logo

Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB

Quyết định số 5431/2001/QĐ-UB về việc chuyển doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 thành Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** MINH ****** TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2001 Số: 5431/2001/QĐ-UB QUYẾT ĐỊNH V/V CHUYỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC CÔNG TY THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP QUẬN 8 THÀNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP QUẬN 8 CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn cứ Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần và Thông tư số 104/1998/TT-BTC ngày 18/7/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần ; Căn cứ quyết định số /QĐ-UB ngày / /2001 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 ; Xét Tờ trình số 143/ĐMDN ngày 20/8/2001 của Thường trực Ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp thành phố ; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Phê duyệt phương án cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 : 1- Cơ cấu vốn điều lệ : Vốn điều lệ Công ty : 3.000.000.000 đồng - Tỷ lệ cổ phần do Nhà nước giữ sở hữu chiếm : 0% vốn điều lệ. - Tỷ lệ cổ phần bán cho người lao động trong doanh nghiệp và các đối tượng ngoài doanh nghiệp chiếm : 100% vốn điều lệ. (ưu tiên bán 100% cho cán bộ-công nhân viên trong doanh nghiệp). 2- Giá trị doanh nghiệp Nhà nước tại thời điểm cổ phần hóa ngày 31/12/2000 : - Giá trị thực tế của doanh nghiệp nhà nước : 8.306.664.196 đồng - Giá trị phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp : 3.371.068.570 đồng 3- Ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp : - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp (theo phương án được duyệt) : 10.369 cổ phần. - Phần giá trị được ưu đãi : 311.070.000 đồng. Trong đó : - Tổng số cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người lao động nghèo trong doanh nghiệp được trả dần trong 10 năm : 1.005 cổ phần. - Phần giá trị được vay trả dần : 70.350.000 đồng. Điều 2.- Chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 thành Công ty cổ phần. Tên gọi đầy đủ bằng tiếng Việt Nam : Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8. Tên giao dịch quốc tế : GENERAL TRADING JOINT STOCK COMPANY OF EIGHTH DISTRICT. Tên gọi tắt : GTED.Co. ; Trụ sở giao dịch (trụ sở chính) đặt tại số 368-370 Tùng Thiện Vương, phường 13, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Điều 3.- Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 sản xuất kinh doanh các ngành nghề sau : - Kinh doanh hàng công nghệ phẩm, nông sản, hải sản, thực phẩm công nghiệp, kim khí điện máy, vật liệu xây dựng, nhiên liệu, vật tư phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Các loại hình dịch vụ phục vụ đời sống. Giết mổ heo, bò. - Kinh doanh lương thực, vải sợi may mặc, xe đạp, xe gắn máy, chất đốt, vật tư phục vụ nông nghiệp, hóa chất phục vụ cho sản xuất và hàng mỹ phẩm. Ăn uống giải khát. - Kinh doanh thủy hải sản, trứng gia cầm, lông vũ. - Bán lẻ xăng, dầu DO, dầu FO, dầu lửa, dầu nhờn. - Mua bán rượu bia, thuốc lá sản xuất trong nước. - Mua bán phế liệu : nhôm, sắt, đồng, chì, kẽm, gang, thau, antimol. - Thu mua hàng nông sản, hàng thủy hải sản. - Thu mua kinh doanh cừ tràm. Điều 4.- Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 : - Là pháp nhân theo Luật Việt Nam kể từ ngày được cấp đăng ký kinh doanh, thực hiện chế độ hạch toán kinh tế độc lập, được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại ngân hàng theo quy định của pháp luật. Hoạt động theo Điều lệ của Công ty Cổ phần, Luật Doanh nghiệp. - Giám đốc và Kế toán trưởng doanh nghiệp Nhà nước - Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 có trách nhiệm điều hành công việc quản lý cho đến khi bàn giao toàn bộ doanh nghiệp cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8. Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Bãi bỏ quyết định 203/QĐ-UB ngày 9/12/1992 của ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 sau khi Công ty Cổ phần Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 được cấp giấy đăng ký kinh doanh theo Luật định. Điều 6.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố, Trưởng ban Ban Tổ chức Chính quyền thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Chi Cục Trưởng Chi Cục Tài chính doanh nghiệp thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân quận 8, Giám đốc Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận 8 và các Sở-Ban- Ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. KT. CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ Nơi nhận : PHÓ CHỦ TỊCH - Như điều 6 - Văn phòng Chính phủ - BCĐ ĐM&PTDN TW - Bộ KH-ĐT, Bộ Tài chính - TT/TU, TT/HĐND. TP - Thường trực UBND/TP - Ban Tổ chức TU Mai Quốc Bình - Văn phòng Thành ủy - TT Ban ĐM QLDN/TP - Sở Lao động-TB và XH/TP - Cục Thuế TP, Kho bạc NN/TP, - CA/TP, Chi nhánh NH NN/TP - VPHĐ-UB : CPVP, Tổ CNN - Lưu (CNN)
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net