logo

Luyện tập giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiết 43)


Ns: 4 /02/2007 Ng: 05 /02/2007  Leâ Ñình Lyù                 Tiết 43 : LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt -Rèn kỹ năng lập hệ pt .Giải toán về năng suất (làm chung,riêng một công việc ) -giải hệ bằng phương pháp thế ,cộng ,đặt ẩn phụ II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn màu HS: học kỹ lý thuyết –chuẩn bị bài tập luyện tập III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ Hoạt động của HS * HS1: Các bước giải bài toán bằng cách lập hệ pt : Nêu các bước giải bài toán 1) Lập pt : bằng cách lập hệ pt ? -Chọn ẩn :chọn đại lượng chưa biết làm ẩn (đơn vị ,điều Để giải hệ phương trình ta có kiện thích hợp cho ẩn ) những cách giải nào ? -Biểu thị các đại lượng chưa biết khác qua ẩn -Lập hệ pt diễn đạt sự tương quan giữa các đại lương chưa biết qua ẩn 2) giải hệ phương trinh * HS2 : sữa bài 36 SGK /24 3) Trả lời : chọn kết quả thích hợp và trả lời Bài 36 sgk/24 : Gọi x là số thứ nhất ; y là số thứ hai (x,y>0) ta có HS nhận xét bài làm của bạn 25 + 42 + x + 15 + y = 100  x + y = 18  ⇔ 10.25 + 9.42 + 8 x + 7.15 + 6 y = 100.8,69 8 x + 6 y = 136 x=14; y=4 Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS Bài 38 sgk 24 Bài 38 sgk/ 22 : GV đưa đề bài lên Học sinh tìm Gọi x làthời gian vòi thứ nhất chảy một mình dầy bể bảng phụ hiểu bài toán – , y là thời gian vòi thứ hai chảy một mình đầy bể -GV gọi HS đọc bài tìm thời gian (phút ; x,y>0) toán mỗi vòi chảy Mỗi phút vòi thứ nhất chảy được 1/x bể ; vòi thứ hai ?bài toán yêu cầu ta một mình đầy chảy được 1/y bể do hai vòi chảy dầy bể thì hết tìm gì bể 1giờ 20phút=80 phút nên một phút hai vòi chảy được -Gọi HS chọn ẩn -HS chọn ẩn 1/80 bể ta có : 1/x+1/y=1/80(1) ,đặt điều kiện ,đơn -HS lần lượt Nếu mờ vòi thứ nhất trong 10 phút ; vòi thứ hai trong vị cho ẩn đọc từng câu và 12 phút thì được 2/15 Bể ta có pt : -Yêu cầu HS đọc lập pt tương 10/x+12/y=2/15 (2) .Tứ (1) và(2) có hệ những câu để thiết ứng 1 1 1  1  1 + = lập 2 pt của hệ ?  x y 80  u + t = 80  10u + 10t = 8  -gải hệ bằng  ⇔ ⇔ ?có nhận xét gì về phương pháp 10 + 12 = 2 10u + 12t = 2 10u + 12t = 2 cách giải hệ pt này đặt ẩn phụ x  y 15   15   15 -GV gọi 1 HS lên TVTV:2t=1/120 t=1/240 thế vào (1) có bảng giải hệ và trả -1HS lên bảng u+1/240=1/80=>u=1/80-1/240=2/240=1/120 lời giải hệ và trả lời -HS cả lớp giải Ns: 4 /02/2007 Ng: 05 /02/2007  Leâ Ñình Lyù                 bài vào vở 1 1  x = u = 120   x = 120 1 ⇔ (chọn)  =t = 1  y = 240 y  240 -GV yêu cầu HS đọc -HS đọc đề bài Vậy nếu mở riêng từng vòi thì :vòi 1 :120 đề và phân tích đề và tìm hiểu bài phút=2giờ ; vòi 2 : 240 phút =4 giờ bài 43sgk toán Bài 43 SBT/10 -HS gọi ẩn , Gọi năng suất lúa mới trên một ha là x ; năng suất lúa -ta nên gọi ẩn ntn? điều kiện , đơn cũ trên một ha là y (x;y >0; tấn ) ? hãy đọc mỗi câu vị ? Vì 60 ha lúa mới và 40 ha lúa cũ thu được 460 tấn ta giúp ta lập pt và lập -HS lập pt có : 60x+40y=460 (1) pt đó ? -HS giải hệ pt Cứ 3 ha lúa mới thu được ít hơn 4ha lúa cũ là 1 tấn ta -HS trả lời bài có pt: 3x-4y=1(2).Từ (1) và (2) có hệ : toán 60 x + 40 y = 460 3x + 2 y = 23 -HS lên bảng giải hệ  ⇔ 4 y − 3 x = 1 − 3 x + 4 y = 1 pt và trả lời CVTV:6y=24=> y=4 thế vào (2) có x=5 (chọn) Vậy năng suất lúa giống mới là 5 tấn /ha ,lúa giống cũ là 4 tấn /ha -HS đọc bài 39 Bài 39 SGK/25 : SGK/25 -HS đọc đề bài Hướng dẫn : -HS đọc to đề bài Giả sử không kể thuế VAT người đó phải tả x triệu -GV hướng dẫn HS -HS theo dõi GV đồng cho hàng loại 1 và y triệu đồng cho hàng loại cách làm từng bước hướng dẫn hai khi đó số tiền trả cho hàng loại hai cả thuế 10% là 110/100x triệu ; cho hàng loại hai cả thuế 8% là 108/100y triệu ta có pt 110/100x+108/100 y=2,17 hay 1,1 x+1,08y=2,17 Khi thuế VAT là 9% cho cả hai loại thí số tiền trả là 109/100(x+y)=2,18 hay 1,09 x+1,09y=2,18 Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững cách giải bài toán bằng cách lập hệ pt chú trọng hai câu để lập đúng từng pt của hệ -BVN: phần còn lại SGK/24 Soạn các câu hỏi ôn tập chương III vào vở ghi
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net