logo

Luận văn " Mạng lưới cấp nước đô thị"_ Chương 2

Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước trung bình tính cho một đơn vị tiêu thụ nước trong một đơn vị thời gian (ngày đêm) hay cho một đơn vị sản phẩm (lít/người, lít/đơn vị sản phẩm). Đây là thông số cơ bản khi thiết kế hệ thống cấp nước, dùng để xác định quy mô hay công suất cấp nước cho khu vực.
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC Chöông 2: THIEÁT KEÁ MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC A.XAÙC ÑÒNH LÖU LÖÔÏNG THIEÁT KEÁ: 2.1TÍNH TOAÙN SOÁ DAÂN KHU VÖÏC Giaû thieát soá ngöôøi trong moät hoä gia ñình laø 6 ngöôøi/hoä ta ñi tính toaùn maät ñoä cho caùc loaïi nhaø ñieån hình trong khu daân cö . Ta coù baûng tính sau : Tiểu khu Kí hiệu Số người/hộ Số hộ Diên tích (ha) Mđ(ng/ha) Liên kế LK 6 43 0.66 390.91 Song lập SL 6 32 0.59 325.42 Nhà vườn NV 6 18 0.54 200.00 Chung cư CC 6 10 0.07124 842.22 Biệt thự BT 6 10 0.4585 130.86 Vôùi maät ñoä vöøa tính toaùn ôû treân vaø döïa vaøo dieän tích khu daân cö ta tính ñöôïc soá daân khu vöïc theo baûng tính sau : Tiểu khu Kí hiệu Diện tích Mật độ Số người Liên kế LK1 0.646 390.91 253 LK2 0.5 390.91 195 LK3 0.324 390.91 127 LK4 0.785 390.91 307 LK5 0.73 390.91 285 LK6 0.368 390.91 144 LK7 0.872 390.91 341 LK8 1.064 390.91 416 LK9 0.544 390.91 213 LK10 1.08 390.91 422 LK11 0.63 390.91 246 LK12 0.518 390.91 202 LK13 0.664 390.91 260 LK14 0.66 390.91 258 LK15 0.664 390.91 260 LK16 0.66 390.91 258 LK17 0.66 390.91 258 LK18 0.66 390.91 258 LK19 1.01 390.91 395 LK21 0.352 390.91 138 LK22 0.576 390.91 225 LK23 0.544 390.91 213 LK24 0.872 390.91 341 LK25 0.544 390.91 213 LK26 0.872 390.91 341 LK27 0.528 390.91 206 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 5 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC LK28 0.472 390.91 185 LK29 0.768 390.91 300 LK30 0.528 390.91 206 LK31 0.472 390.91 185 LK32 0.768 390.91 300 LK33 0.528 390.91 206 LK34 0.342 390.91 134 Song lập SL1 0.68 325.42 221 SL2 0.872 325.42 284 SL3 0.59 325.42 192 SL4 0.59 325.42 192 SL5 0.59 325.42 192 SL6 0.33 325.42 107 SL7 0.368 325.42 120 SL8 0.576 325.42 187 SL9 0.372 325.42 121 SL10 0.576 325.42 187 SL11 0.352 325.42 115 SL12 0.32 325.42 104 SL13 0.46 325.42 150 SL14 0.51 325.42 166 Nhà vườn NV1 0.593 200 119 NV2 0.96 200 192 NV3 0.54 200 108 NV4 0.54 200 108 NV5 0.42 200 84 NV6 0.42 200 84 NV7 1.08 200 216 NV8 1.08 200 216 NV9 0.352 200 70 NV10 0.532 200 106 NV11 0.532 200 106 NV12 0.35 200 70 NV13 0.678 200 136 NV14 0.653 200 131 NV15 0.35 200 70 NV16 0.37 200 74 NV17 0.35 200 70 NV18 0.37 200 74 NV19 0.368 200 74 NV20 0.664 200 133 NV21 0.352 200 70 NV22 0.872 200 174 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 6 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC NV23 0.368 200 74 Biệt thự BT1 0.393 130.86 51 BT2 0.4585 130.86 60 BT3 0.725 130.86 95 BT4 0.825 130.86 108 BT5 0.61 130.86 80 BT6 0.344 130.86 45 BT7 0.344 130.86 45 Chung cư CC1 0.3757 505.33 190 CC2 0.3757 505.33 190 CC3 0.3757 505.33 190 CC4 0.3562 505.33 180 CC5 0.3562 505.33 180 CC6 0.3562 505.33 180 CC7 0.3562 505.33 180 CC8 0.3562 505.33 180 CC9 0.3562 505.33 180 CC10 0.3562 505.33 180 CC11 0.5200 505.33 263 Tổng 48.256 15763 Baûng toång hôïp dieän tích khu vöïc Tiểu khu Diện tích(ha) % Lieân keá 21.3 20.925 Song lập 7.22 7.093 Nhaø vöôøn 13.53 13.292 Biệt thự 3.7 3.635 Chung cư 0.83 0.815 Trường hoc 1.7 1.670 CLBTDTT 2.71 2.662 Trạm bơm 0.675 0.663 TTTM 0.164 0.161 Coâng vieân 8.74 8.586 Đường 41.221 40.496 Tổng 101.79 100.000 -Toång dieän tích khu chung cö laø: 4.24(ha) - Dieän tích xaây döïng :0.828 (ha) - Dieän tích caây xanh( tính goäp vaøo trong dieän tích coâng vieân) laø1.56(ha) (laáy 45% toång dieän tích khu chung cö) - Dieän tích ñöôøng ( ñaõ tính goäp vaøo phaàn toång dieän tích ñöôøng cuûa khu daân cö) laø 1.917 (ha) SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 7 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC 2.2. Tính toaùn löu löôïng nöôùc tieâu thuï cuûa khu vöïc 2.2.1. Tieâu chuaån duøng nöôùc Tieâu chuaån duøng nöôùc laø löôïng nöôùc trung bình tính cho moät ñôn vò tieâu thuï nöôùc trong moät ñôn vò thôøi gian (ngaøy ñeâm) hay cho moät ñôn vò saûn phaåm (lít/ngöôøi, lít/ñôn vò saûn phaåm). Ñaây laø thoâng soá cô baûn khi thieát keá heä thoáng caáp nöôùc, duøng ñeå xaùc ñònh quy moâ hay coâng suaát caáp nöôùc cho khu vöïc. Caùc tieâu chuaån duøng nöôùc ñeå tính toaùn caáp nöôùc trong khu döï aùn ñöôïc tra theo TCN 33- 85: -Tieâu chuaån duøng nöôùc cho nhu caàu sinh hoaït cuûa khu daân cö: Tieâu chuaån duøng nöôùc cho nhu caàu sinh hoaït cuûa khu daân cö xaùc ñònh theo möùc ñoä trang thieát bò veä sinh cho caùc khu nhaø. -Khu nhaø phoá: Coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, duïng cuï veä sinh vaø thieát bò taém nöôùc noùng cuïc boä, choïn qnp = 150 lít/ngöôøi.ngñ. -Khu chung cö: coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, duïng cuï veä sinh vaø thieát bò taém thoâng thöôøng, choïn qcc = 130 lít/ngöôøi.ngñ. -Khu bieät thöï: coù heä thoáng caáp thoaùt nöôùc, duïng cuï veä sinh vaø thieát bò taém nöôùc noùng cuïc boä, choïn qbt = 200 lít/ngöôøi.ngñ. -Tieâu chuaån duøng nöôùc cho tröôøng hoïc: qth = 20 lít/hoïcsinh.ngñ. -Tieâu chuaån duøng nöôùc cho trung taâm thöông maïi,CLBTTTD: qtm=10%Qsh. -Tieâu chuaån nöôùc töôùi röûa ñöôøng: qtd = 0.5 lít/m2.laàn töôùi. -Tieâu chuaån nöôùc töôùi caây xanh, coâng vieân: tieâu chuaån naøy phuï thuoäc vaøo caùch töôùi, loaïi caây vaø caùc ñieàu kieän ñòa phöông khaùc: qcv = 4 lít/m2.laàn töôùi. -Tieâu chuaån duøng nöôùc cho chöõa chaùy: Tieâu chuaån naøy phuï thuoäc vaøo quy moâ daân soá cuûa khu vöïc, soá taàng cao, baäc chòu löûa vaø maïng löôùi ñöôøng oáng chöõa chaùy. Tieâu chuaån duøng cho chöõa chaùy ñeå tính toaùn cho khu döï aùn: qcc = 15 lít/s . 2.2.2. Tính toaùn löôïng nöôùc tieâu thuï - Löôïng nöôùc tieâu thuï cho khu daân cö xaõ Long Thoï-Phöôùc An bao goàm caùc löôïng nöôùc duøng cho nhu caàu söû duïng cuûa caùc khu, trung taâm thöông maïi, tröôøng hoïc, nhaø phoá (Lieân keá,Song laäp,Nhaø vöôøn), chung cö, bieät thöï,Caâu laïc boä theå duïc theå thao, coâng vieân vaø töôùi ñöôøng. a/Lưu lượng nước sinh hoạt: - Löu löôïng sinh hoaït cho khu daân cö bao goàm löôïng nöôùc söû duïng cho nhaø phoá, chung cö, nhaø song laäp, nhaø lieân keá, bieät thöï, ñöôïc tính theo coâng thöùc sau: -Theo tính toaùn số daân laø 15763 (ngöôøi) thi hệ số Kng lấy bằng 1.2 q sh .N Qmaxngd = K ng (m3/ngñ) 1000 Trong ñoù: - Qmax,ngaøyñeâm: löu löôïng lôùn nhaát ngaøy ñeâm. - Kng: heä soá khoâng ñieàu hoøa ngaøy ñeâm, choïn Kng =1,2. (TCXDVN 33-2006) - N: daân soá tính toaùn. - qsh: tieâu chuaån duøng nöôùc: SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 8 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC qchungcö =130l/ng.ngñ. qbieätthöï = 200l/ng.ngñ. qsong laäp = 150l/ng.ngñ. qlieân keá = 150l/ng.ngñ. qnhaø vöôøn = 150l/ng.ngñ. Baûng 2.1. Dieän tích, daân soá caùc tieåu khu Tiểu khu kí hiệu F(ha) q(l/ng-ngày) Dsố (người) Qmax.ng(m3/ng) Qmax(m3/h) Qmax(l/s) Lieân kế LK1 0.646 150 253 45.455 1.894 0.526 LK2 0.5 150 195 35.182 1.466 0.407 LK3 0.324 150 127 22.798 0.950 0.264 LK4 0.785 150 307 55.236 2.301 0.639 LK5 0.73 150 285 51.366 2.140 0.595 LK6 0.368 150 144 25.894 1.079 0.300 LK7 0.872 150 341 61.357 2.557 0.710 LK8 1.064 150 416 74.867 3.119 0.867 LK9 0.4 150 213 38.278 1.595 0.443 LK10 1.08 150 422 75.993 3.166 0.880 LK11 0.63 150 246 44.329 1.847 0.513 LK12 0.78 150 202 36.448 1.519 0.422 LK13 0.664 150 260 46.722 1.947 0.541 LK14 0.66 150 258 46.440 1.935 0.538 LK15 0.664 150 260 46.722 1.947 0.541 LK16 0.66 150 258 46.440 1.935 0.538 LK17 0.66 150 258 46.440 1.935 0.538 LK18 0.66 150 258 46.440 1.935 0.538 LK19 1.01 150 395 71.067 2.961 0.823 LK21 0.352 150 138 24.768 1.032 0.287 LK22 0.576 150 225 40.530 1.689 0.469 LK23 0.544 150 213 38.278 1.595 0.443 LK24 0.872 150 341 61.357 2.557 0.710 LK25 0.544 150 213 38.278 1.595 0.443 LK26 0.872 150 341 61.357 2.557 0.710 LK27 0.528 150 206 37.152 1.548 0.430 LK28 0.472 150 185 33.212 1.384 0.384 LK29 0.768 150 300 54.039 2.252 0.625 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 9 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC LK30 0.528 150 206 37.152 1.548 0.430 LK31 0.472 150 185 33.212 1.384 0.384 LK32 0.768 150 300 54.039 2.252 0.625 LK33 0.528 150 206 37.152 1.548 0.430 LK34 0.342 150 134 24.064 1.003 0.279 Song lập SL1 0.68 150 221 39.831 1.660 0.461 SL2 0.872 150 284 51.078 2.128 0.591 SL3 0.59 150 192 34.560 1.440 0.400 SL4 0.59 150 192 34.560 1.440 0.400 SL5 0.59 150 192 34.560 1.440 0.400 SL6 0.33 150 107 19.330 0.805 0.224 SL7 0.368 150 120 21.556 0.898 0.249 SL8 0.576 150 187 33.740 1.406 0.391 SL9 0.372 150 121 21.790 0.908 0.252 SL10 0.576 150 187 33.740 1.406 0.391 SL11 0.352 150 115 20.619 0.859 0.239 SL12 0.352 150 104 18.744 0.781 0.217 SL13 0.46 150 150 26.945 1.123 0.312 SL14 0.51 150 166 29.874 1.245 0.346 Nhà vườn NV1 1.33 150 119 21.348 0.890 0.247 NV2 0.96 150 192 34.560 1.440 0.400 NV3 0.54 150 108 19.440 0.810 0.225 NV4 0.54 150 108 19.440 0.810 0.225 NV5 0.42 150 84 15.120 0.630 0.175 NV6 0.42 150 84 15.120 0.630 0.175 NV7 1.08 150 216 38.880 1.620 0.450 NV8 1.08 150 216 38.880 1.620 0.450 NV9 0.352 150 70 12.672 0.528 0.147 NV10 0.532 150 106 19.152 0.798 0.222 NV11 0.532 150 106 19.152 0.798 0.222 NV12 0.35 150 70 12.600 0.525 0.146 NV13 0.678 150 136 24.408 1.017 0.283 NV14 0.653 150 131 23.508 0.980 0.272 NV15 0.35 150 70 12.600 0.525 0.146 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 10 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC NV16 0.37 150 74 13.320 0.555 0.154 NV17 0.35 150 70 12.600 0.525 0.146 NV18 0.37 150 74 13.320 0.555 0.154 NV19 0.368 150 74 13.248 0.552 0.153 NV20 0.664 150 133 23.904 0.996 0.277 NV21 0.352 150 70 12.672 0.528 0.147 NV22 0.872 150 174 31.392 1.308 0.363 NV23 0.368 150 74 13.248 0.552 0.153 Biệt thự BT1 0.393 200 51 12.343 0.514 0.143 BT2 0.4585 200 60 14.400 0.600 0.167 BT3 0.725 200 95 22.770 0.949 0.264 BT4 0.825 200 108 25.910 1.080 0.300 BT5 0.61 200 80 19.158 0.798 0.222 BT6 0.344 200 45 10.804 0.450 0.125 BT7 0.344 200 45 10.804 0.450 0.125 Chung cư CC1 0.3757 130 190 29.615 1.234 0.343 CC2 0.3757 130 190 29.615 1.234 0.343 CC3 0.3757 130 190 29.615 1.234 0.343 CC4 0.3562 130 180 28.080 1.170 0.325 CC5 0.3562 130 180 28.080 1.170 0.325 CC6 0.3562 130 180 28.080 1.170 0.325 CC7 0.3562 130 180 28.080 1.170 0.325 CC8 0.3562 130 180 28.080 1.170 0.325 CC9 0.3562 130 180 28.080 1.170 0.325 CC10 0.3562 130 180 28.080 1.170 0.325 CC11 0.5200 130 263 40.993 1.708 0.474 TTT M A 0.164 281.616 18.774 5.22 TH B 1.7 20 1700 34.000 2.833 0.79 CLBTDTT C 2.71 281.616 20.115 5.59 Tổng 15763 3413.389 159.063 44.184 b/Löu löôïng nöôùc sinh hoaït cho Caâu laïc boä theå duïc theå thao,, trung taâm thöông maïi: - Löôïng nöôùc söû duïng cho caâu laïc boä theå duïc theå thao ñöôïc phaân boå söû duïng ñeàu trong 14giôø ( töø giôø saùng ñeán 7giôø toái ). SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 11 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC - Löôïng nöôùc söû duïng cho trung taâm thöông maïi ñöôïc phaân boå söû duïng ñeàu trong 15giôø ( töø 7 giôø saùng ñeán 10 giôø toái ). - Tieâu chuaån caáp nöôùc cho caâu laïc boä TDTT vaø trung taâm thöông maïi laáy gaàn ñuùng baèng 10% löôïng nöôùc sinh hoaït cuûa khu vöc caáp nöôùc Baûng 2.3. Löôïng nöôùc cho nhu caàu söû duïng Caâu laïc boäTDTT & trung taâm thöông maïi Tiểu khu Kí hiệu F(ha) Qmax.ng(m3/ng) Qmax(m3/h) Qmax(l/s) TTT M A 0.164 281.616 18.774 5.215 CLBTDTT C 2.71 281.62 20.115 5.588 c/Löu löôïng nöôùc sinh hoaït cho tröôøng hoïc q sh .N Qbv,th = ngd (m3/ngñ) 1000 Vôùi : - Qngd : Löu löôïng nöôùc söû duïng trong moät ngaøy ñeâm. - qsh : Tieâu chuaån nöôùc cho tröôøng hoïc , qtröôønghoïc = 20lít/hoïcsinh.ngñ. - N : soá hoïc sinh . - Theo quy hoaïch,tröôøng hoïc coù 1700 hoïc sinh. - Löôïng nöôùc söû duïng cho tröôøng hoïc ñöôïc phaân boå söû duïng ñeàu trong 12giôø ( töø 6h saùng ñeán 6h chieàu). Baûng 2.4. Löôïng nöôùc cho nhu caàu söû duïng cuûa tröôøng hoïc q Q Q phaân boå ñeàu theo töøng giôø Khu N 2 3 ( l/m .ngñ) (m /ngñ) m3/h l/s Tröôøng hoïc (TH) 1700 20 34.000 2.833 0.79 d/Lưu lượng nöôùc tưới caây: Qtuoi = 10.F .q t ngd (m3/ngñ) Vôùi : - Qngd : Löu löôïng nöôùc töôùi ñöôøng vaø coâng vieân trong moät ngaøy ñeâm. - qt : Tieâu chuaån nöôùc töôùi ñöôøng vaø coâng vieân, qtñ = 0.5lít/m2.ngñ , qcv = 4lít/m2.ngñ. - F : Dieän tích (ha). -Lượng nươc tưới caây phaân bố điều trong 6 giờ ( 6 giờ-8 giờ và 16 giờ-18 giờ) -Lượng nước tưới đường phaân bố đều trong 6 giờ ( 18 giờ- 24 giờ) Baûng 2.5. Löôïng nöôùc cho töôùi coâng vieân & töôùi ñöôøng SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 12 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC Tiểu khu Kí hiệu F(ha) Qt(l/m2,ngaøy) Q(m3/ngày) Qpb(m3/h) Qpb điều(l/s) Đường Ñ 41.221 0.5 206.105 34.351 9.54 Coâng vieân CV 8.742 4 349.68 58.280 16.19 Tổng 555.785 118.362 25.73 e/Lượng nước chữa chaùy Qcc =n × qcc =2 × 15 = 30 lít/s = 108m3/h Trong ñoù : n : Soá ñaùm chaùy ñoàng thôøi xaûy ra, do toång daân soá N = 15763 ngöôøi → laáy n = 2. qcc : Tieâu chuaån nöôùc cho chöõa chaùy, qcc = 15 lít/s - Löu löôïng nöôùc chöõa chaùy khoâng tính vaøo löôïng nöôùc söû duïng trong ngaøy ñeâm maø tính vaøo löôïng nöôùc döï tröõ trong beå chöùa vaø ñaøi nöôùc 2.2.3. Thoáng keâ löu löôïng duøng nöôùc cho toaøn khu döï aùn a . Toång löôïng nöôùc söû duïng - Toång löôïng nöôùc söû duïng trong 1 ngaøy ñeâm : Qngñ = Qdaâncö + Qthöôngmai + Qclb + Qtröôønghoïc + Qtöôùi = 2816.157 + 281.616 + 281.616 + 34 + 555.785 = 3969.174 (m3/ngñ) - Löôïng nöôùc roø ræ : löôïng nöôùc roø ræ laáy baèng 10% löôïng nöôùc söû duïng Qrr = 10%.Qngñ = 396.9174 (m3/ngñ) - Löôïng nöôùc sinh hoaït + roø ræ : Q = 3969.174 + 396.916 = 4366.089 (m3/ngñ) - Löôïng nöôùc duøng cho baûn thaân traïm bôm : laáy baèng 5% löôïng nöôùc söû duïng Qtb = 5%.Qngñ = 5%.3969.174 = 198.459 (m3/ngñ) ⇒ Toång löôïng nöôùc caàn cung caáp trong 1 ngaøy ñeâm : Q = Qngñ + Qrr +Qtb = 3969.174 + 396.916 +198.459 = 4584.394 (m3/ngñ) SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 13 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC Giờ NSH Nước tưới 10% Qtong %Qng Kh Qi Đường Công viên Trường hoc CLBTTT TTTM Qrr(m3/h) HS patterm [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 0-1 0.24 28.162 16.538 44.700 1.024 0.246 1-2 0.24 28.162 16.538 44.700 1.024 0.246 2-3 0.24 28.162 16.538 44.700 1.024 0.246 3-4 0.24 28.162 16.538 44.700 1.024 0.246 4-5 0.48 56.323 16.538 72.861 1.669 0.401 5-6 0.72 84.485 58.28 20.115 16.538 179.418 4.109 0.986 6-7 1.2 140.808 58.28 2.833 20.115 16.538 238.574 5.464 1.311 7-8 1.56 183.050 58.28 2.833 20.115 18.774 16.538 299.590 6.862 1.647 8-9 1.08 126.727 2.833 20.115 18.774 16.538 184.987 4.237 1.017 9-10 1.08 126.727 2.833 20.115 18.774 16.538 184.987 4.237 1.017 10-11 1.32 154.889 2.833 20.115 18.774 16.538 213.149 4.882 1.172 11-12 1.56 183.050 2.833 20.115 18.774 16.538 241.310 5.527 1.326 12-13 1.56 183.050 2.833 20.115 18.774 16.538 241.310 5.527 1.326 13-14 1.2 140.808 2.833 20.115 18.774 16.538 199.068 4.559 1.094 14-15 1.2 140.808 2.833 20.115 18.774 16.538 199.068 4.559 1.094 15-16 1.08 126.727 58.28 2.833 20.115 18.774 16.538 243.267 5.572 1.337 16-17 1.32 154.889 58.28 2.833 20.115 18.774 16.538 271.429 6.217 1.492 17-18 1.68 197.131 58.28 2.833 20.115 18.774 16.538 313.671 7.184 1.724 18-19 1.68 197.131 34.351 20.115 18.774 16.538 286.909 6.571 1.577 19-20 1.56 183.050 34.351 18.774 16.538 252.713 5.788 1.389 20-21 1.32 154.889 34.351 18.774 16.538 224.552 5.143 1.234 21-22 0.72 84.485 34.351 18.774 16.538 154.148 3.531 0.847 22-23 0.48 56.323 34.351 16.538 107.212 2.456 0.589 23-24 0.24 28.162 34.351 16.538 79.051 1.811 0.435 Tổng 24 2816.157 206.1 349.68 34.00 281.61 281.61 396.915911 4366.075 100 24 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 14 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC b . Heä soá söû duïng nöôùc Hình 2.1 : Bieåu ñoà tieâu thuï nöôùc cuûa toaøn khu Biểu đồ lưu lượng nước theo giờ vào ngày dùng nứơc lớn nhất 2.000 1.500 1.000 0.500 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Giờ Biểu đồ dùng nước toàn khu 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0.000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Giờ 2.3. Xaùc ñònh sô boä cheá ñoä bôm caáp II, theå tích ñaøi nöôùc, theå tích beå chöùa. 2.3.1. Cheá ñoä bôm : - Cheá ñoä bôm cuûa traïm bôm caáp II ñöôïc löïa choïn sao cho coù ñöôøng laøm vieäc gaàn vôùi ñöôøng tieâu thuï nöôùc ñoàng thôøi theå tích ñaøi nöôùc vaø beå chöùa laø nhoû nhaát. - Neáu coù nhieàu bôm gheùp song song thì böôùc nhaûy cuûa caùc baäc laøm vieäc cuûa traïm bôm phaûi thoõa ñieàu kieän heä soá giaûm löu löôïng α khi caùc bôm laøm vieäc ñoàng thôøi : - 2 bôm laøm vieäc song song : α = 0,9 - 3 bôm laøm vieäc song song : α = 0,88 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 15 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC Xeùt caùc phöông aùn bôm sau : • Phöông aùn 1 : bôm 1 caáp ( baûng 2.8) Qh = 4,17 % Qngñ • Phöông aùn 2 : bôm 2 caáp , 2 bôm gioáng nhau ( baûng 2.9) - Töø 0 - 5h & 22-24h : Qh = 2,72% Qngñ - Töø 6 - 21h : Qh = 4,89% Qngñ • Phöông aùn 3 : bôm 3 caáp , 3 bôm gioáng nhau ( baûng 2.10) - Töø 0 – 3h & 22-24h : Qh = 2,1% Qngñ - Töø 4 – 6h & 19-21h : Qh = 3,8% Qngñ - Töø 7- 18h : Qh = 5,38% Qngñ Vôùi Qngñ : löôïng nöôùc söû duïng trong maïng löôùi ( xem baûng 2.6 ) Qngñ = Qsöûduïng + Qroøræ =3969.174 + 396.916 = 4366.089 (m3/ngñ) 2.3.2. Xaùc ñònh sô boä theå tích ñaøi nöôùc theo caùc cheá ñoä bôm : Theå tích ñaøi nöôùc ñöôïc xaùc ñònh theo phöông phaùp laäp baûng : choïn giôø ñaøi caïn heát nöôùc thöôøng xaûy ra sau moät giai ñoaïn laáy nöôùc lieân tuïc, nöôùc trong ñaøi xem nhö caïn vaø baèng 0. Töø ñoù ta tính ñöôïc theå tích ñaøi theo töøng giôø, löôïng nöôùc trong ñaøi lôùn nhaát vaø dung tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi . • Xaùc ñònh theå tích ñaøi nöôùc theo cheá ñoä bôm 1 caáp : Baûng 2.8. Baûng tính theå tích ñaøi nöôùc theo cheá ñoä bôm 1 caáp Löu löôïng tieâu Löu löôïng Löu löôïng vaøo Löu löôïng ∆Q Giôø thuï bôm caáp ñaøi ra ñaøi (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) 4.683 0-1 1.024 4.16 3.14 7.819 1-2 1.024 4.16 3.14 10.955 2-3 1.024 4.16 3.14 14.092 3-4 1.024 4.16 3.14 17.228 4-5 1.669 4.16 2.49 19.719 5-6 4.109 4.17 0.06 19.780 6-7 5.464 4.17 1.294 18.485 7-8 6.862 4.17 2.692 15.794 8-9 4.237 4.17 0.067 15.727 9-10 4.237 4.17 0.067 15.660 10-11 4.882 4.17 0.712 14.948 11-12 5.527 4.17 1.357 13.591 12-13 5.527 4.17 1.357 12.234 13-14 4.559 4.17 0.389 11.845 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 16 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC 14-15 4.559 4.17 0.389 11.455 15-16 5.572 4.17 1.402 10.053 16-17 6.217 4.17 2.047 8.007 17-18 7.184 4.17 3.014 4.992 18-19 6.571 4.17 2.401 2.591 19-20 5.788 4.17 1.618 0.973 20-21 5.143 4.17 0.973 0.000 21-22 3.531 4.16 0.63 0.629 22-23 2.456 4.16 1.70 2.334 23-24 1.811 4.16 2.35 4.683 Tổng 100.000 100 → Theå tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi nöôùc : Vdh = 19.78 % Qngñ = 19.78%*4366.089 = 864 m3 Theå tích nöôùc ban ñaàu trong ñaøi : Vbd = 4,683% Qngñ = 4,683%4366.089 = 205 m3 • Xaùc ñònh theå tích ñaøi nöôùc theo cheá ñoä bôm 2 caáp : Baûng 2.9. Baûng tính theå tích ñaøi nöôùc theo cheá ñoä bôm 2 caáp Löu löôïng tieâu Löu löôïng Löu löôïng vaøo Löu löôïng ∆Q Giôø thuï bôm caáp ñaøi ra ñaøi (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) 1.174 0-1 1.024 2.72 1.70 2.870 1-2 1.024 2.72 1.70 4.566 2-3 1.024 2.72 1.70 6.263 3-4 1.024 2.72 1.70 7.959 4-5 1.669 2.72 1.05 9.010 5-6 4.109 4.89 0.78 9.791 6-7 5.464 4.89 0.574 9.216 7-8 6.862 4.89 1.972 7.245 8-9 4.237 4.89 0.65 7.898 9-10 4.237 4.89 0.65 8.551 10-11 4.882 4.89 0.01 8.559 11-12 5.527 4.89 0.637 7.922 12-13 5.527 4.89 0.637 7.285 13-14 4.559 4.89 0.33 7.616 14-15 4.559 4.89 0.33 7.946 15-16 5.572 4.89 0.682 7.264 16-17 6.217 4.89 1.327 5.938 17-18 7.184 4.89 2.294 3.643 18-19 6.571 4.89 1.681 1.962 19-20 5.788 4.89 0.898 1.064 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 17 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC 20-21 5.143 4.89 0.253 0.811 21-22 3.531 2.72 0.811 0.000 22-23 2.456 2.72 0.26 0.264 23-24 1.811 2.72 0.91 1.174 Tổng 100.000 100.000 → Theå tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi nöôùc : Vdh = 9.79 % Qngñ = 9.79%*4366.089 = 428 m3 Theå tích nöôùc ban ñaàu trong ñaøi : Vbd = 1.174% Qngñ = 1.174%4366.089 = 51 m3 • Xaùc ñònh theå tích ñaøi nöôùc theo cheá ñoä bôm 3 caáp : Baûng 2.10. Baûng tính theå tích ñaøi nöôùc theo cheá ñoä bôm 3 caáp Löu löôïng tieâu Löu löôïng Löu löôïng vaøo Löu löôïng ∆Q Giôø thuï bôm caáp ñaøi ra ñaøi (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) 0.289 0-1 1.024 2.11 1.09 1.375 1-2 1.024 2.11 1.09 2.461 2-3 1.024 2.11 1.09 3.548 3-4 1.024 2.11 1.09 4.634 4-5 1.669 3.8 2.13 6.765 5-6 4.109 3.8 0.309 6.456 6-7 5.464 3.8 1.664 4.791 7-8 6.862 5.38 1.482 3.310 8-9 4.237 5.38 1.14 4.453 9-10 4.237 5.38 1.14 5.596 10-11 4.882 5.38 0.50 6.094 11-12 5.527 5.38 0.147 5.947 12-13 5.527 5.38 0.147 5.800 13-14 4.559 5.38 0.82 6.621 14-15 4.559 5.38 0.82 7.441 15-16 5.572 5.38 0.192 7.249 16-17 6.217 5.38 0.837 6.413 17-18 7.184 5.38 1.804 4.608 18-19 6.571 5.38 1.191 3.417 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 18 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC 19-20 5.788 3.8 1.988 1.429 20-21 5.143 3.8 1.343 0.086 21-22 3.531 3.8 0.27 0.355 22-23 2.456 2.1 0.356 0.000 23-24 1.811 2.1 0.29 0.289 Tổng 100.000 100.000 → Theå tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi nöôùc : Vdh = 7.44 % Qngñ = 7.44%*4366.089 = 325 m3 Theå tích nöôùc ban ñaàu trong ñaøi : Vbd = 0.289% Qngñ = 0.289%4366.089 = 13 m3 Hình 2.3. Bieåu ñoà löu löôïng tieâu thuï vaø löu löôïng bôm caùc phöông aùn 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 3.000 Đường dùng nước Bơm 1 cấp 2.000 Bơm 2 cấp 1.000 Bơm 3 cấp 0.000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 BAÛNG TOÅNG KEÁT THEÅ TÍCH ÑAØI NÖÔÙC THEO CAÙC PHÖÔNG AÙN : Phöông aùn Soá bôm Theå tích ñieàu hoøa (m3) Theå tích ban ñaàu (m3) 1 1 864 205 2 2 428 51 3 3 325 13 v Löïa choïn phöông aùn : Theo bieåu ñoà 2.3 vaø theå tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi nöôùc, ta thaáy nhö sau : - Phöông aùn 1 coù theå tích ñaøi nöôùc lôùn hôn nhieàu so vôùi phöông aùn 2 & 3. Tuy nhieân do chæ coù 1maùy bôm neân cheá ñoä vaän haønh vaø baûo trì ñôn giaûn , quy moâ traïm bôm nhoû. - Phöông aùn 3 coù bieåu ñoà löu löôïng caáp baùm töông ñoái saùt bieåu ñoà löu löôïng duøng vaø coù theå tích ñaøi nöôùc nhoû nhaát trong 3 phöông aùn, nhöng phöông aùn 3 coù 3 maùy bôm neân cheá ñoä vaän haønh cuõng nhö baûo trì khoù khaên hôn, dieän tích vaø quy moâ traïm bôm lôùn hôn so vôùi caùc phöông aùn khaùc. SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 19 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC Maët khaùc, khu döï aùn coù toång löôïng nöôùc cung caáp trong ngaøy ñeâm khoâng lôùn neân khoâng nhaát thieát phaûi söû duïng traïm bôm quy moâ lôùn. Vaäy ta choïn phöông aùn 2, traïm bôm caáp II coù 2 bôm cho khu döï aùn. Theo ñoù , ta coù : - Theå tích ñieàu hoøa cuûa ñaøi : Vdh = 428 m3 - Theå tích döï tröõ chöõa chaùy trong 10 phuùt : Vcc =0.6*n*qcc= 0.6*2*15=18 (m3) Vôùi : - n : soá ñaùm chaùy ñoàng thôøi xaûy ra , choïn n =1. - qc : Tieâu chuaån duøng nöôùc cho chöõa chaùy, choïn qc = 15l/s → Theå tích cuûa ñaøi nöôùc : Vdai = Vdh + Vcc = 428+ 18 = 446 (m3) Choïn theå tích ñaøi nöôùc : V = 450 (m3) 2.3.3. Xaùc ñònh theå tích beå chöùa Theå tích beå chöùa ñöôïc xaùc ñònh theo phöông aùn bôm 2 caáp ñaõ choïn ôû phaàn treân. Phöông phaùp xaùc ñònh theå tích beå chöùa cuõng gioáng nhö phöông phaùp xaùc ñònh theå tích ñaøi nöôùc. Löu löôïng töø ñöôøng oáng caáp nöôùc chính chaûy vaøo beå chöùa xem nhö khoâng ñoåi : Qh = 4,17% Qngñ • Theå tích beå chöùa ñöôïc xaùc ñònh theo : Vbeå = Vñh + Vcc + Vtb Vôùi : - Vbeå : theå tích cuûa beå chöùa nöôùc - Vñh : theå tích ñieàu hoøa cuûa beå chöùa - Vcc : theå tích döï tröõ duøng cho chöõa chaùy trong 3giôø - Vtb : theå tích duøng cho baûn thaân traïm bôm (ñaõ xaùc ñònh ôû phaàn II) -Vtb = 198.459 m3 • Xaùc ñònh theå tích döï tröõ duøng cho chöõa chaùy cuûa beå chöùa : Vcc = 10,8.n.qc ( m3) Vôùi : - n : soá ñaùm chaùy ñoàng thôøi xaûy ra , choïn n =1. - qc : tieâu chuaån duøng nöôùc cho chöõa chaùy, choïn qc = 15l/s → Vcc = 10,8.2.15= 324 (m3) • Xaùc ñònh theå tích ñieàu hoøa cuûa beå chöùa SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 20 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC Baûng 2.11. Baûng tính theå tích ñieàu hoøa cuûa beå chöùa Löu löôïng Löu löôïng bôm Löu löôïng vaøo Löu löôïng caáp töø oáng ∆Q Giôø cuûa traïm bôm beå ra beå chính (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) (%Qngñ) 4.320 0-1 2.72 4.16 1.44 5.760 1-2 2.72 4.16 1.44 7.200 2-3 2.72 4.16 1.44 8.640 3-4 2.72 4.16 1.44 10.080 4-5 2.72 4.16 1.44 11.520 5-6 4.89 4.17 0.720 10.800 6-7 4.89 4.17 0.720 10.080 7-8 4.89 4.17 0.720 9.360 8-9 4.89 4.17 0.720 8.640 9-10 4.89 4.17 0.720 7.920 10-11 4.89 4.17 0.720 7.200 11-12 4.89 4.17 0.720 6.480 12-13 4.89 4.17 0.720 5.760 13-14 4.89 4.17 0.720 5.040 14-15 4.89 4.17 0.720 4.320 15-16 4.89 4.17 0.720 3.600 16-17 4.89 4.17 0.720 2.880 17-18 4.89 4.17 0.720 2.160 18-19 4.89 4.17 0.720 1.440 19-20 4.89 4.17 0.720 0.720 20-21 4.89 4.17 0.720 0.000 21-22 2.72 4.16 1.44 1.440 22-23 2.72 4.16 1.44 2.880 23-24 2.72 4.16 1.44 4.320 Tổng 100.000 100.000 0.000 Theå tích ñieàu hoøa cuûa beå chöùa : Vdh = 11,52% Qngñ = 11,53%.4366.089 = 504 m3 ⇒ Theå tích beå chöùa : Vbeå = Vñh + Vcc + Vtb = 504 + 324 + 198.459 = 1025.86 (m3) Choïn theå tích beå chöùa : Vbeå = 1030 (m3) SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 21 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC B . TÍNH TOAÙN THUÛY LÖÏC MAÏNG LÖÔÙI CAÁP NÖÔÙC 2.4. Sô ñoà vaø nguyeân taéc vaïch tuyeán maïng löôùi caáp nöôùc. • Sô ñoà maïng löôùi caáp nöôùc : Do khu döï aùn coù maät ñoä daân soá ñoâng, coù nhieàu ñoái töôïng coù yeâu caàu caáp nöôùc lieân tuïc vaø ñuû aùp löïc. Do ñoù ta boá trí sô ñoà maïng löôùi voøng cho khu döï aùn, ñeå ñaûm baûo caáp nöôùc lieân tuïc cho khu döï aùn ngay caû khi coù söï coá hoaëc khi coù söûa chöõa ñöôøng oáng. • Nguyeân taéc vaïch tuyeán maïng löôùi caáp nöôùc : - Maïng löôùi caáp nöôùc phaûi bao truøm ñöôïc caùc ñieåm tieâu thuï nöôùc. - Tuyeán oáng chính ñaët theo höôùng ñi töø nguoàn nöôùc vaø chaïy theo höôùng nöôùc chuû yeáu. - Caùc tuyeán oáng phaûi boá trí coù chieàu daøi ngaén nhaát, nöôùc chaûy thuaän tieän nhaát vaø laáy nöôùc ñöôïc töø 2 phía. Phaûi traùnh caùc ao hoà, ñöôøng taøu, baõi raùc … - Caàn ñaët oáng ôû nhöõng ñieåm cao ñeå baûn thaân oáng chòu aùp löïc beù maø vaãn ñaûm baûo ñöôøng möïc nöôùc theo yeâu caàu. - Vò trí ñaët oáng treân maët caét ngang ñöôøng phoá do quy hoaïch xaùc ñònh, toát nhaát neân ñaët trong væa heø. Khoaûng caùch nhoû nhaát treân maët baèng tính töø thaønh oáng ñeán caùc coâng trình phaûi ñaûm baûo theo caùc quy ñònh. Theo caùc nguyeân taéc treân, ta coù sô ñoà vaïch tuyeán nhö sau : Hình 2.4 : Sô ñoà tuyeán oáng caáp nöôùc SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 22 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC 2.5. Tính toaùn thuûy löïc maïng löôùi caáp nöôùc. Söû duïng chöông trình Epanet 2.0 ñeå thöïc hieän tính toaùn maïng löôùi caáp nöôùc. 2.5.1. Xaùc ñònh caùc thoâng soá ban ñaàu. a . Xaùc ñònh löu löôïng taïi caùc nuùt vaø heä soá söû duïng Khu döï aùn coù nhieàu ñoái töôïng coù yeâu caàu laáy nöôùc vaøo caùc giôø khaùc nhau, ñöôïc trình baøy trong baûng sau : Sử dụng Qng-d Số giờ dùng Q(m3/h) Sinh hoạt 2816.157 24 Kh TTTM 281.616 15.000 18.774 TH 34.000 12.000 2.833 CLBTDTT 281.616 14.000 20.115 Tưới đường 206.105 6.000 34.351 Töôùi caây 349.680 6.000 58.280 Tổng Qsử dụng =3969.174 (m3/ng) Nöôùc roø ró 396.916 24.000 16.538 Tổng toaøn maïng löôùi: 4366.089 (m3/ng) Trạm bơm(5%) 198.459 24.000 8.909 3 Tổng Qcấp = 4584.394(m /ng,đ) SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 23 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP GVHD :TS .LƯU XUÂN LỘC Löu löôïng nuùt: Khu Soá nuùt Löu löôïng 1 nuùt laáy Nuùt Löu löôïng Q tung nut 1 6 2.74 0.457 1 0.457 0.696 2 4 2.03 0.507 2 0.964 1.203 3 6 11.40 1.900 3 0.507 0.746 4 4 0.90 0.225 4 1.900 2.139 5 4 4.74 1.185 5 2.125 2.364 6 4 1.60 0.400 6 0.225 0.464 7 4 2.30 0.574 7 1.410 1.649 8 4 1.18 0.296 8 1.585 1.824 9 4 2.90 0.726 9 0.400 0.639 10 4 1.60 0.400 10 0.862 1.101 11 4 1.58 0.394 11 1.679 1.918 12 4 3.45 0.862 12 1.295 1.535 13 5 3.76 0.752 13 0.478 0.717 14 4 2.26 0.566 14 0.393 0.633 15 5 2.64 0.527 15 0.393 0.633 16 4 3.27 0.817 16 0.615 0.854 17 4 1.61 0.403 17 0.222 0.461 18 4 1.20 0.300 18 0.313 0.552 19 4 1.96 0.490 19 0.720 0.959 20 4 1.91 0.478 20 0.407 0.646 21 4 1.63 0.407 21 0.407 0.646 22 4 1.25 0.313 22 0.403 0.642 23 4 0.89 0.222 23 1.155 1.395 24 4 1.57 0.393 24 1.478 1.717 Toång 60.373 13.595 25 0.726 0.965 26 0.574 0.814 27 1.031 1.270 28 0.457 0.696 29 0.457 0.696 30 3.310 3.549 31 1.834 2.074 32 0.803 1.042 33 3.485 3.724 34 0.870 1.110 35 0.296 0.535 36 1.900 2.139 37 2.300 2.539 SVTH : PHAÏM ÑAØO VIEÄT 24 MSSV:80404751 PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com
DMCA.com Protection Status Copyright by webtailieu.net