bộ CN, - Công báo, - Lưu VP, TCCB.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net