logo

Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh dân tộc. Chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là tinh thần
• Nhận thức của Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại • Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh dân tộc. • Chủ nghĩa yêu nước nồng nàn, là tinh thần đoàn kết, ý chí đấu tranh anh dũng, bất khuất cho độc lập, tự do, ý thức tự cường… • Sức mạnh dân tộc còn gắn với yếu tố địa lý, chính trị… • Hồ Chí Minh nhận thức về sức mạnh thời đại và tính tất yếu của việc kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại Nhận thức của Hồ Chí Minh về sức mạnh thời đại được hình thành từng bước từ cảm tính đến lý tính với mục tiêu giải phóng dân tộc, phát triển đất nước trong dòng thác chung của thời đại. Sức mạnh thời đại thể hiện: • Tiến bộ khoa học - công nghệ… • Sức mạnh của ba dòng thác cách mạng. • Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại là kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản. • Nội dung kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại • Đặt cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam trong sự gắn bó với cách mạng vô sản thế giới. • Kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa yêu nước chân chính với chủ nghĩa quốc tế trong sáng. • Giữ vững độc lập tự chủ, dựa vào sức mình là chính, tranh thủ sự giúp đỡ của các nước XHCN, sự ủng hộ của nhân loại tiến bộ, đồng thời không quên nghĩa vụ quốc tế cao cả. Có quan hệ hữu nghị, hợp tác sẵn sàng “làm bạn với mọi nước dân chủ”.
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net