logo

Phân tích dãy số thời gian và dự toán

- biến động theo chiều hướng tăng hoặc giảm khi dãy số được quan sát trong dài hạn (long-run) - dữ liệu ghi nhận qua nhiều năm . - đặc điểm của chu kỳ kinh doanh. - giới thiệu,phát triển,bão hòa,suy thoái
Nguyeân Lyù Thoáng Keâ Kinh Teá Phaân Tích Daõy Soá Thôøi Gian Vaø Döï Ñoaùn Daõy Soá Thôøi Gian Laø Gì? Döõ lieäu ghi nhaän qua thôøi gian Thôøi gian: naêm, quyù, thaùng, tuaàn,... Ví duï: Naêm: 2001 2002 2003 2004 2005 Doanh soá: 75.3 74.2 78.5 79.7 80.2 (tyû ñoàng) Caùc thaønh phaàn cuûa daõy soá thôøi gian Xu höôùng Chu Kyø Daõy soá thôøi gian Bieán ñoäng Ngaãu theo Muøa nhieân Xu Höôùng (Trend) Bieán ñoäng theo chieàu höôùng taêng hoaëc giaûm khi daõy soá ñöôïc quan saùt trong daøi haïn (long-run) Döõ lieäu ghi nhaän qua nhieàu naêm g Doanh soá X u höôùn taêng Thôøi gian Bieán ñoäng chu kyø (Cyclical variation) Ñaëc ñieåm cuûa chu kyø kinh doanh Giôùi thieäu, Phaùt trieån. Baõo hoaø, Suy thoaùi Doanh soá 1chu k yø Thôøi gian Bieán ñoäng theo muøa (Seasonal Variation) Ñaëc ñieåm:bieán ñoäng taêng hoaëc giaûm ôû caùc thôøi kyø moät caùch roõ reät Tính heä thoáng Coù theå döï ñoaùn Doanh soá Summer Winter Spring Fall Thôøi gian (Thaùng, quyù) Bieán ñoäng ngaãu nhieân (Irregular fluctuation) Ñaëc ñieåm: Baát thöôøng, khoâng coù heä thoáng aûnh höôûng cuûa caùc yeáu toá ngaãu nhieân: – Thieân tai – Chieán tranh, khuûng boá... Xaûy ra trong thôøi gian ngaén vaø thöôøng khoâng laëp laïi Khoâng theå duï ñoaùn Ví duï: Doanh soá ghi nhaän qua caùc quyù chòu aûnh höôûng bôûi yeáu toá muøa Quarterly with Seasonal Com ponents 25 20 15 a s S le 10 5 0 0 5 10 15 20 25 30 35 Tim e Moâ hình nhaân Söû duïng ñeå döï ñoaùn Döõ lieäu naêm: Yi = TiC i I i Ti = Trend Döõ lieäu thaùng (quyù): Ci = Cyclical Yi = Ti S iC i I i Ii = Irregular Si = Seasonal Phaân loaïi daõy soá thôøi gian Daõy soá thôøi kyø Daõy soá thôøi ñieåm Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian ñeàu nhau. Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian khoâng ñeàu nhau. Caùc chæ tieâu phaân tích Möùc ñoä trung bình Daõy soá thôøi kyø Y = Y1 + Y 2 + ... + Y n n Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian ñeàu nhau Y1 Yn + Y2 + ... + Yn−1 + Y= 2 2 n −1 Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Möùc ñoä trung bình Daõy soá thôøi ñieåm coù khoaûng caùch thôøi gian khoâng ñeàu nhau Y1t1 + Y2 t 2 + ... + Yn t n Y = t1 + t 2 + ... + t n ti: i=1,2,3,…,n: ñoä daøi cuûa caùc khoaûng caùch thôøi gian Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Löôïng taêng giaûm tuyeät ñoái Lieân hoaøn δ i = Y i − Y i −1 i = 2 , 3 ,..., n Δ = Y − Y1 Ñònh goác i i i = 2 , 3 ,..., n n Trung bình ∑ δ i δ = i = 2 n − 1 Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Toác ñoä phaùt trieån Lieân hoaøn t = Yi i Y i−1 i = 2 , 3 ,..., n Ñònh goác Yi Ti = Y1 i = 2 , 3 ,..., n Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Toác ñoä phaùt trieån trung bình AÙp duïng coâng thöùc trung bình hình hoïc (Geometric mean) t = n −1 t 2 .t 3 .... t n GM = n x1.x2 .x3 ....xn Chæ tieâu phaân tích (tieáp theo) Toá ñoä taêng giaûm Lieân hoaøn a i = t i − 1 i = 2 , 3 ,..., n Ñònh goác bi = Ti − 1 Trung bình i = 2 , 3 ,..., n a = t −1 Phöông phaùp bieåu hieän xu höôùng Soá trung bình di ñoäng (Moving average) l −1 2 1 Yi = ∑Yi +t * l t =1−l 2 ⎛ l −1 ⎞ ⎛ l −1 ⎞ ⎛ l −1 ⎞ i =⎜ ⎟ + 1, ⎜ ⎟ + 2,..., n − ⎜ ⎟ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ ⎝ 2 ⎠ l: nhoùm möùc ñoä ñöôïc xaùc ñònh tröôùc khi tính Yi* l=3,4,5,... Trung bình di ñoäng Ví duï: Trung bình di ñoäng tính vôùi 3 möùc ñoä – TBDÑ ñaàu tieân: MA(3) = Y1 + Y2 + Y3 3 – TBDÑ thöù hai : Y2 + Y3 + Y4 MA(3) = 3 Trung bình di ñoäng, Ví duï (tieáp theo) OÂâng A laø nhaø thaàu xaây döïng, 6 naêm qua oâng ñaõ thöïc hieän ñöôïc 24 hôïp ñoàng. Tính soá trung bình di doäng (l=3) Naêm soá löôïng TB DÑ 2001 2 - 2002 5 3 2003 2 3 2004 2 3.67 2005 7 5 2006 6 - Trung bình di ñoäng, Ví duï (tieáp theo) Naêm Coäng 3 möùc ñoä Yi* Soá löôïng l=3 2001 2 - 8 2002 5 3 6 2003 2 3 4 2004 2 3.67 2 2005 7 5 0 01 02 03 04 05 06 2006 6 -
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net