logo

Quyết định số 459/2006/QĐ-TTg

Quyết định số 459/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Vụ thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp do Thủ tướng Chính phủ ban hành
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 459/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP VỤ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC BỘ TƯ PHÁP THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 20001; Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Vụ Thi đua - Khen thưởng thuộc Bộ Tư pháp. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Phan Văn Khải
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net