logo

Quỹ đầu tư

Quỹ đầu tư là một định chế tài chính phi ngân hàng, trung gian giữa người có vốn (thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn thông tin khác nhau) và người cần vốn (sử dụng các khoản tiền đó để đầu tư vào các tài sản khác nhau thông qua công cụ cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ). Nói cách khác quỹ đầu tư là một trong những cầu nối giúp người có vốn gặp được người có nhu cầu cần vốn...
Quỹ Đầu Tư www.themegallery.com Mục Lục 1 Khái niệm 2 Phân loại và so sánh 3 Quỷ đầu tư quốc tế 4 Quỹ đầu tư Việt Nam LOGO www.themegallery.com Nhóm  Huỳnh Trung Nghĩa  Huỳnh Trọng Sang  Huỳnh Thị Phương Hiền  Cao Thị Minh Tâm  Trần Xuân Trầm  Đào Thị Bích Trâm  Bùi Thị Lự  Lê Thị Hậu  Lưu Thị Ngọc Sang  Nguyễn Văn Hòa LOGO www.themegallery.com Khái niệm  Quỹ đầu tư là một định chế tài chính phi ngân hàng, trung gian giữa người có vốn (thu hút tiền nhàn rỗi từ các nguồn thông tin khác nhau) và người cần vốn (sử dụng các khoản tiền đó để đầu tư vào các tài sản khác nhau thông qua công cụ cổ phiếu, trái phiếu và tiền tệ)  Nói cách khác, quỹ đầu tư là một trong những cầu nối giúp người có vốn gặp người có nhu cầu về vốn. LOGO www.themegallery.com Phân Loại  1. Căn cứ vào nguồn vốn huy động: + Quỹ đầu tư tập thể (quỹ công chúng)  Là quỹ huy động vốn bằng cách phát hành rộng rãi ra công chúng. Nhà đầu tư có thể là cá nhân hay pháp nhân nhưng đa phần là các nhà đầu tư riêng lẻ. Quỹ công chúng cung cấp cho các nhà đầu tư nhỏ phương tiện đầu tư đảm bảo đa dạng hóa đầu tư, giảm thiểu rủi ro và chi phí đầu tư thấp với hiệu quả cao do tính chuyên nghiệp của đầu tư mang lại. LOGO www.themegallery.com Phân Loại  + Quỹ đầu tư cá nhân (Quỹ thành viên) Quỹ này huy động vốn bằng phương thức phát hành riêng lẻ cho một nhóm nhỏ các nhà đầu tư, có thể được lựa chọn trước, là các cá nhân hay các định chế tài chính hoặc các tập đoàn kinh tế lớn, do vậy tính thanh khoản của quỹ này sẽ thấp hơn quỹ công chúng. Các nhà đầu tư vào các quỹ tư nhân thường với lượng vốn lớn, và đổi lại họ có thể tham gia vào trong việc kiểm soát đầu tư của quỹ. LOGO www.themegallery.com Phân Loại  2. Căn cứ vào cấu trúc vận động vốn: + Quỹ đóng Đây là hình thức quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất khi tiến hành huy động vốn cho quỹ và quỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại. Nhằm tạo tính thanh khoản cho loại quỹ này, sau khi kết thúc việc huy động vốn (hay đóng quỹ), các chứng chỉ quỹ sẽ được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Các nhà đầu tư có thể mua hoặc bán để thu hồi vốn cổ phiếu hoặc chứng chỉ đầu tư của mình thông qua thị trường thứ cấp. Tổng vốn huy động của quỹ cố định và không biến đổi trong suốt thời gian quỹ hoạt động. Hình thức quỹ đóng này mới được áp dụng tại Việt Nam, đó là Quỹ đầu tư VF1 do công ty VFM huy động vốn và quản lý. LOGO www.themegallery.com Phân Loại  + Quỹ mở Khác với quỹ đóng, tổng vốn cũa quỹ mở biến động theo từng ngày giao dịch do tính chất đặc thù của nó là nhà đầu tư được quyền bán lại chứng chỉ quỹ đầu tư cho quỹ, và quỹ phải mua lại các chứng chỉ theo giá trị thuần vào thời điểm giao dịch. Đối với hình thức quỹ này, các giao dịch mua bán chứng chỉ quỹ được thực hiện trực tiếp với công ty quản lý quỹ và các chứng chỉ quỹ không được niêm yết trên thị trường chứng khoán. Do việc đòi hỏi tính thanh khoản cao, hình thức quỹ mở này mới chỉ tồn tại ở các nước có nền kinh tế và thị trường chứng khoán phát triển như Châu Âu, Mỹ, Canada… và chưa có mặt tại Việt Nam. LOGO www.themegallery.com Phân Loại  3. Căn cứ vào cơ cấu tổ chức và hoạt động của quỹ: + Quỹ đầu tư dạng công ty Trong mô hình này, quỹ đầu tư là một pháp nhân, tức là một công ty được hình thành theo quy định của pháp luật từng nước. Cơ quan điều hành cao nhất của quỹ là hội đồng quản trị do các cổ đông (nhà đầu tư) bầu ra, có nhiệm vụ chính là quản lý toàn bộ hoạt động của quỹ, lựa chọn công ty quản lý quỹ và giám sát hoạt động đầu tư của công ty quản lý quỹ và có quyền thay đổi công ty quản lý quỹ. Trong mô hình này, công ty quản lý quỹ hoạt động như một nhà tư vấn đầu tư, chịu trách nhiệm tiến hành phân tích đầu tư, quản lý danh mục đầu tư và thực hiện các công việc quản trị kinh doanh khác. Mô hình này chưa xuất hiện ở Việt Nam bởi theo quy định của UBCKNN, quỹ đầu tư không có tư cách pháp nhân. LOGO www.themegallery.com Phân Loại  + Quỹ đầu tư dạng hợp đồng Đây là mô hình quỹ tín thác đầu tư. Khác với mô hình quỹ đầu tư dạng công ty, mô hình này quỹ đầu tư không phải là pháp nhân. Công ty quản lý quỹ đứng ra thành lập quỹ, tiến hành việc huy động vốn, thực hiện việc đầu tư theo những mục tiêu đã đề ra trong điều lệ quỹ. Bên cạnh đó, ngân hàng giám sát có vai trò bảo quản vốn và các tài sản của quỹ, quan hệ giữa công ty quản lý quỹ và ngân hàng giám sát được thể hiện bằng hợp đồng giám sát trong đó quy định quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên trong việc thực hiện và giám sát việc đầu tư để bảo vệ quyền lợi của các nhà đầu tư. Nhà đầu tư là những người góp vốn vào quỹ (nhưng không phải là cổ đông như mô hình quỹ đầu tư dạng công ty) và ủy thác việc đầu tư cho công ty quản lý quỹ để bảo đảm khả năng sinh lợi cao nhất từ khoản vốn đóng góp của họ LOGO www.themegallery.com So Sánh Quỷ đầu tư tập thể Quỷ đầu tư Cá Nhân -Huy động vốn bằng -Huy động vốn bắng cách cách phát hành rộng phát hành riêng lẻ cho 1 rãi ra công chúng nhóm nhỏ -Nhà đầu tư là cá -Nhà đầu tư là các cá nhân nhân hay pháp nhân hay các định chế tài chính -Tính thanh khoản thấp -Tính thanh khoản cao LOGO www.themegallery.com So Sánh Quỹ đầu tư dạng hợp Quỹ đầu tư dạng công ty đồng -Quỹ đầu tư là 1 pháp nhân -Không phải là pháp nhân -Do hội đồng quản trị các -Do những nguồi góp vốn cổ đông điều hành vào quỹ -Chưa xuất hiện ở Việt -Có ở Việt Nam Nam LOGO www.themegallery.com So Sánh Quỷ đầu tư mở Quỷ đầu tư đóng -Loại chứng khoán phát hành là cổ -Có thể phát hành cổ phiếu thường, phiếu thường cổ phiếu ưu đãi hoặc trái phiếu -Số lượng chứng khoán hiện hành -Số lượng cố phiếu hiện hành cố định luôn thay đổi -Chào bán ra công chúng chỉ 1 lần -Chào bán ra công chúng liên tục -Không mua lại các CK đã phát hành -Quỹ sẵn sàn mua lại các cổ phiếu đã phát hành theo giá trị TS thuần -Cố phiếu được phép giao dịch trên TTCK chính thức hay phí CL thức -Cổ phiếu được phép mua trực tiếp từ (OTC) QĐT, người bảo lãnh phát hành hay người môi giới thương gia -Giá mua được xác định bởi lượng cung cầu .Do đó giá mua có thể cao -Giá mua là giá trị TS thuần+ lệ phí hơn hoặc thấp hơn giá trị tài sản bán thuần LOGO www.themegallery.com TRÒ CHƠI MỞ ĐẦU VFF FPT IDG  SSI VF1 VOF  VIEL BIDV LOGO www.themegallery.com Quỹ đầu tư Việt Nam VF1 – Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt  Nam - là quỹ công chúng dang đóng đầu tiên của Việt Nam ̣ - huy động nguồn vốn từ cá nhân, pháp nhân trong và ngoài nước -quy mô vốn ban đầu 300 tỷ đồng trong vòng 10 ngày vào tháng 4/2004. - Quỹ đầu tư VF1 được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM -Mục tiêu xây dựng được danh mục đầu tư cân đối, đa dạng - tập trung vào các loại chứng khoán đang và sẽ niêm yết trên TTCK Việt Nam LOGO www.themegallery.com VF1 – Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam Tên quỹ Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam Tên viết tắt Quỹ đầu tư VF1 Mã giao dịch ́ ̣ VFMVF1, niêm yêt tai HOSE Vốn điều lệ 1,000 tỷ đồng Mệnh giá 10,000 đồng/đơn vị quỹ Thời hạn hoạt động 10 năm kể từ ngày thành lập Ngân hàng giám sát Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) Công ty kiểm toán Ernst & Young Vietnam Ltd Chính sách cổ tức Hàng năm, dựa trên cơ sở cổ tức từ các khoản đầu tư và được sự chấp thuận của Đại LOGO hội Thường niên www.themegallery.com VF1 – Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam Tính đến13/11/2008, giá trị tài sản ròng trong kỳ là 17.173 đồng/ chứng chỉ quỹ – tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ. Tính đến ngày 5/3/2009, giá trị sàn sản ròng trong kỳ là 15.423 đồng/chứng chỉ quý – tính trên 100 triệu chứng chỉ quỹ. Tp.HCM, ngày ­ 01/10/2009 NAV  Thay đổi  Giá thị trường cùa  Thay đổi giá  Chênh lệch  Tuần  NAV  CCQ (VNĐ)  so với kỳ  giá so với  (VNĐ /  so với  01/10/2009 trước NAV  đvq)  kỳ  (VNĐ) (%/đvq)  01/10/ trước  2009 (%) LOGO www.themegallery.com 27,912  ­1.45%  16,000 ­400 ­42,68%  VF1 – Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam LOGO www.themegallery.com VF1 – Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam 15.6    0.4   2.63%  Tham chiếu 15.2  Mở cửa 15.5  Cao nhất 15.7  Thấp nhất 15.5  Khối lương 1,307,080  LOGO Hệ số thanh khoản 1.3071%  www.themegallery.com VF1 – Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam Đơn vị tính : VNĐ CHỈ TIÊU KỲ BÁO CÁO KỲ TRƯỚC  Ngày 01/10/2009  Ngày 24/09/2009  I. Giá trị tài sản ròng đầu kỳ  2,832,265,517,616  2,766,420,716,638  II. Thay đổi giá trị tài sản ròng của  (41,022,618,404)  65,844,800,978  quỹ do các hoạt động đầu tư  trong kỳ Trong đó  1. Thay đổi trong giá trị tài sản ròng  (41,022,618,404)  65,844,800,978  của quỹ do các hoạt động liên quan  đến đầu tư của Quỹ trong kỳ 2. Thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ  _  _  do việc phân phối thu nhập của  Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ  III. Giá trị tài sản ròng cuối kỳ  2,791,242,899,212  2,832,265,517,616  LOGO www.themegallery.com
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net