logo

Quyết định số 135/2001/QĐ-BTC

Quyết định số 135/2001/QĐ-BTC về việc phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển do Bộ Tài chính ban hành
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 135/2001/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2001 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH SỐ 135/2001/QĐ-BTC NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU ĐẦU TƯ CỦA QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Căn cứ Nghị định số 178/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 01/2000/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm 2000 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát hành trái phiếu Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 231/1999/QĐ-TTg TTg ngày 17 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính; QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Quỹ hỗ trợ phát triển được phát hành trái phiếu đầu tư để huy động vốn theo kế hoạch tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước hàng năm. Điều 2. Việc phát hành trái phiếu đầu tư của Quỹ Hỗ trợ phát triển thực hiện theo các nguyên tắc sau: 1. Kỳ hạn của trái phiếu đầu tư tối thiểu là 5 năm. 2. Phương thức phát hành: đấu thầu hoặc bảo lãnh phát hành và niêm yết trên thị trường chứng khoán. 3. Trái phiếu đầu tư được lưu ký tập trung tại các tổ chức lưu ký. 4. Lãi suất phát hành trong phạm vi khung lãi suất huy động vốn do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định. 5. Hình thức trái phiếu đầu tư: chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ. 6. Mệnh giá tối thiểu là 100.000 đồng, các mệnh giá khác là bội số của 100.000 đồng. 7. Quy trình đấu thầu và bảo lãnh phát hành trái phiếu đầu tư được thực hiện như quy định hiện hành đối với đấu thầu và bảo lãnh trái phiếu Chính phủ. Điều 3. Tổng giám đốc Quỹ hỗ trợ phát triển quyết định phương thức phát hành, hình thức trái phiếu, mức phát hành, mệnh giá, kỳ hạn, lãi suất, các quy định về thanh toán gốc, lãi trái phiếu của từng đợt phát hành. Điều 4. Trách nhiệm của Bộ Tài chính: 1. Thông qua kế hoạch phát hành trái phiếu đầu tư hàng năm trong tổng thể các kế hoạch huy động, cho vay, cấp bù chung của Quỹ hỗ trợ phát triển. 2. Quyết định khung lãi suất để Quỹ hỗ trợ phát triển thực hiện đấu thầu, bảo lãnh trái phiếu đầu tư cho phù hợp với mặt bằng lãi suất trên thị trường. 3. Giám sát tình hình phát hành, thanh toán trái phiếu đầu tư của Quỹ hỗ trợ phát triển. 4. Thực hiện cấp bù chênh lệch lãi suất cho Quỹ hỗ trợ phát triển theo quy định hiện hành. Điều 5. Quỹ hỗ trợ phát triển có trách nhiệm: 1. Lập kế hoạch năm, quý và phương án chi tiết của từng đợt phát hành cho phù hợp với nhu cầu sử dụng vốn thực tế và báo cáo Bộ Tài chính, Uỷ ban chứng khoán Nhà nước. 2. Báo cáo Bộ Tài chính kết quả sau mỗi đợt phát hành và định kỳ hàng quý, năm. 3. Tổ chức phát hành và thanh toán trái phiếu đầu tư theo đúng quy chế hiện hành và các quy định tại quyết định này. 4. Tổ chức in ấn chứng chỉ trái phiếu đầu tư theo mẫu do Bộ Tài chính quy định và chịu trách nhiệm quản lý chứng chỉ trái phiếu đầu tư chưa phát hành theo đúng quy định về quản lý các chứng chỉ có giá hiện hành. 5. Chịu trách nhiệm chi trả (gốc + lãi) các trái phiếu đầu tư đã phát hành đến hạn thanh toán và các chi phí liên quan đến việc tổ chức phát hành, thanh toán. 6. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Bộ Tài chính về các vấn đề liên quan đến phát hành và thanh toán trái phiếu đầu tư; sự kiểm tra giám sát của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước về thủ tục phát hành và niêm yết trái phiếu đầu tư trên thị trường chứng khoán. Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 7. Tổng giám đốc Quỹ Hỗ trợ phát triển, Vụ trưởng Vụ Tài chính ngân hàng và các tổ chức tài chính, Tổng giám đốc Kho bạc Nhà nước, Vụ trưởng Vụ Ngân sách Nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Lê Thị Băng Tâm (Đã ký)
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net