logo

Luận văn "Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK"

Sau khi chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị tr-ờng có sự quản lý vĩ mô của nhà n-ớc định h-ớng xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế Việt Nam đã có những b-ớc phát triển mạnh mẽ. Đầu t- trực tiếp n-ớc ngoài tăng nhanh hoà nhập với nền kinh tế toàn cầu đang tiến theo h-ớng hội nhập ở mức độ cao. Đến hết tháng 3 năm 2000 trên cả n-ớc có 2.405 dự án còn hiệu lực, vốn...
Luận văn "Nâng cao hiệu quả kinh doanh nghiệp vụ bảo hiểm hàng hoá XNK" L i Nói Đ u Sau khi chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tõ c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung sang nÒn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý vÜ m« cña nhµ n−íc ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa, nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®· cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ. §Çu t− trùc tiÕp n−íc ngoµi t¨ng nhanh hoµ nhËp víi nÒn kinh tÕ toµn cÇu ®ang tiÕn theo h−íng héi nhËp ë møc ®é cao. §Õn hÕt th¸ng 3 n¨m 2000 trªn c¶ n−íc cã 2.405 dù ¸n cßn hiÖu lùc, vèn ®¨ng ký trªn 35,959 tØ USD vµ vèn thùc hiÖn ®¹t trªn 16 tØ USD. Vèn ®Çu t− n−íc ngoµi t¨ng nhanh qua c¸c n¨m: NÕu nh− thêi kú 1991 - 1995 chiÕm 24,44% tõ 1996 ®Õn nay chiÕm kho¶ng 23,92% tæng vèn ®Çu t− x· héi, ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo t¨ng tr−ëng kinh tÕ vµ lµ nguån bï ®¾p quan träng cho th©m hôt c¸n c©n v·ng lai, gãp phÇn c¶i thiÖn c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. NhÞp ®é t¨ng tr−ëng tæng s¶n phÈm quèc néi (GDP) ®¹t ë møc t−¬ng ®èi cao: Tõ n¨m 1992-1997 tèc ®é t¨ng tr−ëng b×nh qu©n lµ 8,5%, n¨m 1997 lµ 8,2%, n¨m 1998 gi¶m ®ét ngét xuèng cßn 5,8%, n¨m 1999 gi¶m chØ cßn 4,8%, môc tiªu n¨m 2000 lµ 5,5%-6% nh−ng qua tõng quý ®· v−ît chØ tiªu vµ c¶ n¨m ®¹t sÊp xØ 6,7%. L¹m ph¸t gi¶m liªn tôc tõ ba con sè xuèng cßn mét con sè hiÖn nay. Cïng víi sù më cöa cña nÒn kinh tÕ, c¸c quan hÖ th−¬ng m¹i quèc tÕ còng ngµy cµng ®−îc më réng, ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ còng ngµy mét gia t¨ng. NÕu nh− kim ng¹ch xuÊt khÈu n¨m 1999 ®¹t 11,523 tû USD vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 11,636 tû USD th× sang n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· ®¹t 14,3 tû USD t¨ng 24,1% vµ kim ng¹ch nhËp khÈu ®¹t 15,2 tû USD t¨ng 30,63% so víi n¨m 1999. Do ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu t¨ng nhanh nªn nhu cÇu b¶o hiÓm ®èi víi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ngµy cµng lín vµ do ho¹t ®éng b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®· trë thµnh tËp qu¸n trong ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng nªn nghiÖp vô nµy vÉn lµ nghiÖp vô quan träng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp b¶o hiÓm. MÆt kh¸c, trao ®æi bu«n b¸n hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu hiÖn nay vÉn ®−îc vËn chuyÓn chñ yÕu b»ng ®−êng biÓn (kho¶ng 80% khèi l−îng hµng ho¸) do −u ®iÓm cña lo¹i h×nh vËn chuyÓn nµy. V× vËy, viÖc ph¸t triÓn vµ hoµn thiÖn c¸c vÊn ®Ò vÒ nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn lµ mét yªu cÇu quan träng trong sù ph¸t triÓn cña mçi doanh nghiÖp b¶o hiÓm nãi riªng vµ trong toµn ngµnh b¶o hiÓm nãi chung, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ tr−êng trong n−íc vµ quèc tÕ cã sù c¹nh tranh gay g¾t nh− hiÖn nay. NghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ®−îc ra ®êi, triÓn khai tõ rÊt sím vµ rÊt ph¸t triÓn ë nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi. Song ë ViÖt Nam hiÖn nay khi triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vµ nhiÒu vÊn ®Ò ®Æt ra cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Æc biÖt lµ vÒ vÊn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô. VËy lµm thÕ nµo ®Ó gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò ®ã ? Néi dung cña chuyªn ®Ò nµy sÏ bæ sung thªm mét sè gi¶i ph¸p tÝch cùc nh»m 1 hoµn thiÖn, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ trong qu¸ tr×nh kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm nµy. Trong thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO) ®−îc sù ®Þnh h−íng cña c¸c thÇy c« gi¸o trong bé m«n b¶o hiÓm cïng víi sù ®éng viªn khuyÕn khÝch cña c¸c c¸n bé c«ng ty PJICO, em ®· m¹nh d¹n chän ®Ò tµi: “N©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ë c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex” ®Ó lµm luËn v¨n tèt nghiÖp cña m×nh. KÕt cÊu cña ®Ò tµi ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn bao gåm ba ch−¬ng: Ch−¬ng I : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. Ch−¬ng II : Thùc tr¹ng triÓn khai nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ë c«ng ty cæ phÇn b¶o hiÓm Petrolimex (PJICO). Ch−¬ng III : Nh÷ng gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ë PJICO trong thêi gian tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« gi¸o CN-NguyÔn ThÞ ChÝnh ®· trùc tiÕp h−íng dÉn ®Ò tµi, c¸c thÇy c« trong bé m«n b¶o hiÓm cïng toµn thÓ c¸c c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty b¶o hiÓm PJICO ®· gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho em hoµn thµnh luËn v¨n nµy mét c¸ch tèt ®Ñp. Lµ mét sinh viªn n¨m cuèi, mÆc dï ®−îc trang bÞ nh÷ng kiÕn thøc c¬ b¶n song do tr×nh ®é nhËn thøc còng nh− kinh nghiÖm thùc tÕ cßn nhiÒu h¹n chÕ nªn luËn v¨n kh«ng tr¸nh khái ®−îc nh÷ng thiÕu sãt. Em rÊt mong nhËn ®−îc ý kiÕn ®ãng gãp ch©n thµnh cña c¸c thÇy c« cïng toµn thÓ c¸c b¹n ®Ó luËn v¨n nµy ®−îc hoµn thiÖn h¬n ./. 2 N i Dung Ch−¬ng i : Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn i. Sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn 1. Trªn thÕ giíi: B¶o hiÓm hµng h¶i ®· cã lÞch sö rÊt l©u ®êi. Nã ra ®êi vµ ph¸t triÓn cïng víi sù ph¸t triÓn cña hµng ho¸ vµ ngo¹i th−¬ng. Kho¶ng thÕ kû V tr−íc c«ng nguyªn, vËn chuyÓn hµng ho¸ b»ng ®−êng biÓn ®· ra ®êi vµ ph¸t triÓn ng−êi ta biÕt tr¸nh tæn thÊt toµn bé mét l« hµng b»ng c¸ch chia nhá, ph©n t¸n chuyªn chë trªn nhiÒu thuyÒn kh¸c nhau. §©y cã thÓ nãi lµ h×nh thøc s¬ khai cña b¶o hiÓm hµng ho¸. §Õn thÕ kû thø XII th−¬ng m¹i vµ giao l−u hµng ho¸ b»ng ®−êng biÓn gi÷a c¸c n−íc ph¸t triÓn. NhiÒu tæn thÊt lín x¶y ra trªn biÓn v× khèi l−îng vµ gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ngµy cµng t¨ng, do thiªn tai, tai n¹n bÊt ngê, c−íp biÓn... g©y ra lµm cho giíi th−¬ng nh©n lo l¾ng nh»m ®èi phã víi c¸c tæn thÊt nÆng nÒ cã kh¶ n¨ng dÉn tíi ph¸ s¶n hä ®· ®i vay vèn ®Ó bu«n b¸n kinh doanh. NÕu hµnh tr×nh gÆp ph¶i rñi ro g©y ra tæn thÊt toµn bé th× c¸c th−¬ng nh©n ®−îc xo¸ nî, nÕu hµnh tr×nh may m¾n thµnh c«ng th× ngoµi vèn vay hä cßn ph¶i tr¶ chñ nî mét kho¶n tiÒn l·i víi l·i suÊt rÊt cao. L·i suÊt cao vµ nÆng nÒ nµy cã thÓ coi lµ h×nh thøc ban ®Çu cña phÝ b¶o hiÓm. N¨m 1182 ë Lomborde - B¾c ý, hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ ®· ra ®êi, trong ®ã ng−êi b¸n ®¬n nµy cam kÕt víi kh¸ch hµng sÏ thùc hiÖn néi dung ®· ghi trong ®¬n. Tõ ®ã hîp ®ång b¶o hiÓm, ng−êi b¶o hiÓm ®· ra ®êi víi t− c¸ch nh− lµ mét nghÒ riªng ®éc lËp. N¨m 1468 t¹i Venise n−íc ý ®¹o luËt ®Çu tiªn vÒ b¶o hiÓm hµng h¶i ®· ra ®êi. Sù ph¸t triÓn cña th−¬ng m¹i hµng h¶i ®· dÉn ®Õn sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña b¶o hiÓm hµng h¶i vµ hµng lo¹t c¸c thÓ lÖ, c«ng −íc, hiÖp −íc quèc tÕ liªn quan ®Õn th−¬ng m¹i vµ hµng h¶i nh−: MÉu hîp ®ång b¶o hiÓm cña Lloyd's 1776 vµ LuËt b¶o hiÓm cña Anh n¨m 1906 (MiA - Marine insurance Act 1906), c«ng −íc Brucxen n¨m 1924, Hague Visby 1986, H¨mbua n¨m 1978, Incoterms 1953,1980,1990,2000 ... C¸c ®iÒu kho¶n vÒ b¶o hiÓm hµng h¶i còng ra ®êi vµ ngµy cµng hoµn thiÖn . Nãi vÒ b¶o hiÓm hµng h¶i kh«ng thÓ kh«ng nãi tíi n−íc Anh vµ Lloyd's. N−íc Anh lµ mét trong nh÷ng n−íc cã sù ph¸t triÓn hiÖn ®¹i vÒ th−¬ng m¹i vµ hµng h¶i lín nhÊt trªn thÕ giíi. Cã thÓ nãi lÞch sö ph¸t triÓn cña ngµnh hµng h¶i vµ th−¬ng m¹i thÕ giíi g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn cña n−íc Anh, thÕ kû XVII n−íc Anh ®· cã nÒn ngo¹i th−¬ng ph¸t triÓn víi ®éi tµu bu«n m¹nh nhÊt thÕ giíi vµ trë thµnh trung t©m th−¬ng m¹i vµ hµng h¶i cña thÕ giíi. Do ®ã n−íc Anh còng lµ 3 n−íc sím cã nh÷ng nguyªn t¾c, thÓ lÖ hµng h¶i vµ b¶o hiÓm hµng h¶i. N¨m 1779, c¸c héi viªn cña Lloyd's ®· thu thËp tÊt c¶ c¸c nguyªn t¾c b¶o hiÓm hµng h¶i vµ quy thµnh mét hîp ®ång chung gäi lµ hîp ®ång Lloyd's. Hîp ®ång nµy ®· ®−îc Quèc héi Anh th«ng qua vµ ®−îc sö dông ë nhiÒu n−íc cho ®Õn 1982.Tõ ngµy 1/1/1982, ®¬n b¶o hiÓm hµng h¶i mÉu míi ®· ®−îc HiÖp héi b¶o hiÓm London th«ng qua vµ ®−îc sö dông ë hÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi hiÖn nay. Kh«ng chØ riªng b¶o hiÓm hµng h¶i, cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi, c¸c lo¹i h×nh b¶o hiÓm còng ph¸t triÓn hÕt søc m¹nh mÏ ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ vµ mäi mÆt cña ®êi sèng x· héi, v¨n ho¸ vµ giao l−u quèc tÕ. 2. ë ViÖt Nam: Thêi kú ®Çu, nhµ n−íc giao cho mét c«ng ty chuyªn m«n trùc thuéc Bé Tµi chÝnh kinh doanh b¶o hiÓm ®ã lµ c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam nay lµ Tæng c«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam (gäi t¾t lµ B¶o ViÖt). C«ng ty B¶o hiÓm ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp ngµy 17/12/1964 theo QuyÕt ®Þnh sè 179/CP vµ chÝnh thøc ®i vµo ho¹t ®éng ngµy 15/1/1965. Tr−íc n¨m 1964 B¶o ViÖt chØ lµm ®¹i lý b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu cho c«ng ty B¶o hiÓm nh©n d©n Trung Quèc trong tr−êng hîp mua theo gi¸ FOB, CF vµ b¸n theo gi¸ CIF víi môc ®Ých lµ häc hái kinh nghiÖm. Tõ n¨m 1965 - 1975 B¶o ViÖt míi triÓn khai ba nghiÖp vô b¶o hiÓm ®èi ngo¹i trong ®ã cã b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Tõ sau 1970 B¶o ViÖt cã quan hÖ t¸i b¶o hiÓm víi Liªn X« (cò), Ba Lan, TriÒu Tiªn. Tr−íc ®ã B¶o ViÖt chØ cã quan hÖ t¸i b¶o hiÓm víi Trung Quèc. Tõ n¨m 1975 - 1992 B¶o ViÖt ®· triÓn khai thªm nhiÒu nghiÖp vô vµ më réng ph¹m vi ho¹t ®éng. Tõ chç chØ cã quan hÖ t¸i b¶o hiÓm víi mét sè n−íc x· héi chñ nghÜa cò th× trong thêi kú nµy B¶o ViÖt ®· cã quan hÖ ®¹i lý, gi¸m ®Þnh, t¸i b¶o hiÓm víi h¬n 40 n−íc trªn thÕ giíi. N¨m 1965 khi B¶o ViÖt ®i vµo ho¹t ®éng, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh quy t¾c chung vÒ B¶o hiÓm hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. GÇn ®©y, ®Ó phï hîp víi sù ph¸t triÓn th−¬ng m¹i vµ ngµnh hµng h¶i cña ®Êt n−íc, Bé Tµi chÝnh ®· ban hµnh quy t¾c chung míi - Quy t¾c chung 1990 (QTC-1990) cïng víi LuËt Hµng h¶i ViÖt Nam. Quy t¾c chung nµy lµ c¬ së ph¸p lý chñ yÕu ®iÒu chØnh c¸c vÊn ®Ò vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. Trong bèi c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang cã nh÷ng b−íc ph¸t triÓn m¹nh mÏ, xuÊt ph¸t tõ yªu cÇu b¶o ®¶m cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn æn ®Þnh thu hót vèn ®Çu t− n−íc ngoµi th× viÖc ®a d¹ng ho¸ c¸c lo¹i h×nh kinh doanh b¶o hiÓm lµ mét ®ßi hái thiÕt thùc. §Ó ®¸p øng yªu cÇu cÊp b¸ch trªn, NghÞ ®Þnh 100/CP cña chÝnh phñ vÒ ho¹t ®éng kinh doanh b¶o hiÓm ®· ®−îc ban hµnh ngµy 18/12/1993 ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm ra ®êi vµ ph¸t triÓn. HiÖn nay víi sù gãp 4 mÆt cña 10 c«ng ty b¶o hiÓm gèc trong c¶ n−íc, thÞ tr−êng b¶o hiÓm ViÖt Nam ®· b¾t ®Çu ph¸t triÓn víi sù c¹nh tranh gay g¾t gi÷a c¸c c«ng ty, nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vÉn lµ mét nghiÖp vô truyÒn thèng mµ c¸c nhµ b¶o hiÓm ViÖt Nam vÉn duy tr× vµ ph¸t triÓn víi c¸c biÖn ph¸p, chiÕn l−îc, s¸ch l−îc giµnh th¾ng lîi trong c¹nh tranh. ii. Sù cÇn thiÕt, t¸c dông vµ vai trß cña B¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn 1. Kh¸i niÖm : Ta cã thÓ ®Þnh nghÜa: B¶o hiÓm chÝnh lµ mét sù cam kÕt båi th−êng cña ng−êi b¶o hiÓm ®èi víi ng−êi ®−îc b¶o hiÓm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i, mÊt m¸t cña ®èi t−îng b¶o hiÓm do nh÷ng rñi ro ®· tho¶ thuËn g©y ra víi ®iÒu kiÖn ng−êi ®−îc b¶o hiÓm gãp cho ng−êi b¶o hiÓm mét kho¶n tiÒn gäi lµ phÝ b¶o hiÓm. Trong nghiÖp vô b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th× ng−êi ®−îc b¶o hiÓm cã thÓ lµ ng−êi mua hoÆc ng−êi b¸n tuú theo ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i vµ ®iÒu kiÖn c¬ së giao hµng quy ®Þnh trong hîp ®ång mua b¸n mµ hai bªn ®· tho¶ thuËn víi nhau. §èi t−îng b¶o hiÓm ë ®©y chÝnh lµ hµng ho¸ ®· ®−îc mua b¶o hiÓm. 2. Sù cÇn thiÕt vµ t¸c dông cña b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn : Ngµnh b¶o hiÓm ®· ra ®êi do cã sù tån t¹i kh¸ch quan cña c¸c rñi ro mµ con ng−êi kh«ng thÓ khèng chÕ ®−îc. NÕu cã nh÷ng rñi ro x¶y ra mµ kh«ng cã c¸c kho¶n bï ®¾p thiÖt h¹i kÞp thêi cña c¸c nhµ b¶o hiÓm, ®Æc biÖt lµ nh÷ng rñi ro mang tÝnh th¶m ho¹ g©y ra tæn thÊt rÊt lín th× chñ tµu vµ chñ hµng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n vÒ tµi chÝnh trong viÖc kh¾c phôc hËu qu¶ do c¸c rñi ro ®ã g©y ra. V× vËy, sù ra ®êi vµ viÖc tham gia b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn trë thµnh mét nhu cÇu rÊt cÇn thiÕt vµ nã cã nh÷ng t¸c dông sau: Thø nhÊt, gi¶m bít rñi ro cho hµng ho¸ do h¹n chÕ tæn thÊt nhê t¨ng c−êng b¶o qu¶n kiÓm tra ®ång thêi kÕt hîp c¸c biÖn ph¸p ®Ò phßng vµ h¹n chÕ tæn thÊt. Thø hai, b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu còng ®em l¹i lîi Ých cho nÒn kinh tÕ quèc d©n, gãp phÇn tiÕt kiÖm vµ t¨ng thu ngo¹i tÖ cho nhµ n−íc. Khi c¸c ®¬n vÞ kinh doanh xuÊt nhËp khÈu nhËp hµng theo gi¸ FOB, CF, xuÊt theo gi¸ CIF, CIP sÏ t¹o ra kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña b¶o hiÓm trong n−íc víi n−íc ngoµi. Nhê cã ho¹t ®éng b¶o hiÓm trong n−íc c¸c chñ hµng kh«ng ph¶i mua b¶o hiÓm ë n−íc ngoµi, nãi c¸ch kh¸c lµ kh«ng ph¶i xuÊt khÈu v« h×nh. Thø ba, khi c¸c c«ng ty cã tæn thÊt hµng ho¸ x¶y ra sÏ ®−îc båi th−êng mét sè tiÒn nhÊt ®Þnh gióp hä b¶o toµn ®−îc tµi chÝnh trong kinh doanh. Sè tiÒn chi båi th−êng cña c¸c c«ng ty hµng n¨m lµ rÊt lín chiÕm kho¶ng 60%-80% doanh thu phÝ b¶o hiÓm. 5 Thø t−, nghÜa vô vµ quyÒn lîi cña mçi bªn tham gia b¶o hiÓm ®· trë thµnh nguyªn t¾c thÓ lÖ vµ tËp qu¸n trong th−¬ng m¹i quèc tÕ. Nªn khi hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu gÆp rñi ro g©y ra tæn thÊt c¸c bªn tham gia sÏ ®−îc c«ng ty b¶o hiÓm gióp ®ì vÒ mÆt ph¸p lý khi x¶y ra tranh chÊp víi tµu hoÆc c¸c ®èi t−îng cã liªn quan. 3. Vai trß cña b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn : Do ®Æc ®iÓm cña vËn t¶i biÓn t¸c ®éng ®Õn sù an toµn cho hµng ho¸ ®−îc chuyªn chë lµ rÊt lín. V× vËy vai trß cña b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn cµng ®−îc kh¼ng ®Þnh râ nÐt : Mét lµ, hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ph¶i v−ît qua biªn giíi cña mét hay nhiÒu quèc gia, ng−êi xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu l¹i ë xa nhau vµ th−êng kh«ng trùc tiÕp ¸p t¶i ®−îc hµng ho¸ trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn do ®ã ph¶i tham gia b¶o hiÓm cho hµng ho¸. ë ®©y, vai trß cña b¶o hiÓm lµ ng−êi b¹n ®ång hµnh víi ng−êi ®−îc b¶o hiÓm. Hai lµ, vËn t¶i ®−êng biÓn th−êng gÆp nhiÒu rñi ro tæn thÊt ®èi víi hµng ho¸ do thiªn tai, tai n¹n bÊt ngê g©y nªn nh−: m¾c c¹n, ®©m va, ®¾m ch×m, ch¸y næ, mÊt c¾p, c−íp biÓn, b·o, lèc, sãng thÇn.... v−ît qu¸ sù kiÓm so¸t cña con ng−êi. Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu chñ yÕu l¹i ®−îc vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ®Æc biÖt ë nh÷ng n−íc quÇn ®¶o nh− Anh, Singapore, NhËt, Hång K«ng... do ®ã ph¶i tham gia b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Ba lµ, theo hîp ®ång vËn t¶i ng−êi chuyªn chë chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tæn thÊt cña hµng ho¸ trong mét ph¹m vi vµ giíi h¹n nhÊt ®Þnh. Trªn vËn ®¬n ®−êng biÓn, rÊt nhiÓu rñi ro c¸c h·ng tµu lo¹i trõ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm, ngµy c¶ c¸c c«ng −íc quèc tÕ còng quy ®Þnh møc miÔn tr¸ch nhiÖm rÊt nhiÒu cho ng−êi chuyªn chë (Hague, Hague Visby, Hamburg....).V× vËy c¸c nhµ kinh doanh ph¶i tham gia b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu. Bèn lµ, hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th−êng lµ nh÷ng hµng ho¸ cã gi¸ trÞ cao, nh÷ng vËt t− rÊt quan träng víi khèi l−îng rÊt lín nªn ®Ó cã thÓ gi¶m bít thiÖt h¹i do c¸c rñi ro cã thÓ x¶y ra, viÖc tham gia b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu trë thµnh mét nhu cÇu cÇn thiÕt. N¨m lµ, b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu ®· cã lÞch sö rÊt l©u ®êi do ®ã viÖc tham gia b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ®· trë thµnh mét tËp qu¸n, th«ng lÖ quèc tÕ trong ho¹t ®éng ngo¹i th−¬ng. Nh− vËy, viÖc tham gia b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn lµ rÊt quan träng vµ ngµy cµng kh¼ng ®Þnh vai trß cña nã trong th−¬ng m¹i quèc tÕ. 6 iii. Nh÷ng néi dung c¬ b¶n cña b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn 1. §Æc ®iÓm vµ tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan trong qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn : 1.1. §Æc ®iÓm qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. - ViÖc xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ th−êng ®−îc thùc hiÖn th«ng qua hîp ®ång gi÷a ng−êi mua vµ ng−êi b¸n víi néi dung vÒ: sè l−îng, phÈm chÊt, ký m· hiÖu, quy c¸ch ®ãng gãi, gi¸ c¶ hµng ho¸, tr¸ch nhiÖm thuª tµu vµ tr¶ c−íc phÝ, phÝ b¶o hiÓm, thñ tôc vµ ®ång tiÒn thanh to¸n... - Trong qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cã sù chuyÓn giao quyÒn së h÷u l« hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu tõ ng−êi b¸n sang ng−êi mua. - Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th−êng ®−îc vËn chuyÓn qua biªn giíi quèc gia, ph¶i chÞu sù kiÓm so¸t cña h¶i quan, kiÓm dÞch... tuú theo quy ®Þnh, th«ng lÖ cña mçi n−íc. §ång thêi ®Ó vËn chuyÓn ra (hoÆc vµo) qua biªn giíi ph¶i mua b¶o hiÓm theo tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ. Ng−êi tham gia b¶o hiÓm cã thÓ lµ ng−êi mua hµng (ng−êi nhËp khÈu) hay ng−êi b¸n hµng (ng−êi xuÊt khÈu). Hîp ®ång b¶o hiÓm thÓ hiÖn quan hÖ gi÷a ng−êi b¶o hiÓm vµ ng−êi mua b¶o hiÓm ®èi víi hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm. NÕu ng−êi b¸n hµng mua b¶o hiÓm th× ph¶i chuyÓn nh−îng l¹i cho ng−êi mua hµng, ®Ó khi hµng vÒ ®Õn n−íc nhËp, nÕu bÞ tæn thÊt cã thÓ khiÕu l¹i ®ßi ng−êi b¶o hiÓm båi th−êng. - Hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th−êng ®−îc vËn chuyÓn b»ng c¸c ph−¬ng tiÖn kh¸c nhau theo ph−¬ng thøc vËn chuyÓn ®a ph−¬ng tiÖn, trong ®ã cã tµu biÓn. Ng−êi vËn chuyÓn hµng ho¸ ®ång thêi còng lµ ng−êi giao hµng cho ng−êi mua. V× vËy ng−êi chuyªn chë lµ bªn trung gian ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ, ch¨m sãc hµng ho¸ ®óng quy c¸ch, phÈm chÊt, sè l−îng tõ khi nhËn cña ng−êi b¸n ®Õn khi giao cho ng−êi mua hµng. Qu¸ tr×nh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ cã liªn quan ®Õn nhiÒu bªn, trong ®ã cã bèn bªn chñ yÕu lµ: ng−êi b¸n (bªn xuÊt khÈu), ng−êi mua (bªn nhËp khÈu), ng−êi vËn chuyÓn vµ ng−êi b¶o hiÓm. V× vËy, cÇn ph¶i ph©n ®Þnh râ rµng tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan vµ khi tiÕn hµnh xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ c¸c bªn liªn quan ph¶i thùc hiÖn ®Çy ®ñ c¸c nghÜa vô cña m×nh. 1.2. Tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan. Ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ th−êng ®−îc thùc hiÖn th«ng qua ba lo¹i hîp ®ång: -Hîp ®ång mua b¸n 7 -Hîp ®ång vËn chuyÓn -Hîp ®ång b¶o hiÓm Ba hîp ®ång nµy lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó ph©n ®Þnh tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan vµ tr¸ch nhiÖm nµy phô thuéc ®iÒu kiÖn giao hµng cña hîp ®ång mua b¸n. Theo c¸c ®iÒu kiÖn th−¬ng m¹i quèc tÕ “INCOTERMS 2000” (International Commercial Tearms) cã m−êi ba ®iÒu kiÖn giao hµng ®−îc ph©n chia thµnh bèn nhãm E, F, C, D cã sù kh¸c nhau vÒ c¬ b¶n nh− sau: Thø nhÊt lµ nhãm E- quy −íc ng−êi b¸n ®Æt hµng ho¸ d−íi quyÒn ®Þnh ®o¹t cña ng−êi mua ngay t¹i x−ëng cña ng−êi b¸n (®iÒu kiÖn E- giao t¹i x−ëng); Thø hai lµ nhãm F- quy −íc ng−êi b¸n ®−îc yªu cÇu giao hµng ho¸ cho mét ng−êi chuyªn chë do ng−êi mua chØ ®Þnh (nhãm ®iÒu kiÖn F: FCA, FAS vµ FOB); Thø ba lµ nhãm C- quy −íc ng−êi b¸n ph¶i hîp ®ång thuª ph−¬ng tiÖn vËn t¶i, nh−ng kh«ng chÞu rñi ro vÒ mÊt m¸t hoÆc h− h¹i ®èi víi hµng ho¸ hoÆc c¸c phÝ tæn ph¸t sinh thªm do c¸c t×nh huèng x¶y ra sau khi ®· göi hµng vµ bèc hµng lªn tµu (nhãm ®iÒu kiÖn C: CFR, CIF, CPT vµ CIP); Thø t− lµ nhãm D- quy −íc ng−êi b¸n ph¶i chÞu mäi phÝ tæn vµ rñi ro cÇn thiÕt ®Ó ®−a hµng ho¸ tíi ®Þa ®iÓm quy ®Þnh (nhãm ®iÒu kiÖn D: DAF, DES, DEQ, DDU, DDP). Trong ®ã th«ng dông nhÊt lµ ®iÒu kiÖn FOB, CFR vµ CIF. Trong c¸c ®iÒu kiÖn giao hµng, ngoµi phÇn gi¸ hµng, tuú theo tõng ®iÒu kiÖn cô thÓ mµ cã thªm c−íc phÝ vËn chuyÓn vµ phÝ b¶o hiÓm. Cã nh÷ng ®iÒu kiÖn giao hµng mµ ng−êi b¸n kh«ng cã tr¸ch thuª tµu vËn chuyÓn vµ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸. Nh− vËy, tuy b¸n ®−îc hµng nh−ng dÞch vô vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm sÏ do ng−êi mua ®¶m nhËn (®iÒu kiÖn FOB). Cã tr−êng hîp giao hµng theo ®iÒu kiÖn mµ ngoµi viÖc xuÊt khÈu ®−îc hµng ho¸, ng−êi b¸n cßn cã tr¸ch nhiÖm thuª tµu vËn chuyÓn vµ mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ (®iÒu kiÖn CIF). Thùc tÕ, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ ho¹t ®éng trªn nhiÒu lÜnh vùc s¶n xuÊt, vËn chuyÓn, b¶o hiÓm ... khi giao hµng theo ®iÒu kiÖn nhãm C vµ D, bªn c¹nh viÖc b¸n hµng cßn giµnh cho hä dÞch vô vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm cho sè hµng ®ã. V× vËy, nÕu nhËp khÈu hµng theo ®iÒu kiÖn FOB, hay ®iÒu kiÖn CFR th× sÏ gi÷ ®−îc dÞch vô vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm, hay chØ dÞch vô b¶o hiÓm. NÕu trong ho¹t ®éng nhËp khÈu, b¸n hµng theo gÝa CIF, ng−êi b¸n còng gi÷ ®−îc dÞch vô vËn chuyÓn vµ b¶o hiÓm. Nh− vËy sÏ gãp phÇn thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña ngµnh vËn t¶i ®−êng biÓn vµ ngµnh b¶o hiÓm cña quèc gia ®ã. Nãi chung, tr¸ch nhiÖm cña c¸c bªn liªn quan ®−îc ph©n ®Þnh nh− sau: - Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi b¸n (bªn xuÊt khÈu): ph¶i chuÈn bÞ hµng ho¸ theo ®óng hîp ®ång trong mua b¸n ngo¹i th−¬ng vÒ sè l−îng, chÊt l−îng, quy c¸ch, lo¹i hµng, bao b× ®ãng gãi ...vµ tËp kÕt hµng ®Õn c¶ng tíi ngµy nhËn, th«ng b¸o 8 tµu ®Õn nhËn chuyªn chë, giao hµng cho tµu khi qua lan can an toµn míi hÕt tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng rñi ro tai n¹n ®èi víi hµng ho¸. Ngoµi ra, ng−êi b¸n ph¶i lµm c¸c thñ tôc h¶i quan, kiÓm dÞch, lÊy giÊy chøng nhËn kiÓm ®Þnh phÈm chÊt, ®ãng gãi bao b× ph¶i chÞu ®−îc ®iÒu kiÖn vËn chuyÓn bèc dì th«ng th−êng. Cuèi cïng, ng−êi b¸n ph¶i lÊy ®−îc vËn t¶i ®¬n s¹ch. NÕu b¸n hµng theo ®iÒu kiÖn CIF ng−êi b¸n cßn cã tr¸ch nhiÖm mua b¶o hiÓm cho l« hµng ho¸ sau ®ã ký hËu vµo ®¬n b¶o hiÓm ®Ó chuyÓn nh−îng quyÒn lîi b¶o hiÓm cho ng−êi mua. - Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi mua (bªn nhËp khÈu): nhËn hµng cña ng−êi chuyªn chë theo ®óng sè l−îng, chÊt l−îng... ®· ghi trong hîp ®ång vËn chuyÓn vµ hîp ®ång mua b¸n ngo¹i th−¬ng, lÊy giÊy chøng nhËn kiÓm ®Õm, biªn b¶n kÕt to¸n giao nhËn hµng víi chñ tµu, biªn b¶n hµng ho¸ h− háng ®æ vì do tµu g©y lªn (nÕu cã), nÕu cã sai lÖch vÒ sè l−îng hµng ®· nhËp kh¸c víi hîp ®ång mua b¸n nh−ng ®óng víi hîp ®ång vËn chuyÓn th× ng−êi mua b¶o l−u quyÒn khiÕu n¹i ®èi víi ng−êi b¸n. nÕu phÈm chÊt, sè l−îng hµng ho¸ ®−îc nhËn cã sai lÖch víi vËn t¶i ®¬n th× ng−êi mua c¨n cø vµo biªn b¶n trªn b¶o l−u quyÒn khiÕu n¹i víi chñ ph−¬ng tiÖn chuyªn chë. Ngoµi ra, ng−êi mua cßn cã tr¸ch nhiÖm mua b¶o hiÓm cho hµng ho¸ nÕu mua hµng theo gi¸ CF vµ mua b¶o hiÓm, thuª tµu tr¶ c−íc phÝ vËn chuyÓn hµng ho¸ nÕu mua hµng theo gÝa FOB hay nhËn l¹i chøng tõ b¶o hiÓm do ng−êi b¸n chuyÓn nh−îng nÕu mua hµng theo gi¸ CIF. -Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi vËn chuyÓn: chuÈn bÞ ph−¬ng tiÖn chuyªn chë theo yªu cÇu kü thuËt th−¬ng m¹i vµ kü thuËt hµng h¶i, giao nhËn hµng ®óng quy ®Þnh theo hîp ®ång vËn chuyÓn. Theo tËp qu¸n th−¬ng m¹i quèc tÕ th× tµu chë hµng b¾t buéc ph¶i tham gia b¶o hiÓm th©n tµu vµ P and I. Ng−êi vËn chuyÓn cßn cã tr¸ch nhiÖm cÊp vËn ®¬n cho ng−êi göi hµng. VËn ®¬n (Bill of Loading) lµ mét chøng tõ vËn chuyÓn hµng h¶i trªn biÓn do ng−êi vËn chuyÓn cÊp cho ng−êi göi hµng nh»m nãi lªn mèi quan hÖ ph¸p lý gi÷a ng−êi vËn chuyÓn, ng−êi göi hµng vµ ng−êi nhËn hµng. Cã nhiÒu lo¹i vËn ®¬n, nh−ng ë ®©y chØ quan t©m ®Õn hai lo¹i c¬ b¶n lµ: vËn ®¬n hoµn h¶o (Clean B/L) hay cßn gäi lµ vËn ®¬n s¹ch vµ vËn ®¬n kh«ng hoµn h¶o (Unclean B/L). Ng−êi vËn chuyÓn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng rñi ro x¶y ra ®èi víi hµng ho¸ theo quy ®Þnh vµ ph¶i cã tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ, ch¨m sãc cho l« hµng ho¸ chuyªn chë trong hµnh tr×nh tõ c¶ng ®i ®Õn c¶ng ®Ých. - Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi b¶o hiÓm: cã tr¸ch nhiÖm víi nh÷ng rñi ro ®−îc b¶o hiÓm g©y ra cho l« hµng ho¸ tham gia b¶o hiÓm, ng−êi b¶o hiÓm còng cã tr¸ch nhiÖm kiÓm tra c¸c chøng tõ liªn quan ®Õn hµng ho¸, hµnh tr×nh vËn chuyÓn vµ b¶n th©n tµu chuyªn chë. Khi x¶y ra tæn thÊt thuéc ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm, ng−êi b¶o hiÓm cã tr¸ch nhiÖm tiÕn hµnh gi¸m ®Þnh, båi th−êng tæn thÊt vµ ®ßi ng−êi thø ba nÕu hä g©y ra tæn thÊt nµy. 9 2. C¸c lo¹i rñi ro vµ tæn thÊt trong b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. 2.1. Rñi ro trong b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. Rñi ro trong b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn lµ nh÷ng tai n¹n, tai ho¹, sù cè x¶y ra mét c¸ch bÊt ngê ngÉu nhiªn hoÆc nh÷ng mèi ®e do¹ nguy h¹i, khi x¶y ra sÏ g©y lªn tæn thÊt cho ®èi t−îng ®−îc b¶o hiÓm. VÝ dô nh− : tµu ®¾m, hµng mÊt, hµng bÞ ®æ vì, h− háng... Rñi ro trong xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn cã nhiÒu lo¹i, c¨n cø vµo nguån gèc ph¸t sinh cã thÓ ph©n rñi ro thµnh nh÷ng lo¹i sau: * Thiªn tai : Thiªn tai lµ nh÷ng hiÖn t−îng tù nhiªn mµ con ng−êi kh«ng thÓ chi phèi ®−îc nh− : biÓn ®éng, b·o, giã lèc, sÐt ®¸nh, thêi tiÕt xÊu, sãng thÇn... * Tai ho¹ cña biÓn: lµ nh÷ng tai ho¹ x¶y ra ®èi víi con tµu ë ngoµi biÓn nh− : tµu bÞ m¾c c¹n, ®©m va, ®¾m ch×m, ch¸y næ, tµu bÞ lËt óp, mÊt tÝch... nh÷ng rñi ro nµy ®−îc gäi lµ nh÷ng rñi ro chÝnh. * C¸c tai n¹n bÊt ngê kh¸c: lµ nh÷ng thiÖt h¹i do c¸c t¸c ®éng ngÉu nhiªn bªn ngoµi, kh«ng thuéc nh÷ng tai ho¹ cña biÓn nãi trªn. Tai n¹n bÊt ngê kh¸c cã thÓ x¶y ra trªn biÓn nh−ng nguyªn nh©n kh«ng ph¶i lµ mét tai ho¹ cña biÓn, cã thÓ x¶y ra trªn bé, trªn kh«ng trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, xÕp dì hµng ho¸, giao nhËn, l−u kho, b¶o qu¶n hµng nh− : hµng ho¸ bÞ vì, l¸t, hÊp h¬i, thiÕu hôt, mÊt trém, mÊt c¾p, kh«ng giao hµng ... nh÷ng rñi ro nµy ®−îc gäi lµ nh÷ng rñi ro phô. * Rñi ro do b¶n chÊt hoÆc do tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña ®èi t−îng b¶o hiÓm hoÆc nh÷ng thiÖt h¹i mµ nguyªn nh©n trùc tiÕp lµ chËm chÔ. Theo nghiÖp vô b¶o hiÓm th× nh÷ng rñi ro cña hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn cã thÓ ®−îc chia thµnh c¸c lo¹i sau ®©y: * Rñi ro th«ng th−êng ®−îc b¶o hiÓm: lµ nh÷ng rñi ro ®−îc b¶o hiÓm mét c¸ch b×nh th−êng theo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm gèc. §©y lµ nh÷ng rñi ro mang tÝnh bÊt ngê ngÉu nhiªn x¶y ra ngoµi ý muèn cña ng−êi ®−îc b¶o hiÓm nh−: thiªn tai, tai ho¹ cña biÓn, tai n¹n bÊt ngê kh¸c tøc lµ bao gåm c¶ rñi ro chÝnh vµ rñi ro phô. * Rñi ro b¶o hiÓm riªng: lµ nh÷ng rñi ro mµ muèn ®−îc b¶o hiÓm th× ph¶i tho¶ thuËn riªng, tho¶ thuËn thªm chø kh«ng ®−îc båi th−êng theo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm gèc. Lo¹i rñi ro nµy gåm : rñi ro chiÕn tranh, ®×nh c«ng, khñng bè ®−îc b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn riªng. * Rñi ro kh«ng ®−îc b¶o hiÓm: lµ nh÷ng rñi ro kh«ng ®−îc ng−êi b¶o hiÓm nhËn b¶o hiÓm hoÆc kh«ng ®−îc ng−êi b¶o hiÓm båi th−êng trong mäi tr−êng hîp. §ã lµ c¸c rñi ro ®−¬ng nhiªn x¶y ra, ch¾c ch¾n x¶y ra hoÆc c¸c thiÖt h¹i do néi tú, b¶n chÊt cña hµng ho¸, do lçi cña ng−êi ®−îc b¶o hiÓm, thiÖt h¹i mµ nguyªn nh©n 10 trùc tiÕp lµ chËm trÔ, rñi ro cã tÝnh chÊt th¶m ho¹ mµ con ng−êi kh«ng l−êng tr−íc ®−îc, quy m«, møc ®é vµ hËu qu¶ cña nã. Tãm l¹i, c¸c rñi ro ®−îc b¶o hiÓm ph¶i lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp g©y ra tæn thÊt. ViÖc ph©n nguyªn nh©n trùc tiÕp hay nguyªn nh©n gi¸n tiÕp cã vai trß rÊt quan träng ®Ó x¸c ®Þnh rñi ro g©y ra tæn thÊt cã ph¶i lµ rñi ro ®−îc b¶o hiÓm hay kh«ng. Nh÷ng tæn thÊt nµo cã nguyªn nh©n trùc tiÕp lµ rñi ro ®−îc b¶o hiÓm g©y ra míi ®−îc båi th−êng. 2.2. Tæn thÊt trong b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn: Tæn thÊt trong b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu lµ nh÷ng h− háng, thiÖt h¹i cña hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm do rñi ro g©y ra. C¨n cø vµo quy m«, møc ®é tæn thÊt cã hai lo¹i tæn thÊt lµ tæn thÊt bé phËn vµ tæn thÊt toµn bé: * Tæn thÊt bé phËn lµ tæn thÊt mµ mét phÇn cña ®èi t−îng ®−îc b¶o hiÓm theo mét hîp ®ång b¶o hiÓm bÞ mÊt m¸t, h− háng, thiÖt h¹i. Tæn thÊt bé phËn cã thÓ lµ tæn thÊt vÒ sè l−îng, träng l−îng, thÓ tÝch hoÆc gi¸ trÞ. * Tæn thÊt toµn bé tøc lµ toµn bé ®èi t−îng b¶o hiÓm theo hîp ®ång b¶o hiÓm bÞ mÊt m¸t, h− háng, thiÖt h¹i hoÆc bÞ biÕn chÊt, biÕn d¹ng kh«ng cßn nh− lóc míi b¶o hiÓm n÷a. Mét tæn thÊt toµn bé cã thÓ lµ tæn thÊt toµn bé thùc tÕ hay tæn thÊt toµn bé −íc tÝnh: - Tæn thÊt toµn bé thùc tÕ lµ toµn bé ®èi t−îng b¶o hiÓm bÞ mÊt m¸t, h− háng hay bÞ ph¸ huû toµn bé, kh«ng lÊy l¹i ®−îc nh− lóc míi b¶o hiÓm n÷a. Trong tr−êng hîp nµy, ng−êi b¶o hiÓm ph¶i båi th−êng toµn bé gi¸ trÞ b¶o hiÓm hoÆc sè tiÒn b¶o hiÓm. - Tæn thÊt toµn bé −íc tÝnh tøc lµ thiÖt h¹i, mÊt m¸t cña ®èi t−îng b¶o hiÓm ch−a tíi møc tæn thÊt toµn bé nh−ng ®èi t−îng b¶o hiÓm bÞ tõ bá mét c¸ch hîp lý v× tæn thÊt toµn bé thùc tÕ xÐt ra lµ kh«ng thÓ tr¸nh khái hoÆc nh÷ng chi phÝ ®Ò phßng, phôc håi tæn thÊt lín h¬n gi¸ trÞ cña hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm. Khi ®èi t−îng lµ hµng ho¸ bÞ tõ bá, së h÷u vÒ hµng ho¸ sÏ chuyÓn sang ng−êi b¶o hiÓm vµ ng−êi b¶o hiÓm cã quyÒn ®Þnh ®o¹t vÒ hµng ho¸ ®ã. Khi ®ã, ng−êi ®−îc b¶o hiÓm cã quyÒn khiÕu n¹i ®ßi båi th−êng tæn thÊt toµn bé. C¨n cø vµo tÝnh chÊt tæn thÊt vµ tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm th× tæn thÊt ®−îc chia lµm hai lo¹i lµ tæn thÊt chung vµ tæn thÊt riªng: * Tæn thÊt chung lµ nh÷ng hy sinh hay chi phÝ ®Æc biÖt ®−îc tiÕn hµnh mét c¸ch cè ý vµ hîp lý nh»m môc ®Ých cøu tµu vµ hµng ho¸ chë trªn tµu tho¸t khái mét sù nguy hiÓm chung, thùc sù ®èi víi chóng. Khi x¶y ra tæn thÊt chung chñ hµng vµ ng−êi b¶o hiÓm ph¶i ®iÒn vµo B¶n cam ®oan, GiÊy cam ®oan ®ãng gãp vµo tæn thÊt chung. B¶n cam ®oan, GiÊy cam ®oan nµy ®−îc xuÊt tr×nh cho chñ 11 hµng hoÆc thuyÒn tr−ëng khi nhËn hµng. Néi dung nãi chung khi x¶y ra tæn thÊt chung ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ph¶i b¸o cho c«ng ty b¶o hiÓm biÕt ®Ó c«ng ty h−íng dÉn lµm thñ tôc kh«ng tù ý ký vµo B¶n cam ®oan. * Tæn thÊt riªng: lµ tæn thÊt chØ g©y ra thiÖt h¹i cho mét hay mét sè quyÒn lîi cña c¸c chñ hµng vµ chñ tµu trªn mét con tµu. Nh− vËy, tæn thÊt riªng chØ liªn quan ®Õn tõng quyÒn lîi riªng biÖt. Trong tæn thÊt riªng, ngoµi thiÖt h¹i vËt chÊt cßn ph¸t sinh c¸c chi phÝ liªn quan nh»m h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i khi tæn thÊt x¶y ra, gäi lµ tæn thÊt chi phÝ riªng. Tæn thÊt chi phÝ riªng lµ nh÷ng chi phÝ b¶o qu¶n hµng ho¸ ®Ó gi¶m bít thiÖt h¹i hoÆc ®Ó khái h− h¹i thªm, bao gåm chi phÝ xÕp, dì, gëi hµng, ®ãng gãi l¹i, thay thÕ bao b×... ë bÕn khëi hµnh vµ däc ®−êng. Chi phÝ tæn thÊt riªng lµm h¹n chÕ vµ gi¶m bít tæn thÊt riªng, tæn thÊt riªng cã thÓ lµ tæn thÊt bé phËn hoÆc lµ tæn thÊt toµn bé. Tæn thÊt riªng cã ®−îc ng−êi b¶o hiÓm båi th−êng hay kh«ng phô thuéc vµo rñi ro cã ®−îc tho¶ thuËn trong hîp ®ång b¶o hiÓm hay kh«ng chø kh«ng nh− tæn thÊt chung. 3. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm trong b¶o hiÓm hµng hãa xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm lµ nh÷ng ®iÒu quy ®Þnh ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña ng−êi b¶o hiÓm ®èi víi nh÷ng rñi ro tæn thÊt cña ®èi t−îng b¶o hiÓm. V× vËy, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm cña ng−êi b¶o hiÓm phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm mµ c¸c bªn tho¶ thuËn trong hîp ®ång. Tr¸ch nhiÖm cña ng−êi b¶o hiÓm ®èi víi hµng ho¸ theo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm gèc cña ViÖt Nam ®−îc quy ®Þnh theo b¶n Quy t¾c chung vÒ b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn n¨m 1990 do Bé Tµi chÝnh ban hµnh. Quy t¾c nµy ®−îc x©y dùng trªn c¬ së ®iÒu kho¶n ICC ngµy 1/1/1982 cña ViÖn nh÷ng ng−êi b¶o hiÓm London (Institute of London Underwriters - ILU). V× c¸c ®iÒu kiÖn nµy ®−îc ¸p dông ë hÇu hÕt c¸c n−íc trªn thÕ giíi thay thÕ c¸c ®iÒu kiÖn cò ICC-1963 vµ trë thµnh tËp qu¸n th«ng dông quèc tÕ. Nã bao gåm c¸c ®iÒu kiÖn sau: - Institute cargo clauses C (ICC-C) - ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm C - Institute cargo clauses B (ICC-B) - ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm B - Institute cargo clauses A(ICC-A) - ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm A - Institute war clauses - ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm chiÕn tranh - Institute strikes clauses - ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®×nh c«ng 12 3.1. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm C (ICC- C). 3.1.1. Rñi ro ®−îc b¶o hiÓm : - Ch¸y hoÆc næ; - Tµu hay xµ lan bÞ m¾c c¹n, ®¾m hoÆc lËt óp; - Tµu ®©m va nhau hoÆc tµu, xµ lan hay ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®©m vµ ph¶i bÊt kú vËt thÓ g× bªn ngoµi kh«ng kÓ n−íc hoÆc bÞ mÊt tÝch; - Dì hµng t¹i c¶ng l¸nh n¹n; - Ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®−êng bé bÞ lËt ®æ hoÆc bÞ trËt b¸nh; - Hy sinh v× tæn thÊt chung; - NÐm hµng khái tµu. 3.1.2. Nh÷ng tæn thÊt, chi phÝ vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c: - Tæn thÊt chung vµ chi phÝ cøu hé ®−îc ®iÒu chØnh hay x¸c ®Þnh b»ng hîp ®ång vËn t¶i hoÆc theo luËt lÖ vµ tËp qu¸n hiÖn hµnh; - Nh÷ng chi phÝ vµ tiÒn c«ng hîp lý cho viÖc dì hµng l−u kho vµ göi tiÕp hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm t¹i c¶ng däc ®−êng hay c¶ng l¸nh n¹n do hËu qu¶ cña mét rñi ro thuéc ph¹m vi hîp ®ång b¶o hiÓm; - Nh÷ng chi phÝ mµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm hoÆc ®¹i lý cña hä ®· chi nh»m phßng tr¸nh hoÆc gi¶m nhÑ tæn thÊt cho hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm hoÆc nh÷ng chi phÝ kiÖn tông ®Ó ®ßi ng−êi thø ba båi th−êng; - PhÇn tr¸ch nhiÖm mµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ph¶i chÞu theo ®iÒu kho¶n " hai bªn cïng cã lçi" ghi trong hîp ®ång vËn t¶i. 3.1.3. Rñi ro lo¹i trõ : Trõ khi cã tho¶ thuËn kh¸c, ng−êi b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng mÊt m¸t, h− háng hay chi phÝ g©y ra bëi: - ChiÕn tranh, néi chiÕn, c¸ch m¹ng, khëi nghÜa hoÆc hµnh ®éng thï ®Þch; - ViÖc chiÕm, b¾t gi÷, cÇm gi÷ tµi s¶n hoÆc kiÒm chÕ vµ hËu qu¶ cña chóng; - M×n, thuû l«i, bom hay nh÷ng vò khÝ chiÕn tranh kh¸c ®ang tr«i d¹t; - §×nh c«ng, cÊm x−ëng, rèi lo¹n lao ®éng hoÆc b¹o ®éng; - Ng−êi ®×nh c«ng, c«ng nh©n bÞ cÊm x−ëng, ng−êi g©y rèi lo¹n lao ®éng hoÆc b¹o ®éng, kÎ khñng bè hay hµnh ®éng v× ®éng c¬ chÝnh trÞ; -ViÖc sö dông c¸c vò khÝ chiÕn tranh cã dïng ®Õn n¨ng l−îng nguyªn tö, h¹t nh©n hoÆc chÊt phãng x¹; - KhuyÕt tËt vèn cã tÝnh chÊt ®Æc biÖt cña hµng ho¸ b¶o hiÓm; - Hµnh ®éng ¸c ý hay cè ý cña bÊt cø ng−êi nµo. 13 Trong mäi tr−êng hîp, ng−êi b¶o hiÓm kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm ®èi víi nh÷ng mÊt m¸t, h− háng vµ chi phÝ do: - ViÖc lµm xÊu cè ý cña ng−êi ®−îc b¶o hiÓm; - ChËm chÔ lµ nguyªn nh©n trùc tiÕp; - Tµu hay xµ lan kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®i biÓn vµ do tµu, xµ lan, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hoÆc container kh«ng thÝch hîp cho viÖc chuyªn chë hµng ho¸ mµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm hay ng−êi lµm c«ng cho hä ®· biÕt vÒ t×nh tr¹ng ®ã vµo thêi gian bèc xÕp hµng ho¸ ; - Bao b× kh«ng ®Çy ®ñ hoÆc kh«ng thÝch hîp; - Hao hôt tù nhiªn, hao mßn tù nhiªn, dß ch¶y th«ng th−êng; - Chñ tµu, ng−êi qu¶n lý tµu hoÆc thuª tµu kh«ng tr¶ ®−îc nî hoÆc thiÕu thèn vÒ mÆt tµi chÝnh g©y ra. 3.2. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm B (ICC- B). 3.2.1. Rñi ro ®−îc b¶o hiÓm: Nh− ®iÒu kiÖn C vµ më réng thªm mét sè rñi ro sau: - §éng ®Êt, nói löa phun, sÐt ®¸nh; - N−íc cuèn khái tµu; - N−íc biÓn, n−íc s«ng ch¶y vµo tµu, xµ lan, hÇm hµng, ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, container hoÆc n¬i chøa hµng; - Tæn thÊt toµn bé cña bÊt kú kiÖn hµng nµo do r¬i khái tµu hoÆc r¬i trong khi xÕp hµng lªn hay ®ang dì hµng khái tµu hoÆc xµ lan. 3.2.2. Nh÷ng tæn thÊt, chi phÝ vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c: Nh− ®iÒu kiÖn C. 3.2.3. Rñi ro lo¹i trõ: Nh− ®iÒu kiÖn C. 3.3. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm A (ICC- A). 3.3.1. Rñi ro ®−îc b¶o hiÓm: Theo ®iÒu kiÖn nµy, ng−êi b¶o hiÓm chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi rñi ro g©y ra mÊt m¸t h− háng cho hµng ho¸ b¶o hiÓm trõ nh÷ng rñi ro ®· ®−îc lo¹i trõ. Rñi ro ®−îc b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nµy bao gåm c¶ rñi ro chÝnh (tµu m¾c c¹n, ®¾m, ch¸y, ®©m va nhau, ®©m va ph¶i nh÷ng vËt thÓ kh¸c, mÊt tÝch...) vµ nh÷ng rñi ro phô( h− háng, ®æ vì, cong, bÑp, gØ, hÊp h¬i, thiÕu hôt, trém c¾p, kh«ng giao hµng ...) do t¸c ®éng ngÉu nhiªn bªn ngoµi trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn, xÕp dì, giao nhËn, b¶o qu¶n, l−u kho hµng ho¸. 14 3.3.2.Nh÷ng tæn thÊt, chi phÝ vµ tr¸ch nhiÖm kh¸c: Nh− ®iÒu kiÖn B, C. 3.3.3.Rñi ro lo¹i trõ: Nh− ®iÒu kiÖn B, C; lo¹i trõ thiÖt h¹i do hµnh ®éng ¸c ý g©y ra. 3.4. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm chiÕn tranh: Theo ®iÒu kiÖn nµy, ng−êi b¶o hiÓm ph¶i båi th−êng nh÷ng mÊt m¸t, h− háng cña hµng ho¸ do: - ChiÕn tranh, néi chiÕn, c¸ch m¹ng, næi lo¹n, khëi nghÜa hoÆc xung ®ét d©n sù x¶y ra tõ nh÷ng biÕn cè ®ã hoÆc bÊt kú hµnh ®éng thï ®Þch nµo; - ChiÕm ®o¹t, b¾t gi÷, kiÒm chÕ hoÆc cÇm gi÷; - M×n, thuû l«i, bom hoÆc c¸c vò khÝ chiÕn tranh kh¸c; - Tæn thÊt chung vµ chi phÝ cøu n¹n. Ph¹m vi kh«ng gian vµ thêi gian b¶o hiÓm ®èi víi rñi ro chiÕn tranh hÑp h¬n c¸c rñi ro th«ng th−êng. B¶o hiÓm b¾t ®Çu cã hiÖu lùc khi hµng ho¸ ®−îc xÕp lªn tµu biÓn vµ kÕt thóc khi ®−îc dì khái tµu t¹i c¶ng cuèi cïng hoÆc khi hÕt h¹n 15 ngµy kÓ tõ nöa ®ªm ngµy tµu ®Õn c¶ng dì cuèi cïng, tuú theo ®iÒu kiÖn nµo x¶y ra tr−íc. NÕu cã chuyÓn t¶i, b¶o hiÓm vÉn tiÕp tôc cã hiÖu lùc cho ®Õn khi hÕt h¹n 15 ngµy kÓ tõ nöa ®ªm ngµy tµu ®Õn tµu ®Õn c¶ng chuyÓn t¶i. §èi víi rñi ro m×n vµ ng− l«i tr¸ch nhiÖm cña ng−êi b¶o hiÓm ®−îc më réng ra c¶ khi hµng ho¸ cßn ë trªn xµ lan ®Ó vËn chuyÓn ra tµu hoÆc tõ tµu vµo bê nh−ng kh«ng v−ît qu¸ 60 ngµy kÓ tõ ngµy dì hµng khái tµu, trõ khi cã tho¶ thuËn ®Æc biÖt kh¸c. 3.5. §iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®×nh c«ng: Theo ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm nµy, chØ b¶o hiÓm cho nh÷ng mÊt m¸t, h− háng cña hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm do: - Ng−êi ®×nh c«ng, c«ng nh©n bÞ cÊm x−ëng hoÆc nh÷ng ng−êi tham gia g©y rèi lo¹n lao ®éng, b¹o ®éng hoÆc næi dËy; - Hµnh ®éng khñng bè hoÆc v× môc ®Ých chÝnh trÞ; - Tæn thÊt chung vµ chi phÝ cøu n¹n. Ngêi b¶o hiÓm chØ båi th−êng nh÷ng tæn thÊt do hµnh ®éng trùc tiÕp cña nh÷ng ng−êi ®×nh c«ng mµ kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i do hËu qu¶ cña ®×nh c«ng g©y ra. 3.6. Tr¸ch nhiÖm cña b¶o hiÓm vÒ mÆt kh«ng gian vµ thêi gian: B¶o hiÓm nµy b¾t ®Çu cã hiÖu lùc kÓ tõ khi hµng dêi khái kho hay n¬i chøa hµng t¹i ®Þa ®iÓm cã ghi trªn hîp ®ång b¶o hiÓm ®Ó b¾t ®Çu vËn chuyÓn, tiÕp tôc 15 cã hiÖu lùc trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn b×nh th−êng vµ kÕt thóc t¹i mét trong c¸c thêi ®iÓm sau: * Khi giao hµng vµo kho hay n¬i chøa hµng cuèi cïng cña ng−êi nhËn hµng hoÆc mét ng−êi nµo kh¸c t¹i n¬i nhËn cã ghi tªn trong hîp ®ång b¶o hiÓm; * Khi giao hµng cho bÊt kú kho hay n¬i chøa hµng nµo kh¸c, dï tr−íc khi tíi hay t¹i n¬i nhËn hµng ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm mµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm dïng lµm: - N¬i chia hay ph©n phèi hµng hoÆc - N¬i chøa hµng ngoµi hµnh tr×nh vËn chuyÓn b×nh th−êng. * Khi hÕt h¹n 60 ngµy kÓ tõ khi hoµn thµnh viÖc dì hµng khái tµu biÓn t¹i c¶ng dì cuèi cïng ghi trªn ®¬n b¶o hiÓm. Trong qu¸ tr×nh vËn chuyÓn nãi trªn nÕu x¶y ra chËm chÔ ngoµi sù kiÓm so¸t cña ng−êi ®−îc b¶o hiÓm, tµu ®i chÖch h−íng dì hµng b¾t buéc, chuyÓn t¶i ngo¹i lÖ hoÆc thay ®æi hµnh tr×nh th× hîp ®ång b¶o hiÓm vÉn gi÷ nguyªn hiÖu lùc víi ®iÒu kiÖn ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ph¶i th«ng b¸o cho ng−êi b¶o hiÓm biÕt vÒ viÖc x¶y ra vµ ph¶i tr¶ thªm phÝ b¶o hiÓm nÕu cã yªu cÇu. 4. Hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn. 4.1. Kh¸i niÖm: Hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn lµ mét v¨n b¶n trong ®ã ng−êi b¶o hiÓm cam kÕt sÏ båi th−êng cho ng−êi tham gia b¶o hiÓm c¸c tæn thÊt cña hµng ho¸ theo c¸c ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ®· ký kÕt, cßn ng−êi tham gia b¶o hiÓm cam kÕt tr¶ phÝ b¶o hiÓm. 4.2. C¸c lo¹i hîp ®ång: Trong hîp ®ång b¶o hiÓm hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu vËn chuyÓn b»ng ®−êng biÓn ng−êi ta chia ra lµm hai lo¹i hîp ®ång b¶o hiÓm lµ hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn vµ hîp ®ång b¶o hiÓm bao: * Hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn: lµ hîp ®ång b¶o hiÓm cho mét chuyÕn hµng ®îc vËn chuyÓn tõ ®Þa ®iÓm nµy ®Õn mét ®Þa ®iÓm kh¸c ghi trong hîp ®ång b¶o hiÓm. Ng−êi b¶o hiÓm chØ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng ho¸ trong ph¹m vi mét chuyÕn. Hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn th−êng ®−îc tr×nh bµy d−íi h×nh thøc ®¬n b¶o hiÓm hay giÊy chøng nhËn b¶o hiÓm do ng−êi b¶o hiÓm cÊp. §¬n b¶o hiÓm chÝnh lµ mét hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn ®Çy ®ñ. Néi dung gåm hai phÇn: mÆt tr−íc vµ mÆt sau cña ®¬n b¶o hiÓm. MÆt tr−íc th−êng ghi c¸c chi tiÕt vÒ hµng, tµu, hµnh tr×nh. MÆt sau th−êng ghi c¸c ®iÒu lÖ hay c¸c quy t¾c b¶o hiÓm cña c«ng ty b¶o hiÓm. Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn chñ yÕu bao gåm: - Ngµy cÊp ®¬n b¶o hiÓm vµ n¬i ký kÕt hîp ®ång b¶o hiÓm; 16 - Tªn, ®Þa chØ, sè tµi kho¶n cña ng−êi b¶o hiÓm vµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm; - Tªn hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm, quy c¸ch, sè lîng, chñng lo¹i ...; - Tªn tµu, sè hiÖu, cê, dung tÝch cña tµu vËn chuyÓn...; - C¶ng khëi hµnh, c¶ng ®Ých, c¶ng chuyÓn t¶i (nÕu cã); - Gi¸ trÞ b¶o hiÓm, Sè tiÒn b¶o hiÓm, phÝ b¶o hiÓm; - Gi¸m ®Þnh viªn vµ ph−¬ng thøc båi th−êng. ...v...v... Hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn cã thÓ lµ hîp ®ång hµnh tr×nh, hîp ®ång thêi gian, hîp ®ång hçn hîp, hîp ®ång ®Þnh gi¸ hoÆc hîp ®ång kh«ng ®Þnh gi¸. Hîp ®ång b¶o hiÓm chuyÕn th−êng dïng b¶o hiÓm cho nh÷ng l« hµng nhá, lÎ tÎ, kh«ng cã kÕ ho¹ch chuyªn chë nhiÒu lÇn. * Hîp ®ång b¶o hiÓm bao (Hîp ®ång b¶o hiÓm më): lµ hîp ®ång b¶o hiÓm trong ®ã ng−êi b¶o hiÓm nhËn b¶o hiÓm cho mét khèi l−îng hµng vËn chuyÓn trong nhiÒu chuyÕn kÕ tiÕp nhau trong mét thêi gian nhÊt ®Þnh (th−êng lµ mét n¨m) hoÆc nhËn b¶o hiÓm cho mét khèi l−îng hµng ho¸ vËn chuyÓn nhÊt ®Þnh kh«ng kÓ ®Õn thêi gian. TÊt c¶ c¸c chuyÕn hµng thuéc ph¹m vi b¶o hiÓm cña hîp ®ång b¶o hiÓm bao ®Òu ®−îc b¶o hiÓm mét c¸ch tù ®éng, linh ho¹t vµ phÝ b¶o hiÓm th−êng ®−îc tr¶ theo thêi gian tho¶ thuËn, th−êng lµ theo th¸ng. Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm bao gåm c¸c vÊn ®Ò chung nhÊt, cã tÝnh nguyªn t¾c nh−: nguyªn t¾c chung, ph¹m vi tr¸ch nhiÖm, viÖc ®ãng gãi hµng, lo¹i ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn, Gi¸ trÞ b¶o hiÓm, Sè tiÒn b¶o hiÓm, phÝ b¶o hiÓm vµ ph−¬ng thøc thanh to¸n phÝ, gi¸m ®Þnh, båi th−êng...Trong hîp ®ång ph¶i cã ba ®iÒu kiÖn c¬ b¶n sau: - §iÒu kiÖn xÕp h¹ng tµu ®−îc thuª chuyªn chë hµng ho¸ sÏ ®îc b¶o hiÓm - §iÒu kiÖn vÒ gi¸ trÞ b¶o hiÓm - §iÒu kiÖn vÒ quan hÖ trªn tinh thÇn thiÖn chÝ. Hîp ®ång b¶o hiÓm bao cã lîi Ých cho c¶ ng−êi b¶o hiÓm vµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm. Ng−êi b¶o hiÓm ®¶m b¶o thu ®−îc mét kho¶n phÝ b¶o hiÓm trong thêi h¹n b¶o hiÓm. Ng−êi ®−îc b¶o hiÓm vÉn ®−îc ng−êi b¶o hiÓm chÊp thuËn b¶o hiÓm ngay c¶ khi hµng ®· xÕp lªn tµu vËn chuyÓn råi mµ ch−a kÞp th«ng b¸o b¶o hiÓm. Hîp ®ång b¶o hiÓm bao dïng ®Ó b¶o hiÓm cho hµng ho¸ xuÊt nhËp khÈu th−êng xuyªn khèi l−îng lín vËn chuyÓn lµm nhiÒu chuyÕn. §iÒu kho¶n huû bá hîp ®ång b¶o hiÓm quy ®Þnh cho phÐp mét bªn cã thÓ huû bá hîp ®ång hoÆc bÊt kú mét phÇn nµo cña hîp ®ång víi ®iÒu kiÖn ph¶i th«ng b¸o tr−íc (th−êng lµ 30 ngµy). 17 4.3. Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm. Hîp ®ång b¶o hiÓm ®−îc in s½n thµnh mÉu th−êng bao gåm 2 mÆt: mÆt tr−íc gåm c¸c th«ng tin vÒ ng−êi b¶o hiÓm, ng−êi ®−îc b¶o hiÓm vµ ®èi t−îng b¶o hiÓm; mÆt sau in s½n c¸c quy ®Þnh c¬ b¶n vÒ b¶o hiÓm. MÉu cña c¸c n−íc kh¸c nhau cã thÓ kh¸c nhau song hiÖn nay hÇu hÕt c¸c n−íc, c¸c c«ng ty ®Òu sö dông mÉu ®¬n b¶o hiÓm cña HiÖp héi b¶o hiÓm London tõ th¸ng 4 n¨m 1982 theo quy ®Þnh cña ICC-1982. Néi dung cña hîp ®ång b¶o hiÓm bao gåm: - Tªn, ®Þa chØ, sè hiÖu tµi kho¶n ë ng©n hµng cña ng−êi b¶o hiÓm vµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm. - Tªn hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm, sè l−îng, träng l−îng, lo¹i bao b×, c¸ch ®ãng gãi... - Lo¹i tµu chuyªn chë: tªn tµu, tuæi tµu, cê tµu, träng t¶i, dung tÝch... - C¸c xÕp hµng lªn tµu - N¬i ®i, n¬i ®Õn, n¬i chuyÓn t¶i - Ngµy göi hµng - Thêi gian khëi hµnh vµ thêi gian c¶ hµnh tr×nh - §iÒu kiÖn b¶o hiÓm, gi¸ trÞ b¶o hiÓm, sè tiÒn b¶o hiÓm - N¬i gi¸m ®Þnh tæn thÊt, n¬i thanh to¸n båi th−êng - Ký tªn, ®ãng dÊu. Nh÷ng néi dung trªn ®−îc ghi tãm t¾t trªn ®¬n b¶o hiÓm cÊp cho mçi chuyÕn hµng tham gia b¶o hiÓm. Ngoµi ra, hîp ®ång b¶o hiÓm cßn ghi c¸c ®iÒu kho¶n vÒ quyÒn vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn. trong ®ã cã mét sè néi dung c¬ b¶n nh− sau: 4.3.1. Gi¸ trÞ b¶o hiÓm . Gi¸ trÞ b¶o hiÓm lµ gi¸ trÞ thùc tÕ cña l« hµng.Gi¸ trÞ thùc tÕ cña l« hµng cã thÓ lµ gi¸ hµng ho¸ (gi¸ FOB) còng cã thÓ bao gåm: gi¸ hµng ho¸, c−íc phÝ vËn chuyÓn, phÝ b¶o hiÓm vµ c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c. C«ng thøc x¸c ®Þnh: V=C+I+F Trong ®ã: V- lµ gi¸ trÞ b¶o hiÓm cña hµng ho¸ C- lµ gi¸ hµng t¹i c¶ng ®i (gi¸ FOB) I- lµ phÝ b¶o hiÓm F- lµ c−íc phÝ vËn t¶i 18 Ngoµi ra ®Ó ®¶m b¶o quyÒn lîi cña m×nh, ng−êi ®−îc b¶o hiÓm cã thÓ b¶o hiÓm thªm c¶ kho¶n l·i dù tÝnh do viÖc xuÊt nhËp khÈu mang l¹i. Khi xuÊt nhËp khÈu theo gi¸ CIF hoÆc CIP th× theo tËp qu¸n gi¸ trÞ b¶o hiÓm sÏ tÝnh thªm 10% l·i dù tÝnh. Nh− vËy khi xuÊt nhËp khÈu theo gi¸ CIF th×: V = 110% * CIF hoÆc xuÊt theo gi¸ CIP th×: V = 110% * CIP C + F CIF = 1 − R Trong ®ã: R - tû lÖ phÝ b¶o hiÓm . 4.3.2. Sè tiÒn b¶o hiÓm: Sè tiÒn b¶o hiÓm lµ toµn bé hay mét phÇn gi¸ trÞ b¶o hiÓm do ng−êi ®−îc b¶o hiÓm yªu cÇu vµ ®−îc b¶o hiÓm. VÒ nguyªn t¾c, Sè tiÒn b¶o hiÓm chØ cã thÓ nhá h¬n hoÆc b»ng gi¸ trÞ b¶o hiÓm. NÕu sè tiÒn b¶o hiÓm lín h¬n gi¸ trÞ b¶o hiÓm th× phÇn lín h¬n ®ã sÏ kh«ng ®−îc b¶o hiÓm. Ng−îc l¹i, nÕu sè tiÒn b¶o hiÓm nhá h¬n gi¸ trÞ b¶o hiÓm tøc lµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm tù b¶o hiÓm lÊy mét phÇn th× ng−êi b¶o hiÓm còng chØ båi th−êng trong ph¹m vi sè tiÒn b¶o hiÓm ®· ®−îc ghi trong hîp ®ång. NÕu ®èi t−îng b¶o hiÓm ®−îc b¶o hiÓm trïng, tøc lµ cïng mét rñi ro, mét gi¸ trÞ b¶o hiÓm nh−ng l¹i ®−îc b¶o hiÓm ë nhiÒu c«ng ty b¶o hiÓm kh¸c nhau th× tr¸ch nhiÖm cña tÊt c¶ c¸c c«ng ty b¶o hiÓm còng chØ giíi h¹n trong ph¹m vi sè tiÒn b¶o hiÓm. Trong xuÊt nhËp khÈu nÕu sè tiÒn b¶o hiÓm chØ b»ng gi¸ trÞ ho¸ ®¬n hay gi¸ FOB hoÆc gi¸ CFR th× ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ch−a b¶o hiÓm ®Çy ®ñ gi¸ trÞ hay nãi c¸ch kh¸c lµ b¶o hiÓm d−íi gi¸ trÞ. 4.3.3. PhÝ b¶o hiÓm, tû lÖ phÝ b¶o hiÓm: PhÝ b¶o hiÓm lµ mét kho¶n tiÒn mµ ng−êi ®−îc b¶o hiÓm ph¶i tr¶ cho ng−êi b¶o hiÓm ®Ó ®−îc båi th−êng khi cã tæn thÊt do c¸c rñi ro ®· tho¶ thuËn g©y lªn. PhÝ b¶o hiÓm th−êng ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së x¸c suÊt cña nh÷ng rñi ro g©y ra tæn thÊt hoÆc trªn c¬ së thèng kª tæn thÊt cña nhiÒu n¨m trªn mét lo¹i hµng ho¸ ®−îc b¶o hiÓm nh»m ®¶m b¶o trang tr¶i tiÒn båi th−êng vµ cã l·i. Nh− vËy phÝ b¶o hiÓm ®−îc tÝnh to¸n trªn c¬ së tû lÖ phÝ b¶o hiÓm vµ phô thuéc vµo sè tiÒn b¶o hiÓm hoÆc gi¸ trÞ b¶o hiÓm. §Ó lËp c«ng thøc tÝnh phÝ b¶o hiÓm cÇn cã c¸c chØ tiªu sau: R : lµ tû lÖ phÝ b¶o hiÓm I : lµ phÝ b¶o hiÓm 19
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net