logo

Luận văn tốt nghiệp: Mạch PLC và cảm biến trong băng chuyền

Cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện - điện tử được ứng dụng ngày càng rộng rải và mang lại hiệu quả cao trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cũng như trong đời sống xã hội. Vấn đề tự động hóa trong công nghiệp để giảm bớt lao động chân tay và nâng caonăng suất lao động, là một trong những đề tài được các bạn sinh viên, các thầy cô ở những trường kỹ thuật quan tâm và nghiên cứu nhiều nhất. Chính vì vậy em được...
Luận văn tốt nghiệp Mạch PLC và cảm biến trong băng chuyền LÔØI NOÙI ÑAÀU Cuøng vôùi söï tieán boä cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä, caùc thieát bò ñieän - ñieän töû ñöôïc öùng duïng ngaøy caøng roäng raûi vaø mang laïi hieäu quaû cao trong haàu heát caùc lónh vöïc kinh teá, kyõ thuaät cuõng nhö trong ñôøi soáng xaõ hoäi. Vaán ñeà töï ñoäng hoùa trong coâng nghieäp ñeå giaûm bôùt lao ñoäng chaân tay vaø naâng cao naêng suaát lao ñoäng, laø moät trong nhöõng ñeà taøi ñöôïc caùc baïn sinh vieân, caùc thaày coâ ôû nhöõng tröôøng kyõ thuaät quan taâm vaø nghieân cöùu nhieàu nhaát. Chính vì vaäy em ñöôïc Khoa vaø Boä moân giao nhieäm vuï thöïc hieän ñeà taøi: “MAÏCH PLC VAØ CAÛM BIEÁN TRONG BAÊNG CHGUYEÀN” cho luaän vaên toát nghieäp cuûa mình. Noäi dung taäp luaän vaên naøy goàm 4 chöông: - Chöông I : GIÔÙI THIEÄU VEÀ PLC - Chöông II : GIÔÙI THIEÄU VEÀ CAÛM BIEÁN - Chöông III : ÖÙNG DUÏNG PLC VAØ CAÛM BIEÁN ÑEÅ ÑIEÀU KHIEÅN DAÂY CHUYEÀN ÑOÙNG HOÄP - Chöông IV : THI COÂNG MOÂ HÌNH THÍ NGHIEÄM Duø raát coá gaéng khi thöïc hieän luaän vaên naøy, nhöng chaéc chaén khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt, raát mong ñoùn nhaän döôïc söï ñoùng goùp yù kieán töø quí thaøy coâ vaø caùc baïn. Xin chaân thaønh caûm ôn. Sinh vieân thöïc hieän PHAÏM VUÕ TIEÁNG MUÏC LUÏC Trang NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN DUYEÄT LÔØI CAÛM TAÏ LÔØI NOÙI ÑAÀU Chöông I :Giôùi Thieäu Veà PLC I.1. Sô löôïc veà lòch söû phaùt trieån I.2. Caáu hình vaø nghieân cöùu hoaït ñoäng cuûa moät PLC I.2.1. Caáu truùc I.2.2. Hoaït ñoäng cuûa moät PLC I.3. Phaân Loaïi PLC I.3.1. Loaïi 1 : PLC sieâu nhoû (Micro PLC). I.3.2. Loaïi 2: PLC côõ nhoû (Small PLC). I.3.3. Loaïi 3: PLC côû trung bình (Medium PLC). I.3.4. Loaïi 4: PLC côõ lôùn (Large PLC). I.3.5. Loaïi 5: PLC raát lôùn (Very large PLC). I.4. So saùnh PLC vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån khaùc, lôïi ích cuûa vieäc söû duïng PLC. I.4.1. So saùnh PLC vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån khaùc. I.4.2 Lôïi ích cuûa vieäc söû duïng PLC. I.5. Moät vaøi lónh vöïc tieâu bieåu öùng duïng PLC. I.6. Chöông trình phuïc vuï leänh cuûaPLC. I.6.1. Leänh LD (Load). I.6.2. Leänh LDN (Load not). I.6.3. Leänh A (And). I.6.4. Leänh AN(And not). I.6.5. Leänh O (OR). I.6.6. Leänh ON (Or not). I.6.7. Leänh = (Out). I.6.8. Leänh MD (Mend). Chöông II: Giôùi Thieäu Veà Caûm Bieán. II.1. Quang löôïng töû. II.2. Caùc linh baùn daãn nhaïy vôùi aùnh saùng. II.3. Giôùi thieäu vaøi caûm bieán aùnh saùng phoå bieán. II.3.1. Quang trôû. II.3.2. Teá baøo quang ñieän vaø pin maët trôøi. Chöông III : ÖÙng Duïng PLC Vaø Caûm Bieán Ñeå Ñieàu Khieån Daây Chuyeàn Ñoùng Hoäp. III.1. Sô Ñoà Coâng Taéc. III.2. Lieät keâ Leänh. III.3. Moâ Taû Hoaït Ñoäng. Chöông IV: Thi Coâng Moâ Hình Thí Nghieäm. KEÁT LUAÄN. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO. PHUÏ LUÏC. LIEÄT KEÂ HÌNH Hình 1-1: sô ñoà khoái cuûa heä thoáng ñieàu khieån laäp trình Hình 1-2: Sô ñoà khoái toång quaùt cuûa PLC. Hình 1-3: moät voøng queùt cuûa PLC. Hình 1-4: Caùch duøng caùc loaïi PLC. Hình 2-1: Kyù hieäu cuûa nhöõng caûm bieán aùnh saùng. Hình 2-2: Daõy quang phoå cuûa dao ñoäng ñieän töø. Hình 2-3: Hình quaït caàu. Hình 2-4: Caûm nhaän quang phoå cuûa maét ngöôøi. Hình 2-5: Quy taéc hình vuoâng ngöôïc. Hình 2-6: Quan heä giöõa Luminous vaø Illuminance. Hình 2-7: Nhöõng chaát baùn daãn quang nhaïy saùng. Hình 2-8: caûm nhaän töông ñoái cuûa quang trôû Cds. Hình 2-9: Ñaëc tuyeán giaù trò giôùi haïn cuûa quang trôû LDR03. Hình 2-10: Caáu truùc ñieån hình vaø kích côõ cuûa quang trôû. Hình 2-11: Phaân aùp vôùi quang trôû. Hình 2-12: Nguyeân lyù cô baûn cuûa teá baøo quang ñieän vaø pin maët trôøi. Hình 2-13: Ñieän aùp môû maïch nhö moät haøm cuûa Ev. Hình 2-14: Doøng ngaén maïch nhö moät haøm cuûa Ev. Hình 2-15: Ñaëc tuyeán hôû maïch, ngaén maïch vaø kích thöôùc cuûa teá baøo quang ñieän loaïi BPY11. Hình 2-16: Ñaëc tuyeán hôû maïch, ngaén maïch vaø kích thöôùc cuûa teá baøo quang ñieän loaïi BPY64. Hình 2-17: Caûm nhaän quang phoå töông ñoái vaø ñaëc ñieåm chæ thò Ish = f(ϕ) cuûa teá baøo quang ñieän loaïi BPY11 vaø BPY64. Hình 2-18: Caáu truùc cuûa pin maët trôøi khoâng ñònh hình. Hình 2-19: Ñieän aùp vaø doøng ñieän treân ñôn vò dieän tích nhö moät haøm cuûa Ev. Hình 2-20: AÛnh höôûng cuûa nhieät ñoä ñeán ñieän aùp môû maïch vaø doøng ngaén maïch treân ñôn vò dieän tích. Hình 4-1: Sô ñoà cuûa moät baêng chuyeàn. CHÖÔNG I GIÔÙI THIEÄU VEÀ PLC I.1. SÔ LÖÔÏC VEÀ LÒCH SÖÛ PHAÙT TRIEÅN : Thieát bò ñieàu khieån laäp trình ñaàu tieân (programmable controller) ñaõ ñöôïc nhöõng nhaø thieát keá cho ra ñôøi naêm 1968 (Coâng ty General Moto - Myõ). Tuy nhieân, heä thoáng naøy coøn khaù ñôn giaûn vaø coàng keành, ngöôøi söû duïng gaëp nhieàu khoù khaên trong vieäc vaän haønh heä thoáng. Vì vaäy caùc nhaø thieát keá töøng böôùc caûi tieán heä thoáng ñôn giaûn, goïn nheï, deã vaän haønh, nhöng vieäc laäp trình cho heä thoáng coøn khoù khaên, do luùc naøy khoâng coù caùc thieát bò laäp trình ngoaïi vi hoå trôï cho coâng vieäc laäp trình. Ñeå ñôn giaûn hoùa vieäc laäp trình, heä thoáng ñieàu khieån laäp trình caàm tay (programmable controller handle) ñaàu tieân ñöôïc ra ñôøi vaøo naêm 1969. Ñieàu naøy ñaõ taïo ra moät söï phaùt trieån thaät söï cho kyõ thuaät ñieàu khieån laäp trình. Trong giai ñoaïn naøy caùc heä thoáng ñieàu khieån laäp trình (PLC) chæ ñôn giaûn nhaèm thay theá heä thoáng Relay vaø daây noái trong heä thoáng ñieàu khieån coå ñieån. Qua quaù trình vaän haønh, caùc nhaø thieát keá ñaõ töøng böôùc taïo ra ñöôïc moät tieâu chuaån môùi cho heä thoáng, tieâu chuaån ñoù laø :Daïng laäp trình duøng giaûn ñoà hình thang (The diagroom format). Trong nhöõng naêm ñaàu thaäp nieân 1970, nhöõng heä thoáng PLC coøn coù theâm khaû naêng vaän haønh vôùi nhöõng thuaät toaùn hoå trôï (arithmetic), “vaän haønh vôùi caùc döõ lieäu caäp nhaät” (data manipulation). Do söï phaùt trieån cuûa loaïi maøn hình duøng cho maùy tính (Cathode Ray Tube: CRT), neân vieäc giao tieáp giöõa ngöôøi ñieàu khieån ñeå laäp trình cho heä thoáng caøng trôû neân thuaän tieän hôn. Söï phaùt trieån cuûa heä thoáng phaàn cöùng vaø phaàn meàm töø naêm 1975cho ñeán nay ñaõ laøm cho heä thoáng PLC phaùt trieån maïnh meõ hôn vôùi caùc chöùc naêng môû roäng: heä thoáng ngoõ vaøo/ra coù theå taêng leân ñeán 8.000 coång vaøo/ra, dung löôïng boä nhôù chöông trình taêng leân hôn 128.000 töø boä nhôù (word of memory). Ngoaøi ra caùc nhaø thieát keá coøn taïo ra kyõ thuaät keát noái vôùi caùc heä thoáng PLC rieâng leû thaønh moät heä thoáng PLC chung, taêng khaû naêng cuûa töøng heä thoáng rieâng leû. Toác ñoä xöû lyù cuûa heä thoáng ñöôïc caûi thieän, chu kyø queùt (scan) nhanh hôn laøm cho heä thoáng PLC xöû lyù toát vôùi nhöõng chöùc naêng phöùc taïp soá löôïng coång ra/vaøo lôùn. Trong töông lai heä thoáng PLC khoâng chæ giao tieáp vôùi caùc heä thoáng khaùc thoâng qua CIM Computer Intergrated Manufacturing) ñeå ñieàu khieån caùc heä thoáng: Robot, Cad/Cam… ngoaøi ra caùc nhaø thieát keá coøn ñang xaây döïng caùc loaïi PLC vôùi caùc chöùc naêng ñieàu khieån “thoâng minh” (intelligence) coøn goïi laø caùc sieâu PLC (super PLCS) cho töông lai. I.2. CAÁU TRUÙC VAØ NGHIEÂN CÖÙU HOAÏT ÑOÄNG CUÛA MOÄT PLC. I.2.1. Caáu truùc: Moät heä thoáng ñieàu khieån laäp trình cô baûn phaûi goàm coù hai phaàn: khoái xöû lyù trung taâm (CPU: Central Processing Unit : CPU) vaø heä thoáng giao tieáp vaøo/ra (I/0). I O N Central U P T U Processing P U T Unit T m S S m Hình 1.1 : Sô ñoà khoái cuûa heä thoáng ñieàu khieån laäp trình Khoái ñieàu khieån trung taâm (CPU) goàm ba phaàn: boä xöû lyù, heä thoáng boä nhôù vaø heä thoáng nguoàn cung caáp. Hình 1.2 moâ taû ba phaàn caáu thaønh moät PLC. Processo Memory Power Supply Hình 1.2 : Sô ñoà khoái toång quaùt cuûa CPU I.2.2/. Hoaït ñoäng cuûa moät PLC. Veà cô baûn hoaït ñoäng cuûa moät PLC cuõng khaù ñôn giaûn. Ñaàu tieân, heä thoáng caùc coång vaøo/ra (Input/Output) (coøn goïi laø caùc Module xuaát /nhaäp) duøng ñeå ñöa caùc tín hieäu töø caùc thieát bò ngoaïi vi vaøo CPU (nhö caùc sensor, coâng taéc, tín hieäu töø ñoäng cô …). Sau khi nhaän ñöôïc tín hieäu ôû ngoõ vaøo thì CPU seõ xöû lyù vaø ñöa caùc tín hieäu ñieàu khieån qua Module xuaát ra caùc thieát bò ñöôïc ñieàu khieån. Trong suoát quaù trình hoaït ñoäng, CPU ñoïc hoaëc queùt (scan) döõ lieäu hoaëc traïng thaùi cuûa thieát bò ngoaïi vi thoâng qua ngoõ vaøo, sau ñoù thöïc hieän caùc chöông trình trong boä nhôù nhö sau: moät boä ñeám chöông trình seõ nhaët leänh töø boä nhôù chöông trình ñöa ra thanh ghi leänh ñeå thi haønh. Chöông trình ôû daïng STL (StatementList – Daïng leänh lieät keâ) seõ ñöôïc dòch ra ngoân ngöõ maùy caát trong boä nhôù chöông trình. Sau khi thöïc hieän xong chöông trình, CPU seõ gôûi hoaëc caäp nhaät (Update) tín hieäu tôùi caùc thieát bò, ñöôïc thöïc hieän thoâng qua module xuaát. Moät chu kyø goàm ñoïc tín hieäu ôû ngoõ vaøo, thöïc hieän chöông trình vaø gôûi caäp nhaät tín hieäu ôû ngoõ ra ñöôïc goïi laø moät chu kyø queùt (Scanning). Treân ñaây chæ laø moâ taû hoaït ñoäng ñôn giaûn cuûa moät PLC, vôùi hoaït ñoäng naøy seõ giuùp cho ngöôøi thieát keá naém ñöôïc nguyeân taéc cuûa moät PLC. Nhaèm cuï theå hoùa hoaït ñoäng cuûa moät PLC, sô ñoà hoaït ñoäng cuûa moät PLC laø moät voøng queùt (Scan) nhö sau: Read input (Ñoïc ngoõ vaøo) Update Output Program execution (Thöïc hieän chöông Hình 1.3 :Moät voøng queùt cuûa PLC. Thöïc teá khi PLC thöïc hieän chöông trình (Program execution) PLC khi caäp nhaät tín hieäu ngoõ vaøo (ON/OFF), caùc tín hieäu hieän nay khoâng ñöôïc truy xuaát töùc thôøi ñeå ñöa ra (Update) ôû ngoõ ra maø quaù trình caäp nhaät tín hieäu ôû ngoõ ra (ON/OFF) phaûi theo hai böôùc: khi xöû lyù thöïc hieän chöông trình, vi xöû lyù seõ chuyeån ñoåi caùc böôùc logic töông öùng ôû ngoõ ra trong “chöông trình noäi” (ñaõ ñöôïc laäp trình), caùc böôùc logic naøy seõ chuyeån ñoåi ON/OFF. Tuy nhieân luùc naøy caùc tín hieäu ôû ngoõ ra “that” (töùc tín hieäu ñöôïc ñöa ra taïi modul out) vaãn chöa ñöôïc ñöa ra. Khi xöû lyù keát thuùc chöông trình xöû lyù, vieäc chuyeån ñoåi caùc möùc logic (cuûa caùc tieáp ñieåm) ñaõ hoaøn thaønh thì vieäc caäp nhaät caùc tín hieäu ôû ngoõ ra môùi thöïc söï taùc ñoäng leân ngoõ ra ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò ôû ngoõ ra. Thöôøng vieäc thöïc thi moät voøng queùt xaûy ra vôùi moät thôøi gian raát ngaén, moät voøng queùt ñôn (single scan) coù thôøi gian thöïc hieän moät voøng queùt töø 1ms tôùi 100ms. Vieäc thöïc hieän moät chu kyø queùt daøi hay ngaén coøn phuï thuoäc vaøo ñoä daøi cuûa chöông trình vaø caû möùc ñoä giao tieáp giöõa PLC vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi (maøn hình hieån thò…). Vi xöû lyù coù theå ñoïc ñöôïc tín hieäu ôû ngoõ vaøo chæ khi naøo tín hieäu naøy taùc ñoäng vôùi khoaûng thôøi gian lôùn hôn moät chu kyø queùt thì vi xöû lyù coi nhö khoâng coù tín hieäu naøy. Tuy nhieân trong thöïc teá saûn xuaát, thöôøng caùc heä thoáng chaáp haønh “laø caùc heä thoáng cô khí neân coù toác ñoä queùt nhö treân coù theå ñaùp öùng ñöôïc caùc chöùc naêng cuûa daây chuyeàn saûn xuaát. Ñeå khaéc phuïc thôøi gian queùt daøi, aûnh höôûng ñeán chu trình saûn xuaát caùc nhaø thieát keá coøn thieát keá heä thoáng PLC caäp nhaät töùc thôøi, caùc heä thoáng naøy thöôøng ñöôïc aùp duïng cho caùc PLC lôùn coù soá löôïng I/O nhieàu, truy caäp vaø xöû lyù löôïng thoâng tin lôùn. I.3 . Phaân loaïi PLC. Ñaàøu tieân laø khaû naêng vaø giaù trò cuõng nhö nhu caàu veà heä thoáng seõ giuùp ngöôøi söû duïng caàn nhöõng loaïi PLC naøo maø hoï caàn. Nhu caàu veà heä thoáng ñöôïc xem nhö laø moät nhu caàu öu tieân noù giuùp ngöôøi söû duïng bieát caàn loaïi PLC naøo vaø ñaëc tröng cuûa töøng loaïi ñeå deå daøng löïa choïn. Hình 1.4 cho ta caùc “baäc thang” phaân loaïi caùc loaïi PLC vaø vieäc söû duïng PLC cho phuø hôïp vôùi caùc heä thoáng thöïc teá saûn xuaát. Trong hình naøy ta coù theå nhaän thaáy nhöõng vuøng choàng leân nhau, ôû nhöõng vuøng naøy ngöôøi söû duïng thöôøng phaûi söû duïng caùc loaïi PLC ñaëc bieät nhö: soá löôïng coång vaøo/ra (I/O) coù theå söû duïng ôû vuøng coù soá I/O thaáp nhöng laïi coù caùc tính naêng ñaëc bieät cuûa caùc PLC ôû vuøng coù soá löôïng I/O cao (ví duï: ngoaøi caùc coång vaøo ra töông töï (Analog). Thöôøng ngöôøi söû duïng caùc loaïi PLC thuoäc vuøng choàng laán nhaèm taêng tính naêng cuûa PLC ñoàng thôøi laïi giaûm thieåu soá löôïng I/O khoâng caàn thieát. Caùc nhaø thieát keá phaân PLC ra thaønh caùc loaïi sau: I.3.1.Loaïi 1 : Micro PLC (PLC sieâu nhoû). Micro PLC thöôøng ñöôïc öùng duïng trong caùc daây chuyeàn saûn xuaát nhoû, caùc öùng duïng tröïc tieáp trong töøng thieát bò ñôn leû (ví duï: ñieàu khieån baêng taûi nhoû. Caùc PLC naøy thöôøng ñöôïc laäp trình baèng caùc boä laäp trình caàm tay, moät vaøi micro PLC coøn coù khaû naêng hoaït ñoäng vôùi tín hieäu I/O töông töï (analog) (ví duï:vieäc ñieàu khieån nhieät ñoä). Caùc tieâu chuaåu cuûa moät Micro PLC nhö sau: _ 32 ngoõ vaøo/ra. _ Söû duïng vi xöû lyù 8 bit. _ Thöôøng duøng thay theá rôle. _ Boä nhôù coù dung löôïng 1K. _ Ngoõ vaøo/ra laø tín hieäu soá. _ Coù timers vaø counters. _ Thöôøng ñöôïc laäp trình baèng caùc boä laäp trình caàm tay. I.3.2.Loaïi 2 : PLC côõ nhoû (Small PLC). Small PLC thöôøng ñöôïc duøng trong vieäc ñieàu khieån caùc heä thoáng nhoû (ví duï : Ñieàu khieån ñoäng cô, daây chuyeàn saûn xuaát nhoû), chöùc naêng cuûa caùc PLC naøy thöôøng ñöôïc giôùi haïn trong vieäc thöïc hieän chuoåi caùc möùc logic, ñieàu khieån thay theá rôle. Caùc tieâu chuaån cuûa moät small PLC nhö sau: _ Coù 128 ngoõ vaøo/ra (I/O). _ Duøng vi xöû lyù 8 bit. _ Thöôøng duøng ñeå thay theá caùc role. _ Duøng boä nhôù 2K. _ Laäp trình baèng ngoân ngöõ daïng hình thang (ladder) hoaëc lieät keâ. _ Coù timers/counters/thanh ghi dòch (shift registers). _ Ñoàng hoà thôøi gian thöïc. _ Thöôøng ñöôïc laäp trình baèng boä laäp trình caàm tay. Chuù yù vuøng A trong sô ñoà hình 1.4. ÔÛ ñaây duøng PLC nhoû vôùi caùc chöùc naêng taêng cöôøng cuûa PLC côû lôùn hôn nhö: Thöïc hieän ñöôïc caùc thuaät toaùn cô baûn, coù theå noái maïng, coång vaøo ra coù theå söû duïng tín hieäu töông töï. 5 4 3 2 1 Soá I/O 32 64 128 512 1024 2048 4096 8192 Hình 1.4 : Caùch duøng caùc loaïi PLC. 3.3. Loaïi 3 : PLC côõ trung bình (Medium PLCS). PLC trung bình coù hôn 128 ñöôøng vaøo/ra, ñieàu khieån ñöôïc caùc tín hieäu töông töï, xuaát nhaäp döõ lieäu, öùng duïng döôïc nhöõng thuaät toaùn, thay ñoåi ñöôïc caùc ñaëc tính cuûa PLC nhôø vaøo hoaït ñoäng cuûa phaàn cöùng vaø phaàn meàm (nhaát laø phaàn meàm) caùc thoâng soá cuûa PLC trung bình nhö sau: _ Coù khoaûng 1024 ngoõ vaøo/ra (I/O). _ Duøng vi xöû lyù 8 bit. _ Thay theá rôle vaø ñieàu khieån ñöôïc tín hieäu töông töï. _ Boä nhôù 4K, coù theå naâng leân 8K. _ Tín hieäu ngoõ vaøo ra laø töông töï hoaëc soá. _ Coù caùc leänh daïng khoái vaø ngoân ngöõ laäp trình laø ngoân ngöõ caáp cao. _ Coù timers/Counters/Shift Register. _ Coù khaû naêng xöû lyù chöông trình con (qua leänh JUMP…). _ Coù caùc leänh daïng khoái vaø ngoân ngöõ laäp trình laø ngoân ngöõ caáp cao. _ Coù timers/counters/Shift Register. _ Coù khaû naêng xöû lyù chöông trình con ( qua leänh JUMP…). _ Thöïc hieän caùc thuaät toaùn (coäng, tröø, nhaân, chia…). _ Giôùi haïn döõ lieäu vôùi boä laäp trình caàm tay. _ Coù ñöôøng tín hieäu ñaëc bieät ôû module vaøo/ra. _ Giao tieáp vôùi caùc thieát bò khaùc qua coång RS232. _ Coù khaû naêng hoaït ñoäng vôùi maïng. _ Laäp trình qua CRT (Cathode Ray Tube) ñeå deã quan saùt. Chuù yù tôùi vuøng B (hình 1.4) PLC ôû vuøng B thöôøng tröïc ñöôïc duøng do coù nhieàu boä nhôù hôn, ñieàu khieån maïng PID coù khaû naêng thöïc hieän nhöõng chuoãi leänh phaàn lôùn veà thuaät toaùn hoaëc quaûn lyù döõ lieäu. I.3.4. Loaïi 4: PLC côõ lôùn (large PLC). Large PLC ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn do coù khaû naêng hoaït ñoäng höõu hieäu, coù theå nhaän döõ lieäu, baùo nhöõng döõ lieäu ñaõ nhaän… Phaàn meàm cho thieát bò ñieàu khieån caàm tay ñöôïc phaùt trieån maïnh hôn taïo thuaän lôïi cho ngöôøi söû duïng. Tieâu chuaån PLC côõ lôùn: Ngoaøi caùc tieâu chuaån nhö PLC côõ trung, PLC côõ lôùn coøn coù theâm caùc tieâu chuaån sau: _ Coù 2048 coång vaøo/ra (I/O). _ Duøng vi xöû lyù 8 bit hoaëc 16 bit. _ Boä nhôù cô baûn coù dung löôïng 12K, môû roäng leân ñöôïc 32K. _ Local vaø remote I/O. _ Ñieàu khieån heä thoáng role (MCR: Master Control Relay). _ Chuoãi leänh, cho pheùp ngaét (Interrupts). _ PID hoaëc laøm vieäc vôùi heä thoáng phaàn meàm PID. _ Hai hoaëc nhieàu hôn coång giao tieáp RS 232. _ Noái maïng. _ Döõ lieäu ñieàu khieån môû roäng, so saùnh, chuyeån ñoåi döõ lieäu, chöùc naêng giaûi thuaät toaùn maõ ñieàu khieån môû roäng (maõ nhò phaân, hexa …). _Coù khaû naêng giao tieáp giöõa maùy tính vaø caùc module. I.3.5 Loaïi : PLC raát lôùn (very large PLCs). Very large PLC ñöôïc duøng trong caùc öùng duïng ñoøi hoûi söï phöùc taïp vaø chính xaùt cao, ñoàng thôøi dung löôïng chöông trình lôùn. Ngoaøi ra PLC loaïi naøy coøn coù theå giao tieáp I/O vôùi caùc chöùc naêng ñaëc bieät, tieâu chuan PLC loaïi naøy ngoaøi caùc chöùc naêng nhö PLC loaïi lôùn coøn coù theâm caùc chöùc naêng: _ Coù8192 coång vaøo/ra (I/O). _ Duøng vi xöû lyù 16 bit hoaëc 32 bít. _ Boä nhôù 64K, môû roäng leân ñöôïc 1M. _ Thuaät toaùn :+, -, *, /, bình phöông. _ Döõ lieäu ñieàu khieån môû roäng : Baûng maõ ASCII, LIFO, FIFO. I.4. SO SAÙNH PLC VÔÙI CAÙC HEÄ THOÁNG ÑIEÀU KHIEÅN KHAÙC LÔÏI ÍCH CUÛA VIEÄC SÖÛ DUÏNG PLC. 4.1. Vieäc söû duïng PLC vaø caùc heä thoáng ñieàu khieån khaùc. 4.1.1. PLC vôùi heä thoáng ñieàu khieån baèng rôle. Vieäc phaùt trieån heä thoáng ñieàu khieån baèng laäp trình ñaõ daàn thay theá töøng böôùc heä thoáng ñieàu khieån baèng role trong caùc quaù trình saûn suaát khi thieát keá moät heä thoáng ñieàu khieån hieän ñaïi, ngöôøi kyõ sö phaûi caân nhaéc, löïa choïn giöõa caùc heä thoáng ñieàu khieån laäp trình thöôøng ñöôïc söû duïng thay cho heä thoáng ñieàu khieån baèng rô le do caùc nguyeân nhaân sau: _ Thay ñoåi trình töï ñieàu khieån moät caùch linh ñoäng. _ Coù ñoä tin caäy cao. _ Khoaûn khoâng laép ñaëc thieát bò nhoû, khoâng chieám dieän tích. _ Coù khaû naêng ñöa tín hieäu ñieàu khieån ôû ngoõ ra cao. _ Söï choïn löïa döõ lieäu moät caùch thuaän lôïi deã daøng. _ Thay ñoåi trình töï ñieàu khieån moät caùch thöôøng xuyeân. _ Deã daøng thay ñoåi ñoái vôùi caáu hình (heä thoáng maùy moùc saûn xuaát) trong töông lai khi coù nhu caàu môû roäng saûn xuaát. Ñaëc tröng cho heä thoáng ñieàu khieån chöông trình laø phuø hôïp vôùi nhöõng nhu caàu ñaõ neâu treân, ñoàng thôøi veà maët kinh teá vaø thôøi gian thì heä thoáng ñieàu khieån laäp trình cuõng vöôït troäi hôn heä thoáng ñieàu khieån coå ñieån (rôle, contactor …). Heä thoáng ñieàu khieån naøy cuõng phuø hôïp vôùi söï môû roäng heä thoáng trong töông lai do khoâng phaûi ñoåi, boû heä thoáng daây noái giöõa heä thoáng ñieàu khieån vaø caùc thieát bò, maø chæ ñôn giaûn laø thay vôùi maùy tính. Caáu truùc giöõa maùy ñoåi chöông trình cho phuø hôïp vôùi ñieàu kieän saûn xuaát môùi. 4.1.2. PLC tính vôùi PLC ñeàu döïa treân boä xöû lyù (CPU) ñeå xöû lyù döõ lieäu. Tuy nhieân coù moät vaøi caáu truùc quan troïng caàn phaân bieät ñeå thaáy roõ söï khaùc bieäc giöõa moät PLC vaø moät maùy tính. _ Khoâng nhö moät maùy tính PLC ñöôïc thieát keá ñaëc bieäc ñeå hoaït ñoäng trong moâi tröôøng coâng nghieäp. Moät PLC coù theå ñöôïc laép ñaëc ôû nhöõng nôi coù ñoä nhieåu ñieän cao (Electrical noise), vuøng coù töø tröôøng maïnh, coù caùc chaán ñoäng cô khí, nhieät ñoä moâi tröôøng cao … _ Ñieàu quan troïng thöù hai ñoù laø: Moät PLC ñöôïc thieát keá vôùi phaàn cöùng vaø phaàn meàm sao cho deã laép ñaëc (ñoái vôùi phaàn cöùng), ñoàng thôøi veà moät chöông trình cuõng phaûi deã daøng ñeå ngöôøi söû duïng (kyõ sö, kyõ thuaät vieân) thao taùc laäp trình moät caùch nhanh choùng, thuaän lôïi (ví duï: laäp trình baèng ngoân ngöõ hình thang …). 4.1.3. PLC vôùi maùy tính caù nhaân (PC :Personal Coomputers). Ñoái vôùi moät maùy tính caù nhaân (PC), ngöôøi laäp trình deã nhaän thaáy ñöôïc söï khaùc bieäc giöõa PC vôùi PLC, söï khaùc bieät coù theå bieát ñöôïc nhö sau: Maùy tính khoâng coù caùc coång giao tieáp tropic tieáp vôùi caùc thieát bò ñieàu khieån, ñoàng thôøi maùy tính cuõng hoaït ñoäng khoâng toát trong moâi tröôøng coâng nghieäp. Ngoân ngöõ laäp trình treân maùy tính khoâng phaûi daïng hình thang, maùy tính ngoaøi vieäc söû duïng caùc phaàn meàm chuyeân bieäc cho PLC, coøn phaûi thoâng qua vieäc söû duïng caùc phaàn meàm khaùc laøm “chaäm” ñi quaù trình giao tieáp vôùi caùc thieát bò ñöôïc ñieàu khieån. Tuy nhieân qua maùy tính, PLC coù theå deå daøng keát noái vôùi caùc heä thoáng khaùc, cuõng nhö PLC coù theå söû duïng boä nhôù (coù dung löôïng raát lôùn) cuûa maùy tính laøm boä nhôù cuûa PLC. 4.2. Lôïi ích cuûa vieäc söû duïng PLC. Cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa phaàn cöùng laãn phaàn meàm, PLC ngaøy caøng taêng ñöôïc caùc tính naêng cuõng nhö lôïi ích cuûa PLC trong hoaït ñoäng coâng nghieäp. Kích thöôùc cuûa PLC hieän nay ñöôïc thu nhoû laïi ñeå boä nhôù vaø soá löôïng I/O caøng nhieàu hôn, caùc öùng duïng cuûa PLC caøng maïnh hôn giuùp ngöôøi söû duïng giaûi quyeát ñöôïc nhieàu vaán ñeà phöùc taïp trong ñieàu khieån heä thoáng. Lôïi ích ñaàu tieân cuûa PLC laø heä thoáng ñieàu khieån chæ caàn laép ñaëc moät laàn (ñoái vôùi sô ñoà heä thoáng, caùc ñöôøng noái daây, caùc tính hieäu ôû ngoõ vaøo/ra …), maø khoâng phaûi thay ñoåi keát caáu cuûa heä thoáng sau naøy, giaûm ñöôïc söï toán keùm khi phaûi thay ñoåi laép ñaët khi ñoåi thöù töï ñieàu khieån (ñoái vôùi heä thoáng ñieàu khieån relay …) khaû naêng chuyeån ñoåi heä ñieàu khieån cao hôn (nhö giao tieáp giöõa caùc PLC ñeå truyeàn döõ lieäu ñieàu khieån laãn nhau), heä thoáng ñöôïc ñieàu khieån linh hoaït hôn. Khoâng nhö caùc heä thoáng cuõ, PLC coù theå deå daøng laép ñaëc do chieám moät khoaûng khoâng gian nhoû hôn nhöng ñieàu khieån nhanh, nhieàu hôn caùc heä thoáng khaùc. Ñieàu naøy caøng toû ra thuaän lôïi hôn ñoái vôùi caùc heä thoáng ñieàu khieån lôùn, phöùc taïp, vaø quaù trình laép ñaët heä thoáng PLC ít toán thôøi gian hôn caùc heä thoáng khaùc. Cuoái cuøng laø ngöôøi söû duïng coù theå nhaän bieát caùc truïc traëc heä thoáng cuûa PLC nhôø giao dieän qua maøn hình maùy tính (moät soá PLC theá heä sau coù khaû naêng nhaän bieát caùc hoûng hoùc (trouble shoding) cuûa heä thoáng vaø baùo cho ngöôøi söû duïng), ñieàu naøy laøm cho vieäc söûa chöõa thuaän lôïi hôn. I.5. MOÄT VAØI LÓNH VÖÏC TIEÂU BIEÅU ÖÙNG DUÏNG PLC. Hieän nay PLC ñaõ ñöôïc öùng duïng thaønh coâng trong nhieàu lónh vöït saûn xuaát caû trong coâng nghieäp vaø daân duïng. Töø nhöõng öùng duïng ñeå ñieàu khieån caùc heä thoáng ñôn giaûn, chæ coù chöùc naêng ñoùng môø (ON/OFF) thoâng thöôøng ñeán caùc öùng duïng cho caùc lónh vöïc phöùc taïp, ñoøi hoûi tính chính xaùc cao, öùng duïng caùc thuaät toaùn trong quaù trình saûn xuaát. Caùc lónh vöïc tieâu bieåu öùng duïng PLC hieän nay bao goàm: _ Hoùa hoïc vaø daàu khí: ñònh aùp suaát (daàu), bôm daàu, ñieàu khieån heä thoáng oáng daãn, caân ñoâng trong nghaønh hoùa … _ Cheá taïo maùy vaø saûn xuaát: Töï ñoäng hoaù trong cheá taïo maùy, caân ñoâng, quaù trình laép ñaëc maùy, ñieàu khieån nhieät ñoä loø kim loaïi… _ Boät giaáy, giaáy, xöû lyù giaáy. Ñieàu khieån maùy baêm, quaù trình uû boat, quaù trình caùng, gia nhieät … _ Thuûy tinh vaø phim aûnh: quaù trình ñoùng goùi, thou nghieäm vaät lieäu, caân ñong, caùc khaâu hoaøn taát saûn phaåm, ño caét giaáy . _ Thöïc phaåm, röôïu bia, thuoác laù: ñeám saûn phaåm, kieåm tra saûn phaåm, kieåm soaùt quaù trình saûn xuaát, bôm (bia, nöôùc traùi caây …) caân ñoâng, ñoùng goùi, hoøa troän … _ Kim loaïi: Ñieàu khieån quaù trình caùn, cuoán (theùp), qui trình saûn xuaát, kieåm tra chaát löôïng. _ Naêng löôïng: Ñieàu khieån nguyeân lieäu (cho quaù trình ñoát, xöû lyù trong caùc turbin …) caùc traïm caàn hoaït ñoäng tuaàu töï khai thaùc vaät lieäu moät caùch töï ñoäng (than, goã, daàu moû). I.6. CHÖÔNG TRÌNH PHUÏC VUÏ LEÄNH CUÛA PLC : Nhieäm vuï cuûa chöông trình phuïc vuï caùc leänh cuûa PLC bao goàm: chuyeån caùc leänh nhaäp vaøo töø baøn phím thaønh caùc maõ Hexa, caùc maõ naøy seã töông öùng vôùi moät leänh cuûa vi xöû lyù. Khi truy suaát caùc maõ Hexa, vi xöû lyù seõ dòch caùc maõ naøy vaø thöïc hieän ñuùng caùc leänh töông öùng vôùi ñoaïn maõ ñoïc ñöôïc.Ngoaøi nhieäm vuï chuyeån caùc leänh thaønh maõ Hexa, chöông trình coøn cho pheùp xaùc ñònh ñuùng ñòa chæ cuûa caùc toaùn töû nhaäp vaøo. Caùc ñòa chæ naøy ñaõ ñöôïc ñònh tröôùc vôùi caùc byte ñòa chæ ngoõ vaøo laø 20H. Caùc byte naøy coù ñòa chæ cuûa töøng bit nhö sau: Output 22H Input 20H Ñòa chæ bit 1 thuoäc byte 20H Caùc bit ñòa chæ treân töøng byte seõ löu giöõ traïng thaùi cuûa töøng ngoõ vaøo/ra, nhieäm vuï cuûa chöông trình phuïc vuï gôûi ñuùng traïng thaùi cuûa ngoõ vaøo/ra. Ví duï : Leänh LD I 1 Leänh naøy coù chöùc naêng taûi traïng thaùi cuûa ngoõ vaøo I1 ñeán moät bit trung gian. Neáu trang thaùi cuûa ngoõ vaøo I1 ñang ôû möùc cao, thì traïng thaùi cuûa bit coù ñòa chæ 01 (thuoäc byte 20H ) cuõng seõ ñöôïc ñöa ñeán möùc logic1. Vaäy nhieäm vuï cuûa chöông trình phuïc vuï leänh laø: Traïng thaùi cuûa bít coù ñòa chæ 01H vaøo moät bit nhôù trung gian ñeå xöû lyù, leänh duøng cho vi xöû lyù ñeå thöïc hieän “coâng taùc” treân laø: MOV C , 01H Vaø maõ maùy laø A2H 01H Chöông trình phuïc vuï leänh LD coù nhieäm vuï chuyeån ñoïan maõ naøy vaøo RAM, khi xöû lyù ñoïc ñeán ñoaïn maõ treân thì vi xöû lyù seõ thöïc hieän ñuùng caùc thao taùc gôûi traïng thaùi cuûa oâ nhôù coù ñòa chæ 01H vaøo C. Trong ñoaïn maõ cuûa chöông trình phuïc vuï thì A2H laø maõ coá ñònh, tuy nhieân 01H laø maõ thay ñoåi tuyø thuoäc ñòa chæ ngoõ vaøo. Ñeå giaûi quyeát vaán ñeà naøy thì khi nhaäp baøn phím, maõ cuûa phím giaù trò toaùn töû (töø 0 ñeán 9) ñöôïc löu vaøo moät byte nhôù coù ñòa chæ 42H treân vuøng RAM noäi (maõ cuûa phím nhaán cuõng chính laø giaù trò soá Hexa). Ví duï : Phím soá “0” coù maõ laø 00H Phím soá “1” coù maõ laø 01H Vaäy chöông trình phuïc vuï leänh LD, muoán gôûi ñuùng traïng thaùi cuûa ngoõ vaøo coù ñòa chæ ñöôïc ñònh saün thì chæ caàn ñoïc traïng thaùi taïi byte 42H, luùc naøy byte 42H seõ chöùa ñòa chæ chöông trình naøy cuûa caùc ngoõ vaøo/ra caàn truy xuaát. Caùc chöông trình phuïc vuï cho caùc leänh cuûa PLC. I.6.1. Leänh LD (LOAD). LOAD : Leänh duøng ñeå taûi traïng thaùi cuûa moät tieáp ñieåm thöôøng hôû vaøo moät oâ nhôù (bit C) trung gian. Caùc tín hieäu taùc ñoäng (Input): caùc tieáp ñieåm ngoõ vaøo/ra, caùc tieáp ñieåm taùc ñoäng cuûa CTU, TON. Caùc tín hieäu ngoõ ra: Trang thaùi cuûa bit trung gian (bit C ). Ñaây laø moät thuû tuïc (Procedure ) coù taùc duïng chuyeån traïng thaùi cuûa tieáp ñieåm coù ñòa chì 42H ñöôïc aán ñònh tröôùc vaøo bit nhôù trung gian. Söû duïng tieáp bit C laø bit nhôù trung gian. Ñòa chæ ( Address ) : 42H LD A # A2H DPRT A A Address DPRT A Maõ leänh MOV A, #A2H MOVX @DPRT, A INC DPRT MOV A, Address MOVX @DPRT, A I.6.2. Leänh LDN (load not). LOAD NOT : Leänh duøng ñeå taûi traïng thaùi cuûa moät tieáp ñieåm thöôøng kín vaøo moät oâ nhôù (bit C) trung gian. Caùc tín hieäu taùc ñoäng (Input): caùc tieáp ñieåm ngoõ vaøo/ra, caùc tieáp ñieåm taùc ñoäng cuûa CTU, TON. Caùc tín hieäu gôûi ra (Output): Traïng thaùi cuûa bit trung gian (bit C) Ñaây laø moät thuû tuïc (Procedure), coù taùc duïng chuyeån traïng thaùi cuûa tieáp ñieåm coù ñòa chæ (Address) ñöôïc aán ñònh tröôùc vaøo bit nhôù trung gian. Luùc naøy bit trung gian ñöôïc thay ñoåi traïng thaùi. Söû duïng tropic tieáp bit C laø bit nhôù trung gian. Ñòa chæ (Address): 42H LDN A #B2 DPTR A Taêng DPTR A Address DPTR A Taêng DPTR A # A2 DPTR A Taêng DPTR A Address DPTR A Maõ leänh: MOV ,#B2H MOVX DPTR, A INC TR MOV A,(Address) MOVX @DPTR INC DPTR MOV A, #A2H MOVX @DPTR, A INC DPTR MOV A, (Address ) MOVX @DPTR, A I.6.3. Leänh A (AND) : AND: Leänh naøy laáy traïng thaùi trong bit trung gian (bit C) ñeå thöïc hieän pheùp AND vôùi traïng thaùi cuûa moät tieáp ñieåm thöôøng hôû. Keát quaû cuûa pheùp AND ñöôïc gôûi trôû laïi bit trung gian. Input: Caùc tieáp ñieåm ngoõ vaøo, ngoõ ra, caùc tieáp ñieåm taùc ñoäng cuûa CTU, TON. Output: Traïng thaùi cuûa bit trung gian. Ñaây laø moät haøm ( Function ), coù taùc duïng AND traïng thaùi cuûa tieáp ñieåm coù ñòa chæ (Address ) ñöôïc aán ñònh vôùi traïng thaùi cuûa bit trung gian. Ñòa chæ (Address ) : 42H ADN A # B2 DPTR A Taêng DPTR A Address DPTR A Maõ leänh : MOV A, #82H MOVX @DPTR, A INC DPTR MOV A, (Address ) MOVX DPTR, A
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net