logo

Nguyên lý thống kê kinh tế

-giả thuyết là việc tuyên bố có liên quan đến tham số của tổng thể ( giả định) -kiểm định giả thuyết bao gồm các thủ tục hay quy tắc để quyết bác bỏ hay chấp nhận giả thuyết đã nêu. -giả thuyết được giả định là đúng cho đến khi có đủ chứng cứ để bác bỏ nó.
Nguyeân Lyù Thoáng Keâ Kinh Teá Chöông 9 Kieåm ñònh Giaû Thuyeát I Kieåm ñònh Giaû Thuyeát Giaû thuyeát laø vieäc Toâi tuyeân boá ñoä beàn trung tuyeân boá coù lieân quan bình cuûa saûn phaåm laø 18,5 ngaøn km. ñeán tham soá cuûa toång theå (giaû ñònh). Kieåm ñònh giaû thuyeát bao goàm caùc thuû tuïc hay quy taéc ñeå quyeát ñònh baùc boû hay chaáp nhaän giaû thuyeát ñaõ neâu. © 1984-1994 T/Maker Co. Giaû thuyeát khoâng, H0 Phaùt bieåu giaû thuyeát coù lieân quan ñeán tham soá cuûa toång theå H0: μ=18,5 ngaøn km H0 laø giaû thuyeát maø ngöôøi ta nghi ngôø vaø muoán baùc boû Giaû thuyeát khoâng, H0 (tieáp theo) Giaû thuyeát H0 ñöôïc giaû ñònh laø ñuùng cho ñeán khi coù ñuû chöùng cöù ñeå baùc boû noù. Nhö moät ngöôøi tröôùc toøa ñöôïc xem nhö laø voâ toäi. H0 coù theå bò baùc boû hoaëc khoâng bò baùc boû. Giaû thuyeát thay theá; Ha Giaû thuyeát thay theá phaùt bieåu ngöôïc laïi vôùi H0 Ha: μ ≠ 18,5 ngaøn km Giaû thuyeát thay theá coù theå hoaëc khoâng theå ñöôïc chaáp nhaän Sai laàm khi quyeát ñònh Sai laàm loaïi I: Baùc boû giaû thuyeát H0 ñuùng. Khi H0 bò baùc boû, coù theå noùi “chuùng ta ñaõ chöùng minh ñöôïc raèng H0 sai” vôùi möùc xaùc suaát nhoû naøo ñoù. Xaùc suaát maéc sai laàm loaïi I, trong kieåm ñònh goïi laø möùc yù nghóa α (significance level) Möùc yù nghóa α: xaùc ñònh bôûi ngöôøi nghieân cöùu Sai laàm khi quyeát ñònh (tieáp theo) Sai laàm loaïi II: Chaáp nhaän H0 sai Xaùc suaát maéc sai laàm loaïi II: β Quyeát ñònh ñuùng Chaáp nhaän giaû thuyeát H0 ñuùng, xaùc suaát quyeát ñònh ñuùng =(1- α), coøn goïi laø ñoä tin caäy Thuû tuïc kieåm ñònh giaû thuyeát Giaû ñònh Xaùc ñònh toång theå Trung bình Toång theå ( H0:μ =18,5 ngaøn km) x = 17 , 2 gaàn vôùi μ =18,5 ? Khoâng! khoâng Choïn maãu gaàn vôùi μ =18,5 Baùc boûH0 x = 17 , 2 Lyù do baùc boû giaû thuyeát H0 Phaân phoái cuûa X Trung bình maãu ... Do ñoù ta baùc =17,2: Ñieàu naøy boû H0: μ = 18,5 khoù coù theå xaûy ra ... ... Neáu trung bình toång theå ôû möùc naøy. 17,2 μ= 18,5 X Neáu H0 ñuùng Möùc yù nghiaõα (significance level) Kieåm soaùt sai laàm loaïi I. Choïn möùc yù nghóa α Möùc yù nghóa cuûa kieåm ñònh ñöôïc choïn bôûi ngöôøi nghieân cöùu: 0.05, 0.025, 0.01 Xaùc ñònh vuøng baùc boû H0 Xaùc ñònh giaù trò tôùi haïn (critical value) Möùc yù nghóa vaø vuøng baùc boû H0 H0: μ ≥ 18,5 α Giaù trò tôùi haïn H1: μ < 18,5 (critical Value(s)) Rejection 0 H0: μ ≤ 18,5 Regions α H1: μ > 18,5 0 α/2 H0: μ = 18,5 H1: μ ≠ 18,5 0 Keát quaû cuûa caùc quyeát ñònh Söï thaät Quyeát ñònh H0 Ñuùng H0 Sai Khoâng Quyeát ñònh Sai laàm baùc boû ñuùng Loaïi II (β) H0 1-α Sai laàm Quyeát ñònh Baùc boû ñuùng Loaïi I H0 (1 - β ) (α ) Maâu thuaån giöõa sai laàm loaïi I vaø sai laàm loaïi II Giaûm xaùc suaát maéc sai laàm loaïi I, xaùc suaát maéc sai laàm loaïi II seõ taêng leân ! β α Kieåm ñònh hai phía Troïng löôïng trung bình cuûa hoäp nguõ coác laø 368 gam? Choïn moät maãu 25 hoäp, cho thaáy X =363.5. Coâng ty aán ñònh σ =15 368 gm. gam. Kieåm ñònh troïng löôïng trung bình cuûa H0: μ = 368 saûn phaåm, keát luaän vôùi H1: μ ≠ 368 möùc yù nghóa =0,05 Vuøng baùc boû vaø khoâhaibaùc boû (Tieáp theo) Kieåm ñònh ng phía H0 H 0 : μ = 368 Baùc boû Baùc boû .025 .025 363.5 X μ X = μ X = 368 -1.5 -1.96 0 1.96 Z H1 : μ ≠ 368 Kieåm ñònh hai phía (Tieáp theo) H0: μ = 368 Gía trò kieåm ñònh: H1: μ ≠ 368 363.5 − 368 α = 0.05 Z= = −1,5 15 25 n = 25 Quyeát ñònh: Giaù trò tôùi haïn: ±1.96 Khoâng baùc boû H0 ôû Baùc boû möùc a =5% .025 .025 Khoâng ñuû chöùng toû trong löôïng trung bình khaùc 368 -1.96 0 1.96 Z gam -1.50 Kieåm ñònh giaû thuyeát baèng phöông phaùp giaù trò P (p-Value = 0.1336) ≥ (α = 0.05) Khoâng baùc boû H0 p-Value = 2 x 0.0668 Baùc boû Baùc boû α = 0.05 -1.96 -1.50 0 1.96 Z Giaù trò kieåm ñònh -1,5 trong vuøng khoâng baùc boû H0 Kieåm ñònh moät phía (Bieát σ ) Giaû ñònh – Toång theå coù phaân phoái chuaån. – Neáu khoâng bieát phaân phoái cuûa toång theå, yeâu caàu maãu lôùn (n ≥30) _ Bieát σ X − μ0 Giaù trò kieåm ñònh Z: Z= σ n Vuøng baùc boû H0 H0: μ ≥ μ0 H0: μ ≤ μ0 H1: μ < μ0 H1: μ > μ0 Baùc boû H0 Baùc boû H0 α α -Zα 0 Z 0 Zα Z Giaù trò ngöôõng Giaù trò ngöôõng Tìm giaù trò tôùi haïn: Kieåm ñònh moät phía Giaù trò Z, vôùi a = 0.05? σZ =1 Z .04 .05 .06 1.6 .4495 .4505 .4515 α = .05 .45 1.7 .4591 .4599 .4608 0 1.645 Z 1.8 .4671 .4678 .4686 Giaù trò tôùi haïn 1.9 .4738 .4744 .4750 = 1.645
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net